Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0506/2017Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0506/2017

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kambodžasta, erityisesti Kem Sokhan tapauksesta

13.9.2017 - (2017/2829(RSP))

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B8‑0506/2017)
S&D (B8‑0507/2017)
ECR (B8‑0509/2017)
ALDE (B8‑0510/2017)
PPE (B8‑0511/2017)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin S&D-ryhmän puolesta
Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta
Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta


Menettely : 2017/2829(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0506/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0506/2017
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kambodžasta, erityisesti Kem Sokhan tapauksesta

(2017/2829(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kambodžasta,

–  ottaa huomioon 5. syyskuuta 2017 sanomalehti Cambodia Dailyn sulkemisesta, 30. kesäkuuta 2017 viiden ihmisoikeuksien puolustajan vapauttamisesta ja 22. helmikuuta 2017 Kambodžan poliittisesta tilanteesta annetut paikalliset EU:n julkilausumat ja EU:n edustuston tiedottajan 3. syyskuuta 2017 ja 25. elokuuta 2017 antamat lausunnot poliittisen tilan rajoituksista Kambodžassa,

–  ottaa huomioon Kambodžan ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan 5. syyskuuta 2016 antaman raportin ja 18. elokuuta 2017 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuskomitean 27. huhtikuuta 2015 hyväksymät päätelmät Kambodžaa koskevasta toisesta määräaikaisraportista,

–  ottaa huomioon ASEAN-maiden parlamenttien jäsenten Parliamentarians for Human Rights (APHR) -ihmisoikeusjärjestön maaliskuussa 2017 antaman raportin,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 2008 annetut ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Kambodžan kuningaskunnan välillä vuonna 1997 tehdyn yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 8. maaliskuuta 1999 hyväksymän päätöslauselman yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia,

–  ottaa huomioon vuonna 1991 tehdyt Pariisin rauhansopimukset, joiden 15 artiklassa on vahvistettu, että myös kansainväliset allekirjoittajat sitoutuvat kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia Kambodžassa,

–  ottaa huomioon Kambodžan perustuslain, erityisesti sen 41 artiklan, jossa vahvistetaan ilmaisun- ja kokoontumisvapaus, 35 artiklan oikeudesta poliittiseen osallistumiseen ja 80 artiklan parlamentaarisesta koskemattomuudesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että poliittisen opposition jäseniä, ihmisoikeusaktivisteja ja kansalaisyhteiskunnan edustajia on pidätetty entistä enemmän Kambodžassa;

B.  ottaa huomioon, että kambodžalainen oppositiojohtaja Kem Sokha pidätettiin 3. syyskuuta 2017 ilmeisesti asiaankuuluvien menettelyä koskevien takeiden, mukaan lukien hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa vastaisella tavalla;

C.  ottaa huomioon, että Kem Sokhaa syytetään Kambodžan rikoslain 443 pykälän mukaisesti ”ulkomaalaisten kanssa vehkeilystä”, joka on Phnom Penhin tuomioistuimen mukaan valtiopetos; ottaa huomioon, että hän saattaa saada jopa 30 vuoden vankeustuomion, jos hänet tuomitaan syylliseksi;

D.  ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan Kem Sokha pidätettiin ilman pidätysmääräystä eikä hän ole saanut tavata asianajajaa; ottaa huomioon, että häntä syytettiin videoidun puheen perusteella, jonka hän piti vuonna 2013 ja joka on siitä lähtien ollut yleisesti saatavilla; ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa siitä, että Kambodžan hallituksen lausunnot asettavat kyseenalaiseksi hänen oikeutensa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja syyttömyysolettaman;

E.  ottaa huomioon, että punaisten khmerien armeijan entinen ylipäällikkö ja nykyinen pääministeri Hun Sen on ollut vallassa jo yli 30 vuoden ajan; ottaa huomioon, että johtavan oppositiopuolueen, Kambodžan kansallisen pelastuksen puolueen (CNRP), entinen puheenjohtaja Sam Rainsy on yhä tekaistujen poliittisesti perusteltujen syytteiden vuoksi vapaaehtoisessa maanpaossa;

F.  ottaa huomioon, että 4. kesäkuuta 2017 pidetyissä paikallisvaaleissa CNRP kasvatti huomattavasti ääniosuuttaan vuoden 2012 vaaleista, vaikka vaaliprosessissa oli perustavaa laatua olevia epäkohtia, esimerkiksi vapaita tiedotusvälineitä ja kriittisiä kansalaisia peloteltiin, oppositiolla ei ollut tasapuolista pääsyä radioon tai televisioon, vallassa oleva puolue valvoi vaaleihin liittyviä toimielimiä, opposition ehdokkaisiin kohdistettiin tappouhkauksia, eikä riippumatonta riitojenratkaisumekanismia ollut; toteaa, että parlamenttivaalit on tarkoitus pitää heinäkuussa 2018;

G.  ottaa huomioon, että kaksi oppositiota edustavaa parlamentin jäsentä on myös vangittuna ja vähintään kahdeksaa vastaan on vireillä syytteitä; ottaa huomioon, että 11 oppositiopuolueen jäsentä ja kannattajaa suorittaa tällä hetkellä vankeusrangaistuksia, joiden pituus vaihtelee seitsemästä 20 vuoteen ja jotka perustuvat tekaistuihin syytteisiin, joiden mukaan he ovat johtaneet kapinaa heinäkuussa 2014 pidettyjen mielenosoitusten yhteydessä tai osallistuneet siihen;

H.  ottaa huomioon, että Kambodžan parlamentin vuonna 2017 poliittisista puolueista annettuun lakiin hyväksymillä tarkistuksilla sallitaan puolueiden lakkauttaminen, jos niiden johtajilla on rikostuomioita; ottaa huomioon, että Kambodžan sisäministeriöllä on laajat valtuudet keskeyttää poliittisten puolueiden toiminta epämääräisten kriteerien perusteella; ottaa huomioon, että Kambodžan pääministeri Hun Sen uhkasi 11. syyskuuta 2017 lakkauttaa kansallisen pelastuksen puolueen, jos se tukee edelleen pidätettyä johtajaa Kem Sokhaa;

I.  ottaa huomioon, että CNRP:n nuorisojärjestön johtajasta on annettu pidätysmääräys;

J.  ottaa huomioon, että Kem Sokhan pidätys tapahtui tilanteessa, jossa kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeusjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen toimintatilaa rajoitettiin esimerkiksi vero- ja hallintomääräyksillä ja niitä peloteltiin ja uhattiin väkivallalla; ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö on arvostellut voimakkaasti vuonna 2015 annettua yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä koskevaa lakia, koska siinä annetaan laajamittaisia ja mielivaltaisia valtuuksia kansalaisjärjestöjen tukahduttamiseen;

K.  toteaa, että huomattava määrä radioasemia, jotka lähettävät muiden tunnettujen radioasemien ohjelmia, on suljettu viime viikkojen aikana; ottaa huomioon, että hallitus on sulkenut nämä asemat muun muassa siksi, että ne ovat ”lähettäneet ulkopuolista ohjelmaa hakematta siihen lupaa”; ottaa huomioon, että niiden sulkeminen rajoittaa huomattavasti riippumattomien tiedotusvälineiden saatavuutta erityisesti Phnom Penhin ulkopuolella; ottaa huomioon, että riippumattomat tiedotusvälineet ovat raportoineet poliittisesti herkistä aiheista, kuten korruptiosta, laittomista hakkuista ja ihmisoikeusrikkomuksista;

L.  toteaa, että huhtikuussa 2016 viisi Kambodžan ihmisoikeus- ja kehitysjärjestön (ADHOC) ihmisoikeuksien puolustajaa pidätettiin yli 400 päiväksi syytettyinä lahjonnasta Kem Sokhan tapauksen yhteydessä ja he odottavat parhaillaan oikeudenkäyntiä; ottaa huomioon, että maaoikeusaktivisti Tep Vanny on toistuvasti ollut viranomaisten ahdistelun kohteena ja suorittaa parhaillaan vankeusrangaistusta poliittisin perustein nostettujen syytteiden perusteella;

M.  ottaa huomioon, että vuonna 1993 perustettu riippumaton sanomalehti Cambodia Daily joutui lopettamaan toimintansa 4. syyskuuta 2017 sen jälkeen, kun sille oli määrätty 6,3 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin verot;

N.  ottaa huomioon, että Kambodžan hallitus ilmoitti 23. elokuuta 2017, että yhdysvaltalainen kansalaisjärjestö National Democratic Institute (NDI) karkotetaan yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä koskevan lain perusteella ja että sen kansainvälisen henkilöstön on poistuttava maasta seitsemän päivän sisällä;

O.  ottaa huomioon, että Kambodžan hallitus on hiljattain aloittanut tutkinnan yhdessä vaaleja valvoneesta valtioista riippumattomien järjestöjen ryhmittymästä ”Tilannekeskuksesta”, koska sen väitettiin rikkoneen uutta kansalaisjärjestöjä koskevaa lakia ja toimineen tukikohtana mahdolliselle ”värivallankumoukselle” hallituksen kaatamiseksi;

1.  on erittäin huolestunut Kambodžan oppositiopoliitikkojen ja ihmisoikeusaktivistien toimintaedellytysten huonontumisesta ja tuomitsee kaikki näitä ihmisiä vastaan tehdyt väkivallanteot, poliittisin perustein nostetut syytteet, mielivaltaiset pidätykset, kuulustelut ja tuomiot;

2.  tuomitsee voimakkaasti CNRP:n puheenjohtajan Kem Sokhan pidättämisen useiden syytteiden perusteella, jotka näyttävät olevan poliittisesti perusteltuja; kehottaa vapauttamaan Kem Sokhan välittömästi ja ehdoitta, kumoamaan kaikki häntä vastaan esitetyt syytteet ja lopettamaan muihin opposition lainsäätäjiin kohdistetut pidätysuhkaukset;

3.  pitää valitettavina pääministerin ja korkeiden virkamiesten Kem Sokhan väitetystä syyllisyydestä antamia julkisia lausuntoja, jotka ovat vastoin syyttömyysolettamaa ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, johon hän on oikeutettu Kambodžan lainsäädännön ja ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden perusteella; kehottaa pääministeriä suojelemaan parlamentin jäsenten parlamentaarista koskemattomuutta;

4.  vaatii Kambodžan viranomaisia kumoamaan oppositiojohtajaa ja parlamentin jäsentä Sam Rainsya koskevan pidätysmääräyksen ja luopumaan kaikista syytteistä häntä vastaan sekä vapauttamaan muut opposition edustajat ja ihmisoikeuksien puolustajat, jotka on tuomittu, joita syytetään ja jotka ovat vangittuina, erityisesti kansalliskokouksen jäsenen, senaattori Um Sam Anin ja Hong Sok Hourin sekä maaoikeusaktivisti Tep Vannyn, ja luopumaan heitä vastaan nostetuista syytteistä;

5.  kehottaa Kambodžan hallitusta takaamaan sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden maassa ja ratkaisemaan verotusasiat tai muut kysymykset asianmukaisilla menettelyillä; kehottaa hallitusta avaamaan suljetut radioasemat; ilmaisee huolensa National Democratic Instituten sulkemisesta ilman asianmukaista menettelyä;

6.  kehottaa Kambodžan hallitusta varmistamaan kaikissa toteutetuissa toimenpiteissä asianmukaisen menettelyn, mukaan lukien oikeuden hakea muutosta, ja kunnioittamaan yhdistymisvapautta ja ilmaisunvapautta;

7.  kannustaa Kambodžan hallitusta työskentelemään demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseksi ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin kuuluu moniarvoisuutta ja yhdistysvapautta ja sananvapautta koskevien perustuslain säännösten noudattaminen;

8.  muistuttaa Kambodžan hallitusta siitä, että sen on täytettävä velvoitteensa ja sitoumuksensa, jotka koskevat demokratian periaatteita ja perustavia ihmisoikeuksia, jotka ovat keskeinen osa yhteistyösopimusta;

9.  ilmaisee vakavan huolestumisensa jatkuvasta maananastuksesta ja Kambodžan hallituksen äskettäin käynnistämästä rajoitetusta ja osittaisesta korvausjärjestelmästä; kehottaa Kambodžan hallitusta jatkamaan vuoropuhelua kumppaneidensa, myös Euroopan unionin ja kansalaisyhteiskunnan, kanssa kattavien ja osallistavien korvausten järjestämiseksi;

10.  korostaa, että uskottava demokraattinen prosessi, joka johtaa kansalliskokouksen vaaleihin heinäkuussa 2018, edellyttää ilmapiiriä, jossa poliittiset puolueet, kansalaisyhteiskunta ja tiedotusvälineet voivat hoitaa niille kuuluvia tehtäviä ilman pelkoa ja ilman että niihin kohdistetaan uhkauksia tai mielivaltaisia rajoituksia;

11.  kehottaa Kambodžan hallitusta panemaan täytäntöön YK:n ihmisoikeusvaltuutetun suositukset ja osallistumaan mielekkäästi YK:n erityisraportoijan Kambodžan ihmisoikeustilannetta koskevan tulevaan raporttiin;

12.  korostaa EU:n ja kansainvälisten vaalitarkkailuvaltuuskuntien merkitystä ja niiden osuutta oikeudenmukaisissa ja vapaissa vaaleissa; kehottaa Kambodžan vaalilautakuntaa ja asianomaisia hallintoviranomaisia varmistamaan, että kaikilla äänioikeutetuilla, myös siirtotyöläisillä ja vangeilla, on mahdollisuus ja aikaa käyttää rekisteröitymismahdollisuutta;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Kambodžan hallitukselle ja kansalliskokoukselle.