Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0459/2017Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0459/2017

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις περιπτώσεις των τιμηθέντων με το Βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και Lee Ming-che

5.7.2017 - (2017/2754(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5, και το άρθρο 123 παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B8-0459)
S&D (B8-0460/2017)
ALDE (B8-0461/2017)
ECR (B8-04622017)
PPE (B8-0463/2017)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Soraya Post εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Tamás Meszerics εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2017/2754(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0459/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0459/2017
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις περιπτώσεις των τιμηθέντων με το Βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και Lee Ming-che

(2017/2754(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα, και ειδικότερα το ψήφισμα της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα[1], συγκεκριμένα την περίπτωση του Liu Xiaobo, ήτοι το ψήφισμα της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας[2], και το ψήφισμα της 20ής Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2013 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος[3],

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Federica Mogherini σχετικά με το καθεστώς του Liu Xiaobo, στις 30 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τον 35ο γύρο του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Ιουνίου 2017 στις Βρυξέλλες, καθώς και τη δήλωση του προέδρου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων δικαιωμάτων (DROI) με την ευκαιρία του διαλόγου,

–  έχοντας υπόψη τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 1-2 Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΕ στην 34η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΔΗΕ) στις 14 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) της 9ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας που δρομολογήθηκε το 2003 και την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, με ημερομηνία 22 Ιουνίου 2016, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Στοιχεία μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ για την Κίνα»,

–  έχοντας υπόψη τον «Χάρτη 08», ένα μανιφέστο που συνέταξαν πάνω από 350 κινέζοι ακαδημαϊκοί και πολιτικοί ακτιβιστές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι απευθύνουν έκκληση για κοινωνικές, νομικές και κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, και δημοσιεύθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2008, ώστε να συμπέσει με την 60ή επέτειο από την έγκριση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα , της 16ης Δεκεμβρίου 1966,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Liu Xiaobo, συγγραφέας και ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα φυλακίσθηκε τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Liu Xiaobo φυλακίστηκε για 11 χρόνια το 2009 για «υποκίνηση ανατροπής της κρατικής εξουσίας», ως συνέπεια της συνεισφοράς του στο μανιφέστο που είναι γνωστό ως «Χάρτας 08»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίσημες διαδικασίες που κινήθηκαν κατά τη δίωξη του Liu Xiaobo, δεν επέτρεψαν στον Liu Xiaobo να εκπροσωπηθεί ή να παρουσιαστεί ο ίδιος στις επίσημες διαδικασίες, ενώ απαγορεύτηκε σε διπλωμάτες από περισσότερα των δώδεκα κράτη, συμπεριλαμβανομένων πολλών κρατών μελών, να έχουν πρόσβαση στο δικαστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύζυγος του Liu Xiaobo, Liu Xia, παρόλο που ποτέ δεν καταδικάστηκε για κάποιο αδίκημα, κρατήθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό αφότου του απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2010 και της απαγορεύτηκε έκτοτε σχεδόν κάθε ανθρώπινη επαφή με εξαίρεση τα στενά μέλη της οικογενείας και μερικούς φίλους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή του Νόμπελ τίμησε τον Liu Xiaobo με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, εις αναγνώριση του «πολυετούς και ειρηνικού αγώνα του υπέρ των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Liu Xiaobo μεταφέρθηκε προσφάτως από την φυλακή στην επαρχία Liaoning βορειοανατολικά της Κίνας σε νοσοκομείο της επαρχιακής πρωτεύουσας Σενγιάνγκ, όπου υποβλήθηκε σε αγωγή για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του, αφού του διαγνώστηκε καρκίνος του ήπατος σε τελικό στάδιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές απέρριψαν τις αιτήσεις της συζύγου του Liu Xiaobo για αναζήτηση ιατρικής περίθαλψης εκτός Κίνας ή μεταφορά του στο σπίτι του στο Πεκίνο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2017, 154 κάτοχοι του βραβείου Νόμπελ δημοσίευσαν κοινή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας καλώντας επειγόντως την κινεζική κυβέρνηση να επιτρέψει στον Liu Xiaobo, καθώς και στην συζύγου του Liu Xia, να μεταβούν στο εξωτερικό για ιατρική περίθαλψη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Lee Ming-che, διακεκριμένος ταϊβανός ακτιβιστής υπέρ της δημοκρατίας, γνωστός για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξαφανίστηκε στις 19 Μαρτίου 2017, όταν πέρασε από το Μακάο στο Zhuhai, στην επαρχία Guangdong της Κίνας· το Γραφείο Υποθέσεων του Ταϊβάν στην Κίνα επιβεβαίωσε σε συνέντευξη τύπου ότι οι «αρμόδιες αρχές» συνέλαβαν τον Lee και τον έθεσε υπό ανάκριση με την υποψία «της συμμετοχής του σε δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές δεν έδωσαν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία για τις σοβαρές κατηγορίες εις βάρος Lee Ming-Che· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κράτηση του Lee εντάσσεται σε μια συγκυρία υποβαθμισμένων σχέσεων μεταξύ ηπειρωτικής Κίνας και Ταϊβάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Lee συμμετείχε ενεργά στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την δημοκρατική πολιτική κουλτούρα της Ταϊβάν προς τους φίλους του στην Κίνα, μέσω διαδικτυακών πλατφορμών που υπόκεινται σε παρακολούθηση εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την υλοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητές της όσον αφορά το δικαίωμα των ανθρώπων στην επιβίωση, ενώ, από το 2013, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα εξακολουθεί να επιδεινώνεται, με την κυβέρνηση εντείνει την εχθρική στάση έναντι της ειρηνικής διαφωνίας, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της θρησκείας, όπως στην πρόσφατη περίπτωση του επισκόπου Peter Shao Zhumin», ο οποίος είχε καθαιρέθηκε βίαια από τα καθήκοντά του στην επισκοπή του Wenzhou στις 18 Μαΐου 2017·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση ψήφισε νέους νόμους, ειδικότερα τον νόμο για την ασφάλεια του κράτους, τον αντιτρομοκρατικό νόμο, τον νόμο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και τον νόμο περί διαχείριση των ξένων ΜΚΟ, τους οποίους χρησιμοποιεί για τη δίωξη κάθε είδους δημόσιου ακτιβισμό και ειρηνικής άσκησης κριτικής προς την κυβέρνηση, ως απειλών κατά της ασφάλειας, για την επέκταση της λογοκρισίας, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων και για να αποτρέψει τους πολίτες από το να αγωνίζονται για τα δικαιώματα του ανθρώπου και το κράτος δικαίου, ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον περασμένο μήνα η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε να υπογράψει την δήλωση της ΕΕ που επέκρινε την καταστολή των ακτιβιστών και των αντιφρονούντων στην Κίνα και η οποία επρόκειτο να υποβληθεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη στις 15 Ιουνίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που η ΕΕ δεν μπόρεσε να υποβάλει μια τέτοια δήλωση στο ύπατο όργανο του ΟΗΕ για τα δικαιώματα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να υπερασπίζεται τις αξίες αυτές στην εξωτερική της δράση, και το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον της Κίνας για την τήρηση αυτών των υψηλών αξιών στο πλαίσιο της δικής της ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας·

1.  καλεί την κινεζική κυβέρνηση να ελευθερώσει, αμέσως και χωρίς όρους τον Liu Xiaobo, τιμηθέντα με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2010, καθώς και την σύζυγό του Liu Xia από τον κατ’ οίκον περιορισμό και να του επιτρέψει να υποβληθεί σε ιατρική περίθαλψη οπουδήποτε επιθυμούν·

2.   ζητεί από τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν στον Lui Xiaobo απεριόριστη πρόσβαση στα μέλη της οικογενείας του, σε φίλους και στον νομικό του σύμβουλο·

3.   καλεί τις κινεζικές αρχές να ελευθερώσουν αμέσως τον Lee Ming-che, ελλείψει οιουδήποτε αξιόπιστου αποδεικτικού στοιχείου που να σχετίζεται με την υπόθεσή του, να γνωστοποιήσουν πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή τόπο όπου βρίσκεται, να εξασφαλίσει ότι ο Lee Ming-che προστατεύεται έναντι βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης και ότι έχει πρόσβαση στην οικογένειά του, σε δικηγόρο της επιλογής του και στην κατάλληλη ιατρική περίθαλψη·

4.  εξακολουθεί να ανησυχεί ιδιαίτερα για τις εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης συνεχείς προσπάθειες φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ακτιβιστών και των των δικηγόρων·

5.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ να εγείρει το θέμα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα σε κάθε πολιτικό διάλογο και διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις κινεζικές αρχές, σύμφωνα με τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ να υψώσει ισχυρή, σαφή και ενιαία φωνή στη σχέση με τη χώρα αυτή, μεταξύ άλλων μέσω ενός τακτικού και περισσότερο προσανατολισμένου στα αποτελέσματα διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας μεταρρύθμισης και αυξανόμενης παγκόσμιας δέσμευσης, η Κίνα επέλεξε να ενταχθεί στο διεθνές πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσυπογράφοντας ένα ευρύ φάσμα διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί, ως εκ τούτου, σε συνέχιση του διαλόγου με την Κίνα για την υλοποίηση των εν λόγω δεσμεύσεων·

6.  προτρέπει την Κίνα να επικυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

7.  εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία της ΕΕ να προβεί σε δήλωση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, τον Ιούνιο· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν μια αυστηρή θέση έναντι της Κίνας με βάση τις αξίες και αναμένει από αυτά να μην αναλάβουν μονομερείς πρωτοβουλίες ή πράξεις που θα μπορούσαν να υπονομεύουν τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια της δράσης της ΕΕ·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.