Procedure : 2017/2699(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0434/2017

Indgivne tekster :

RC-B8-0434/2017

Forhandlinger :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Afstemninger :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 324kWORD 68k
4.7.2017
PE605.552v01-00}
PE605.553v01-00}
PE605.574v01-00} RC1
 
B8-0434/2017}
B8-0435/2017}
B8-0450/2017} RC1

jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 3, og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

PPE (B8-0434/2017)

ALDE (B8-0435/2017)

ECR (B8-0450/2017)


om Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP))


József Szájer for PPE-Gruppen
Anthea McIntyre for ECR-Gruppen
Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Kommissionens arbejdsprogram for 2017 – Grundlaget for et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer" (COM(2016)0710) og bilag 1-5 hertil,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen(1),

–  der henviser til endelig rapport af 24. juli 2014 fra Gruppen af Højtstående Uafhængige Interesserede Parter vedrørende Administrative Byrder med titlen "Cutting Red Tape in Europe - Legacy and Outlook",

–  der henviser til Udvalgsformandskonferencens sammenfattende rapport af 13. juni 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 37, stk. 3,

A.  der henviser til, at politiske prioriteringer og finansielle ressourcer skal afstemmes efter hinanden;

B.  der henviser til, at bæredygtighed og økonomisk vækst er kompatible størrelser, som kan styrke hinanden gensidigt;

C.  der henviser til, at EU stillet over for hård global konkurrence skal bestræbe sig på at genvinde konkurrenceevnen og på den måde bevare den sociale markedsøkonomiske model og sikre bæredygtig vækst med forbedret produktions- og innovationsniveau, således at der skabes beskæftigelse og ikke gæld til den næste generation af unge borgere ;

D.  der henviser til, at den bedste økonomiske og sociale støtte, som medlemsstaterne kan give deres borgere for at sikre bedre livskvalitet, er en økonomi i vækst med lav inflation, høje beskæftigelsestal og lønstigninger, der skaber de nødvendige ressourcer til at finansiere investeringer i fremtiden, infrastrukturforbedringer og offentlige tjenester;

E.  der henviser til, at EU står over for forskellige og komplekse former for trusler, der skaber ustabilitet, hvilket fører til en følelse af usikkerhed for de europæiske borgere;

F.  der henviser til, at Kommissionen har pligt til at værne om traktaterne og håndhæve EU-lovene; bemærker med stor beklagelse, at både gennemførelsen af EU's politikker og håndhævelsen af EU's love og regler er svage, sådan som det har kunnet ses på flere områder; der henviser til, at Kommissionen sammen med medlemsstaterne bør gøre gennemførelse og håndhævelse til en topprioritet;

DEL 1

1.  bemærker, at de nuværende kriser, herunder deres finansielle, økonomiske, sociale og migrationspolitiske konsekvenser, har ført til øget utilfredshed blandt de europæiske borgere, hvilket er komme til udtryk ved en voksende ekstremisme; understreger, at betydelige udfordringer kræver kræver et fælles svar fra EU og dets medlemsstater; mener, at der kræves seriøse politiske initiativer for at imødegå disse kriser, og at der bør gennemføres realistiske reformer for at genoprette tilliden og imødegå udnyttelse af denne ængstelse til at sprede frygt og usikkerhed; understreger, at demagogiske og urealistiske politiske kampagner giver falsk håb på meget kort sigt, men har skadelige konsekvenser, der fører til større splittelse, ustabilitet og flere konflikter overalt i Europa;

2.  understreger, at EU bør skue udad og opretholde og udvikle tætte økonomiske, handelsmæssige og strategiske forbindelser til sine nære naboer; mener, at der i fremtiden kræves klare rammer for EU's forhold til de nabolande, der ikke er medlemsstater;

3.  mener, at en yderst konkurrencedygtig social markedsøkonomi er en hjørnesten i det europæiske samfund, der har dannet grundlag for europæiske politikker, som er til direkte gavn for borgerne i deres daglige liv; støtter initiativer til forbedring af balancen mellem arbejdsliv og privatliv;

4.  opfordrer Kommissionen til at identificere centrale prioriterede indsatser, som tager sigte på at styrke EU's industrielle konkurrenceevne ved at sætte virksomhederne i stand til at konkurrere på de indenlandske og globale markeder og styrke kapaciteten i EU og dets medlemsstater til at støtte udviklingen af virksomheder med særlig vægt på små og mellemstore virksomheder (SMV'er); mener, at en europæisk industriel modernisering skal være omfattende og bør omfatte markedsføring af innovative produkter og tjenesteydelser, teknologier og forretningsmodeller, der er baseret på investeringer i forskning og innovation, der omsættes til forbedrede varer, tjenesteydelser og processer for markedet.

5.  understreger, at det er nødvendigt med en samlet tilgang for at opnå de fulde fordele af og afhjælpe de resterende svagheder ved den fælles valuta, og samtidig sikre ØMU'ens bæredygtighed, modstandsdygtighed og gennemførelse og opfylde målene om vækst og fuld beskæftigelse; mener, at en yderligere udvikling af ØMU'en skal være baseret på og bygge på eksisterende lovgivning og dens gennemførelse, og skal omfatte foranstaltninger til at gøre dens institutionelle struktur mere legitim og demokratisk ansvarlig;

6.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremskynde fuldendelsen af kapitalmarkedsunionen for at hjælpe med at frigøre investeringer i EU til at skabe vækst og job; opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag, der forbedrer erhvervsmiljøet i EU, for at tiltrække flere udenlandske direkte investeringer og hente arbejdspladser tilbage;

7.  understreger, at en vellykket europæisk migrationspolitik kræver enighed om en mekanisme til retfærdig og effektiv fordeling af asylansøgere; understreger vigtigheden af at tackle migrationskrisen på en måde, som viser langt større følsomhed over for udbredt bekymring i medlemsstaterne over for ukontrolleret migration; glæder sig over de seneste resultater i styrkelsen af forvaltningen og den effektive kontrol af EU's ydre grænser, som er en forudsætning for, at medlemsstaterne kan genvinde det nødvendige niveau af gensidig tillid;

8.  understreger, at den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik må forbedres for at bidrage til at finde troværdige svar på nye sikkerhedstrusler og -udfordringer, bekæmpe terrorisme og bringe fred, stabilitet og orden til nabolandene; opfordrer Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til fortsat at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne om at udvikle praktiske politikker og samarbejdsmetoder til at forfølge disse mål;

9.  understreger, at frihandel i betydelig grad har forbedret levestandarderne og mindsket fattigdommen i EU og i hele verden og skaber økonomisk vækst og arbejdspladser samt styrker politiske og økonomiske forbindelser med tredjelande; mener, at EU skal fortsætte med at bekæmpe protektionistiske tendenser på globalt plan, og anmoder derfor Kommissionen om hurtigt at iværksætte og færdiggøre både planlagte og igangværende forhandlinger og til løbende at undersøge mulighederne for nye frihandelsaftaler;

10.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med de øvrige institutioner at lancere en bred offentlig debat om EU's fremtid;

11.  understreger, at Europa fortsat vil føre an i kampen mod klimaændringer, og at EU fortsat er fuldt engageret i gennemførelsen af Parisaftalen; påpeger, at en fremadskuende politik vedrørende klimaændringer er afgørende for moderniseringen af Europas industri og økonomi;

12.  understreger betydningen af at skabe værdi for pengene og af at forfølge en politik om nultolerance i tilfælde af dårlig forvaltning og svig;

13.  understreger, at EU fortsat står over for betydelige udfordringer, når det gælder gennemførelsen af aftalt eller vedtagen lovgivning, og opfordrer derfor Kommissionen til at fokusere på håndhævelsen af EU-lovgivningen i alle medlemsstaterne; understreger, at det er vigtigt at håndhæve konkurrencepolitikken for at skabe lige konkurrencevilkår og fremme innovation, produktivitet, jobskabelse og investeringer i hele det indre marked og på tværs af alle forretningsmodeller, herunder SMV'er;

14.  opfordrer på ny Kommissionen til at fremlægge et lovforslag om EU's forvaltningsret, der vil kunne garantere en åben, effektiv og uafhængig EU-forvaltning og tage behørigt hensyn til Parlamentets forslag om en EU-forordning i denne henseende;

DEL 2

1. Unge og livslang læring

15.  opfordrer Kommissionen til

–  at investere i inklusive og effektive uddannelsessystemer til støtte for medlemsstaterne

–  at sikre, at eksperter og relevante interessenter, herunder forældreorganisationer, høres aktivt om politikudformningen

–  at sikre passende midler til Erasmus+ til at opfylde mål og at disse anvendes til programmets vigtigste formål (mobilitet, uddannelse, ungdomspolitikker og sport)

–  at bistå medlemsstaterne med først og fremmest uddannelsesmæssige tiltag for alle alders- og beskæftigelsesgrupper, at investere i en ramme for livslang læring med særligt fokus på digitale kompetencer og iværksætterevner og kompetencer samt mediekundskab, herunder specifikke programmer specifikt udformet med henblik på at støtte kvinder;

–  at analysere arbejdsmarkeder med henblik på at fastlægge den rette balance mellem erhvervsuddannelser og universitetsuddannelser for at forbedre sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet

–  fremme iværksættervirksomhed og videreudvikle og støtte de rette lovgivningsmæssige rammer for SMV'er i overensstemmelse med tænk småt først-princippet

–  fremsætte anbefalinger og forslag til, hvordan man kan fastholde ældre arbejdstagere i arbejdsstyrken i en længere periode og dermed også tilskynde til overførsel af erfaringer til de yngre generationer og mentorordninger på arbejdspladsen

–  træffe yderligere foranstaltninger sammen med medlemsstaterne til at øge populariteten af færdigheder inden for videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik (STEM-fagene) og tilskynde flere kvinder og piger til at vælge og til at læse STEM-fag, inden for hvilke navnlig IKT kan åbne nye muligheder for dem;

16.  mener, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er essentielt for at håndtere ungdomsarbejdsløsheden, der fortsat er uacceptabelt høj i EU; opfordrer Kommissionen til at finde passende finansiering til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og videreføre ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, samtidig med at den forbedrer initiativets funktion og gennemførelse og tager hensyn til Revisionsrettens særberetning nr. 5/2017;

17.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at klargøre alle passende mekanismer til større mobilitet blandt unge, herunder lærlingepladser, som en metode til at afhjælpe misforholdet mellem udbudte og efterspurgte færdigheder på arbejdsmarkedet og forbedre adgangen til beskæftigelsesmuligheder;

2. Blå vækst og en cirkulær økonomi

18.  anmoder Kommissionen om at fremsætte forslag om:

–  blå vækst til støtte for en bæredygtig vækst i hav- og søfartssektoren som helhed

–  at udfylde det hul, der opstår som følge af mangel på flerårige planer under den nye fælles fiskeripolitik til at forvalte alle vigtige bestande og fiskeriet i EU's farvande;

19.  opfordrer indtrængende Kommissionen til omgående at præsentere de initiativer, der er omhandlet i handlingsplanen for cirkulær økonomi, og til regelmæssigt at overvåge fremskridtene hen imod en cirkulær økonomi;

3. Finansiel ramme for tiden efter 2020

20.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at gennemførelsen af alle EU's programmer kommer op på fuld hastighed inden næste år, for at kompensere for de betydelige forsinkelser i begyndelsen af den nuværende programmeringsperiode; er navnlig bekymret over følgerne af sådanne forsinkelser for en mulig ophobning af betalingsanmodninger i slutningen af denne FFR; mener, at der bør gøres alt for at undgå en ny betalingskrise, og at der bør træffes afgørelse om et tilstrækkeligt niveau for betalinger i de kommende årlige budgetter;

21.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge sine lovgivningsmæssige forslag om den flerårige finansielle ramme efter 2020 senest i juni 2018 med henblik på at gøre det muligt straks at iværksætte betydelige interinstitutionelle forhandlinger; sætter det som et mål at nå en vellykket afslutning af disse forhandlinger inden udgangen af den nuværende valgperiode;

22.  opfordrer Kommissionen til at tage behørigt hensyn til Parlamentets holdning til den kommende FFR, som vil blive vedtaget forud for Kommissionens lovgivningsforslag; understreger, at der er behov for at indlede en struktureret dialog om det overordnede niveau, de politiske og budgetmæssige prioriteringer, om strukturen og fleksibilitetsbestemmelserne i den kommende FFR, herunder at nå frem til en holdning om varigheden af den finansielle ramme; mener, at den næste FFR skal bane vejen til et moderne EU-budget; mener, at Kommissionen bør foretage en gennemgribende udgiftsrevision som led i udarbejdelsen heraf;

23.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge detaljerede planer for håndtering af bekymringerne om budgettets fremtidige indtægtsside og egne indtægter; understreger, at Kommissionen bør forelægge disse forslag til retsakter sammen med forslagene vedrørende den flerårige finansielle ramme efter 2020 med henblik på at muliggøre, at der kan gennemføres fælles forhandlinger om begge punkter; understreger, at Parlamentet vil vedtage sin egen holdning forud for forelæggelsen af det lovgivningsmæssige forslag, og opfordrer Kommissionen til at tage behørigt hensyn til Parlamentets holdning i denne henseende;

24.  anmoder Kommissionen om at fremlægge:

–  forslag til forordninger vedrørende EU's samhørighedspolitik efter 2020, som følge af den kommende præsentation af den næste FFR, så tidligt som muligt i 2018

–  en omfattende gennemgang af finansforordningen og den dertil knyttede sektorlovgivning, herunder den nugældende forordning om fælles bestemmelser (i det følgende benævnt "omnibus "), herunder bestemmelser vedrørende samhørighedspolitikkens forenkling og bedre kombination af EU's struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) med Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, der skal vedtages i begyndelsen af 2018;

25.  anmoder Kommissionen om i forbindelse med debatten om hvidbogen at klarlægge sine mål for rammeprogrammet (FP9) tilstrækkeligt tidligt i 2018 til, at Parlamentet kan formulere en holdning til programmet og også til Galileo, Copernicus og COSME, således at alle foranstaltninger kan være operationelle fra og med 2021; forventer, at RP9-forslaget baseres på den foreløbige evaluering af Horisont 2020 og Parlamentets gennemførelsesbetænkning;

26.  understreger behovet for anvendt forskning, navnlig forskning, der fører til bedre viden, færdigheder og praksis, så det sikres, at nye teknologier udnyttes på den bedst mulige måde; opfordrer Kommissionen til at sikre en bedre balance mellem behovene for grundforskning, anvendt forskning og translationel forskning og udvikling for at opnå en effektiv og hurtig omsætning af nye opdagelser til konkrete teknologier og produkter;

27.  opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at arbejde hen imod en forenkling, idet den nedbringer barriererne for deltagelse og sikrer det højeste udbytte - på både lang og kort sigt - for alle dele af programmet, samt til at arbejde hen imod et ambitiøst forslag til det næste rammeprogram; understreger, at det er nødvendigt at styrke de eksisterende synergier med ESI-fondene for at udvikle innovationsmulighederne i EU;

28.  påpeger, at det er nødvendigt at opstille en resultatramme, og mener, at Kommissionen bør udvikle en bedre ordning for budgetkontrol, der står i forhold til de fordele, der opnås gennem EU-finansiering; mener, at en integreret del af denne ordning bør være rapportering om den, som bør være tilstrækkeligt gennemsigtig og detaljeret, herunder rapportering om oplysninger om modtagere af EU-midler og om, hvorvidt betalingerne har været rettidige; mener, at resultater og omkostningseffektivitet, der er opnået via EU-finansiering, altid bør undersøges for at sikre sig bæredygtige langsigtede virkninger af Unionens udgifter; opfordrer til, at der udarbejdes forslag til en reform af Revisionsretten for at styrke dens forvaltningsrevision, så den kan fungere som både en revisions- og evalueringsmyndighed;

4. Strategi for det digitale indre marked:

29.  er bekymret over forsinkelserne med visse lovgivningsforslag i strategien for et digitalt indre marked; mener, at EU-institutionerne ikke må miste momentummet i strategien og må gøre enhver mulig indsats for at levere og vedtage de relevante forslag; anmoder de tre institutioner om i forbindelse med midtvejsevalueringen på det højeste niveau at forpligte sig til at give dem prioritetsbehandling i lovgivningsprocessen, så borgere og virksomheder kan drage fordel af deres resultater;

30.  anmoder Kommissionen om:

  –  at gøre fremskridt i gennemførelsen af det digitale indre marked og også et miljø, der støtter SMV'er

  –  at fremsætte forslag om indførelse af det generelle princip om fri udveksling af data og fjerne datalokaliseringsrestriktioner i hele Unionen;

  –  yderligere at støtte digitaliseringen af den europæiske transportsektor gennem initiativer såsom C-ITS e-CRM, og andre digitale systemer

  –  at fremlægge sit/sine planlagte initiativ(er) om cybersikkerhed, også med hensyn til Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA); sådanne initiativer bør tage sigte på at øge cybersikkerheden for erhvervslivet og andre civile formål og bør omfatte effektive retsmidler

  –  sammen med medlemsstaterne hurtigst muligt at udpege de systemiske årsager til den voksende digitale kløft mellem kønnene og træffe foranstaltninger på globalt plan for at sætte en stopper for den digitale udelukkelse af kvinder;

5. Strategi for energiunionen

31.  opfordrer Kommissionen til efter vedtagelsen af forskellige forslag og meddelelser vedrørende energiunionen, energieffektivitet, markedsudformning, vedvarende energi og andre energirelaterede forhold at sætte fokus på at sikre, at medlemsstaterne til fulde implementerer disse med henblik på at opbygge en ægte energiunion;

32.  forventer Kommissionens fortsatte tætte samarbejde om igangværende og meget vigtige lovgivningsmæssige procedurer i pakken om ren energi, herunder i forbindelse med trilogen, med henblik på at sikre en vellykket afslutning af forhandlingerne så tidligt som muligt i 2018;

33.  opfordrer Kommissionen til at overvåge de økonomiske konsekvenser af den nye udformning af el-markedet især i Central- og Østeuropa (CØE), som sandsynligvis vil skulle afholde højere omkostninger til energiomstilling;

6. Strategien for det indre marked.

34.  opfordrer Kommissionen til

  –  sammen med medlemsstaterne at forbedre gennemførelsen af servicedirektivet, herunder fjernelse af de resterende lovgivningsmæssige og administrative hindringer i servicesektoren, samt at sætte en stopper for overregulering

  –  at håndhæve den eksisterende lovgivning ved først og fremmest at anvende de gældende regler og dermed sikre lige konkurrencevilkår og gøre det muligt at høste det fulde udbytte af det indre marked;

35.  beklager, at Kommissionen hidtil ikke har lyttet til de gentagne opfordringer til, at der skabes en solid indre markedssøjle inden for det europæiske semester, og at denne skal indbefatte et system for regelmæssigt tilsyn og indkredsning af landespecifikke hindringer for det indre marked;

36.  anser følgende for politiske prioriteter:

  –  udvikling af potentialet i den kulturelle og kreative sektor på grundlag af en sammenhængende EU-politik, i anerkendelse af at disse sektorer hovedsagelig består af mikrovirksomheder og SMV'er og er centrale faktorer for bæredygtig vækst og beskæftigelse af høj kvalitet

  –  forbedring og fremme af foranstaltninger og aktioner til fremme af kulturturisme med fuld deltagelse af de regionale og lokale myndigheder

  –  forslaget til revision af IPRED (direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder) inden årets udgang

  –  revisionen af forordningen om den generelle sikkerhed, som er blevet udsat endnu en gang, idet det beklages, at den tidsplan, der er fastsat i direktiv (EU) 2015/719 af 29. april 2015(2), er blevet ignoreret, og Kommissionen mindes om behovet for en klar og beslutsom handling for så vidt angår denne revision og sikkerheden på vejene generelt

  –  en rettidig opfølgning med konkrete forslag til de resultater og forslag, der skal indgå i den kommende strategiske initiativbetænkning om svig med kilometertallet, idet der mindes om, at dette vedrører et stort problem for europæiske borgere, og i betragtning af at der allerede er indført velfungerende modeller i nogle medlemsstater;

7. Sundhed

37.  understreger, at det haster med og er vigtigt at træffe forholdsregler mod truslen om antimikrobiel resistens, da dette kan have en enorm indvirkning på borgernes sundhed og produktivitet samt på medlemsstaternes sundhedsbudgetter; opfordrer derfor Kommissionen til at præsentere et initiativ til en EU-handlingsplan for, hvordan Verdenssundhedsorganisationen WHO’s globale handlingsplan for antimikrobiel resistens kan gennemføres i Unionen; opfordrer Kommissionen til også at forstærke de foranstaltninger, der allerede anvendes i den nuværende handlingsplan mod antimikrobiel resistens, og til at sikre en konsekvent gennemførelse heraf fra alle relevante parters side;

38.  opfordrer Kommissionen til

  –   at fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag om indlægssedler for lægemidler, der tager sigte på at gøre dem klarere og mere patientvenlige ("faktaboks for lægemidler")

  –   snarest at revidere direktiv 2004/23/EF af 31. marts 2004 om standarder for kvaliteten og sikkerheden ved donerede humane væv og celler(3) (direktivet om væv og celler) for at bringe det i overensstemmelse med princippet om vederlagsfri donation og med forordning nr. 1394/2007 af 13. november 2007 om lægemidler til avanceret terapi (forordningen om avanceret terapi)(4), som endvidere bør gøres mere anvendelig for SMV'er;

8. Fiskeri og landbrug

39.  understreger den betydelige rolle, som bæredygtige landbrugs-, fiskeri- og skovbrugssektorer spiller i at tilsikre fødevaresikkerhed i EU, skabe job og forbedre miljøstandarderne, og understreger samtidig det europæiske landbrugs potentiale til at bidrage til klimaændringspolitikker gennem innovation og vedtagelse af politikker, der styrker europæisk landbrugs potentiale til kulstofbinding;

40.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde på bilaterale fiskeriaftaler med lande uden for EU, som nærmer sig deres udløbsdato;

41.  gentager, at Kommissionen for at sikre en rettidig og korrekt gennemførelse af den fælles fiskeripolitik, der blev vedtaget i 2013, fortsat skal fremlægge lovgivningsmæssige forslag til vedtagelse af nye flerårige forvaltningsplaner for fiskebestandene;

42.  opfordrer Kommissionen til:

  –   at sikre, at den fælles fiskeripolitik og landingsforpligtelsen bliver gennemført på en forsvarlig måde;

  –   fortsat at arbejde tæt sammen med fiskere og forskere for at identificere og forudse, hvor "choke species" kan forekomme, og for at udvikle forskningsbaserede løsninger, deriblandt nyskabende fiskeriteknikker;

  –   at revidere forordning (EF) nr. 1967/2006 (forordningen om fiskeressourcerne i Middelhavet) og navnlig den del, der henviser til forbuddet mod anvendelse af visse former for traditionelle fiskeredskaber, og de bestemmelser, der vedrører fiskeredskabernes særlige karakteristika;

  –   at finde en pragmatisk løsning med hensyn til industrielt fiskeri for at regulere og begrænse den praksis, der går ud på at anvende værdifulde fiskeressourcer til fiskemel, navnlig når det drejer sig om sårbare økosystemer i Østersøen;

43.  forpligter sig til at indgå i en konstruktiv dialog med Kommissionen om dens meddelelse om fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2020, som forventes at foreligge inden udgangen af 2017;

44.  henstiller i denne forbindelse til Kommissionen at:

  –   forenkle gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik;

  –   reducere bureaukratiet med henblik på at øge effektiviteten;

  –   lette den administrative byrde for iværksættere inden for landbruget;

  –   skabe plads til innovationer, som er absolut nødvendige for en fremadrettet og konkurrencedygtig europæisk landbrugssektor;

  –   sikre, at princippet om bedre regulering bliver indarbejdet i det kommende forslag til reform af den fælles landbrugspolitik, som bør give mere plads og flere økonomiske incitamenter til innovation i landbruget, der skal sikre fødevaresikkerhed i EU på lang sigt, mindske landbrugets indvirkning på biodiversiteten og øge dets modstandsdygtighed over for klimaændringer;

  –   fremsætte et hasteforslag til rammelovgivning på EU-plan til at bekæmpe illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden;

45.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at skatteborgerne får valuta for pengene i forhold til deres investeringer i landbruget, og at der må satses på en udligning af de direkte betalinger mellem medlemsstaterne og på at sikre, at EU kan opretholde og øge sit potentiale for produktion af fødevarer;

9. Mere fair beskatning

46.  anmoder Kommissionen om:

  –   at fremlægge forslag om et endeligt momssystem og om momssatser;

  –   at fremlægge klare retningslinjer om skattemæssig statsstøtte i medlemsstaterne;

  –   at vurdere betingelserne for adgang til kulturelle varer og tjenesteydelser og til at foreslå løsninger til at forbedre dem, herunder se på spørgsmålet om de eksisterende forskelle i momssatser på bøger og e-bøger;

47.  glæder sig over Kommissionens og medlemsstaternes indsats for aktivt at fremme bekæmpelsen af skattesvig, skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning og brugen af skattely, idet de trækker på ekspertisen hos Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) med hensyn til at fremme god forvaltningspraksis på skatteområdet;

10. Finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen

48.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag med henblik på at strømline EU's tilgang og tredjelandsrelaterede spørgsmål inden for lovgivningen om finansielle tjenesteydelser;

49.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fremkomme med konkrete forslag vedrørende detailfinansielle tjenesteydelser, idet det bemærkes, at detailfinansieringen i EU bør fungere i borgernes interesse og skabe bedre produkter og flere valgmuligheder på markedet;

50.  fremhæver, at det er vigtigt, at kapitalmarkedsunionen bliver en realitet; understreger imidlertid, at der kun bør fremsættes yderligere lovgivningsmæssige forslag, hvis de tilsigtede virkninger ikke kan opnås ved ikke-lovgivningsmæssige midler;

11. Digitalisering og automatisering: udfordringer og muligheder

51.  understreger, at der er behov for at imødegå og håndtere de skiftende arbejdsmønstre og for at finde vejen til jobskabelse kombineret med en anstændig social sikring for arbejdstagere samt at undersøge mulighederne for fleksible arbejdsordninger til støtte for balancen mellem arbejdsliv og privatliv;

52.  opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om at udarbejde en EU-strategi for automatisering på arbejdsmarkedet og til at lade den ledsage af initiativer til, hvordan man tilrettelægger interaktionen mellem fagfolk og robotter, hvordan automatisering kan bidrage til at maksimere fordelene for arbejdsgivere og arbejdstagere, hvordan produktiviteten kan forbedres, og virkningerne for balancen mellem arbejdsliv og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen;

12. Et område med retfærdighed og grundlæggende rettigheder baseret på gensidig tillid  

53.  opfordrer Kommissionen til ufortøvet at træffe de relevante opfølgningsforanstaltninger og fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag om fælles minimumsstandarder for borgerlig retspleje;

54.  glæder sig over Rådets undertegnelse, der markerede Unionens tiltrædelse af Istanbulkonventionen;

55.  minder Kommissionen om den afgørende betydning af en fuld gennemførelse af direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012(5) (direktivet om ofres rettigheder) og direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011(6) (direktivet om den europæiske beskyttelsesordre);

13. Fremskridt hen imod en effektiv og ægte sikkerhedsunion  

56.  mener, at arbejdet med nye eller opdaterede databaser bør være en prioritet, bl.a. hvad angår ind- og udrejsesystemet (EES), EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), SIS II-pakken, Eurodac, det europæiske indekssystem for politiregistre (EPRIS) og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og at der bør stilles passende finansiering til rådighed for at etablere disse databaser;

57.  opfordrer Kommissionen til at foretage de nødvendige lovgivningsmæssige tilpasning på grundlag af konklusionerne af dialogen om interoperabilitet, med hensyn til hvordan de nuværende og fremtidige systemer kan forbedre både forvaltningen af de ydre grænser og den interne sikkerhed i EU;

58.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte konkrete initiativer til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med bekæmpelsen af grænseoverskridende cyberkriminalitet, som skal identificeres i forbindelse med gennemgangen af den strategi for cybersikkerhed, som forventes i efteråret 2017, til at revidere den eksisterende lovgivning om cyberkriminalitet og fremsætte et forslag, der opstiller en klar ramme for forholdet mellem private virksomheder og retshåndhævende myndigheder ved bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og online radikalisering, og som samtidig tager højde for de sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med behandling af personoplysninger samt risikoen for brud på datasikkerheden;

59.  opfordrer Kommissionen til at sikre effektiv og koordineret implementering af den europæiske dagsorden om sikkerhed for perioden 2015-2020 og dens prioriteringer inden for bekæmpelse af terrorisme, grænseoverskridende kriminalitet og cyberkriminalitet med fokus på at udvirke holdbare resultater for sikkerheden; gentager sin opfordring til en dybdegående evaluering med fokus på de relevante eksisterende EU-instrumenters operationelle effektivitet og på de resterende mangler på dette område;

60.  betragter bekæmpelse af korruption som en politisk prioritet;

61.  opfordrer Kommissionen til at søge at vedtage retsakter, der ændrer eller erstatter Unionens retsakter på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, som blev vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttræden, navnlig Rådets afgørelse 2005/671/RIA og Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA om udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem retshåndhævende myndigheder, herunder udveksling af oplysninger om terrorhandlinger, ved at foreslå et lovgivningsinstrument til at forbedre udvekslingen af oplysninger vedrørende lovhåndhævelse og øge det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og EU-agenturerne med henblik på at sikre udveksling af oplysninger med det formål at bekæmpe alvorlig grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme;

62.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at databeskyttelsespakken træder i kraft rettidigt og i overensstemmelse med reglerne;

14. Den europæiske dagsorden for migration

63.  opfordrer Kommissionen til at foretage den nødvendige gennemgang af forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008(7) (visuminformationssystemforordningen – VIS-forordning) efter dialogen om interoperabilitet;

64.  anerkender de betydelige lovgivningsmæssige fremskridt, som Kommissionen har gjort med hensyn til at opnå en fælles indvandrings- og asylpolitik på EU-plan, og understreger, at EU har indledt en vigtig proces med at udforme sin indvandrings- og asylpolitik på et tidspunkt, hvor alvorlige kriser, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed har lagt et alvorligt pres på Europas grænser;

65.  minder om betydningen af at tackle de grundlæggende årsager til migration ved at opgradere EU's udviklings- og samarbejdspolitik med Afrika samt dens rolle i løsningen af konflikter i nabolandene;

66.  minder Kommissionen om, at der bør forelægges en konkret indberetningsmekanisme til regelmæssigt at vurdere effektiviteten af de nuværende bestræbelser på at tackle de underliggende årsager til migration, og at gennemførelsen af EU's trustfond for Afrika og den kommende Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling bør overvåges nøje;

67.  gentager sin støtte til innovative måder til finansiering af foranstaltninger til at håndtere den aktuelle migrationskrise og glæder sig navnlig over, at de medfører et styrket partnerskab med den private sektor; mener, at samarbejde med den private sektor er afgørende for at realisere udviklingsmålene, og at mobilisering af privat finansiering er af afgørende betydning for at håndtere de grundlæggende årsager til irregulær migration; insisterer på, at parlamentarisk kontrol med trustfonde og andre blandingsmekanismer bør være garanteret under alle omstændigheder;

15. Klimaændringer

68.  opfordrer Kommissionen til at foreslå supplerende, EU-dækkende foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer med henblik på den forberedende dialog under Parisaftalen i 2018; opfordrer Kommissionen til med henblik herpå at evaluere overensstemmelsen mellem de nuværende EU-politikker i relation til de i Parisaftalen fastsatte mål;

16. Målene for bæredygtig udvikling

69.  understreger, at målene for bæredygtig udvikling gælder universelt for alle lande, og understreger nødvendigheden af at integrere målene for bæredygtig udvikling i alle EU's politikker; opfordrer Kommissionen til som et første skridt at foretage en omfattende vurdering af EU's eksisterende politikker og mulige politiske huller og uoverensstemmelser; opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne og de berørte parter at udvikle en overordnet EU-ramme til gennemførelse af alle de 17 mål for bæredygtig udvikling; insisterer på, at en vellykket opfyldelse af målene for bæredygtig udvikling kræver en bedre anvendelse af de eksisterende værktøjer, såsom dagsordenen for bedre regulering og miljøhandlingsprogrammet, såvel som en effektiv gennemførelse af princippet om en udviklingsvenlig politikkohærens;

70.  opfordrer Kommissionen til

  –   nøje at overvåge de institutionelle og politiske ændringer, som er nødvendige med henblik på en effektiv gennemførelse af 2030-dagsordenen;

  –  parallelt hermed at gennemføre den nye europæiske konsensus om udvikling, som forventes at blive underskrevet i juni 2017;

71.  opfordrer Kommissionen til at opstille en klar, struktureret, gennemsigtig og ansvarlig ramme for partnerskaber og alliancer med den private sektor i udviklingslandene; tilskynder endvidere til, at der på EU-plan oprettes sektorspecifikke, multilaterale platforme, der samler den private sektor, civilsamfundsorganisationer, NGO'er, tænketanke, partnerregeringer, donorer og andre interessenter;

72.  understreger, at fremme af og respekt for menneskerettighederne, folkeretten og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være en central fællesnævner i alle EU's politikker; opfordrer Kommissionen til ikke at glemme, hvor vigtigt det er at beskytte menneskerettighederne i forbindelse med terrorbekæmpende foranstaltninger; opfordrer indtrængende Kommissionen til aktivt at fortsætte med at presse på for, at menneskerettighederne sikres effektivt gennem alle aftaler, som EU har indgået, navnlig den såkaldte "demokratiklausul" og artikel 8 i Cotonouaftalen; opfordrer Kommissionen til at foretage en klar overvågning af menneskerettighedssituationen i de lande, som EU har indgået aftaler med;

17. Sammenhæng mellem sikkerhed og udvikling:

73.  opfordrer til, at der oprettes et nyt innovativt finansieringsinstrument for fred og retfærdighed, som tager højde for de reviderede ODA-kriterier for støtteberettigelse (kriterierne for offentlig udviklingsbistand) vedrørende fred og sikkerhed med henblik på at afspejle den voksende indbyrdes sammenhæng mellem udvikling og sikkerhedstiltag, navnlig dem, der fremmer demokrati, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne;

18. Handel

74.  mener, at en afbalanceret handels- og investeringsaftale med USA er i EU's interesse, og opfordrer derfor Kommissionen til at fortsætte forhandlingerne og levere håndgribelige resultater;

75.  fremhæver sin støtte til en ambitiøs og værdibaseret handelspolitisk dagsorden, som skal styrke det globale regelbaserede system og bidrage til vækst og beskæftigelse i Europa; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens bestræbelser på at afslutte forhandlingerne med Japan og komme videre med andre igangværende forhandlinger, f.eks. med Mexico, Chile og Mercosur, såvel som sigtet på at påbegynde nye forhandlinger med eksempelvis Australien og New Zealand og forsøge igen at sætte gang i andre forhandlinger, f.eks. forhandlingerne med Indien;

76.  opfordrer Kommissionen til at puste nyt liv i WTO-drøftelserne efter Nairobi, eftersom de multilaterale handelsforhandlinger er af afgørende betydning for EU, selv når de er forbundet med vanskeligheder; mener, at det også vil være hensigtsmæssigt at afsøge nye områder og emner inden for WTO's rammer, såsom digital handel, og glæder sig over de internationale initiativer fra Kommissionen om beskyttelse af investeringer;

77.  understreger, at en modernisering og styrkelse af EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter med henblik på at gøre dem forenelige med WTO's regler er presserende og af allerstørste betydning;

78.  opfordrer Kommissionen til at revidere de nugældende rammer for AVS-EU-handel som fastsat i Cotonouaftalen, der udløber i 2020; mener, at den nye plan bør sigte på at fremme økonomisk vækst i landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og deres integration i den globale økonomi; opfordrer derfor Kommissionen til at udvikle en entydig og stabil handelspolitik, der omfatter, men ikke er begrænset til, udvikling af den private sektor, lettelse af samhandelen og gensidig liberalisering; opfordrer Kommissionen til at gøre dette på linje med princippet om en konsekvent politik for udvikling;

19. Eksterne politikker: prioriterede indsatsområder

79.  anmoder Kommissionen om:

  –   at fremskynde midtvejsevalueringen af Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI);

  –  at fremme den transatlantiske forbindelse;

  –  at bekræfte Unionens engagement på Balkan og de østlige og sydlige nabolande;

  –  at støtte civilsamfundet og fremme muligheden for at få adgang til troværdige oplysninger på trods af mindskede retlige rammer og begrænsninger i de østlige og sydlige nabolande og videre ud;

–  at udarbejde forslag til at styrke samarbejdet med internationale organisationer, herunder navnlig FN, NATO, Den Afrikanske Union, Den Arabiske Liga, Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC), Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) og Commonwealth på områder af fælles interesse;

–  at styrke EU's retningslinjer om religions- og trosfrihed;

–  at fremme vigtige globale prioriteter på menneskerettighedsområdet, herunder bl.a. religionsfrihed, ytringsfrihed, politisk frihed og rettigheder for kvinder, børn og personer med handicap samt rettigheder for mindretal, herunder LGBTI-personer;

–  at udvikle det internationale samarbejde mellem ombudsmænd og partnerskaber for menneskerettigheder;

80.  Mener, at NATO ligger til grund for opbygningen af det europæiske forsvar, og bemærker, at beskyttelsen af Europa bliver et gensidigt forstærkende ansvar for NATO og EU som fastsat i den fælles erklæring, der blev afgivet i juli 2016 i Warszawa, og navnlig inden for rammerne af den europæiske forsvarshandlingsplan;

81.  støtter fastholdelsen af rammeaftalen baseret på tre søjler (styrket politisk dialog, udviklingssamarbejde og handel); mener, at der bør ses på yderligere regionalisering med henblik på at behandle hver enkelt region i henhold til dens behov og særlige forhold, samtidig med at det understreges, at der er behov for at reagere på den nye EU-Afrika-strategi, der skal vedtages for 2018-2020;

82.  opfordrer Kommissionen til at gå videre med oprettelsen af Den Europæiske Forsvarsfond, der vil omfatte en tilstrækkelig finansiering til både forskningssamarbejde om forsvarsteknologier og erhvervelse af fælles aktiver fra medlemsstaternes side, på den måde og på det tidspunkt, hvor dette viser sig at være praktisk, gavnligt og omkostningseffektivt; opfordrer Kommissionen til at intensivere håndhævelsen af de to direktiver om udformningen af det indre marked for forsvar og til at iværksætte et initiativ om udvikling af fælles industrielle standarder for materiel og aktiver;

83.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at være særlig opmærksom på de voksende spændinger i det vestlige Balkan og forsøge at finde metoder til at øge EU's engagement til fremme af forsoning og reformer i alle de pågældende lande;

84.  glæder sig over, at Kommissionen har fremhævet naboskabspolitikken, både den østlige og den sydlige, men understreger, at denne politik skal styrkes, navnlig gennem en kombination af øget økonomisk bistand, styrket demokratistøtte, markedsadgang og forbedret mobilitet; understreger, at politikken skal identificere indsatsområderne tydeligt for bedre at kunne tackle de udfordringer, som nabolandene står over for;

20. En mere strategisk tilgang til håndhævelse af EU-retten

85.  anmoder Kommissionen om at forbedre kontrolsystemerne, især med hensyn til fejlprocent;

86.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre kvaliteten hvad angår indholdet og omfanget af de svar den giver Parlamentets Udvalg for Andragender, med henblik på i højere grad at tage hensyn til de europæiske borgeres bekymringer;

87.  opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at lette en aftale i Rådet om ratificering af Marrakeshtraktaten med henblik på at opnå det fulde potentiale af traktaten snarest muligt;

88.  henviser til tredjelandes og ikke-statslige aktørers tiltagende forsøg på gennem hybride midler, herunder misinformation, at undergrave demokratiske institutioners legitimitet inden for EU, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at styrke sin modstandskraft imod hybride trusler og til at forbedre sin evne til på passende vis at imødegå falske nyheder og misinformation;

21. Bedre regulering

89.  opfordrer Kommissionen til at sikre:

  –  at alle lovgivningsmæssige forslag underkastes en grundig konsekvensanalyse og cost-benefit-analyse;

  –  at SMV-testen udbredes til alle generaldirektorater, og at der samarbejdes systematisk med Udvalget for Forskriftskontrol for at nå frem til en mere struktureret anvendelse af SMV-testen;

  –  at en evaluering af Udvalget for Forskriftskontrols uafhængighed i forbindelse med tilsyn og neutral vejledning om konsekvensanalyser forelægges Parlamentet;

  –  at den årlige undersøgelse af byrderne udvikles som et vigtigt redskab til på en klar og gennemsigtig måde at identificere og overvåge resultaterne af Unionens bestræbelser på at undgå og begrænse overregulering og administrative byrder, både fra Unionens egen side og fra medlemsstaternes side i gennemførelsen og fortolkningen af lovgivningen ("overregulering");

  –  at forslag til opstilling af mål for byrdereduktion i centrale sektorer forelægges Europa-Parlamentet med det mål at opnå en reduktion på 25 % senest i 2020 og en reduktion på 50 % senest i 2030 af de økonomiske omkostninger som følge af reguleringsmæssige byrder for virksomhederne;

o

o    o

90.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(2)

EUT L 115 af 6.5.2015, s. 1.

(3)

EUT L 102 af 7.4.2004, s. 48.

(4)

EUT L 324 af 10.12.2007, s. 121.

(5)

EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57.

(6)

EUT L 338 af 21.12.2011, s. 2.

(7)

EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik