Procedure : 2017/2732(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0440/2017

Indgivne tekster :

RC-B8-0440/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0305

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 283kWORD 55k
3.7.2017
PE605.558v01-00}
PE605.564v01-00}
PE605.565v01-00}
PE605.569v01-00}
PE605.572v01-00} RC1
 
B8-0440/2017}
B8-0445/2017}
B8-0446/2017}
B8-0447/2017}
B8-0449/2017} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

PPE (B8-0440/2017)

S&D (B8-0445/2017)

Verts/ALE (B8-0446/2017)

ALDE (B8-0447/2017)

ECR (B8-0449/2017)


om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP))


Massimiliano Salini for PPE-Gruppen
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica for S&D-Gruppen
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen
Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen
Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 9, 151, 152, artikel 153, stk. 1 og 2, og artikel 173,

–  der henviser til artikel 14, 27 og 30 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig til artikel 5, stk. 3, i TEU og til protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. november 2010 med titlen "En dagsorden for nye kvalifikationer og job: et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse" (COM(2010)0682),

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2014 om genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. januar 2014 med titlen "En industriel renæssance i Europa" (COM(2014)0014),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 med titlen "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 med titlen "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning" (COM(2012)0582),

–  der henviser til formand Jean Claude Junckers politiske retningslinjer med titlen "En ny start for Europa: min dagsorden for job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring",

–  der henviser til sin beslutning af 5. oktober 2016 om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom(2),

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 15. december 2016 og af 23. juni 2017,

–  der henviser til Rådets konklusioner om en dagsorden for industriel konkurrenceevne, om den digitale omstilling af den europæiske industri og om pakken med teknologier til det digitale indre marked og modernisering af de offentlige tjenester,

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om industripolitik i en globaliseret verden(3),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. april 2016 - Digitalisering af EU's industri – Fuldt udbytte af det digitale indre marked (COM(2016)0180),

–  der henviser til sin beslutning af 1. juni 2017 om digitalisering af den europæiske industri(4),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 29. maj 2017 om en fremtidig strategi for EU's industripolitik,

–  der henviser til Parisaftalen, som blev ratificeret af Europa-Parlamentet den 4. oktober 2016,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den europæiske industri er førende på verdensplan inden for mange industrisektorer og tegner sig for over halvdelen af Europas eksport og omkring 65 % af investeringerne i forskning og udvikling og skaber mere end 50 millioner direkte og indirekte arbejdspladser, hvilket svarer til 20 % af alle job i EU;

B.  der henviser til, at den europæiske produktionsindustris bidrag til EU's BNP er faldet fra 19 % til mindre end 15,5 % i de seneste 20 år, og dens bidrag til beskæftigelsen og investeringerne i forskning og udvikling er faldet i løbet af denne periode;

C.   der henviser til, at en styrkelse af vort industrigrundlag derfor er afgørende for at fastholde ekspertise og knowhow i EU;

D.  der henviser til, at EU's politik må sætte europæisk industri i stand til bevare sin konkurrenceevne og kapacitet til at investere i Europa og tackle de sociale og miljømæssige udfordringer, herunder klimaændringerne, samtidig med at den vedbliver med at være førende med hensyn til social og miljømæssig ansvarlighed;

E.  der henviser til, at den cirkulære økonomi kan have en særdeles positiv indflydelse på genindustrialiseringen af Europa og på en reduktion af energiforbruget og afhængigheden af råvarer fra tredjelande, og der henviser til, at investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet er en vigtig drivkraft til fremme af industriel fornyelse, der skaber "gode cirkler";

F.  der henviser til, at en ambitiøs innovationspolitik, der begunstiger fremstillingen af produkter, som er af høj kvalitet, innovative og energieffektive og fremmer nye produktionsprocesser, vil sætte EU i stand til at styrke sin konkurrenceevne i verden; der henviser til, at innovation og investeringer i forskning og udvikling, beskæftigelse samt fornyelse af kvalifikationer er væsentlige for bæredygtig vækst; der henviser til, at innovativ industri i høj grad afhænger af EU's forskningskapacitet, forskningsmæssige fremskridt og forskningssamarbejde i særdeleshed;

G.  der henviser til, at de europæiske industrier, både de store og de små, er udsat for global konkurrence, og der henviser til, at et integreret og velfungerende indre marked og åben og fair handel med tredjelande er af afgørende betydning for EU's industri, hvor fair handel med industrivarer skal opfylde EU's standarder;

H.  der henviser til, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som udgør et stort flertal af alle europæiske virksomheder og udgør rygraden i EU's erhvervsliv, står over for store udfordringer som følge af globale forandringer i økonomien og finansielle og administrative hindringer;

I.  der henviser til, at kvindelige iværksættere kun udgør 31 % af de selvstændige i EU og 30 % af de nystartede iværksættere og i øjeblikket er underrepræsenteret i industrien, især inden for de videnskabelige, tekniske og ledelsesmæssige stillinger;

J.  der henviser til, at over 60 % af alle virksomheder i dag er familiedrevne virksomheder og tegner sig for op til 50 % af alle job i den private sektor i Den Europæiske Union;

K.  der henviser til, at strategien for digitalisering af industrien er afgørende for den europæiske økonomis konkurrenceevne;

L.  der henviser til, at EU's finansieringsinstrumenter og -programmer spiller en strategisk rolle med hensyn til at fremme konkurrenceevnen og med hensyn til at tiltrække investeringer i EU og undgå udflytning af investeringer;

1.  understreger industriens afgørende rolle som drivkraft for bæredygtig vækst, beskæftigelse og innovation i Europa;

2.  påpeger betydningen af at styrke og modernisere industrigrundlaget i Europa og erindrer samtidig om EU's mål om, at 20 % af Unionens BNP skal hidrøre fra industrien senest i 2020;

3.  opfordrer Kommissionen til senest i begyndelsen af 2018 sammen med medlemsstaterne at udvikle en EU-strategi og en handlingsplan for en sammenhængende og omfattende industripolitik med henblik på Europas reindustrialisering, med mål, indikatorer, foranstaltninger og tidsplaner; opfordrer Kommissionen til at basere sin strategi på en vurdering af konsekvenserne af at integrere industripolitikken i EU's strategiske politiske initiativer og omfattende dialog med relevante interessenter og til at tage hensyn til industriens konkurrenceevne og bæredygtighed i forbindelse med alle sine større politiske initiativer; påpeger, at denne EU-strategi bl.a. skal baseres på digitalisering, på en energi- og ressourceeffektiv økonomi og på en livscyklusorienteret og cirkulær økonomisk tilgang;

4.  mener, at EU's lovgivningsrammer og de offentlige og private investeringer bør gøre det muligt for virksomhederne at tilpasse sig til de pågældende ændringer og træffe forebyggende foranstaltninger med henblik på at bidrage til jobskabelse, vækst, regional konvergens og territorial samhørighed;

5.  fremhæver SMV'ernes rolle som rygraden i EU's erhvervsliv og understreger behovet for at styrke stærke værdikæder mellem SMV'er, midcapselskaber og store virksomheder, og behovet for at følge en europæisk industripolitik på en SMV-venlig måde, som lever op til de udfordringer, de står over for; understreger behovet for at støtte skabelsen af et erhvervsvenligt miljø ved at etablere fælles spilleregler for alle EU's SMV'er, nyetablerede virksomheder og scaleupvirksomheder, unge iværksættere, navnlig inden for de mest innovative områder, og socialøkonomiske virksomheder;

6.  understreger, at konkurrenceevnefremmende klynger, virksomhedsnetværk og digitale innovationsknudepunkter er en meget nyttig løsning til at bringe relevante aktører sammen; opfordrer EU til at støtte offentlige investeringer i innovation, da det er af strategisk betydning på dette område; anmoder Kommissionen om at støtte disse klynger og deres samarbejde på europæisk plan og dermed sikre inddragelsen af SMV'er, forskningscentre og universiteter på regionalt og lokalt plan; opfordrer Kommissionen til at udvikle platforme for intelligent specialisering, som tilskynder til tværsektorielle og tværfaglige forbindelser; understreger behovet for at styrke det interregionale samarbejde med henblik på at udvikle transnationale muligheder og tværsektorielle innovationssammenslutninger;

7.  opfordrer Kommissionen til at identificere de udfordringer og hindringer, som kvinder står overfor med hensyn til at blive iværksættere, og til at fremme og støtte kvindeligt lederskab og måder til at afhjælpe ulighed på lønområdet og med hensyn til adgang til stillinger;

8.  er af den overbevisning, at europæisk industri bør betragtes som et strategisk aktiv for EU's konkurrenceevne og bæredygtighed; understreger, at kun en stærk og modstandsdygtig industri og en fremtidsorienteret industripolitik vil sætte EU i stand til at imødegå de forskellige udfordringer, der ligger foran os, herunder en bæredygtig genindustrialisering af EU, global konkurrence, hurtig teknologisk udvikling og skabelse af kvalitetsbeskæftigelse;

9.  fremhæver betydningen af energiunionen, det digitale indre marked, den digitale dagsorden og Europas konnektivitet gennem passende, fremtidssikret og effektiv infrastruktur;

10.  understreger, at det er vigtigt for EU at støtte en kvalitativ forbedring af de europæiske produkter ved hjælp af genindustrialiseringsprocesser, navnlig via forskning og digitalisering, med henblik på at forbedre konkurrenceevnen i Europa;

11.  understreger, at det for at støtte EU's industri over for udfordringerne i forbindelse med hurtige økonomiske og lovgivningsmæssige ændringer i dagens globaliserede verden er nødvendigt at forbedre Europas industrielle tiltrækningskraft for europæiske og udenlandske direkte investeringer;

12.  understreger betydningen af en rettidig vedtagelse af EU's industripolitiske strategi og minder i denne forbindelse om, at det er nødvendigt at bevare tilstrækkelige midler til industrien i den næste flerårige finansielle ramme (FFR), navnlig via specifikke instrumenter og midler (som f.eks. de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020, Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), Connecting Europe-faciliteten (CEF) og Cosme);

13.  bekræfter EU's forpligtelser i henhold til Parisaftalen; opfordrer til, at der i den industripolitiske EU-strategi indarbejdes effektive finansieringsinstrumenter og foranstaltninger, der kan bidrage til at mindske CO2-risikoen og afhjælpe risikoen for CO2-udflytning;

14.  understreger behovet for fuldt ud at udnytte industriens potentiale, navnlig inden for miljøteknologi, og sikre, at industrierne hele tiden udvikler sig og udbreder de bedste tilgængelige teknikker og innovationer;

15.  understreger behovet for at mindske de administrative byrder og efterlevelsesomkostninger for virksomhederne, herunder familievirksomheder, og samtidig sikre effektiviteten af EU's lovgivning på forbruger-, sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelsesområdet;

16.  understreger den betydning, som åben og fair international handel baseret på fælles regler og lige konkurrencevilkår, har for EU's industri; opfordrer til større overensstemmelse mellem handelspolitik og erhvervspolitik med henblik på at forebygge manglende sammenhæng, hvilket kunne føre til udflytninger og yderligere afindustrialisering i EU;

17.  understreger, at det er nødvendigt at forhindre EU's handelspolitik i at fremme konkurrencebegrænsende praksis; fremhæver behovet for, at EU udvikler en ensartet og effektiv antidumping- og antisubsidiestrategi, der er i overensstemmelse med WTO;

18.  understreger, at europæisk industri står over for global konkurrence, og opfordrer derfor Kommissionen til at vurdere, om markedsdefinitionerne og den nuværende udformning af EU's konkurrenceregler er hensigtsmæssige med henblik på at tage hensyn til udviklingen på de respektive globale markeder og den nye rolle, som store nationale aktører spiller i tredjelande;

19.  opfordrer Kommissionen til at være mere opmærksom på statsejede virksomheder, der er etableret i udlandet, og som understøttes og fremmes af deres regeringer på en måde, der ikke er tilladt for EU-virksomheder i henhold til reglerne for EU's indre marked;

20.  opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at undersøge tredjelandes direkte investeringer i EU i strategiske industrier, infrastruktur og vigtige fremtidige teknologier, eller andre aktiver, som er vigtige af hensyn til sikkerhed og beskyttelse af adgangen til dem, samtidig med at der tages hensyn til, at Europa i høj grad er afhængig af direkte udenlandske investeringer;

21.  understreger, at der er behov for en koordineret EU-indsats, i samråd med alle relevante parter, herunder arbejdsmarkedets parter og den akademiske verden, for at fremme nye kvalifikationer samt omskoling, opkvalificering og livslang læring, sådan som Kommissionen går ind for i sin dagsorden for nye kvalifikationer og job;

22.  minder om den vigtige betydning af EU-standardisering og slår til lyd for et stærkt fokus på EU's ledende rolle i internationale standardiseringsorganisationer;

23.  bemærker behovet for at koordinere EU's bestræbelser på at reducere ressourceafhængigheden af tredjelande gennem et firestrenget fokus på:

a.  retfærdig international markedsadgang til ressourcer

b.  bæredygtig minedrift

c.  teknologisk innovation inden for effektivitet

d.  den cirkulære økonomi

24.  understreger, at en ny industripolitisk strategi skal tilpasse de forskellige politikområder til industripolitikken – først og fremmest handel, miljø, forskning, sundhed, investering, konkurrence, energi og klima – for at udgøre en sammenhængende fremgangsmåde;

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

 

(1)

EUT C 482 af 23.12.2016, s. 89.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0377.

(3)

EUT C 199E af 7.7.2012, s. 131.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0240.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik