Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0459/2017Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0459/2017

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o prípadoch nositeľa Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-ča

5.7.2017 - (2017/2754(RSP))

v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B8-0459/2017)
S&D (B8-0460/2017)
ALDE (B8-0461/2017)
ECR (B8-0462/2017)
PPE (B8-0463/2017)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Soraya Post v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova v mene skupiny ALDE
Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Postup : 2017/2754(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0459/2017
Predkladané texty :
RC-B8-0459/2017
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípadoch nositeľa Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-ča

(2017/2754(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Číne, najmä uznesenie z 21. januára 2010 o porušovaní ľudských práv v Číne, najmä pokiaľ ide o prípad Liou Siao-poa[1], zo 14. marca 2013 o vzťahoch medzi EÚ a Čínou[2] a z 12. marca 2015 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti[3],

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej z 30. júna 2017 o štatúte Liou Siao-poa,

–  so zreteľom na 35. kolo dialógu medzi EÚ a Čínou o ľudských právach, ktoré sa uskutočnil 22. – 23. júna 2017 v Bruseli, ako aj na vyhlásenie predsedu Podvýboru pre ľudské práva (DROI) pri príležitosti tohto dialógu,

–  so zreteľom na samit EÚ – Čína, ktorý sa uskutočnil 1. – 2. júna 2017 v Bruseli,

–  so zreteľom na vyhlásenie EÚ počas 34. zasadnutia Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC), ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 9. decembra 2016 pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv,

–  so zreteľom na strategické partnerstvo medzi EÚ a Čínou, ktoré sa začalo v roku 2003, a na spoločné oznámenie Európskej komisie a ESVČ Európskemu parlamentu a Rade z 22. júna 2016 s názvom Prvky pre novú stratégiu EÚ týkajúcu sa Číny,

–  so zreteľom na Chartu 08, manifest, ktorý zostavilo viac ako 350 čínskych politických aktivistov, akademikov, obhajcov ľudských práv, v ktorom požadujú sociálne, súdne a vládne reformy a ktorý zverejnili 10. decembra 2008 pri príležitosti 60. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Liou Siao-poa, popredného čínskeho spisovateľa a aktivistu za ľudské práva, počas posledných 30 rokov štyrikrát formálne uväznili; keďže Liou Siao-poa po tom, ako pomohol napísať manifest známy ako Charta 08, v roku 2009 uväznili na 11 rokov za „podnecovanie rozvratu štátnej moci“; keďže formálne postupy, ktorými sa riadilo trestné stíhanie Liou Siao-poa, neumožnili, aby mal zastúpenie alebo sám bol prítomný na formálnom konaní a diplomatom z viac než dvanástich krajín vrátane niektorých členských štátov zamietli prístup na súd počas trvania súdneho konania;

B.  keďže manželka Liou Siao-poa, Liou Siao, je odvtedy, ako mu v roku 2010 udelili Nobelovu cenu za mier, v domácom väzení a zamedzujú jej takmer všetok ľudský kontakt okrem blízkej rodiny a niekoľkých priateľov;

C.  keďže 8. októbra 2010 Nobelov výbor udelil Liou Siao-poovi Nobelovu cenu za mier ako uznanie za jeho „dlhý a nenásilný boj za základné ľudské práva v Číne“;

D.  keďže Liou Siao-poa nedávno prepravili z väzenia v čínskej severovýchodnej provincii Liao-ning do nemocnice v hlavnom meste provincie Šen-jang, kde podstupuje liečbu vážneho zdravotného stavu po tom, ako mu diagnostikovali v pokročilé štádium rakoviny pečene;

E.  keďže čínske orgány zamietli žiadosti Lioua Siao-poa a jeho manželky o možnosť liečby mimo Číny alebo jeho presun do jeho domu v Pekingu;

F.  keďže 29. júna 2017 154 laureátov Nobelovej ceny uverejnilo spoločný list prezidentovi Čínskej ľudovej republiky a vyzvalo čínsku vládu, aby Lioua Siao-poovi a jeho manželke Liou Siao umožnila vycestovať do zahraničia na účely liečby;

G.  keďže Li Ming-č, uznávaný taiwanský prodemokratický aktivista známy tým, že presadzuje ľudské práva prostredníctvom sociálnych médií, 19. marca 2017 zmizol pre presune z Macaa do Ču-chaj v čínskej provincii Kuang-tung, keďže čínska kancelária pre taiwanské záležitosti na tlačovej konferencii potvrdila, že Lia zadržali a vyšetrovali príslušné orgány pre podozrenie zo „zapojenie do činností, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť“;

H.   keďže čínske orgány neposkytli žiadne vierohodné dôkazy týkajúce sa vážnych obvinení proti Li Ming-Čovi; keďže Liho zadržanie prichádza v kritickom období, počas ktorého sa zhoršujú vzťahy medzi Čínou a Taiwanom; keďže Li svojim priateľom v Číne prostredníctvom čínskych internetových platforiem, ktoré umožňujú monitorovanie zo strany čínskej vlády, aktívne poskytoval informácie o demokratickej politickej kultúre Taiwanu;

I.   keďže Čína v posledných rokoch pokročila, pokiaľ ide o uplatňovanie hospodárskych a sociálnych práv, ktoré odrážajú jej priority, pokiaľ ide o právo na živobytie, zatiaľ čo od roku 2013 sa situácia v oblasti ľudských práv v Číne naďalej zhoršuje, pričom vláda zintenzívňuje svoj odpor voči mierovému disentu, právnemu štátu, slobode prejavu a slobode náboženského vyznania, ako to bolo aj v nedávnom prípade biskupa Petra Šao Ču-mina, ktorého 18. mája 2017 násilne odviedli z jeho diecézy vo Wen-čou;

J.   keďže čínska vláda prijala nové zákony, najmä zákon o bezpečnosti štátu, zákon o boji proti terorizmu, zákon o kybernetickej bezpečnosti a zákon o zaobchádzaní so zahraničnými MVO, ktoré sa používajú na prenasledovanie osôb, ktoré sa zaoberajú občianskym aktivizmom a nenásilnou kritikou vlády, ako bezpečnostných hrozieb, a tiež na posilnenie cenzúry, sledovania a kontroly jednotlivcov a sociálnych skupín a zabraňovanie tomu, aby jednotlivci viedli kampane na podporu ľudských práv alebo právneho štátu;

K.   keďže grécka vláda minulý mesiac odmietla schváliť vyhlásenie EÚ, v ktorom sa kritizoval zásah proti aktivistom a disidentom v Číne, ktoré sa 15. júna malo predložiť na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve; keďže toto bol prvý prípad, kedy sa EÚ nepodarilo vydať takéto vyhlásenie pred najvyšším orgánom OSN na ochranu práv;

L.   keďže presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, demokracie a zásady právneho štátu by v súlade so záväzkom EÚ presadzovať tieto hodnoty vo svojich vonkajších činnostiach a s jednoznačne vyjadreným záujmom Číny hlásiť sa k rovnakým hodnotám v rámci vlastnej rozvojovej a medzinárodnej spolupráce malo zostať stredobodom dlhodobého vzťahu medzi EÚ a Čínou;

1.   vyzýva čínsku vládu, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila laureáta Nobelovej ceny za mier z roku 2010 Liou Siao-poa a jeho manželku Liou Sia z domáceho väzenia a umožnila im liečbu kdekoľvek si želajú;

2.   naliehavo vyzýva čínske orgány, aby Liou Siao-poovi umožnili neobmedzený prístup k rodine, priateľom a právnemu poradenstvu;

3.   vyzýva čínske orgány, aby okamžite prepustili Li Ming-ča, pretože neposkytli žiadne vierohodné dôkazy týkajúce sa jeho prípadu, poskytli informácie o tom, kde sa nachádza, a aby medzičasom zabezpečili jeho ochranu pred mučením a iným zlým zaobchádzaním, ako aj to, aby sa mu umožnil prístup k jeho rodine, advokátovi podľa vlastného výberu a primeranej zdravotnej starostlivosti;

4.  je naďalej veľmi znepokojený pretrvávajúcimi pokusmi čínskej vlády o umlčanie aktérov občianskej spoločnosti vrátane obhajcov ľudských práv, aktivistov a právnikov;

5.  pripomína, že je dôležité, aby EÚ problém opakovaného porušovania ľudských práv v Číne zdôrazňovala počas každého politického a ľudskoprávneho dialógu s čínskymi orgánmi, v súlade so záväzkom EÚ vo svojom prístupe k tejto krajine vystupovať dôrazne, jasne a jednotne, a to aj počas pravidelných dialógov o ľudských právach, ktoré sú zamerané na konkrétnejšie výsledky; ďalej pripomína, že v kontexte svojho prebiehajúceho reformného procesu a rastúcej celosvetovej angažovanosti sa Čína podpísaním širokej škály medzinárodných zmlúv v oblasti ľudských práv rozhodla pre dodržiavanie medzinárodného rámca v oblasti ľudských práv; preto vyzýva na dialóg s Čínou s cieľom presadiť, aby sa tieto záväzky plnili;

6.  vyzýva Čínu, aby ratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že EÚ v júni pred Radou OSN pre ľudské práva v Ženeve nepredniesla vyhlásenie o ľudských právach v Číne; vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby prijali pevný prístup voči Číne založený na hodnotách a očakáva od nich, že nebudú podnikať jednostranné iniciatívy alebo akty, ktoré by mohli oslabiť súdržnosť, efektívnosť a konzistentnosť činnosti EÚ;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky.