Διαδικασία : 2017/2699(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0434/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0434/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 645kWORD 73k
4.7.2017
PE605.552v01-00}
PE605.553v01-00}
PE605.574v01-00} RC1
 
B8-0434/2017}
B8-0435/2017}
B8-0450/2017} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

PPE (B8-0434/2017)

ALDE (B8-0435/2017)

ECR (B8-0450/2017)


σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2699(RSP))


József Szájer εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Anthea McIntyre εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Sophia in 't Veld εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2699(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής 2017 – Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της» (COM(2016)0710) και τα Παραρτήματά της 1 έως 5,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία (ΔΟΣ) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(1),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της 24ης Ιουλίου 2014 της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον διοικητικό φόρτο, με τίτλο «Cutting Red Tape in Europe – Legacy and Outlook» (Μειώνοντας τη γραφειοκρατία στην Ευρώπη – Κληρονομιά και προοπτικές),

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, της 13ης Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ πολιτικών προτεραιοτήτων και διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη είναι μεταξύ τους συμβατές και μπορούν να αλληλενισχύονται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προσηλωθεί στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς της απέναντι σε ένα δριμύ παγκόσμιο ανταγωνισμό, διαφυλάσσοντας έτσι το μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και εξασφαλίζοντας βιώσιμη ανάπτυξη με βελτιωμένα επίπεδα παραγωγικότητας και καινοτομίας, προκειμένου να προσφέρει στην επόμενη γενιά νέων πολιτών θέσεις εργασίας και όχι χρέη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βέλτιστη οικονομική και κοινωνική στήριξη που τα κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής είναι μια αναπτυσσόμενη οικονομία με χαμηλό πληθωρισμό και υψηλά ποσοστά απασχόλησης και αύξησης μισθών, που θα δημιουργεί τους πόρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για το μέλλον και για τη βελτίωση της υποδομής και των δημόσιων υπηρεσιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει πολυσύνθετες μορφές απειλών οι οποίες προκαλούν αστάθεια που δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας στους ευρωπαίους πολίτες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει καθήκον να τηρεί τις Συνθήκες και να επιβάλλει την νομοθεσία της ΕΕ· επισημαίνοντας με μεγάλη δυσαρέσκεια ότι τόσο η εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ όσο και η επιβολή της νομοθεσίας και των κανόνων της ΕΕ πάσχουν, όπως αυτό έχει γίνει αισθητό σε διάφορους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, να πρέπει να θέσουν ως κορυφαία προτεραιότητα την εφαρμογή και επιβολή·

ΜΕΡΟΣ 1

1.  επισημαίνει ότι οι τρέχουσες κρίσεις, με τις χρηματοπιστωτικές, οικονομικές, κοινωνικές και μεταναστευτικές συνέπειές τους, έχουν προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια των ευρωπαίων πολιτών, η οποία εκφράστηκε με την άνοδο του εξτρεμισμού· τονίζει ότι οι σημαντικές προκλήσεις απαιτούν κοινή αντιμετώπιση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· πιστεύει ότι για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων απαιτούνται σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες και ρεαλιστικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να αποκατασταθούν η πίστη και η εμπιστοσύνη και να καταπολεμηθεί η εκμετάλλευση της ανησυχίας αυτής για τη δημιουργία κλίματος φόβου και ανασφάλειας· τονίζει ότι οι δημαγωγικές και ανεδαφικές πολιτικές εκστρατείες μπορεί να δίνουν ψεύτικες ελπίδες σε πολύ βραχυπρόθεσμο ορίζοντα αλλά έχουν επιζήμιες συνέπειες και οδηγούν σε βαθύτερο διχασμό, αστάθεια και συγκρούσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη·

2.  υπογραμμίζει ότι έχει μεγάλη σημασία να είναι η ΕΕ να είναι εξωστρεφής και να διατηρεί και να αναπτύσσει στενούς οικονομικούς, εμπορικούς και στρατηγικούς δεσμούς με τους στενούς της γείτονες· πιστεύει ότι απαιτείται σαφές πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις της ΕΕ με τα γειτονικά της κράτη που δεν είναι μέλη της·

3.  θεωρεί ότι μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής κοινωνίας πάνω στον οποίο χτίστηκαν οι ευρωπαϊκές πολιτικές που ωφελούν άμεσα τους πολίτες στην καθημερινή ζωή τους· υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

4.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει βασικές ενέργειες προτεραιότητας για την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ μέσω της ικανότητας των εταιρειών να ανταγωνίζονται στις εγχώριες και στις διεθνείς αγορές, και της ικανότητας της ΕΕ και των κρατών μελών της να υποστηρίζουν την ανάπτυξη επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· πιστεύει ότι ο ευρωπαϊκός βιομηχανικός εκσυγχρονισμός πρέπει να είναι ευρείας κλίμακας και να καλύπτει την εμπορευματοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα βασιζόμενα στην έρευνα και την καινοτομία, επενδύσεις από τις οποίες προκύπτουν βελτιωμένα προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες για την αγορά·

5.  τονίζει ότι χρειάζεται μια σφαιρική προσέγγιση ώστε να αξιοποιηθούν τα οφέλη και να εξαλειφθούν οι εναπομένουσες αδυναμίες του ενιαίου νομίσματος και, ταυτόχρονα, να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα, η ανθεκτικότητα και η ολοκλήρωση της ΟΝΕ, και να επιτευχθούν οι στόχοι για οικονομική μεγέθυνση και πλήρη απασχόληση· θεωρεί ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της ΟΝΕ πρέπει να έχει ως βάση, και να επεκτείνει, την υφιστάμενη νομοθεσία και την εφαρμογή της και να περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της νομιμοποίησης και της δημοκρατικής λογοδοσίας της θεσμικής διάρθρωσής της·

6.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU), ώστε να απελευθερωθούν επενδύσεις στην ΕΕ για τη δημιουργία οικονομικής μεγέθυνσης και θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην ΕΕ, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων άμεσων ξένων επενδύσεων και τον επαναπατρισμό θέσεων εργασίας·

7.  τονίζει ότι μια επιτυχής ευρωπαϊκή πολιτική για τον τομέα της μετανάστευσης προϋποθέτει συμφωνία για έναν δίκαιο και αποτελεσματικό μηχανισμό κατανομής των αιτούντων άσυλο· τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί πρόοδος στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης κατά τρόπο που να δείχνει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία στις ευρέως διαδεδομένες ανησυχίες στα κράτη μέλη, σχετικά με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση· χαιρετίζει τα πρόσφατα επιτεύγματα όσον αφορά την ενίσχυση της διαχείρισης και τον αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων, που αποτελεί προϋπόθεση για την αποκατάσταση ενός κρίσιμου επιπέδου αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών·

8.  τονίζει ότι η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας πρέπει να βελτιωθεί, προκειμένου να συμβάλει στην εξεύρεση αξιόπιστων απαντήσεων στις νέες προκλήσεις και απειλές για την ασφάλεια, καταπολεμώντας την τρομοκρατία και φέρνοντας ειρήνη, σταθερότητα και τάξη στην περιοχή γειτονίας της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη πρακτικής πολιτικής και μεθόδων συνεργασίας για την επιδίωξη των στόχων αυτών·

9.  υπογραμμίζει ότι το ελεύθερο εμπόριο έχει βελτιώσει σημαντικά το βιοτικό επίπεδο και έχει περιορίσει τη φτώχεια στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, και ενισχύοντας τις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με τις τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να καταπολεμά τις τάσεις προστατευτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και, στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να προχωρήσει γρήγορα και να ολοκληρώσει τόσο τις προγραμματισμένες όσο και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, και να διερευνά διαρκώς δυνατότητες για νέες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών·

10.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει, σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα, ευρεία δημόσια συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης·

11.  υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, και ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού· επισημαίνει ότι μια μακρόπνοη πολιτική για την αλλαγή του κλίματος έχει καθοριστική σημασία για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και οικονομίας·

12.  τονίζει τη σημασία της βέλτιστης αξιοποίησης των κονδυλίων και της υιοθέτησης πολιτικής μηδενικής ανοχής για τις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης και απάτης·

13.  τονίζει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των συμφωνηθέντων ή εγκριθέντων νομοθετικών μέτρων, και καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να επικεντρωθεί στην επιβολή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η υλοποίηση της πολιτικής ανταγωνισμού για τη δημιουργία ενός πλαισίου ίσων όρων ανταγωνισμού, το οποίο θα προωθεί την καινοτομία, την παραγωγικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις επενδύσεις από όλους τους παράγοντες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και για όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ·

14.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να καταθέσει νομοθετική πρόταση περί διοικητικού δικαίου της ΕΕ, που να εγγυάται μια ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή διοίκηση και να λάβει δεόντως υπόψη την πρόταση του Κοινοβουλίου για σχετικό κανονισμό της ΕΕ·

ΜΕΡΟΣ 2

1. Νεολαία και διά βίου μάθηση

15.  καλεί την Επιτροπή:

–  να επενδύσει στην υποστήριξη των κρατών μελών για αποτελεσματικά συστήματα εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς·

–  να εξασφαλίσει τη διαβούλευση των εμπειρογνωμόνων και των σχετικών φορέων, ιδίως των οργανώσεων γονέων, στην ανάπτυξη πολιτικής·

–  να εξασφαλίσει επαρκή κονδύλια για την επίτευξη των στόχων του Erasmus+, τα οποία να χρησιμοποιούνται για τον πρωταρχικό σκοπό του προγράμματος (κινητικότητα, εκπαίδευση και κατάρτιση, πολιτικές για τη νεολαία και τον αθλητισμό)·

–  να υποστηρίζει τα κράτη μέλη πρώτα και κύρια σε εκπαιδευτικές ενέργειες για όλες τις ηλικιακές και επαγγελματικές ομάδες· να επενδύσει σε ένα πλαίσιο διά βίου μάθησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες, όπως επίσης στον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, μεταξύ άλλων με συγκεκριμένα προγράμματα σχεδιασμένα ειδικά για την ενθάρρυνση των γυναικών·

–  να προβεί σε ανάλυση των αγορών εργασίας, για να προσδιορίσει την ορθή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής κατάρτισης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, προκειμένου να βελτιωθεί η σύνδεση μεταξύ ζήτησης και προσφοράς στην αγορά εργασίας·

–  να προωθεί την επιχειρηματικότητα και να αναπτύξει περαιτέρω και να υποστηρίξει κατάλληλο νομικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ σύμφωνα με την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»·

–  να υποβάλει συστάσεις και προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ενεργό το γηράσκον εργατικό δυναμικό, ενθαρρύνοντας έτσι επίσης τη μετάδοση πείρας στις νεότερες γενιές και προάγοντας την καθοδήγηση στον χώρο εργασίας·

–  να λάβει περαιτέρω μέτρα από κοινού με τα κράτη μέλη, για την αύξηση της ελκυστικότητας και της αξίας των δεξιοτήτων στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), και να ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες και κοπέλες να ακολουθήσουν σπουδές STEM, στο πλαίσιο των οποίων ιδίως η ΤΠΕ μπορεί να τους διανοίξει νέες δυνατότητες·

16.  θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) είναι ουσιώδης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, η οποία παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τη συνέχιση της ΠΑΝ και, παράλληλα, να βελτιώσει τη λειτουργία και την εφαρμογή της και να λάβει υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου·

17.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλους τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων μαθητείας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης·

2. Γαλάζια ανάπτυξη και κυκλική οικονομία

18.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις

–  για γαλάζια ανάπτυξη, ώστε να υποστηριχτεί η βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας συνολικά·

–  για την κάλυψη του κενού που προκαλείται από την απουσία πολυετών σχεδίων στο πλαίσιο της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), για τη διαχείριση όλων των σημαντικών αποθεμάτων και αλιευμάτων στα ύδατα της ΕΕ·

19.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς χρονοτριβή τις πρωτοβουλίες που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και να παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας·

3. Δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020

20.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η υλοποίηση όλων των προγραμμάτων της ΕΕ θα έχει επιτύχει τον κανονικό ρυθμό της έως το επόμενο έτος, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην αρχή της παρούσας περιόδου προγραμματισμού· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία του για το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν στη συσσώρευση αιτήσεων πληρωμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ· θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την αποφυγή μιας νέας κρίσης πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για επαρκές επίπεδο πληρωμών στους προσεχείς ετήσιους προϋπολογισμούς·

21.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις νομοθετικές προτάσεις της για το μετά το 2020 ΠΔΠ το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ουσιαστικών διοργανικών διαπραγματεύσεων, που πρέπει να ξεκινήσει άμεσα· θέτει ως στόχο να ολοκληρωθούν επιτυχώς αυτές οι διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου·

22.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου για το μελλοντικό ΠΔΠ, η οποία θα εγκριθεί πριν από τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής· υπογραμμίζει την ανάγκη να αρχίσει διαρθρωμένος διάλογος σχετικά με το συνολικό επίπεδο, τις πολιτικές και δημοσιονομικές προτεραιότητες, την αρχιτεκτονική και την ευελιξία των διατάξεων του μελλοντικού ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένης της λήψης θέσης σχετικά με τη διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου· θεωρεί ότι το προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να ανοίγει τον δρόμο για έναν σύγχρονο προϋπολογισμό της ΕΕ· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε εκτενή επανεξέταση των δαπανών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του·

23.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή σχέδια για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με το μέλλον των εσόδων του προϋπολογισμού και των ιδίων πόρων· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τις εν λόγω νομοθετικές προτάσεις μαζί με προτάσεις για το ΠΔΠ μετά το 2020, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κοινή διαπραγμάτευσή τους· υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τη θέση του πριν από την υποβολή των νομοθετικών προτάσεων, και καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου·

24.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει:

–  προτάσεις κανονισμών για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020, ως αποτέλεσμα της επικείμενης υποβολής του προσεχούς ΠΔΠ, το ταχύτερο δυνατό εντός του 2018·

–  πλήρη επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού και της σχετικής τομεακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ο κανονισμός «omnibus»), συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για την απλούστευση της πολιτικής συνοχής και για καλύτερο συνδυασμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει, στο πλαίσιο της συζήτησης της Λευκής Βίβλου, τις φιλοδοξίες της για το Πρόγραμμα Πλαίσιο (9ο ΠΠ), αρκετά νωρίς το 2018 προκειμένου το Κοινοβούλιο να διατυπώσει θέση σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως επίσης για το Galileo, για το Copernicus και για το COSME, έτσι ώστε όλα τα μέτρα να μπορέσουν να καταστούν λειτουργικά από το 2021 και έπειτα· αναμένει ότι η πρόταση του 9ου ΠΠ θα βασίζεται στην ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και στην έκθεση υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

26.  υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμοσμένης έρευνας, ιδίως δε έρευνας που συμβάλλει στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι νέες τεχνολογίες θα χρησιμοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την καλύτερη εξισορρόπηση των αναγκών της θεμελιώδους, εφαρμοσμένης και διεθνικής έρευνας και ανάπτυξης, για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ταχεία μετεξέλιξη των νέων ανακαλύψεων σε πραγματικές τεχνολογίες και προϊόντα·

27.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για την απλούστευση, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τους φραγμούς στη συμμετοχή και εξασφαλίζοντας τα μέγιστα οφέλη –τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα– για όλα τα συμβαλλόμενα στο πρόγραμμα μέρη, και να ετοιμάσει μια φιλόδοξη πρόταση για το προσεχές πρόγραμμα-πλαίσιο· τονίζει ότι η ενίσχυση των υπαρχουσών συνεργειών με τα ΕΔΕΤ είναι αναγκαία για τη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας εντός της ΕΕ·

28.  τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ένα πλαίσιο επιδόσεων, και θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει ένα βελτιωμένο σύστημα ελέγχου του προϋπολογισμού το οποίο να είναι ανάλογο προς τα οφέλη που επιτεύχθηκαν μέσω της χρηματοδότησης της ΕΕ· θεωρεί ότι ένα οργανικό μέρος αυτού του συστήματος θα πρέπει να αποτελεί η υποβολή εκθέσεων, οι οποίες πρέπει να είναι επαρκώς διαφανείς και λεπτομερείς, και να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τους αποδέκτες των πόρων της ΕΕ και το κατά πόσον οι πληρωμές έχουν πραγματοποιηθεί εγκαίρως· πιστεύει ότι οι επιδόσεις, η οικονομική αποδοτικότητα και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω της ενωσιακής χρηματοδότησης πρέπει πάντοτε να ελέγχονται προκειμένου να εξακριβώνονται η βιωσιμότητα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των δαπανών της ΕΕ· ζητεί την εκπόνηση προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να ενισχύσει τη λειτουργία του ελέγχου επιδόσεων ώστε να χρησιμεύσει τόσο ως αρχή λογιστικού ελέγχου όσο και ως αρχή αξιολόγησης·

4. Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά

29.  εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση που σημειώνεται σε ορισμένες νομοθετικές προτάσεις της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά· θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν θα πρέπει να εξασθενήσουν τη δυναμική της στρατηγικής αυτής και οφείλουν να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ετοιμάσουν και να εγκρίνουν τις σχετικές προτάσεις· καλεί τα τρία θεσμικά όργανα να αναλάβουν στο ανώτατο επίπεδο τη δέσμευση, με την ευκαιρία της ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής, ότι θα δώσουν στις προτάσεις αυτές προτεραιότητα στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μπορέσουν να ωφεληθούν από τα αποτελέσματά τους·

30.  ζητεί από την Επιτροπή

  –  να σημειώσει πρόοδο στην ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που να υποστηρίζει τις ΜΜΕ·

  –  να υποβάλει προτάσεις για τη θέσπιση της γενικής αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων και για την άρση των περιορισμών στον εντοπισμό των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ·

  –  να υποστηρίξει περαιτέρω την ψηφιοποίηση του ευρωπαϊκού τομέα μεταφορών μέσω πρωτοβουλιών όπως το C-ITS, το e-CRM και άλλα ψηφιακά συστήματα·

  –  να υποβάλει τις προβλεπόμενες πρωτοβουλίες για την κυβερνασφάλεια, και όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)· οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα πρέπει να αποσκοπούν στην αύξηση της κυβερνασφάλειας για τη βιομηχανία και για άλλους μη στρατιωτικούς σκοπούς και να περιλαμβάνουν ένδικα βοηθήματα·

  –  να προσδιορίσει επειγόντως, από κοινού με τα κράτη μέλη, τις συστημικές αιτίες του αυξανόμενου ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων και να αναλάβει δράση σε παγκόσμιο επίπεδο για τον τερματισμό του ψηφιακού αποκλεισμού των γυναικών·

5. Στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση

31.  καλεί την Επιτροπή, εν συνεχεία της έγκρισης των διαφόρων νομοθετικών προτάσεων και ανακοινώσεων για την Ενεργειακή Ένωση, την ενεργειακή απόδοση, τον σχεδιασμό της αγοράς, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλες σχετικές με την ενέργεια νομοθετικές προτάσεις και ανακοινώσεις, να επικεντρώσει την προσοχή της στην πλήρη εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη, με στόχο τη δημιουργία μιας γνήσιας ενεργειακής ένωσης·

32.  αναμένει από την Επιτροπή συνεχή στενή συνεργασία στις εξαιρετικά σημαντικές νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε σχέση με τη δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια, και κατά το στάδιο του τριμερούς διαλόγου, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν εντός του 2018·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τις οικονομικές συνέπειες του νέου σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως στις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, που είναι πιθανό να επιβαρύνονται με υψηλότερο κόστος ενεργειακής μετάβασης·

6. Στρατηγική για την ενιαία αγορά

34.  καλεί την Επιτροπή:

  –  να βελτιώσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, μεταξύ άλλων με την άρση των εναπομενόντων ρυθμιστικών και διοικητικών εμποδίων στον τομέα των υπηρεσιών, και να θέσει τέλος στον «κανονιστικό υπερθεματισμό»·

  –  να ενισχύσει την υπάρχουσα νομοθεσία, πρώτα και κύρια μέσω της εφαρμογής των ισχυόντων κανόνων, ώστε να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού και να καταστεί δυνατό να αξιοποιηθούν τα πλήρη οφέλη της ενιαίας αγοράς·

35.  θεωρεί λυπηρό το ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη εισακούσει τα επανειλημμένα αιτήματά του για τη δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα ενιαίας αγοράς με κοινωνική διάσταση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο οποίος να περιλαμβάνει ένα σύστημα τακτικής παρακολούθησης και εντοπισμού των ανά χώρα εμποδίων στην ενιαία αγορά·

36.  θεωρεί πολιτικές προτεραιότητες:

  –  την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας με βάση μια συνεκτική ενωσιακή πολιτική, αναγνωρίζοντας ότι οι κλάδοι αυτοί συνίστανται κυρίως σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ και αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιοτική απασχόληση·

  –  τη βελτίωση και προώθηση μέτρων και ενεργειών για τη διευκόλυνση του πολιτιστικού τουρισμού, με την πλήρη συμμετοχή των περιφερειών και των τοπικών αρχών·

  –  την πρόταση για επανεξέταση της IPRED (οδηγία για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας) έως το τέλος του έτους·

  –  την αναθεώρηση του κανονισμού γενικής ασφάλειας, που αναβλήθηκε για άλλη μια φορά, και στο πλαίσιο αυτό αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2015/719, της 29ης Απριλίου 2015(2), δεν ελήφθη υπόψη και υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη για σαφή και αποφασιστική δράση όσον αφορά την ανωτέρω αναθεώρηση και γενικότερα την οδική ασφάλεια·

  –  την έγκαιρη επακολούθηση, με συγκεκριμένες προτάσεις, των διαπιστώσεων και των προτάσεων που θα περιέχονται στην προσεχή στρατηγική έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που απασχολεί σοβαρά τους ευρωπαίους πολίτες και έχοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη αναπτυχθεί και λειτουργούν αποτελεσματικά σχετικά μοντέλα·

7. Υγεία

37.  τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα και τη σημασία της ανάληψης δράσης κατά της απειλής της μικροβιακής αντοχής (AMR), που μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην υγεία και στην παραγωγικότητα των πολιτών, και στους προϋπολογισμούς υγείας των κρατών μελών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να υποβάλει πρωτοβουλία για σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για τη μικροβιακή αντοχή· καλεί επίσης την Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη στο τρέχον σχέδιο δράσης κατά της AMR και να εξασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή τους από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη·

38.  καλεί την Επιτροπή:

  –   να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τα φυλλάδια οδηγιών που περιλαμβάνονται στη συσκευασία των φαρμακευτικών προϊόντων, με στόχο να καταστούν σαφέστερα και περισσότερο προσανατολισμένα στον ασθενή («δέσμη πληροφοριών για φάρμακα»)·

  –   να αναθεωρήσει επειγόντως την οδηγία 2004/23/ΕΚ της 31 Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά ανθρώπινων ιστών και κυττάρων(3) (οδηγία για τους ιστούς και τα κύτταρα), ώστε να ευθυγραμμιστεί με την αρχή της μη αμειβόμενης δωρεάς και με τον κανονισμό αριθ. 1394/2007 της 13 Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών (κανονισμός για τις προηγμένες θεραπείες)(4), που, επιπλέον, χρειάζεται να προσαρμοστεί περισσότερο στις ΜΜΕ·

8. Αλιεία και γεωργία

39.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γεωργίας, της βιώσιμης αλιείας και της βιώσιμης δασοκομίας στην επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων, και υπογραμμίζει επίσης τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής γεωργίας να συμβάλλει στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή μέσω της καινοτομίας και της υιοθέτησης πολιτικών που ενισχύουν τις δυνατότητες δέσμευσης άνθρακα μέσω της ευρωπαϊκής γεωργίας·

40.  καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με τις διμερείς αλιευτικές συμφωνίες με χώρες εκτός της ΕΕ που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους·

41.  επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ορθή εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής που εγκρίθηκε το 2013, η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για την έγκριση ανανεωμένων πολυετών σχεδίων διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων·

42.  καλεί την Επιτροπή:

  –   να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της ΚΑΠ και της υποχρέωσης εκφόρτωσης·

  –   να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους αλιείς και τους επιστήμονες για την ταυτοποίηση και την πρόβλεψη των θέσεων στις οποίες ενδέχεται να εμφανιστούν είδη με περιοριστική ποσόστωση και στην έρευνα για τον προσδιορισμό λύσεων όπως οι καινοτόμες αλιευτικές τεχνικές·

  –   να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (κανονισμός για τη Μεσόγειο), ιδίως δε το μέρος του που αφορά την απαγόρευση της χρήσης ορισμένων παραδοσιακών αλιευτικών εργαλείων και τις διατάξεις που αφορούν τα ειδικά χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων·

  –   να αναζητήσει ρεαλιστική λύση όσον αφορά τη βιομηχανική αλιεία, προκειμένου να ρυθμίσει και να περιορίσει την πρακτική της χρησιμοποίησης ωφέλιμων αλιευτικών πόρων για ιχθυάλευρα, ιδίως σε σχέση με τα ευπαθή οικοσυστήματα της Βαλτικής Θάλασσας·

43.  δεσμεύεται να αρχίσει εποικοδομητικό διάλογο με την Επιτροπή για την ανακοίνωσή της σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2020, η οποία αναμένεται πριν από το τέλος του 2017·

44.  καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή:

  –   να απλουστεύσει την εφαρμογή της ΚΓΠ·

  –   να μειώσει τη γραφειοκρατία, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της·

  –   να περιορίσει τον διοικητικό φόρτο των επιχειρηματιών του αγροτικού τομέα·

  –   να δώσει τα περιθώρια για να αναπτυχθούν οι καινοτομίες που είναι απαραίτητες για έναν μακρόπνοο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα·

  –   να μεριμνήσει ώστε η αρχή της βελτίωσης του νομοθετικού έργου να περιλαμβάνεται στην επικείμενη πρόταση μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, η οποία θα πρέπει να προσφέρει μεγαλύτερα περιθώρια και οικονομικά κίνητρα για καινοτομία στον τομέα της γεωργίας, με στόχο τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ, τη μείωση του αντικτύπου της γεωργίας στη βιοποικιλότητα και την αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή·

  –   να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, πρόταση ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού με τρόφιμα·

45.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει στους καταναλωτές οικονομική απόδοση της επένδυσης τους στον τομέα της γεωργίας, και παράλληλα να λάβει μέτρα για την εξισορρόπηση των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών και τη διασφάλιση της δυνατότητας της ΕΕ να διατηρήσει και να αυξήσει το δυναμικό παραγωγής τροφίμων της·

9. Δικαιότερη φορολογία

46.  ζητεί από την Επιτροπή:

  –   να υποβάλει προτάσεις για ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και για τους συντελεστές ΦΠΑ·

  –   να υποβάλει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις από τα κράτη μέλη·

  –   να αξιολογήσει τους όρους της πρόσβασης σε πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες και να προτείνει λύσεις για τη βελτίωσή τους, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το θέμα των υφιστάμενων διακυμάνσεων στον ΦΠΑ για τα βιβλία και τα ηλεκτρονικά βιβλία·

47.  χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά την ενεργό προώθηση του αγώνα κατά της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της χρήσης φορολογικών παραδείσων, που αξιοποιεί την πείρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης·

10. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

48.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τον εξορθολογισμό της προσέγγισης της ΕΕ και τη ρύθμιση των ζητημάτων σε σχέση με τρίτες χώρες στον τομέα της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

49.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ταχύτατα συγκεκριμένες προτάσεις στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι, εντός της ΕΕ, ο τομέας οφείλει να εργάζεται υπέρ των συμφερόντων των πολιτών και να διαθέτει καλύτερα προϊόντα και περισσότερες επιλογές στην αγορά·

50.  εξαίρει τη σημασία της επίτευξης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· τονίζει, ωστόσο, ότι τυχόν περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις θα πρέπει να γίνουν μόνο εφόσον τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα δεν μπορούν να επιτευχθούν με μη νομοθετικά μέσα·

11. Ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση: προκλήσεις και ευκαιρίες

51.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η αλλαγή των προτύπων εργασίας και να βρεθεί τρόπος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας με αξιοπρεπή κοινωνική ασφάλιση για τους εργαζόμενους, καθώς και να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις για τη στήριξη της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

52.  καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί μαζί με τα κράτη μέλη μια ενωσιακή στρατηγική για την αγορά εργασίας, την οποία να συνοδεύσει με πρωτοβουλίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ επαγγελματιών και ρομπότ, τον τρόπο με τον οποίο ο αυτοματισμός μπορεί να συμβάλει στη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η παραγωγικότητα, και τις επιπτώσεις στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία·

12. Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη  

53.  καλεί την Επιτροπή να λάβει άμεσα τα σχετικά μέτρα επακολούθησης και υποβάλει νομοθετική πρόταση για κοινά ελάχιστα πρότυπα πολιτικής δικονομίας·

54.  χαιρετίζει την υπογραφή, από το Συμβούλιο, της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·

55.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη ζωτική σημασία της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας 2012/29/ΕΕ της 25 Οκτωβρίου 2012(5), (οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων) και της οδηγίας 2011/99/ΕΕ της 13 Δεκεμβρίου 2011(6) (οδηγία για την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας)·

13. Η πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας  

56.  πιστεύει ότι οι εργασίες για τις νέες ή επικαιροποιημένες βάσεις δεδομένων θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος εισόδου-εξόδου (ΣΚΕΕ), του ευρωπαϊκού συστήματος ταξιδιωτικών πληροφοριών και αδειοδότησης (ETIAS), της δέσμης SIS II, του Eurodac, του Ευρωπαϊκού Ευρετηριακού Συστήματος Ποινικών Μητρώων (EPRIS) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και ότι πρέπει να διατεθούν πόροι για την εφαρμογή τους στην πράξη·

57.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις αναγκαίες νομοθετικές προσαρμογές με βάση τα συμπεράσματα του διαλόγου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα, όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά συστήματα πληροφοριών θα μπορούσαν να ενισχύσουν τόσο τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων όσο και την εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ·

58.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την καταπολέμηση του διασυνοριακού κυβερνεγκλήματος, οι οποίες θα προσδιοριστούν στην αναθεώρηση της στρατηγικής για την κυβερνασφάλεια που αναμένεται να υποβληθεί το φθινόπωρο του 2017, να αναθεωρήσει την υφιστάμενη νομοθεσία στον τομέα του κυβερνεγκλήματος, και να υποβάλει πρόταση για τη θέσπιση σαφούς πλαισίου για τη σχέση των ιδιωτικών επιχειρήσεων με τις αρχές επιβολής του νόμου στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τον κίνδυνο παραβίασης των δεδομένων·

59.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την αποτελεσματική και συντονισμένη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020 και των προτεραιοτήτων του στα πεδία της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και κυβερνεγκλήματος, με έμφαση στην επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων στον χώρο της ασφάλειας· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια διεξοδική αξιολόγηση που να εστιάζεται στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των συναφών υφιστάμενων μέσων της ΕΕ και στα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στον συγκεκριμένο τομέα·

60.  θεωρεί την καταπολέμηση της διαφθοράς πολιτική προτεραιότητα·

61.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει την έγκριση νομικών πράξεων που να τροποποιούν ή να αντικαθιστούν όσες ενωσιακές πράξεις στο πεδίο της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων είχαν εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, και ειδικότερα την απόφαση του Συμβουλίου 2005/671/ΔΕΥ και την απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ σχετικά με την ανταλλαγή γενικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφάλειας μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικά εγκλήματα, προτείνοντας ένα νομοθετικό μέσο που να βελτιώνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την επιβολή του νόμου και να εντείνει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και με τους οργανισμούς της ΕΕ, με σκοπό την εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος και της τρομοκρατίας·

62.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την έγκαιρη και κανονική έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για την προστασία των δεδομένων·

14. Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση

63.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την αναγκαία αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, της 9ης Ιουλίου 2008(7) (Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις –VIS), σε συνέχεια του διαλόγου για τη διαλειτουργικότητα·

64.  αναγνωρίζει τα σημαντικά νομοθετικά μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την επίτευξη μιας κοινής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου της ΕΕ, και τονίζει ότι η ΕΕ έχει ξεκινήσει μια σημαντική διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής της στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου σε μια εποχή κατά την οποία πραγματικές κρίσεις, που απαιτούν άμεση προσοχή, ασκούν σοβαρή πίεση στα σύνορα της Ευρώπης·

65.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, με την αναβάθμιση της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και τη συνεργασία της με την Αφρική, καθώς και με τον ρόλο της Ένωσης στην επίλυση των συγκρούσεων στις γειτονικές της χώρες·

66.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι θα πρέπει να υποβληθεί συγκεκριμένος μηχανισμός υποβολής εκθέσεων για την τακτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τρεχουσών προσπαθειών αντιμετώπισης των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης, και ότι η εφαρμογή του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Αφρική και του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά·

67.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του σε καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης, ειδικότερα δε χαιρετίζει την ενισχυμένη εταιρική σχέση που συνεπάγονται με τον ιδιωτικό τομέα· πιστεύει ότι η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα έχει καθοριστική σημασία στην υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων, και ότι η κινητοποίηση ιδιωτικής χρηματοδότησης είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης· εμμένει στην άποψη ότι η κοινοβουλευτική εποπτεία των καταπιστευματικών ταμείων και άλλων μηχανισμών συνδυαστικής χρηματοδότησης θα πρέπει να διασφαλίζεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες·

15. Κλιματική αλλαγή

68.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει συμπληρωματικά μέτρα πανενωσιακής εμβέλειας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ενόψει του διαλόγου διευκόλυνσης του 2018, που προβλέπεται βάσει της συμφωνίας του Παρισιού· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να αξιολογήσει τη συνοχή και τη συνεκτικότητα των υφισταμένων πολιτικών της ΕΕ σε σχέση με τις στόχους της συμφωνίας του Παρισιού·

16.  Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)

69.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ΣΒΑ ισχύουν καθολικά σε όλες τις χώρες, και τονίζει την ανάγκη για ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή, ως πρώτο βήμα, να προβεί σε διεξοδική εξέταση των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ και των πιθανών κενών και ανακολουθιών στην πολιτική της· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους συμφεροντούχους, ένα γενικό πλαίσιο της ΕΕ για την επίτευξη και των 17 ΣΒΑ· εμμένει στην άποψη ότι η υλοποίηση των ΣΒΑ απαιτεί καλύτερη χρήση των υφιστάμενων εργαλείων, όπως το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας και το πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, και την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής·

70.  καλεί την Επιτροπή:

  –   να παρακολουθεί προσεκτικά τις θεσμικές και πολιτικές αλλαγές που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του Θεματολογίου του 2030·

  –  να εφαρμόσει παράλληλα τη νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη, η οποία αναμένεται να υπογραφεί τον Ιούνιο του 2017·

71.  καλεί τα την Επιτροπή να καταρτίσει ένα σαφές, διαρθρωμένο, διαφανές και υπεύθυνο κανονιστικό πλαίσιο για τις εταιρικές σχέσεις και τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί, περαιτέρω, τη θέσπιση, σε επίπεδο ΕΕ, τομεακών πολυμερών πλατφορμών, που να φέρνουν σε επαφή τον ιδιωτικό τομέα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού, κυβερνήσεις χωρών εταίρων, χορηγούς και άλλους ενδιαφερόμενους·

72.  τονίζει ότι η προαγωγή και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να αποτελεί κεντρικό κοινό παρονομαστή στο σύνολο των πολιτικών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να μην αμελήσει την σημασία που έχει η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της άσκησης αντιτρομοκρατικής πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να προωθεί ενεργά την αποτελεσματική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω όλων των συμφωνιών που υπογράφει η ΕΕ, ειδικότερα δε τη λεγόμενη «ρήτρα δημοκρατίας» και το άρθρο 8 της Συμφωνίας του Κοτονού· καλεί την Επιτροπή να ασκεί σαφή παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συμφωνίες·

17. Συσχέτιση ασφάλειας και ανάπτυξης

73.  ζητεί τη δημιουργία νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, που να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια επιλεξιμότητας της αναθεωρημένης ΕΑΒ (Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια) για ειρήνη και ασφάλεια, προκειμένου να αντικατοπτρισθεί η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ ανάπτυξης και ασφάλειας, ιδίως στην προώθηση της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18. Εμπόριο

74.  θεωρεί ότι μια ισόρροπη συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι προς το συμφέρον της ΕΕ, και καλεί συνεπώς την Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις και να επιτύχει απτά αποτελέσματα·

75.  επισημαίνει ότι τάσσεται υπέρ ενός φιλόδοξου και θεμελιωμένου σε αξίες εμπορικού θεματολογίου, που να ενισχύει το βασισμένο σε κανόνες παγκόσμιο σύστημα και να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην οικονομική μεγέθυνση στην Ευρώπη· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες της Επιτροπής να περατώσει τις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία και να προωθήσει άλλες εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, όπως εκείνες με το Μεξικό, τη Χιλή και τη Mercosur, καθώς επίσης να ανοίξει νέες, π.χ. με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, και να πετύχει την απεμπλοκή άλλων, όπως εκείνων με την Ινδία·

76.  ζητεί από την Επιτροπή να επιχειρήσει την αναζωογόνηση των μετά το Ναϊρόμπι συζητήσεων του ΠΟΕ, δεδομένου ότι οι πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν ζωτική σημασία για την ΕΕ, ακόμη και όταν αποδεικνύονται δύσκολες· θεωρεί ότι θα ήταν επίσης χρήσιμη η εξέταση νέων τομέων και ζητημάτων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, όπως είναι το ψηφιακό εμπόριο, και χαιρετίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Επιτροπή σχετικά με την προστασία των επενδύσεων·

77.  τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση των μέσων εμπορικής άμυνας της Ένωσης, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες του ΠΟΕ, αποτελεί ζήτημα επείγοντος χαρακτήρα και της ύψιστης σημασίας·

78.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το τρέχον πλαίσιο εμπορίου ΑΚΕ-ΕΕ, που διέπεται από τη συμφωνία του Κοτονού, η οποία θα λήξει το 2020· πιστεύει ότι το νέο πλαίσιο θα πρέπει να έχει ως στόχο τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και την ενσωμάτωσή τους στην παγκόσμια οικονομία· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να αναπτύξει μια σαφή και ισχυρή εμπορική πολιτική που να περιλαμβάνει, αλλά όχι αποκλειστικά, την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τη διευκόλυνση του εμπορίου και την αμοιβαία ελευθέρωση· καλεί την ΕΕ να συμμορφωθεί προς την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής·

19. Εξωτερικές πολιτικές: προτεραιότητες

79.  ζητεί από την Επιτροπή:

  –   να υποβάλει την ενδιάμεση επανεξέταση της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI)·

  –  να προωθήσει τον διατλαντικό δεσμό·

  –  να επιβεβαιώσει τη δέσμευση της Ένωσης για την περιοχή των Βαλκανίων και την περιοχή της ανατολικής και της νότιας γειτονίας·

  –  να υποστηρίξει την κοινωνία των πολιτών και την ικανότητα πρόσβασης σε αξιόπιστες πληροφορίες, παρά τη συρρίκνωση των νομικών πλαισίων και τους περιορισμούς, στις χώρες της ανατολικής και της νότιας γειτονίας και πέραν αυτών·

–  να εκπονήσει προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων, ειδικότερα: τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η Αφρικανική Ένωση και ο Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών, το Αραβικό Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), ο Σύνδεσμος Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και η Κοινοπολιτεία, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος·

–  να ενισχύσει τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ανεξιθρησκεία ή την ελευθερία των πεποιθήσεων·

–  να προωθήσει βασικές και παγκόσμιες προτεραιότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ανεξιθρησκείας, της ελευθερίας της έκφρασης, της πολιτικής ελευθερίας, των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

–  να αναπτύξει διεθνή συνεργασία μεταξύ των διαμεσολαβητών και εταιρικές σχέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

80.  θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί τη βάση της αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Άμυνας και επισημαίνει ότι η προστασία της Ευρώπης θα καταστεί αμοιβαία ευθύνη ενίσχυσης του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, όπως ορίζεται στην κοινή δήλωση που έγινε τον Ιούλιο του 2016 στη Βαρσοβία, και, ειδικότερα, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την Ευρωπαϊκή Άμυνα·

81.  τάσσεται υπέρ της διατήρησης της συμφωνίας πλαισίου που βασίζεται σε τρεις πυλώνες (ενισχυμένος πολιτικός διάλογος, αναπτυξιακή συνεργασία και εμπόριο)· πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η περαιτέρω περιφερειοποίηση, με σκοπό να αντιμετωπίζεται κάθε περιφέρεια ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές της, τονίζοντας επίσης την ανάγκη ανταπόκρισης στη νέα στρατηγική Αφρικής-ΕΕ που θα εγκριθεί για την περίοδο 2018-2020·

82.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, που να περιλαμβάνει επαρκή χρηματοδότηση τόσο της συνεργατικής έρευνας στις αμυντικές τεχνολογίες όσο και της απόκτησης κοινών πόρων από τα κράτη μέλη, όπως και όταν αυτό θα ήταν αποδεδειγμένα πρακτικό, επωφελές και οικονομικά αποδοτικό· παροτρύνει την Επιτροπή να επιταχύνει την επιβολή των δύο οδηγιών που διαμορφώνουν την ενιαία αγορά στον τομέα της άμυνας, και να προτείνει μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη κοινών βιομηχανικών προτύπων για εξοπλισμό και πόρους·

83.  καλεί την Επιτροπή να προσέξει ιδιαίτερα την αυξανόμενη ένταση στα Δυτικά Βαλκάνια και να αναζητήσει τρόπους για να ενισχύσει τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της συμφιλίωσης και των μεταρρυθμίσεων σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες·

84.  επικροτεί την Επιτροπή για την έμφαση που δίνει στην πολιτική γειτονίας, τόσο προς Ανατολάς όσο και προς Νότο, αλλά υπογραμμίζει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να ενισχυθεί, κυρίως με έναν συνδυασμό αυξημένης χρηματοδοτικής συνδρομής, ενισχυμένης στήριξης στη δημοκρατία, πρόσβασης στην αγορά και βελτιωμένης κινητικότητας· τονίζει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τους τομείς δράσης, προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γειτονικές χώρες·

20. Μια στρατηγικότερη προσέγγιση στην επιβολή του δικαίου της ΕΕ

85.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τα συστήματα ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τα ποσοστά σφάλματος·

86.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα, όσον αφορά την ουσία και το βάθος, των απαντήσεων που έδωσε στην Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου, προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη πληρέστερα τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών·

87.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές, με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Συνθήκη αυτή, χωρίς καθυστέρηση·

88.  επισημαίνει τις εντεινόμενες προσπάθειες τρίτων χωρών και μη κρατικών παραγόντων να υπονομεύσουν με υβριδικές μεθόδους, μεταξύ των οποίων και με παραπληροφόρηση, τη νομιμότητα των δημοκρατικών θεσμών εντός της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε υβριδικές απειλές και να βελτιώσει την ικανότητά της να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις πλαστές ειδήσεις και την παραπληροφόρηση·

21. Βελτίωση του νομοθετικού έργου

89.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι:

  –  όλες οι νομοθετικές προτάσεις υποβάλλονται σε διεξοδική εκτίμηση του αντικτύπου και ανάλυση κόστους οφέλους·

  –  η δοκιμή ΜΜΕ πραγματοποιείται σε όλες τις ΓΔ και η συστηματική συνεργασία με την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου έχει ως στόχο να επιτύχει μια περισσότερο διαρθρωμένη εφαρμογή της δοκιμής ΜΜΕ·

  –  υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου κατά την εποπτεία και την παροχή αντικειμενικών συμβουλών όσον αφορά τις εκτιμήσεις αντικτύπου·

  –  η ετήσια έρευνα φόρτου (ABS) θα αναπτυχθεί ως ζωτικής σημασίας εργαλείο για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση, με τρόπο σαφή και με διαφάνεια, των αποτελεσμάτων των προσπαθειών της Ένωσης για την αποφυγή και τη μείωση των περιττών ρυθμίσεων και του διοικητικού φόρτου, τόσο από την ίδια την Ένωση όσο και από τα κράτη μέλη, κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την ερμηνεία της νομοθεσίας («νομοθετικός υπερθεματισμός»)·

  –  θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτάσεις για τη θέσπιση στόχων μείωσης του φόρτου σε βασικούς τομείς, με τη φιλοδοξία να επιτευχθεί μείωση, κατά 25% έως το 2020 και κατά 50% έως το 2030, του οικονομικού κόστους που συνδέεται με τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις·

o

o    o

90.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

 

 

(1)

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 115 της 6.5.2015, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 102 της 7.4.2004, σ. 48.

(4)

ΕΕ L 324 της 10.12.2007, σ. 121.

(5)

ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.

(6)

ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.

(7)

ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου