Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0459/2017Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0459/2017

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Nobelio premijos laureato Liu Xiaobo ir Lee Ming-che atvejų

5.7.2017 - (2017/2754(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
Verts/ALE (B8-0459/2017)
S&D (B8-0460/2017)
ALDE (B8-0461/2017)
ECR (B8-0462/2017)
PPE (B8-0463/2017)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere PPE frakcijos vardu
Elena Valenciano, Soraya Post S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu
Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2017/2754(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0459/2017
Pateikti tekstai :
RC-B8-0459/2017
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Nobelio premijos laureato Liu Xiaobo ir Lee Ming-che atvejų

(2017/2754(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Kinijoje, ypač į 2010 m. sausio 21 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių pažeidimų Kinijoje, visų pirma dėl Liu Xiaobo bylos[1], 2013 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos santykių[2] ir 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje[3],

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini 2017 m. birželio 30 d. pareiškimą dėl Liu Xiaobo padėties,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 22 ir 23 d. 35-ąjį ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių klausimais susitikimą Briuselyje ir į Žmogaus teisių pakomitečio pirmininko pareiškimą dėl dialogo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 1 ir 2 d. ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimą Briuselyje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 14 d. ES pareiškimą 34-ojoje Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijoje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 9 d. Europos išorės veiksmų tarnybos pareiškimą dėl Tarptautinės žmogaus teisių dienos,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. pradėta ES ir Kinijos strateginę partnerystę ir į 2016 m. birželio 22 d. Europos Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Naujos ES strategijos dėl Kinijos elementai“,

–  atsižvelgdamas į daugiau nei 350 Kinijos politinių aktyvistų, akademinės bendruomenės narių bei žmogaus teisių gynėjų parengtą ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos priėmimo 60-ųjų metinių proga 2008 m. gruodžio 10 d. paskelbtą manifestą „Chartija 08“, kuriame raginama vykdyti socialines, teismines ir vyriausybės reformas,

–  atsižvelgdama į 1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi žinomas Kinijos rašytojas ir žmogaus teisių aktyvistas Liu Xiaobo per pastaruosius 30 metų buvo oficialiai keturis kartus įkalintas; kadangi po to, kai Liu Xiaobo padėjo parengti manifestą, žinomą kaip „Chartija 08“, jis 2009 m. buvo įkalintas vienuolikai metų už tariamą kurstymą vykdyti ardomąją veiklą, nukreiptą prieš valstybės valdžią; kadangi vykdant formalias Liu Xiaobo baudžiamojo persekiojimo procedūras jam neleista turėti atstovų arba pačiam dalyvauti oficialiame bylos nagrinėjime ir daugiau nei dešimties valstybių, įskaitant keletą valstybių narių, diplomatams teismo proceso metu neleista jo stebėti;

B.  kadangi, nors Liu Xiaobo žmonai Liu Xia niekada nebuvo pateikta kaltinimų dėl kokių nors nusikaltimų, ji laikoma namų arešte nuo 2010 m., kai vyras apdovanotas taikos premija, ir nuo to laiko jai nesuteikiama beveik jokių galimybių bendrauti su kitais žmonėmis, išskyrus artimus šeimos narius ir keletą draugų;

C.  kadangi 2010 m. spalio 8 d. Nobelio komitetas suteikė Liu Xiaobo Nobelio taikos premiją už „ilgametę taikią kovą už pagrindines žmogaus teises Kinijoje“;

D.  kadangi Liu Xiaobo neseniai buvo perkeltas iš kalėjimo Kinijos šiaurės rytų Liaoningo provincijoje į ligoninę provincijos sostinėje Šenjange, kur jis gydomas dėl sunkios sveikatos būklės po to, kai jam buvo diagnozuotas vėlyvos stadijos kepenų vėžys;

E.  kadangi Kinijos valdžios institucijos atmetė Liu Xiaobo ir jo žmonos prašymus leisti gydytis už Kinijos ribų arba perkelti jį į jo namus Pekine;

F.  kadangi 2017 m. birželio 29 d. 154 Nobelio premijos laureatai paskelbė bendrą laišką Kinijos Liaudies Respublikos prezidentui, kuriame paragino Kinijos vyriausybę leisti Liu Xiaobo ir jo žmonai Liu Xia vykti į užsienį gydytis;

G.  kadangi žymus Taivano kovos už demokratiją aktyvistas Lee Ming-che, žinomas dėl savo žmogaus teisių gynimo socialinėje žiniasklaidoje, 2017 m. kovo 19 d. dingo keliaudamas iš Makao į Džuhajų Kinijos Guangdongo provincijoje; kadangi Kinijos Taivano reikalų tarnyba spaudos konferencijoje patvirtino, kad „atitinkamos valdžios institucijos“ sulaikė Lee Ming-che ir jo atžvilgiu atlieka tyrimą dėl įtarimu „veikla, kuri kelia pavojų nacionaliniam saugumui“;

H.   kadangi Kinijos valdžios institucijos nepateikė jokių patikimų įrodymų dėl šių rimtų kaltinimų Lee Ming-che; kadangi Lee Ming-che sulaikytas blogėjant žemyninės Kinijos ir Taivano santykiams; kadangi Lee Ming-che, naudodamas interneto platformas, kurios gali būti stebimos Kinijos vyriausybės, aktyviai teikė savo draugams Kinijoje informaciją apie Taivano demokratinę politinę kultūrą;

I.   kadangi Kinija, rodydama savo teikiamą pirmenybę žmonių teisei į minimalų pragyvenimo lygį, per pastaruosius keletą metų pasiekė pažangos įgyvendindama ekonomines ir socialines teises, bet nuo 2013 m. žmogaus teisių padėtis Kinijoje toliau blogėja – padidėjo vyriausybės priešiškumas taikiems disidentams, teisės viršenybės principui, saviraiškos laisvei ir religijos laisvei (pavyzdžiui, neseniai, 2017 m. gegužės 18 d., vyskupas Peter Shao Zhumin buvo prievarta pašalintas iš savo Vendžou vyskupijos);

J.   kadangi Kinijos vyriausybė priėmė naujus įstatymus, be kita ko, dėl valstybės saugumo, dėl kovos su terorizmu, dėl kibernetinio saugumo ir dėl užsienio NVO valdymo, kurie naudojami siekiant visuomenės aktyvistus ir taikius vyriausybės kritikus persekioti kaip valstybės saugumui grėsmę keliančius asmenis, taip pat siekiant stiprinti cenzūrą, asmenų ir socialinių grupių priežiūrą ir kontrolę bei atgrasyti asmenis nuo žmogaus teisių ir teisės viršenybės propagavimo;

K.   kadangi praeitą mėnesį Graikijos vyriausybė atsisakė pritarti ES pareiškimui, kuriame kritikuojamos represijos prieš aktyvistus ir disidentus Kinijoje ir kuris turėjo būti birželio 15 d. Ženevoje pateiktas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai; kadangi tai buvo pirmas kartas, kai ES nesugebėjo pateikti tokį pareiškimą Jungtinių Tautų svarbiausiam organui žmogaus teisių srityje;

L.   kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisės viršenybės skatinimas ir paisymas turėtų likti pagrindiniais ilgalaikių ES ir Kinijos santykių klausimais, laikantis ES įsipareigojimo remti šias vertybes vykdant savo išorės veiksmus ir atsižvelgiant į Kinijos išreikštą ketinimą vadovautis tomis pačiomis vertybėmis savo pačios vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse;

1.   ragina Kinijos vyriausybę nedelsiant besąlygiškai išlaisvinti 2010 m. Nobelio premijos laureatą Liu Xiaobo ir jo žmoną Liu Xia nuo namų arešto ir sudaryti jam galimybę gydytis ten, kurioje jie abu pageidauja;

2.   primygtinai ragina Kinijos valdžios institucijas leisti Liu Xiaobo nevaržomai bendrauti su šeimos nariais, draugais ir advokatais;

3.   ragina Kinijos valdžios institucijas nedelsiant išlaisvinti Lee Ming-che, nes nepateikta jokių patikimų įrodymų, susijusių su jo byla, atskleisti informaciją apie tikslią jo buvimo vietą, taip pat užtikrinti, kad per tą laiką Lee Ming-che būtų apsaugotas nuo kankinimų ir kitokio blogo elgesio ir kad jam būtų suteikta galimybė bendrauti su savo šeimos nariais bei jo pasirinktu advokatu ir gauti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas;

4.  tebėra labai susirūpinęs dėl Kinijos vyriausybės nuolatinių pastangų nutildyti pilietinės visuomenės subjektus, įskaitant žmogaus teisių gynėjus, aktyvistus ir teisininkus;

5.  primena, jog svarbu, kad ES atkreiptų dėmesį į žmogaus teisių pažeidimų Kinijoje problemą per kiekvieną dialogo politinių ir žmogaus teisių klausimais susitikimą su Kinijos valdžios institucijomis, atsižvelgiant į ES įsipareigojimą politikoje Kinijos atžvilgiu parodyti tvirtą, aiškią ir vieningą poziciją, be kita ko, reguliariuose ir labiau į rezultatus orientuotuose dialogo žmogaus teisių klausimais susitikimuose; be to, primena, kad Kinija, joje vykstant reformų procesui ir stiprėjant jos dalyvavimui pasauliniuose procesuose, prisijungė prie tarptautinės žmogaus teisių sistemos pasirašydama įvairias tarptautines sutartis dėl žmogaus teisių; todėl ragina vykdyti dialogą su Kinija siekiant įgyvendinti šiuos įsipareigojimus;

6.  ragina Kiniją ratifikuoti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą;

7.  apgailestauja dėl to, kad Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos birželio mėn. posėdyje Ženevoje ES nepateikė pareiškimo dėl žmogaus teisių Kinijoje; ragina visas ES valstybes nares laikytis tvirtos ir vertybėmis grindžiamos strategijos Kinijos atžvilgiu ir tikisi, kad jos nesiims vienašalių iniciatyvų ar veiksmų, kurie galėtų pakenkti ES veiksmų darnai, veiksmingumui ir nuoseklumui;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui.