Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0465/2017Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0465/2017

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι

5.7.2017 - (2017/2756(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B8-0465/2017)
ECR (B8-0468/2017)
S&D (B8-0469/2017)
ALDE (B8-0471/2017)
EFDD (B8-0474/2017)
GUE/NGL (B8-0475/2017)
PPE (B8-0476/2017)

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić, Branislav Škripek εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Filiz Hyusmenova εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Laura Ferrara εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
Barbara Kappel

Διαδικασία : 2017/2756(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0465/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0465/2017
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι

(2017/2756(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού και συγκεκριμένα το άρθρο 96 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ’ αριθ. 2248 (2015) της 12ης Νοεμβρίου 2015, και 2303 (2016) της 29ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της διεθνούς εξεταστικής επιτροπής που παρουσιάστηκε στις 15 Ιουνίου 2017 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Μπουρούντι, που δημοσιεύτηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας προς τον Τύπο στις 9 Μαρτίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ανεξάρτητης έρευνας του ΟΗΕ για το Μπουρούντι (EINUB), που δημοσιεύτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Αρούσα, της 28ης Αυγούστου 2000, για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης της 13ης Ιουνίου 2015 σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση για τις δραστηριότητες του Συμβουλίου ειρήνης και ασφάλειας και για την κατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Αφρική (Assembly/AU/Dec.598(XXVI)), που εγκρίθηκε κατά την 26η τακτική συνεδρίαση της συνέλευσης των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης, που διεξήχθη στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2016 στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις και δηλώσεις της συνέλευσης της Αφρικανικής Ένωσης (Assembly/AU/Dec.605-620 (XXVII)), που εγκρίθηκαν κατά την 27η τακτική συνεδρίαση της συνέλευσης των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης, που διεξήχθη στις 17 και 18 Ιουλίου 2016 στο Κιγκάλι (Ρουάντα),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Αφρικανικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών, της 4ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία του Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Κοινότητας Κρατών της Ανατολικής Αφρικής της 31ης Μαΐου 2015, σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Μπουρούντι, και ειδικότερα εκείνα της 9ης Ιουλίου 2016, της 17ης Δεκεμβρίου 2016 και της 18ης Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2016/394 του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τον τερματισμό της διαδικασίας διαβούλευσης με τη Δημοκρατία του Μπουρούντι δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1755 του Συμβουλίου, της 1ης Οκτωβρίου 2015, καθώς και τις αποφάσεις (PESC) 2015/1763 και 2016/1745 του Συμβουλίου, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου, 18ης Μαΐου, 22ας Ιουνίου και 16ης Νοεμβρίου 2015 και της 15ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) της 28ης Μαΐου 2015, της 19ης Δεκεμβρίου 2015 και της 21ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την από 6ης Ιανουαρίου 2017 δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΑΕ/ΥΕ σχετικά με την απαγόρευση της Ligue Iteka στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Μπουρούντι και συγκεκριμένα το άρθρο 96 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι βυθίστηκε σε μια σοβαρή πολιτική κρίση και σε εμφύλιες ταραχές μετά την ανακοίνωση, τον Απρίλιο 2015, από τον Πρόεδρο Pierre Nkurunziza, της πρόθεσής του να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, παρά το Σύνταγμα του Μπουρούντι που περιορίζει σε δυο τις προεδρικές θητείες , και παρά τη συμφωνία της Αρούσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έντονη αντίθεση στην επανεκλογή του κατεστάλη με πολύ αυστηρό τρόπο από την κυβέρνηση, με συνέπεια την ανησυχητική επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διεθνείς παρατηρητές, η αντίθεση στην επανεκλογή του, από τον Ιούλιο 2015, καταστέλλεται με πολύ αυστηρό τρόπο από την κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη των βιαιοπραγιών, 500 άτομα έχουν σύμφωνα με τον ΟΗΕ σκοτωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάνω από 1200 άτομα έχουν σκοτωθεί, 400 έως 900 έπεσαν θύματα βίαιης εξαφάνισης, αρκετές εκατοντάδες – ίσως και χιλιάδες – άτομα έχουν υποστεί βασανιστήρια, πάνω από 10.000 άτομα εξακολουθούν να κρατούνται αυθαίρετα·

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Pierre Nkurunziza δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να τροποποιήσει το Σύνταγμα, για να διεκδικήσει και τέταρτη θητεία μετά το 2020, και ότι μια εσωτερική διεργασία είναι υπό εξέλιξη με σκοπό την κατάργηση των ορίων στις θητείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο θα αντέφασκε προς τις προηγούμενες δηλώσεις του Προέδρου Pierre Nkurunziza και θα υπονόμευε τις συλλογικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την εξεύρεση μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης λύσης στην κρίση·

4. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της ανεξάρτητης έρευνας του ΟΗΕ για το Μπουρούντι (EINUB) κάνει λόγο για «πολλές αποδείξεις που δείχνουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σοβαρές κακοποιήσεις» στη χώρα, διαπραχθείσες κυρίως από τις δυνάμεις ασφαλείας και από τις αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιπτώσεις υποκίνησης στη βία και το μίσος αυξήθηκαν από τον Απρίλιο και μετά, κυρίως με την ευκαιρία της συγκέντρωσης των Imbonerakure, της νεολαιίστικης μιλίτσιας του κυβερνώντος κόμματος (CNDD-FDD)· λαμβάνοντας υπόψη ότι προσωπικότητες της αντιπολίτευσης και πρωταγωνιστές της κοινωνίας των πολιτών, κυρίως υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι και δικηγόροι, είναι ο κεντρικός στόχος αυτών των κακοποιήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική έκθεση της εξεταστικής επιτροπής που συγκρότησε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αναμένεται για τον Σεπτέμβριο·

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις καταγγελλόμενες βιαιοπραγίες περιλαμβάνονται φόνοι, απαγωγές, βίαιες εξαφανίσεις, βασανιστήρια, βιασμοί και αυθαίρετες συλλήψεις και φυλακίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά και η αδράνεια των δημοσίων αρχών διαιωνίζουν μια νοοτροπία ατιμωρησίας, που εμποδίζει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη πολλοί αυτουργοί φονικών βιαιοπραγιών, μεταξύ των οποίων και μέλη των δυνάμεων της τάξης και των υπηρεσιών πληροφοριών·

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο 2016 οι αρχές του Μπουρούντι έθεσαν υπό απαγόρευση πέντε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον Ιανουάριο 2017 η αρχαιότερη από αυτές τις οργανώσεις στη χώρα, η Ligue Iteka, επίσης ετέθη υπό απαγόρευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο 2016 το Κοινοβούλιο ψήφισε ένα νόμο που προβλέπει την άσκηση αυστηρού ελέγχου στις διεθνείς ΜΚΟ·

7. λαμβάνοντας υπόψη ότι εντάθηκαν οι περιορισμοί που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης και στις ανεξάρτητες εφημερίδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να υφίστανται λογοκρισία, διακοπές λειτουργίας, αποκλεισμούς πρόσβασης, και/ή κλείσιμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι έπεσαν θύματα εξαφανίσεων, απειλών, σωματικής βίας και δικαστικής παρενόχλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διακοπεί η λειτουργία όλων των ανεξάρτητων ραδιοφωνικών σταθμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι κατατάσσεται 160ο επί 180 χωρών στον παγκόσμιο δείκτη του 2017 για την ελευθερία του τύπου, που καταρτίζεται από τους «Δημοσιογράφους χωρίς σύνορα»·

8. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπάλληλοι του ΟΗΕ μιλούν για την τάση που διακρίνει τους κρατικούς υπαλλήλους να σπέρνουν τη διχόνοια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν φόβοι για κλιμάκωση της βίας και για πιθανή «εθνοτική» διάσταση της κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για μαζική χρήση βίας και εκφοβισμών εκ μέρους του κόμματος CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie) και της νεολαίας του, της μιλίτσιας των Imbonerakure·

9. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο 2016 το Μπουρούντι ξεκίνησε μια διαδικασία αποχώρησης από το Καταστατικό της Ρώμης, φανερώνοντας έτσι την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), μετά την απόφαση αυτού του τελευταίου να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για τις βιαιοπραγίες και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή·

10. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο 2016 η Κυβέρνηση του Μπουρούντι αρνήθηκε να αναπτυχθούν αξιωματικοί του ΟΗΕ στη χώρα για να εποπτεύουν την κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση του Μπουρούντι αποφάσισε να αναστείλει τη συνεργασία της με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αρνήθηκε να συνεργαστεί με την εξεταστική επιτροπή που συγκρότησε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

11. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2015 το Κοινοβούλιο του Μπουρούντι απέρριψε την πρόταση περί ανάπτυξης μιας ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης, με το επιχείρημα ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των δυνάμεων της Αφρικανικής Ένωσης θα συνιστούσε εισβολή εκ μέρους κατοχικής δύναμης·

12. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια διαδικασία διαβούλευσης με την Κυβέρνηση του Μπουρούντι βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού, με την παρουσία των εκπροσώπων της ομάδας κρατών ΑΚΕ, της Αφρικανικής Ένωσης, της Κοινότητας Κρατών της Ανατολικής Αφρικής, και του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο 2016 η Ε$ έκλεισε τις διαβουλεύσεις αυτές, έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι δεσμεύσεις που προτείνει η Κυβέρνηση του Μπουρούντι ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου είναι ανεπαρκείς·

13. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα που η Κυβέρνηση του Μπουρούντι οφείλει να λάβει για να καταστεί δυνατή η επανάληψη μιας πλήρους συνεργασίας·

14. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση ανέστειλε την άμεση οικονομική υποστήριξη που παρέχει στην Κυβέρνηση του Μπουρούντι, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης προς τον προϋπολογισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει αναλάβει την υποχρέωση να διατηρήσει την οικονομική υποστήριξη που παρέχει στον πληθυσμό και εκείνη που παρέχει στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των έργων για την πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες·

15. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε στοχευμένες κυρώσεις έναντι προσώπων, οντοτήτων ή οργάνων που υποσκάπτουν τη δημοκρατία ή παρεμποδίζουν την επίτευξη ειρηνικής λύσης στο Μπουρούντι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η και η Αφρικανικής Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει κυρώσεις·

16. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενδο-μπουρουντέζικος διάλογος που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Κοινότητας Κρατών της Ανατολικής Αφρικής, με την υποστήριξη της Αφρικανικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως η μόνη βιώσιμη λύση για μια μακρόπνοη πολιτική διευθέτηση της κατάστασης στο Μπουρούντι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος αυτός πρέπει να είναι ανοικτός σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών και των μελών της διασποράς·

17. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό αδιέξοδο στο Μπουρούντι και η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης έχουν σοβαρές συνέπειες για τον πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες εκτιμά σε πάνω από 420.000 τα άτομα που εγκατέλειψαν το Μπουρούντι αναζητώντας καταφύγιο στις γειτονικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, έχουν καταγραφεί 209.000 εκτοπισμένοι εσωτερικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 3 εκατομμύρια άτομα χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια και 2,6 εκατομμύρια είναι εκτεθειμένα σε οξεία επισιτιστική ανασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 700.000 άτομα εξαρτώνται από την επείγουσα επισιτιστική βοήθεια παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση ήρε ορισμένους περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή απειλεί σοβαρά τη σταθερότητα της περιοχής·

1.  δηλώνει εξαιρετικά ανήσυχο από την πολιτική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στο Μπουρούντι· καταδικάζει απερίφραστα τις πράξεις βίας, τους φόνους και τις άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στο Μπουρούντι από το 2015· απευθύνει έκκληση για μια αποτελεσματική και αντίστοιχων διαστάσεων δράση, με σκοπό την πρόληψη νέων περιστατικών βίας·

2.  ανησυχεί από την γενικευμένη ατιμωρησία, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις πράξεις βίας και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τους αυτουργούς αυτών των πράξεων· υπενθυμίζει ότι οι αρχές του Μπουρούντι έχουν, δυνάμει του διεθνούς και περιφερειακού δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποχρέωση να εγγυώνται, να προστατεύουν και να προάγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο μια εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη έρευνα για τους φόνους και τις κακοποιήσεις που σημειώθηκαν στο Μπουρούντι αυτά τα τελευταία έτη και ζητεί να ληφθεί μέριμνα ώστε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους·

