Proċedura : 2017/2756(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0465/2017

Testi mressqa :

RC-B8-0465/2017

Dibattiti :

PV 06/07/2017 - 8.3
CRE 06/07/2017 - 8.3

Votazzjonijiet :

PV 06/07/2017 - 11.5

Testi adottati :

P8_TA(2017)0310

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 452kWORD 50k
5.7.2017
PE605.592v01-00}
PE605.595v01-00}
PE605.596v01-00}
PE605.601v01-00}
PE605.602v01-00}
PE605.603v01-00}
PE605.603v01-00} RC1
 
B8-0465/2017}
B8-0468/2017}
B8-0469/2017}
B8-0471/2017}
B8-0474/2017}
B8-0475/2017}
B8-0476/2017} RC1

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:

Verts/ALE (B8-0465/2017)

ECR (B8-0468/2017)

S&D (B8-0469/2017)

ALDE (B8-0471/2017)

EFDD (B8-0474/2017)

GUE/NGL (B8-0475/2017)

PPE (B8-0476/2017)


dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi (2017/2756(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Ruža Tomašić, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR
Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Filiz Hyusmenova f'isem il-Grupp ALDE
Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD
Barbara Kappel

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi (2017/2756(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Cotonou rivedut, b'mod partikolari l-Artikolu 96 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana dwar id-Demokrazija, l-Elezzjonijiet u l-Governanza,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 2248 (2015) tat-12 ta' Novembru 2015 u 2303 (2016) tad-29 ta' Lulju 2016 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni Internazzjonali ta' Inkjesta ppreżentat fil-15 ta' Ġunju 2017 fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra l-ewwel r-rapport tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar il-Burundi, ippubblikat fit-23 ta' Frar 2017,

–  wara li kkunsidra l-istqarrija għall-istampa tal-Kunsill tas-Sigurtà dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi, tad-9 ta' Marzu 2017,

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-Inkjesta Indipendenti tan-NU dwar il-Burundi (EINUB), ippubblikat fl-20 ta' Settembru 2016,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni adottata mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti fit-30 ta' Settembru 2016 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Burundi,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Arusha għall-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni fil-Burundi tat-28 ta' Awwissu 2000,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni dwar il-Burundi tas-Summit tal-Unjoni Afrikana tat-13 ta' Ġunju 2015,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni dwar l-attivitajiet tal-Kunsill tal-Paċi u s-Sigurtà u dwar l-istat tal-paċi u s-sigurtà fl-Afrika (Assembly/AU/Dec.598(XXVI)), adottata waqt is-26 sessjoni ordinarja tal-Assemblea tal-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern tal-Unjoni Afrika, li tlaqqgħet fit-30 u fil-31 ta' Jannar 2016 f'Addis Ababa (l-Etjopja),

–  wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet u d-dikjarazzjonijiet tal-Assemblea tal-Unjoni Afrikana (Assembly/AU/Dec.605-620(XXVII)), adottati waqt is-27 sessjoni ordinarja tal-Assemblea tal-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern tal-Unjoni Afrika, li tlaqqgħet fis-17 u fit-18 ta' Lulju 2016 f'Kigali (ir-Rwanda),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kummissjoni Afrikana tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli tal-4 ta' Novembru 2016 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika tal-Burundi,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni dwar il-Burundi tas-Summit tal-Komunità tal-Afrika tal-Lvant tal-31 ta' Mejju 2015,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-Burundi, b'mod partikolari dawk tad-9 ta' Lulju 2016, tas-17 ta' Diċembru 2016 u tat-18 ta' Jannar 2017,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/394 tal-14 ta' Marzu 2016 dwar il-konklużjoni tal-proċedura ta' konsultazzjoni mar-Repubblika tal-Burundi skont l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-gruppi tal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2015/1755 tal-Kunsill tal-1 ta' Ottubru 2015, kif ukoll id-deċiżjonijiet (PESC) 2015/1763 u 2016/1745 tal-Kunsill, dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Burundi,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonjiet tal-Kunsill tas-16 ta' Marzu, tat-18 ta' Mejju, tat-22 ta' Ġunju u tas-16 ta' Novembru 2015 u tal-15 ta' Frar 2016 dwar il-Burundi,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjonijiet tar-Rappreżentant Għoli tal-Union għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-Kummissjoni (RGħ/VP) tat-28 ta' Mejju 2015, id-19 ta' Diċembru  2015 u l-21 ta' Ottubru 2016,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-kelliem tar-RGħ/VP tas-6 ta' Jannar 2017 dwar il-projbizzjoni tal-Lega Iteka fil-Burundi,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tal-Burundi, b'mod partikolari l-Artikolu 96 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi r-Repubblika tal-Burundi daħlet fi kriżi politika gravi u fit-taqlib ċivili wara t-tħabbira mill-President Nkurunziza f'April 2015 li kien se jikkontesta għat-tielet mandat, bi ksur tal-Kostituzzjoni tal-Burundi, li tillimita l-għadd ta' mandati Presidenzjali għal tnejn, u tal-Ftehim ta' Arusha; billi l-oppożizzjoni qawwija għar-rielezzjoni tiegħu ġiet ripressa b'mod sever ħafna mill-gvern, bil-konsegwenza li l-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż ħżienet b'mod allarmanti;

B.  billi skont osservaturi internazzjonali, l-oppożizzjoni għar-rielezzjoni tiegħu, minn Lulju 2015, ġiet imrażżna b'mod sever ħafna mill-gvern; billi skont in-NU, mindu faqqgħet il-vjolenza, diġà sfaw mejta 500 persuna; billi, skont l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, aktar minn 1 200 persuna sfaw maqtula, bejn 400 u 900 sfaw vittmi ta' għajbien furzat, mijiet jew saħansitra eluf ta' nies ġew ittorturati, filwaqt li aktar minn 10 000 ruħ għadhom detenuti arbitrarjament;

C.  billi l-President Pierre Nkurunziza ma jeskludix il-possibilità li l-kostituzzjoni tiġi emendata biex wieħed ikun jista' jikkontesta għal mandat ieħor (ir-raba' wieħed) ibda mill-2020, u billi bħalissa għaddej proċess intern sabiex jiġi eliminat il-limitu tal-għadd ta' mandati; billi dan jikkontradixxi d-dikjarazzjonijiet preċedenti tal-President Pierre Nkurunziza u jikkomprometti l-isforzi kollettivi li qed isiru sabiex tinstab soluzzjoni sostenibbli fit-tul għall-kriżi;

D.  billi r-Rapport ta' Inkjesta Indipendenti tan-NU dwar il-Burundi (EINUB) jagħmel referenza għal diversi provi li jindikaw abbużi serji kontra d-drittijiet tal-bniedem u abbużi gravi fil-pajjiż, prinċipalment imwettqa mill-forzi tas-sigurtà u l-awtoritajiet; billi l-każijiet ta' inċitament għall-vjolenza u għall-mibegħda żdiedu minn April 'l hawn, b'mod partikolari waqt il-laqgħat tal-Imbonerakure, il-milizzji taż-żgħażagħ tal-partit CNDD-FDD fil-gvern; billi personalitajiet tal-oppożizzjoni u atturi tas-soċjetà ċivili, b'mod partikolari difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, ġurnalisti u avukati, huma l-mira prinċipali ta' dawn l-abbużi; billi r-rapport finali tal-Kummissjoni ta' Inkjesta stabbilit mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem huwa mistenni joħroġ f'Settembru;

E.  billi l-atti ta' vjolenza rrappurtati jinkludu każijiet ta' qtil, ħtif, għajbien furzat, atti ta' tortura, ta' stupru u arresti u impriġunamenti arbitrarji; billi l-korruzzjoni u n-nuqqas ta' azzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi jipperpetwaw kultura ta' impunità li ma tippermettix li għadd kbir ta' persuni li jkunu wettqu atti vjolenti qattiela, inklużi membri tal-forzi tal-ordni tas-servizzi ta' intelligence, jitressqu quddiem il-ġustizzja;

F.  billi f'Ottubru 2016 l-awtoritajiet Burundjani pprojbixxew ħames organizzazzjonijiet difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u billi f'Jannar 2017 l-eqdem waħda minn dawn l-organizzazzjonijiet fil-pajjiż, il-Lega Iteka, ġiet hi wkoll ipprojbita; billi f'Diċembru 2016, il-Parlament adotta liġi li tiddisponi għal kontroll strett tal-NGOs internazzjonali;

G.  billi r-restrizzjonijiet fir-rigward tal-midja u tal-gazzetti indipendenti ħraxu; billi l-midja indipendenti għadhom qed jiġu ċċensurati, sospiżi, imblukkati u/jew magħluqa; billi ġurnalisti sfaw vittmi ta' għajbien, ta' theddid, ta' attakki fiżiċi u ta' fastidju ġudizzjarju; billi l-istazzjonijiet tar-radju indipendenti kollha ġew sospiżi; billi l-Burundi hija kklassifikata l-160 pajjiż minn 180 fil-klassifikazzjoni dinjija 2017 tal-libertà tal-istampa stabbilita mir-Reporters Mingħajr Fruntieri;

H.  billi uffiċjali tan-NU jirrappurtaw it-tendenza li għandhom l-uffiċjali tal-Istat li jiżirgħu id-diskordja, fatt li joħloq il-biża' li l-vjolenza tkompli tevolvi u tiggrava u li l-kriżi possibilment tiġi "etniċizzata"; billi ġie rrappurtat rikors massiv għall-vjolenza u għall-intimidazzjoni mill-partit CNDD-FDD (Kunsill Nazzjonali għad-Difiża tad-Demokrazija – Forzi ta' Difiża tad-Demokrazija) u s-sezzjoni taż-żgħażagħ tiegħu, il-milizzja Imbonerakure;

I.  billi f'Ottubru 2016, il-Burundi tat bidu għal proċedura ta' rtirar mill-Istatut ta' Ruma, u b'hekk uriet l-intenzjoni tagħha li toħroġ mill-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI), wara d-deċiżjoni ta' din tal-aħħar li tiftaħ eżami preliminari dwar il-vjolenza u l-vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż;

J.  billi f'Awwissu 2016, il-Gvern tal-Burundi rrifjuta li uffiċjali tal-pulizija tan-NU jiġu skjerati fil-pajjiż biex jiżguraw monitoraġġ tas-sitwazzjoni; billi l-Gvern tal-Burundi ddeċieda li jissospendi l-kooperazzjoni tiegħu mal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem u rrifjuta li jikkoopera mal-Kummissjoni ta' Inkjesta stabbilita mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti;

K.  billi fil-21 ta' Diċembru 2015 il-Parlament tal-Burundi ċaħad il-proposta ta' skjerament ta' forza taż-żamma tal-paċi tal-Unjoni Afrikana, bl-argument li kwalunkwe intervent militari tat-truppi tal-Unjoni Afrikana tkun tikkostitwixxi invażjoni ta' forza ta' okkupazzjoni;

L.  billi fit-8 ta' Diċembru 2015, l-Unjoni Ewropea tat bidu għal proċedura ta' konsultazzjoni mal-gvern tal-Burundi skont l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta' Cotonou, fil-preżenza tar-rappreżentanti tal-Grupp tal-Istati AKP, tal-Unjoni Afrikana, tal-Komunità tal-Afrika tal-Lvant u tan-Nazzjonijiet Uniti; billi f'Marzu 2016 l-UE għalqet dawn il-konsultazzjonijiet, peress li kienet waslet għall-konklużjoni li l-impenji proposti mill-Gvern tal-Burundi fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi u l-istat tad-dritt kienu insuffiċjenti;

M.  billi wara din il-proċedura, l-Unjoni Ewropea ddefinixxiet serje ta' miżuri preċiżi li l-Gvern tal-Burundi jenħtieġ li jieħu biex jippermetti li tissokta mill-ġdid kooperazzjoni sħiħa u kompluta;

N.  billi l-UE ssospendiet l-għajnuniet finanzjarji diretti mogħtija lill-amministrazzjoni tal-Burundi, inkluż l-appoġġ baġitarju; billi l-UE hija impenjata li ssostni l-appoġġ finanzjarju mogħti lill-popolazzjoni u bħala għajnuna umanitarja, inkluż għall-proġetti maħsuba biex jiżguraw l-aċċess għas-servizzi bażiċi;

O.  billi l-Unjoni Ewropea adottat sanzjonijiet immirati fil-konfront ta' persuni, entitajiet jew organi li jdgħajfu d-demokrazija jew jostakolaw it-tiftix ta' soluzzjoni politika fil-Burundi; billi l-Unjoni Afrikana qed tipprevedi wkoll, fil-preżent, li tadotta sanzjonijiet;

P.  billi d-djalogu inter-Burundjan immexxi taħt l-awspiċi tal-Komunità tal-Afrika tal-Lvant (EAC), bl-appoġġ tal-Unjoni Afrikana u tal-Unjoni Ewropea, għandu jiġi kkunsidrat mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti bħala l-unika soluzzjoni vijabbli għal soluzzjoni politika dejjiema tas-sitwazzjoni fil-Burundi; billi dan id-djalogu għandu jkun miftuħ għal kulħadd, inkluż għall-partiti tal-oppożizzjoni, għas-soċjetà ċivili u għall-membri tad-dijaspora;

Q.  billi l-impass politiku fil-Burundi u d-deterjorament tas-sitwazzjoni ekonomika għandhom konsegwenzi serji għall-popolazzjoni; billi l-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati tikkalkula li aktar minn 420 000 persuna ħarbu mill-Burundi biex ifittxu kenn fil-pajjiżi ġirien; billi, skont is-Sottosegretarju Ġenerali tan-NU, bħalissa hemm 209 000 ruħ spostati internament; billi 3 miljun ruħ jinsabu fil-bżonn ta' għajnuna umanitarja u 2.6 miljuni huma esposti għal nuqqas akut ta' sigurtà tal-ikel; billi 700 000 ruħ jiddependu minn għajnuna alimentari ta' emerġenza minkejja l-fatt li l-Gvern kien neħħa xi restrizzjonijiet; billi din is-sitwazzjoni qed tipperikola serjament l-istabilità tar-reġjun;

1.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu minħabba s-sitwazzjoni politika u fir-rigward tas-sigurtà fil-Burundi; jikkundanna bil-qawwa l-atti ta' vjolenza, il-qtil u vjolazzjonijiet oħra tad-drittijiet tal-bniedem li twettqu fil-Burundi mill-2015; jappella favur azzjoni effikaċi u proporzjonata biex jiġu pprevenuti episodji ġodda ta' vjolenza;

2.  Jinsab imħasseb dwar l-impunità mifruxa, b'mod partikolari fir-rigward tal-atti ta' vjolenza u l-vjolazzjonijiet kontra d-drittijiet tal-bniedem u fir-rigward tal-awturi ta' dawn l-atti; ifakkar li l-awtoritajiet Burundjani għandhom l-obbligu, skont il-leġiżlazzjoni internazzjonali u reġjonali tad-drittijiet tal-bniedem, li jiggarantixxu, jipproteġu u jippromwovu d-drittijiet fundamentali, inklużi d-drittijiet ċivili u politiċi taċ-ċittadini; f'dan il-kuntest, jitlob inkjesta bir-reqqa u indipendenti dwar il-każijiet ta' qtil u l-abbużi li twettqu fil-Burundi f'dawn l-aħħar snin, u jitlob li jiġi żgurat li dawk responsabbli jwieġbu għal għemilhom;

3.  jiddeplora bil-qawwa l-fatt li l-gvern tal-Burundi ta bidu għal proċedura ta' rtirar tal-pajjiż mill-Istatut ta' Ruma li jistabbilixxi l-QKI; jitlob lill-Gvern tal-Burundi jerġa' lura mill-proċedura ta' rtirar u jiżgura li l-pajjiż ikompli jieħu sehem bis-sħiħ fil-QKI;

4.  Iħeġġeġ lill-Gvern tal-Burundi jirrispetta bis-sħiħ ir-Riżoluzzjoni 2303 (2016) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u jippermetti l-iskjerament ta' unità tal-pulizija tan-Nazzjonijiet Uniti sabiex timmonitorja s-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-pajjiż,

5.  Jilqa' l-Kummissjoni ta' Inkjesta tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fil-Burundi, stabbilita f'Novembru 2016 biex tinvestiga l-vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem li twettqu fil-pajjiż minn April 2015 'il quddiem; jistieden lill-awtoritajiet tal-Burundi jikkooperaw bis-sħiħ mal-membri tal-Kummissjoni ta' Inkjesta;

6.  Jilqa' l-ħatra reċenti ta' Mibgħut Speċjali ġdid għall-Burundi, is-Sur Michel Kafando, mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, is-Sur Antonio Gutierrez, bl-għan li jiġi ffaċilitat il-fehim tal-proċess politiku li għaddej;

7.  Itenni l-impenn tiegħu favur il-libertà tal-espressjoni u jafferma mill-ġdid ir-rwol kruċjali mwettaq mis-soċjetà ċivili, l-avukati, l-organizzazzjonijiet difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-midja f'soċjetà demokratika; f'dan il-kuntest, jappella lill-awtoritajiet tal-Burundi jneħħu l-projbizzjonijiet u jeliminaw ir-restrizzjonijiet imposti fuq dawn l-entitajiet, jerġgħu jaħsbuha dwar il-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar l-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) barranin u jiżguraw li l-ġurnalisti u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem ikunu jistgħu jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom bil-libertà u s-sigurtà kollha fil-pajjiż;

8.  Jinsab mħasseb dwar ir-riskju kbir li s-sitwazzjoni attwali toħloq firdiet aktar profondi bejn il-gruppi etniċi differenti; jiddenunzja "l-etniċizzazzjoni" tal-kriżi permezz tal-użu ta' propaganda bbażata fuq ideoloġija etnika; iħeġġeġ lill-partijiet kollha fil-Burundi jżommu lura minn kwalunkwe aġir jew minn kwalunkwe diskors li jista' jkompli jintensifika l-vjolenza, jiggrava l-kriżi jew ikollu effetti negattivi fuq l-istabilità reġjonali fit-tul u biex jirrispettaw b'mod sħiħ il-ftehim ta' Arusha;

9.  Jikkundanna l-atti ta' inċitament għall-mibegħda u għall-vjolenza min-naħa tal-mexxejja tal-milizzja taż-żgħażagħ Imbonerakure fil-konfront tar-rifuġjati u tal-avversarji, b'mod partikolari s-sejħiet pubbliċi għall-istupru fil-konfront tan-nisa ta' avversarji, u jitlob id-diżarm immedjat ta' dawn il-milizzji; jinsab estremament imħasseb dwar l-adozzjoni ta' liġi ġdida dwar il-ħolqien ta' korp nazzjonali ta' voluntiera, li tista' sservi biex l-attivitajiet ta' milizzja bħal din jiġu leġittimizzati;

10.  Iħeġġeġ lill-partijiet kollha jistabbilixxu l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-bini mill-ġdid tal-fiduċja u għat-trawwim tal-għaqda nazzjonali permezz ta' djalogu nazzjonali miftuħ, trasparenti u inklużiv bejn il-Gvern, il-partiti tal-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili, skont il-Kostituzzjoni tal-Burundi, il-Ftehim ta' Arusha u l-impenji internazzjonali tal-pajjiż;

11.  Jinnota li s-sitwazzjoni fil-Burundi għandha riperkussjonijiet estremament negattivi fuq ir-reġjun kollu; jilqa', f'dan ir-rigward, l-isforzi ta' negozjar immexxija taħt l-awspiċju tal-Komunità tal-Afrika tal-Lvant (EAC), bl-appoġġ tal-Unjoni Afrikana, u jitlob l-involviment u l-kooperazzjoni tal-awtoritajiet Burundjani bl-għan li tinstab soluzzjoni immedjata, vijabbli u dejjiema għal dan il-kunflitt, iżda jesprimi t-tħassib qawwi tiegħu dwar il-fatt li l-progress ta' dan id-djalogu miexi bil-mod;

12.  Jistieden lill-Unjoni Ewropea tappoġġa l-isforzi tal-atturi reġjonali fir-riżoluzzjoni tal-kriżi; jappella għall-implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali tal-faċilitatur maħtur mill-EAC, is-Sur Mkapa, ex-President tat-Tanzanija;

13.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Paċi u s-Sigurtà tal-Unjoni Afrikana li tawtorizza l-iskjerament tal-Missjoni Afrikana ta' Prevenzjoni u Protezzjoni fil-Burundi bl-għan li tiġi promossa soluzzjoni politika; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Burundi jonora bis-sħiħ l-impenn li ħa li jiffaċilita l-mobilizzazzjoni rapida ta' osservaturi u ta' esperti fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem permezz b'mod partikolari tal-ħruġ immedjat ta' viżi u t-twettiq rapidu ħafna tal-formalitajiet l-oħra meħtieġa;

14.  Iqis li preżenza akbar ta' osservaturi internazzjonali fil-Burundi tista' tikkontribwixxi b'mod konsiderevoli biex tittejjeb is-sitwazzjoni fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem u tas-sigurtà; jitlob li jiġu mobilizzati 200 osservatur militari u tad-drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Afrikana addizzjonali, bħala appoġġ għat-30 osservatur li diġà huma preżenti;

15.  Iqis li huwa neċessarju li tiġi ċċarata, f'koordinazzjoni mal-Unjoni Afrikana, it-traċċabilità tal-fondi ddedikati għas-suldati Burundjani skjerati fl-AMISOM;

16.  Iqis li biex ikun hemm kwalunkwe normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet mal-UE, inklużi l-Istati Membri, l-awtoritajiet tal-Burundi jeħtiġilhom jimplimentaw id-dispożizzjonijiet kollha ddedikati fl-"iskeda tal-impenji" għall-konsultazzjonijiet previsti mill-Artikolu 96 tal-Ftehim ta' Cotonou;

17.  Jieħu nota tad-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea, wara l-konsultazzjoni mal-awtoritajiet tal-Burundi skont l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta' Cotonou, li tissospendi l-għajnuna finanzjarju diretta lill-amministrazzjoni tal-Burundi u jilqa' l-adozzjoni ta' restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar u ta' miżuri ta' ffriżar ta' assi min-naħa tal-Unjoni Ewropea fil-konfront ta' dawk li jfittxu li jimminaw l-isforzi ta' paċi jew id-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li l-Unjoni jenħtieġ li żżomm kif inhu l-appoġġ finanzjarju tagħha lill-poplu tal-Burundi, inkluż għar-rifuġjati, fis-setturi ewlenin tas-saħħa, tan-nutrizzjoni, u tal-edukazzjoni, kif ukoll għajnuna umanitarja fornuta permezz ta' kanali diretti; jappoġġa s-sanzjonijiet immirati mġedda mill-Unjoni Ewropea, kif ukoll id-deċiżjoni tal-Kunsill tal-UE li tiġi sospiża l-għajnuna baġitarja lill-Burundi wara konsultazzjonijiet skont l-Artikolu 96;

18.  Jinsab imħasseb serjament dwar l-influss ta' rifuġjati Burundjani fil-pajjiżi ġirien u s-sitwazzjoni umanitarja allarmanti tal-persuni spostati fil-Burundi, u jafferma mill-ġdid l-appoġġ tiegħu favur l-organizazzjonijiet umanitarji li jinsabu fir-reġjun u favur il-pajjiżi ġirien li qed jospitaw lir-rifuġjati; iħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea u lid-donaturi l-oħra ta' fondi biex iżidu l-appoġġ finanzjarju tagħhom u l-għajnuna umanitarja għall-persuni spostati u r-rifuġjati Burundjani; ifakkar lill-Istati Membri fl-impenn tagħhom li jirrispettaw il-Konvenzjoni ta' Ġinevra;

19.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Gvern u lill-Parlament tal-Burundi, lill-Kunsill tal-Ministri AKP-UE, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea, lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri tal-UE, lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Afrikana, u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

 

 

 

Avviż legali - Politika tal-privatezza