Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0459/2017Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0459/2017

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om sagerne vedrørende nobelprismodtagerne Liu Xiaobo og Lee Ming-che

5.7.2017 - (2017/2754(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
Verts/ALE (B8-0459/2017)
S&D (B8-0460/2017)
ALDE (B8-0461/2017)
ECR (B8-0462/2017)
PPE (B8-0463/2017)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere for PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Soraya Post for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova for ALDE-Gruppen
Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen

Procedure : 2017/2754(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0459/2017
Indgivne tekster :
RC-B8-0459/2017
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om sagerne vedrørende nobelprismodtagerne Liu Xiaobo og Lee Ming-che

(2017/2754(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Kina, særlig beslutningerne af henholdsvis 21. januar 2010 om menneskerettighedskrænkelser i Kina, navnlig i tilfældet Liu Xiaobo[1], af 14. marts 2013 om forbindelserne mellem EU og Kina[2], og af 12. marts 2015 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2013 og Den Europæiske Unions politik på området,[3]

–  der henviser til erklæring af 30. juni 2017 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant Federica Mogherini om status for Liu Xiaobo,

–  der henviser til den 35. runde af EU-Kina-dialogen om menneskerettigheder den 22.-23. juni 2017 i Bruxelles og til erklæringen fra formanden for Underudvalget om Menneskerettigheder (DROI) i forbindelse med dialogen,

–  der henviser til topmødet mellem EU og Kina i Bruxelles den 1.-2. juni 2017,

–  der henviser til EU's erklæring på den 34. samling i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) den 14. marts 2017,

–  der henviser til redegørelse fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) af 9. december 2016 om den internationale menneskerettighedsdag,

–  der henviser til det strategiske partnerskab mellem EU og Kina, der blev lanceret i 2003, og til Europa-Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens fælles meddelelse af 22. juni 2016 til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Byggesten til en ny EU-strategi for forbindelserne med Kina",

–  der henviser til "Charter 08", et manifest, som er udarbejdet af over 350 kinesiske politiske aktivister, akademikere og menneskerettighedsforkæmpere, der opfordrer til sociale, retlige og statslige reformer, og som blev offentliggjort den 10. december 2008 samtidig med 60-årsdagen for vedtagelsen af verdenserklæringen om menneskerettighederne,

–  der henviser til den internationale konvention om civile og politiske rettigheder af 16. december 1966,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Liu Xiaobo, den fremtrædende kinesiske forfatter og menneskerettighedsaktivist, formelt er blevet frihedsberøvet og sat i fængsel fire gange i løbet af de seneste 30 år; der henviser til, at Liu Xiaobo i 2009 blev fængslet i 11 år for "statsundergravende virksomhed" efter at have bidraget til at skrive et manifest, der kaldes "Charter 08"; der henviser til, at de formelle procedurer i sagen mod Liu Xiaobo ikke har givet ham mulighed for at være repræsenteret eller selv at være til stede under formelle retslige procedurer, og at diplomater fra mere end en halv snes lande, herunder flere medlemsstater, blev nægtet adgang til domstolen, mens retssagen stod på;

B.  der henviser til, at Liu Xiaobos hustru, Liu Xia, ganske vist aldrig er blevet sigtet for en lovovertrædelse, men at hun har været i husarrest, siden han fik tildelt fredsprisen i 2010, og at hun siden da er blevet nægtet næsten enhver form for menneskelig kontakt, undtagen til den nærmeste familie og nogle få venner;

C.  der henviser til, at Nobelkomitéen den 8. oktober 2010 tildelte Liu Xiaobo Nobels fredspris i anerkendelse af hans lange og ikkevoldelige kamp for grundlæggende menneskerettigheder i Kina;

D.  der henviser til, at Liu Xiaobo for nylig er blevet overført fra et fængsel i Kinas nordøstlige Liaoning-provins til et hospital i provinshovedstaden Shenyang, hvor han bliver behandlet for sin alvorlige helbredstilstand, efter at have fået konstateret fremskreden leverkræft;

E.  der henviser til, at de kinesiske myndigheder afviste anmodninger fra Liu Xiaobo og hans hustru om at få lov at søge lægehjælp uden for Kina eller flytte ham hjem til hans hus i Beijing;

F.  der henviser til, at 154 Nobelprismodtagere den 29. juni 2017 sendte en fælles skrivelse til præsidenten for Folkerepublikken Kina og opfordrer den kinesiske regering til at tillade Liu Xiaobo og hans hustru Liu Xia at rejse til udlandet med henblik på lægebehandling;

G.  der henviser til, at Lee Ming-che, den kendte taiwanske demokratiforkæmper, der er kendt for sin kamp for menneskerettighederne gennem sociale medier, forsvandt den 19. marts 2017 efter at være rejst fra Macao til Zhuhai i Kinas Guangdong-provins; der henviser til, at Kinas kontor for taiwanske anliggender bekræftede på en pressekonference, at de relevante myndigheder havde tilbageholdt Lee og undersøgte ham på grund af mistanke om deltagelse i aktiviteter til fare for den nationale sikkerhed;

H.   der henviser til, at de kinesiske myndigheder ikke er fremkommet med nogen troværdige beviser for de grove beskyldninger mod Lee Ming-Che; der henviser til, at Lees tilbageholdelse kommer på et tidspunkt, hvor forbindelserne hen over Taiwanstrædet er i forværring; der henviser til, at Lee var aktiv i at tilvejebringe oplysninger om den demokratiske politiske kultur i Taiwan til sine venner i Kina via onlineplatforme, som den kinesiske regering har haft adgang til at overvåge;

I.   der henviser til, at Kina har gjort fremskridt i de seneste år med hensyn til økonomiske og sociale rettigheder, hvilket afspejler landets prioriteter i forhold til folks ret til ydelser, men at menneskerettighedssituationen i Kina siden 2013 konstant er blevet forværret, og at regeringen har optrappet sin fjendtlighed over for fredelige kritikere, retsstatsprincippet, ytringsfriheden og religionsfriheden, som i det nylige tilfælde med biskop Peter Shao Zhumin, der blev tvangsfjernet fra sit bispedømme i Wenzhou den 18. maj 2017;

J.   der henviser til, at den kinesiske regering har vedtaget nye love, navnlig loven om statens sikkerhed, loven om terrorbekæmpelse, loven om cybersikkerhed og loven om udenlandske NGO'er, der er blevet anvendt til at forfølge sådanne organisationer, der har involveret sig i offentlig aktivisme og fredelig kritik af regeringen, som trusler mod sikkerheden samt at styrke censuren, overvågningen og kontrollen af enkeltpersoner og sociale grupper og til at afskrække personer fra at kæmpe for menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

K.   der henviser til, at den græske regering i sidste måned nægtede at godkende en EU-erklæring med kritik af undertrykkelsen af aktivister og systemkritikere i Kina, som skulle have været forelagt De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd i Genève den 15. juni; der henviser til, at dette var første gang, EU havde undladt at fremsætte en sådan erklæring over for FN's øverste menneskerettighedsorgan;

L.   der henviser til, at fremme af og respekt for menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet fortsat bør have en central plads i det langvarige partnerskab mellem EU og Kina i overensstemmelse med EU's forpligtelse til at værne om disse værdier i sine eksterne foranstaltninger, og eftersom Kina har udtrykt interesse i at overholde de selvsamme værdier i sit eget udviklingssamarbejde og i sit internationale samarbejde;

1.   opfordrer den kinesiske regering til omgående og betingelsesløst at løslade modtageren af Nobels Fredspris i 2010, Liu Xiaobo, og hans kone Liu Xia fra husarresten og give ham mulighed for at få lægebehandling, hvor de end måtte ønske det;

2.   opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at give Lui Xiaobo uhindret adgang til sin familie, sine venner og til juridisk bistand;

3.   opfordrer de kinesiske myndigheder til at løslade Lee Ming-che øjeblikkeligt, idet der ikke er fremlagt nogen troværdige beviser i forbindelse med hans sag, at oplyse om hans nøjagtige opholdssted samt sikre, at Lee Ming-che i mellemtiden er beskyttet mod tortur og anden mishandling, og at han får adgang til sin familie, en advokat efter eget valg og passende lægehjælp;

4.  er fortsat stærkt foruroliget over den kinesiske regerings fortsatte bestræbelser på at lukke munden på aktører fra civilsamfundet, herunder menneskerettighedsforkæmpere, aktivister og advokater;

5.  minder om vigtigheden af, at EU rejser spørgsmålet om menneskerettighedskrænkelser i Kina under enhver form for politisk og menneskerettighedsrelateret dialog med de kinesiske myndigheder i overensstemmelse med EU's tilsagn om at optræde med en stærk, klar og forenet stemme i sin tilgang til landet, herunder gennem regelmæssige og resultatorienterede menneskerettighedsdialoger; erindrer endvidere om, at Kina i forbindelse med sin igangværende reformproces og stigende globale engagement har valgt at tilslutte sig de internationale menneskerettighedsrammer ved at undertegne en bred vifte af internationale menneskerettighedstraktater; opfordrer derfor til, at dialogen med Kina fortsættes for at leve op til disse tilsagn;

6.  opfordrer Kina til at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

7.  beklager, at det ikke lykkedes EU at fremsætte en erklæring om menneskerettighederne i Kina på mødet i FN's Menneskerettighedsråd i Genève i juni; opfordrer alle EU's medlemsstater til at anlægge en fast, værdibaseret tilgang til Kina og forventer, at de undlader at gennemføre initiativer eller handlinger, der kan underminere sammenhængen, effektiviteten af og konsekvensen i EU's indsats;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Folkerepublikken Kinas regering og parlament.