3.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι η Κυβέρνηση του Μπουρούντι ξεκίνησε διαδικασία αποχώρησης από το καταστατικό της Ρώμης με το οποίο ιδρύθηκε το ΔΠΔ· ζητεί από την Κυβέρνηση του Μπουρούντι να επανεξετάσει την απόφασή της για την διαδικασία αποχώρησης και να μεριμνήσει ώστε η χώρα να συνεχίσει να είναι πλήρες μέλος του ΔΠΔ·

4.  καλεί την Κυβέρνηση του Μπουρούντι να σεβαστεί πλήρως την απόφαση 2303 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να επιτρέψει την ανάπτυξη μιας μονάδας αστυνομίας του ΟΗΕ για να εποπτεύει την κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια μέσα στη χώρα·

5.  χαιρετίζει την συγκρότηση, τον Νοέμβριο του 2016, της εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μπουρούντι, με αποστολή της την διερεύνηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν σημειωθεί στο Μπουρούντι από τον Απρίλιο του 2015 και έπειτα· καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να συνεργαστούν πλήρως με τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής·

6.  χαιρετίζει τον πρόσφατο διορισμό ενός νέου ειδικού απεσταλμένου στο Μπουρούντι, του κ. Michel Kafando, από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Antonio Gutierrez, με σκοπό να διευκολυνθεί η κατανόηση της υπό εξέλιξη πολιτικής διεργασίας·

7.  επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην ελευθερία της έκφρασης και επαναβεβαιώνει τον βασικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, των δικηγόρων, των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μέσων ενημέρωσης σε μια δημοκρατική κοινωνία· καλεί σε αυτό το πλαίσιο τις αρχές του Μπουρούντι να άρουν τις απαγορεύσεις και να καταργήσουν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί σε αυτές τις οντότητες, να επανεξετάσουν τη νέα νομοθεσία για τις ξένες ΜΚΟ, και να μεριμνήσουν ώστε οι δημοσιογράφοι και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους με πλήρη ελευθερία και ασφάλεια μέσα στη χώρα·

8.  ανησυχεί με τον υψηλό κίνδυνο του να προκαλέσει η τρέχουσα κατάσταση ακόμη βαθύτερες διαιρέσεις ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες· καταγγέλλει την «εθνοτική» διάσταση που απειλεί να προσλάβει η κρίση μέσα από μια προπαγάνδα θεμελιωμένη σε μια εθνοτική ιδεολογία· καλεί όλα τα μέρη που βρίσκονται στο Μπουρούντι να αποφύγουν κάθε συμπεριφορά ή επιχειρηματολογία ικανή να εντείνει τη βία, να επιδεινώσει την κρίση ή να επηρεάσει αρνητικά την μακροπρόθεσμη περιφερειακή σταθερότητα, και να σεβαστούν πλήρως τη συμφωνία της Αρούσα·

9.  καταδικάζει τις πράξεις υποκίνησης στο μίσος και τη βία εκ μέρους των ιθυνόντων της νεολαιίστικης μιλίτσιας των Imbonerakure εναντίον των προσφύγων και των αντιφρονούντων, και ειδικότερα καταδικάζει τις δημόσιες προτροπές για βιασμό των γυναικών των αντιφρονούντων, και ζητεί τον άμεσο αφοπλισμό αυτών των οργανώσεων· δηλώνει εξαιρετικά ανήσυχο από την έγκριση ενός νέου νόμου περί δημιουργίας ενός εθνικού σώματος εθελοντών που θα μπορούσε να χρησιμεύσει για τη νομιμοποίηση των δραστηριοτήτων αυτής της μιλίτσιας·

10.  καλεί όλα τα παρόντα μέρη να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και για την προαγωγή της εθνικής ενότητας μέσα από έναν εθνικό διάλογο, ανοικτό, διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς, ανάμεσα στην κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την κοινωνία των πολιτών, με βάση το Σύνταγμα του Μπουρούντι και τη συμφωνία της Αρούσα και σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας·

11.  επισημαίνει ότι η κατάσταση στο Μπουρούντι έχει εξαιρετικά επιζήμιο αντίκτυπο σε ολόκληρη την περιοχή· χαιρετίζει επ’ αυτού τις διαπραγματευτικές προσπάθειες που γίνονται υπό την αιγίδα της Κοινότητας Κρατών της Ανατολικής Αφρικής (CEA) με την υποστήριξη της Αφρικανικής Ένωσης, και ζητεί από τις αρχές του Μπουρούντι να δεσμευθούν και να συνεργαστούν για μια άμεση, βιώσιμη και μακρόπνοη λύση της σύγκρουσης, όμως δηλώνει πολύ ανήσυχο από τη βραδεία πρόοδο του διαλόγου αυτού·

12.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τις προσπάθειες των περιφερειακών φορέων για την επίλυση της κρίσης· ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή ο οδικός χάρτης του διαμεσολαβητή που όρισε η Κοινότητα Κρατών της Ανατολικής Αφρικής κυρίου Mkapa, πρώην Προέδρου της Τανζανίας·

13.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου ασφάλειας και ειρήνης της Αφρικανικής Ένωσης να επιτρέψει την ανάπτυξη στο Μπουρούντι της αφρικανικής αποστολής πρόληψης και προστασίας για να βοηθήσει μια πολιτική λύση· καλεί την Κυβέρνηση του Μπουρούντι να τιμήσει πλήρως την υποχρέωση που έχει αναλάβει να διευκολύνει την ταχεία ανάπτυξη παρατηρητών και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως με την άμεση χορήγηση θεωρήσεων και την ταχύτατη διεκπεραίωση των λοιπών αναγκαίων διατυπώσεων·

14.  εκτιμά πως η μεγαλύτερη παρουσία διεθνών παρατηρητών στο Μπουρούντι θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της κατάστασης στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας· ζητεί να αναπτυχθούν 200 επί πλέον στρατιωτικοί παρατηρητές και παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους της Αφρικανικής Ένωσης, για να βοηθήσουν τους 30 ήδη παρόντες παρατηρητές·

15.  θεωρεί απαραίτητο να διευκρινιστεί, σε συντονισμό με την Αφρικανική Ένωση, η ιχνηλασιμότητα των πιστώσεων που προορίζονται για τους Μπουρουντέζους στρατιώτες που υπάγονται στην AMISOM·

16.  εκτιμά πως οποιαδήποτε εξομάλυνση των σχέσεων με την ΕΕ, και με τα κράτη μέλη της, προϋποθέτει την υλοποίηση, από τις αρχές του Μπουρούντι, όλων των μέτρων που το «χρονοδιάγραμμα των δεσμεύσεων» ορίζει για τις διαβουλεύσεις που προβλέπει το άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού·

17.  λαμβάνει γνώση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη διαβούλευση με τις αρχές του Μπουρούντι, βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού, να αναστείλει την άμεση οικονομική βοήθεια προς τη δημόσια διοίκηση του Μπουρούντι και χαιρετίζει την έγκριση των απαγορεύσεων ταξιδίου και του παγώματος περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος όσων ευθύνονται για πράξεις κατά των ειρηνευτικών προσπαθειών ή κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι η Ένωση διατηρεί ολόκληρη την οικονομική βοήθειά της προς τον λαό του Μπουρούντι, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, στους τομείς-κλειδιά της υγείας, της τροφής και της εκπαίδευσης, όπως και την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται απευθείας· στηρίζει τις στοχευμένες κυρώσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε, καθώς και την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ να αναστείλει την δημοσιονομική βοήθεια προς το Μπουρούντι μετά τον τερματισμό των βάσει του άρθρου 96 διαβουλεύσεων·

18.  ανησυχεί έντονα από την εισροή Μπουρουντέζων προσφύγων στις γειτονικές χώρες και από την ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση των εκτοπισμένων μέσα στο Μπουρούντι, και επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που είναι παρούσες στην περιοχή και στις γειτονικές χώρες που υποδέχονται τους πρόσφυγες· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους χορηγούς πιστώσεων να αυξήσουν την οικονομική τους υποστήριξη και την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Μπουρουντέζους εκτοπισμένους και πρόσφυγες· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την δέσμευσή τους ότι θα σέβονται τη Σύμβαση της Γενεύης·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπουρούντι, στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.