Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0459/2017Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0459/2017

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om fallen med Nobelfredspristagarna Liu Xiaobo och Lee Ming-che

5.7.2017 - (2017/2754(RSP))

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B8‑0459/2017)
S&D (B8‑0460/2017)
ALDE (B8‑0461/2017)
ECR (B8‑0462/2017)
PPE (B8‑0463/2017)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere för PPE-gruppen
Elena Valenciano, Soraya Post för S&D-gruppen
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek, Ruža Tomašić för ECR-gruppen
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova för ALDE-gruppen
Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen

Förfarande : 2017/2754(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0459/2017
Ingivna texter :
RC-B8-0459/2017
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om fallen med Nobelfredspristagarna Liu Xiaobo och Lee Ming-che

(2017/2754(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Kina, särskilt resolutionen av den 21 januari 2010 om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, särskilt fallet Liu Xiaobo[1], av den 14 mars 2013 om förbindelserna mellan EU och Kina[2] och av den 20 februari 2015 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området[3],

–  med beaktande av uttalandet av den 30 juni 2017 från vice ordföranden/den höga representanten Federica Mogherini om Liu Xiaobos status av den 30 juni 2017,

–  med beaktande av den 35:e omgången av människorättsdialogen mellan EU och Kina i Bryssel den 22–23 juni 2017, och uttalandet från ordföranden för underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI) med anledning av människorättsdialogen,

–  med beaktande toppmötet mellan EU och Kina i Bryssel den 1–2 juni 2017,

–  med beaktande av EU:s uttalande vid det 34:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) av den 14 mars 2017,

–  med beaktande av Europeiska utrikestjänstens uttalande av den 9 december 2016 på internationella människorättsdagen,

–  med beaktande av det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina som inleddes 2003, och kommissionens och utrikestjänstens gemensamma meddelande till Europaparlamentet och rådet med titeln Byggstenar för en ny EU-strategi för Kina från den 22 juni 2016,

–  med beaktande av ”Charta 08”, ett manifest som upprättades av mer än 350 kinesiska politiska aktivister, akademiker och människorättsförsvarare som kräver en social, rättslig och statlig reform, som lades fram den 10 december 2008 i samband med den 60:e årsdagen för antagandet av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter av den 16 december 1966,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Liu Xiaobo, den framstående kinesiska författaren och människorättsaktivisten har formellt gripits och fängslats fyra gånger under de senaste trettio åren. Liu Xiaobo dömdes 2009 till 11 års fängelse för att ha ”uppmanat till omstörtande verksamhet” efter det att han varit med om att skriva manifestet ”Charta 08”. De formella förfaranden som genomfördes i åtalet mot Liu Xiaobo har inte tillåtit Liu Xiaobo att företrädas eller själv närvara under de formella förfarandena, och diplomater från över ett dussin länder, däribland flera medlemsstater nekades tillträde till domstol under den tid rättegången pågick.

B.  Liu Xiaobos hustru Liu Xia, som aldrig åtalats för något brott, har trots detta hållits i husarrest sedan han tilldelades fredspriset 2010 och har sedan dess vägrats nästan alla mänskliga kontakter med undantag av nära familjemedlemmar och några vänner.

C.  Den 8 oktober 2010 tilldelades Liu Xiaobo Nobels fredspris för sin långa och fredliga kamp för de grundläggande mänskliga rättigheterna i Kina.

D.  Liu Xiaobo har nyligen flyttats från ett fängelse i Kinas nordöstra provins Liaoning till ett sjukhus i provinshuvudstaden Shenyang, där han behandlas för sitt allvarliga hälsotillstånd efter att ha blivit diagnostiserad med långt gången levercancer.

E.  De kinesiska myndigheterna avvisade begäranden från Liu Xiaobo och hans hustru att söka medicinsk behandling utanför Kina eller att förflytta honom till sitt hem i Peking.

F.  Den 29 juni 2017 översände 154 nobelpristagare en gemensam skrivelse till Folkrepubliken Kinas president med en uppmaning till den kinesiska regeringen att låta Liu Xiaobo och hans hustru Liu Xia resa utomlands för medicinsk behandling.

G.  Lee Ming-che, den välkända taiwanesiska demokratiaktivisten, känd för sitt arbete för att främja de mänskliga rättigheterna genom sociala medier, försvann den 19 mars 2017 efter att ha rest från Macao till Zhuhai i Guangdongprovinsen i Kina. Avdelningen för Taiwan i Kina bekräftade vid en presskonferens att de berörda myndigheterna hade fängslat Lee för att utreda om han gjort sig skyldig till ”verksamhet som hotar den nationella säkerheten”.

H.  De kinesiska myndigheterna har inte kommit med några trovärdiga bevis för de allvarliga anklagelserna mot Lee Ming-Che. Lees gripande kommer vid en tidpunkt då förbindelserna över Taiwansundet håller på att försämras. Lee var aktiv med att tillhandahålla information om den demokratiska politiska kulturen i Taiwan till sina vänner i Kina via onlineplattformar som den kinesiska regeringen hade möjlighet att övervaka.

I.  Kina har gjort framsteg under de senaste åren när det gäller genomförandet av ekonomiska och sociala rättigheter, något som avspeglar landets prioriteringar för människornas rätt till försörjning, men sedan 2013 har situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina fortsatt att försämras och regeringen har intensifierat sin fientlighet mot fredliga protester, rättsstatsprincipen, yttrandefriheten och religionsfriheten, som i det senaste fallet med biskop Peter Shao Zhumin, som avlägsnades med tvång från sitt stift i Wenzhou den 18 maj 2017.

J.  Den kinesiska regeringen har antagit ny lagstiftning, särskilt lagen om statens säkerhet, lagen om terrorismbekämpning, lagen om it-säkerhet och lagen om hantering av utländska icke-statliga organisationer, vilka har utnyttjats för att förfölja dem som deltar i offentlig aktivism och fredlig kritik mot regeringen såsom hot mot statens säkerhet, samt för att stärka censuren, övervakningen och kontrollen av enskilda individer och samhällsgrupper och för att avskräcka personer från att kämpa för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

K.  Förra månaden vägrade den grekiska regeringen att godkänna ett EU-uttalande som kritiserade tillslagen mot aktivister och oliktänkare i Kina, som skulle överlämnas till FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève den 15 juni. Detta är första gången som EU har misslyckats med att göra ett sådant uttalande inför FN:s organ för de viktigaste rättigheterna.

L.  Främjandet av och respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen bör fortsätta att stå i fokus för de långvariga förbindelserna mellan EU och Kina, i överensstämmelse med EU:s åtagande att upprätthålla dessa värderingar i sin externa verksamhet och med Kinas visade intresse för att respektera dessa värderingar i sin egen utveckling och sitt internationella samarbete.

1.  Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att omedelbart och villkorslöst frige mottagaren av Nobels fredspris 2010 Liu Xiaobo och hans hustru Liu Xia från husarrest så att han har möjlighet att få medicinsk vård var han vill.

2.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att ge Liu Xiaobo obegränsade möjligheter att umgås med familj, vänner och få juridisk rådgivning.

3.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att frige Lee Ming-che omedelbart, eftersom inga trovärdiga bevis som rör hans fall har lämnats, att offentliggöra information om hans exakta uppehållsort, och att under tiden se till att Lee Ming-che skyddas från tortyr och annan misshandel och att han har möjlighet att ta kontakt med sin familj, en advokat som han själv väljer och få lämplig medicinsk vård.

4.  Europaparlamentet är fortfarande mycket oroat över den kinesiska regeringens fortsatta ansträngningar att tysta ned aktörer från det civila samhället, däribland människorättsförsvarare, aktivister och advokater.

5.  Europaparlamentet erinrar om vikten av att EU tar upp frågan om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina vid varje politisk dialog och människorättsdialog med de kinesiska myndigheterna, i överensstämmelse med EU:s åtagande att agera på ett starkt, klart och enigt sätt gentemot landet, bl.a. under de årliga och resultatinriktade människorättsdialogerna. Parlamentet påminner vidare om att Kina, inom ramen för sin pågående reformprocess och sitt ökade globala engagemang, har valt att ansluta sig till de internationella människorättsramarna genom att underteckna ett stort antal internationella människorättsfördrag. Parlamentet efterlyser därför att dialogen med Kina ska fortsätta för att dessa åtaganden ska uppfyllas.

6.  Europaparlamentet uppmuntrar Kina att ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

7.  Europaparlamentet beklagar EU:s misslyckande med att göra ett uttalande om de mänskliga rättigheterna i Kina inför FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève i juni. Parlamentet uppmanar alla EU:s medlemsstater att inta en fast, värdebaserad hållning gentemot Kina och att avhålla sig från unilaterala initiativ eller åtgärder som skulle kunna undergräva samstämmigheten, effektiviteten och överensstämmelsen i EU:s åtgärder.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Folkrepubliken Kinas regering och parlament.