Postup : 2017/2829(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0506/2017

Předložené texty :

RC-B8-0506/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.2

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0348

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 362kWORD 54k
13.9.2017
PE605.652v01-00}
PE605.653v01-00}
PE605.655v01-00}
PE605.656v01-00}
PE605.657v01-00} RC1
 
B8-0506/2017}
B8-0507/2017}
B8-0509/2017}
B8-0510/2017}
B8-0511/2017} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8-0506/2017)

S&D (B8-0507/2017)

ECR (B8-0509/2017)

ALDE (B8-0510/2017)

PPE (B8-0511/2017)


o Kambodži, zejména o případu Kema Sokhy (2017/2829(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin za skupinu S&D
Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa, Angel Dzhambazki za skupinu ECR
Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Kambodži, zejména o případu Kema Sokhy (2017/2829(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kambodži,

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 5. září 2017 k uzavření redakce Cambodia Daily, ze dne 30. června 2017 k propuštění pěti obránců lidských práva a ze dne 22. února 2017 k politické situaci v Kambodži a na prohlášení mluvčí delegace EU ze 3. září 2017 a 25. srpna 2017 k omezením prostoru pro politickou činnost v Kambodži,

–  s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Kambodži ze dne 5. září 2017 a na její prohlášení ze dne 18. srpna 2017,

–  s ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro lidská práva ke druhé pravidelné zprávě o Kambodži ze dne 27. dubna 2015,

–  s ohledem na zprávu členů parlamentů sdružení ASEAN zabývajících se otázkou lidských práv z března 2017,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv z roku 2008,

–  s ohledem na dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím z roku 1997,

–  s ohledem na Úmluvu Mezinárodní organizace práce o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 8. března 1999 o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských orgánů prosazovat a chránit všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody,

–  s ohledem na mírové dohody podepsané v Paříži v roce 1991, v jejichž článku 15 je zakotven závazek chránit lidská práva a základní svobody v Kambodži, a to i ze strany mezinárodních signatářů,

–  s ohledem na kambodžskou ústavu, zejména na její článek 41, v němž jsou zakotvena práva a svobody projevu a shromažďování, článek 35 o právu na účast v politickém procesu a článek 80 o parlamentní imunitě,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Kambodži narůstá počet případů zatčení příslušníků politické opozice, lidskoprávních aktivistů a představitelů občanské společnosti;

B.  vzhledem k tomu, že vůdce kambodžské opozice Kem Sokha byl zatčen dne 3. září 2017 při zásahu, který byl podle všech informací proveden bez sebemenšího respektování záruk na řádný proces a při němž nebyla respektována ani jeho parlamentní imunita;

C.  vzhledem k tomu, že Kem Sokha je obviněn ze „zločinného spolčení s cizími státními příslušníky“ podle článku 443 kambodžského trestního zákoníku – jeho jednání kvalifikoval městský soud v Phnompenhu jako akt velezrady; vzhledem k tomu, že v případě uznání vinným by mu mohl hrozit trest až 30 let odnětí svobody;

D.  vzhledem k tomu, že Kem Sokha byl údajně zatčen bez zatýkacího rozkazu a nebylo mu umožněno spojit se s právním zástupcem; vzhledem k tomu, že byl obviněn na základě videozáznamu projevu, který pronesl v roce 2013 a který byl od té doby veřejně k dispozici; vzhledem k tomu, že lidskoprávní organizace vyjádřily znepokojení nad tím, že prohlášení kambodžské vlády ohrožují jeho právo na spravedlivý proces a zásadu presumpce neviny;

E.  vzhledem k tomu, že bývalý velitel armády Rudých Khmerů a současný předseda vlády Hun Sen je u moci již přes 30 let; vzhledem k tomu, že Sam Rainsy, bývalý předseda hlavní opoziční strany, Kambodžské národní strany záchrany (CNRP), setrvává v exilu, do něhož sám odešel po dřívějších stíháních na základě vykonstruovaných, politicky motivovaných obvinění;

F.  vzhledem k tomu, že ve volbách do místních zastupitelstev, které se konaly dne 4. června 2017, CNRP oproti roku 2012 výrazně posílila, a to i přes zásadní nedostatky při volebním procesu, z nichž nejvýraznější bylo zastrašování svobodných sdělovacích prostředků a kritických občanů, skutečnost, že opozice neměla rovný přístup do rozhlasu a televize, instituce zapojené do konání voleb ovládala vládnoucí strana, kandidátům opozice bylo vyhrožováno smrtí a neexistoval nezávislý mechanismus řešení sporů; vzhledem k tomu, že všeobecné volby se mají v zemi uskutečnit v červenci 2018;

G.  vzhledem k tomu, že byli též uvězněni další dva opoziční poslanci a nejméně osm dalších je stíháno na základě obvinění z trestných činů; vzhledem k tomu, že trest odnětí svobody si nyní odpykává 11 členů a příznivců opoziční strany, jde o tresty v rozpětí od sedmi do 20 let, které byly uloženy na základě vykonstruovaných obvinění z organizování vzpoury proti veřejné moci nebo účasti na této vzpouře v souvislosti s demonstrací z července 2014;

H.  vzhledem k tomu, že změny zákona o politických stranách, které schválil kambodžský parlament v roce 2017, umožňují rozpustit stranu, pokud jsou její čelní představitelé uznáni vinnými ze spáchání trestného činu; vzhledem k tomu, že kambodžské ministerstvo vnitra má rozsáhlé pravomoci umožňující mu pozastavit činnost politických stran, nesplňují-li vágně stanovená kritéria; vzhledem k tomu, že dne 11. září 2017 pohrozil kambodžský předseda vlády Hun Sen, že CNRP bude rozpuštěna, pokud bude i nadále podporovat vazebně stíhaného vůdce Kema Sokhu;

I.  vzhledem k tomu, že byl vydán zatýkací rozkaz na předsedu mládežnické organizace CNRP;

J.  vzhledem k tomu, že k zatčení Kem Sokhy došlo v situaci, kdy jsou ukládána stále větší omezení činnosti nevládních organizací, lidskoprávních organizací a občanské společnosti, mj. jsou předmětem daňových a regulatorních kontrol a jejich představitelé jsou vystaveni zastrašování a hrozbám násilí; vzhledem k tomu, že zákon o sdruženích a nevládních organizacích z roku 2015 byl předmětem velké kritiky mezinárodního společenství za to, že dává státním orgánům rozsáhlé a svévolné pravomoci k represi nevládních organizací;

K.  vzhledem k tomu, že v posledních týdnech bylo zastaveno vysílání velkého množství rozhlasových stanic, které vysílaly pořady převzaté z jiných velmi uznávaných rozhlasových stanic; vzhledem k tomu, že tyto stanice byly zrušeny vládou s poukazem na porušení právních předpisů typu „vysílání pořadů z jiného zdroje bez vyžádání souhlasu“; vzhledem k tomu, že ukončení jejich činnosti výrazně omezuje přístup k vysílání nezávislých médií, zejména v oblastech mimo Phnompenh; vzhledem k tomu, že tyto nezávislé vysílací stanice se věnovaly politicky citlivým tématům, jako je korupce, nelegální těžba dřeva a porušování lidských práv;

L.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2016 bylo pět obránců lidských práv z Kambodžského sdružení pro lidská práva a rozvoj (ADHOC) drženo ve vazbě více než 400 dnů na základě obvinění z uplácení v souvislosti s případem stíhání Kema Sokhy a nyní čekají na soud; vzhledem k tomu, že aktivistka protestující proti záborům půdy Tep Vannyová byla opakovaně terčem šikany ze strany státních orgánů a v současné době si odpykává trest odnětí svobody na základě politicky motivovaných obvinění;

M.  vzhledem k tomu, že dne 4. září 2017 byl Cambodia Daily, nezávislý deník založený v roce 1993, donucen uzavřít svou redakci poté, co obdržel daňové vyúčtování s nedoplatkem ve výši 6,3 milionu USD;

N.  vzhledem k tomu, že dne 23. srpna 2017 oznámila kambodžská vláda, že na základě zákona o sdruženích a nevládních organizacích vyhostila ze země nevládní americký Národní demokratický institut (NDI) a nařídila jeho mezinárodnímu osazenstvu do sedmi dnů opustit zemi;

O.  vzhledem k tomu, že kambodžská vláda nedávno iniciovala vyšetřování organizace Situation Room, konsorcia nevládních organizací, které společně působily jako útvar monitorující průběh voleb, a to pro údajné porušování nového zákona o nevládních uskupeních a s poukazem na to, že sloužila jako základna možné „barevné revoluce“ s cílem svrhnout vládu;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad zhoršováním podmínek pro opoziční politiky a lidskoprávní aktivisty v Kambodži a odsuzuje veškeré akty násilí, politicky motivovaná obvinění, svévolné zadržování, vyslýchání, vynášení rozsudků a usvědčování těchto jedinců;

2.  důrazně odsuzuje zatčení předsedy CNRP Kema Sokhy na základě řady obvinění, která jsou podle všeho politicky motivovaná; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění Kema Sokhy a k tomu, aby byl zproštěn všech obvinění a aby ustalo vyhrožování dalším opozičním zákonodárcům zatčením;

3.  odsuzuje veřejné výroky předsedy vlády a vysokých státních představitelů o předpokládané vině Kema Sokhy, které porušují presumpci neviny a právo na spravedlivý proces, na které má nárok podle kambodžských a mezinárodních lidskoprávních předpisů; vyzývá předsedu vlády, aby ochránil parlamentní imunitu členů parlamentu;

4.  naléhavě vyzývá kambodžské orgány, aby zrušily zatýkací rozkaz vydaný na opozičního vůdce a zákonodárce Sama Rainsyho a aby jej zprostily všech obvinění a aby propustily a zprostily obvinění další představitele opozice a obránce lidských práv, kteří byli odsouzeni, obviněni a uvězněni, konkrétně poslance Národního shromáždění Uma Sama Ana, senátora Honga Soka Houra a aktivistku hájící práva na půdu Tep Vannyovou;

5.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby v zemi zaručila svobodu projevu a svobodu sdělovacích prostředků, přičemž veškeré daňové a jiné záležitosti by měly být vyřešeny v rámci odpovídajícího zákonného procesu; naléhavě vyzývá vládu, aby znovu umožnila vysílání rozhlasovým stanicím, jimž byla ukončena činnost; vyjadřuje znepokojení nad uzavřením Národního demokratického institutu (NDI) bez řádného řízení;

6.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby u všech přijatých opatření zajistila řádný proces, včetně práva na odvolání, a aby respektovala právo na svobodu sdružování a projevu;

7.  vyzývá kambodžskou vládu, aby usilovala o posílení demokracie a právního státu a dodržovala lidská práva a základní svobody, což zahrnuje plné dodržování ustanovení ústavy týkajících se pluralismu a svobody sdružování a projevu;

8.  připomíná kambodžské vládě, že musí plnit své povinnosti a závazky týkající se demokratických zásad a základních lidských práv, které jsou základním prvkem dohody o spolupráci s Evropskou unií;

9.  vyjadřuje vážné znepokojení nad stále probíhajícími zábory půdy and systémem omezené a částečné kompenzace, který nedávno spustila kambodžská vláda; vyzývá kambodžskou vládu, aby obnovila dialog s partnery, mj. s Evropskou unií a občanskou společností, s cílem vytvořit systém komplexní kompenzace vztahující se na všechny;

10.  zdůrazňuje, že důvěryhodný demokratický proces vedoucí volbám do Národního shromáždění v červenci 2018 vyžaduje prostředí, ve kterém politické strany, občanská společnost a sdělovací prostředky mohou plnit své legitimní role beze strachu a bez toho, aby byly terčem hrozeb a svévolných omezení;

11.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby uskutečnila doporučení vysokého komisaře OSN pro lidská práva a aby smysluplně spolupracovala při přípravě nadcházející zprávy zvláštní zpravodajky OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Kambodži;

12.  upozorňuje na důležitost mise EU a mezinárodních misí pro sledování průběhu voleb a jejich příspěvek k tomu, aby byly volby spravedlivé a svobodné; žádá Národní volební výbor Kambodže (NEC) a příslušné státní orgány, aby zajistily, aby všichni oprávnění voliči, včetně migrujících pracovníků a osob vazebně stíhaných, měli přístup k možnostem přihlásit se k volbám a dostatek času k tomu, aby je mohli využít;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a vládě a Národnímu shromáždění Kambodže.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí