Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0506/2017Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0506/2017

  GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha

  13.9.2017 - (2017/2829(RSP))

  i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
  som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
  Verts/ALE (B8-0506/2017)
  S&D (B8-0507/2017)
  ECR (B8-0509/2017)
  ALDE (B8-0510/2017)
  PPE (B8-0511/2017)

  Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere för PPE-gruppen
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin för S&D-gruppen
  Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen
  Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen
  Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen
  Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara för EFDD-gruppen


  Förfarande : 2017/2829(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  RC-B8-0506/2017
  Ingivna texter :
  RC-B8-0506/2017
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Europaparlamentets resolution om Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha

  (2017/2829(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kambodja,

  –  med beaktande av EU:s lokala uttalanden av den 5 september 2017 om stängningen av Cambodia Daily, av den 30 juni 2017 om frigivningen av fem människorättsförsvarare och av den 22 februari 2017 om den politiska situationen i Kambodja, och av uttalandena från talespersonen för EU:s delegation av den 3 september 2017 och den 25 augusti 2017 om inskränkningar av det politiska utrymmet i Kambodja,

  –  med beaktande av rapporten av den 5 september 2016 och uttalandet av den 18 augusti 2017 från FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kambodja,

  –  med beaktande av de avslutande iakttagelserna av den 27 april 2015 från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna om den andra återkommande rapporten om Kambodja,

  –  med beaktande av rapporten från mars 2017 från Asean-parlamentariker för mänskliga rättigheter,

  –  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948,

  –  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

  –  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare från 2008,

  –  med beaktande av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Kambodja från 1997,

  –  med beaktande av Internationella arbetsorganisationens konvention om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten,

  –  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 8 mars 1999 om individers, gruppers och samhällsorgans rättigheter och ansvar när det gäller att främja och försvara universellt erkända mänskliga rättigheter och grundläggande friheter,

  –  med beaktande av fredsavtalen i Paris 1991, där artikel 15 innehåller ett åtagande att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i Kambodja, även från de internationella undertecknarnas sida,

  –  med beaktande av Kambodjas konstitution, särskilt artikel 41, i vilken rätten till yttrande- och mötesfrihet står inskriven, artikel 35 om rätten till politiskt deltagande och artikel 80 om parlamentarisk immunitet,

  –  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Allt fler medlemmar av den politiska oppositionen, människorättsaktivister och företrädare för det civila samhället grips i Kambodja.

  B.  Den kambodjanska oppositionsledaren Kem Sokha greps den 3 september 2017, på ett sätt som tycks ha skett utan respekt för garantierna om korrekt rättsförfarande eller för hans parlamentariska immunitet.

  C.  Kem Sokha står åtalad för ”samverkan med utlänningar” enligt artikel 443 i Kambodjas strafflag, vilket Phnom Penhs lokala domstol anser vara förräderi. Han kan dömas till upp till 30 års fängelse om han fälls.

  D.  Enligt uppgift greps Kem Sokha utan häktningsbeslut och har inte haft tillgång till en advokat. Han anklagas på grundval av en video med ett tal som han gav 2013 och som har varit allmänt tillgänglig sedan dess. Människorättsorganisationer har uttryckt oro över att uttalanden från Kambodjas regering äventyrar hans rätt till en rättvis rättegång och oskuldspresumtionen.

  E.  Hun Sen, tidigare befälhavare för röda khmererna och nuvarande premiärminister, har suttit vid makten i över 30 år. Sam Rainsy, före detta ordförande för det största oppositionspartiet, Kambodjas nationella räddningsparti (CNRP), lever fortfarande i självpåtagen exil till följd av tidigare åtal med falska politiskt motiverade anklagelser.

  F.  I de lokala val som hölls den 4 juni 2017 ökade oppositionspartiet CNRP avsevärt jämfört med 2012 trots grundläggande brister i valprocessen, främst trakasserier mot fria medier och kritiska medborgare, ingen jämlik tillgång till radio och tv för oppositionen, det styrande partiets kontroll av valrelaterade institutioner, dödshot mot oppositionskandidater och avsaknaden av en oberoende mekanism för tvistlösning. Allmänna val planeras till juli 2018.

  G.  Två andra lagstiftare från oppositionen har också fängslats och straffrättsliga anklagelser har riktats mot minst åtta till. Elva medlemmar och anhängare av oppositionspartiet avtjänar nu fängelsestraff på mellan sju och 20 år på grundval av falska anklagelser om att ha lett eller deltagit i ett uppror i samband med en demonstration i juli 2014.

  H.  Ändringsförslag till lagen om politiska partier som antogs av Kambodjas parlament 2017 möjliggör upplösandet av partier om deras ledare fälls i brottmål. Det kambodjanska inrikesministeriet har vidsträckta befogenheter att upplösa politiska partier på grundval av vagt definierade kriterier. Den 11 september 2017 hotade Kambodjas premiärminister, Hun Sen, med att upplösa CNRP om partiet fortsätter att stödja den fängslade ledaren Kem Sokha.

  I.  Ett häktningsbeslut har utfärdats för ledaren för CNRP:s ungdomsgrupp.

  J.  Gripandet av Kem Sokha skedde mot bakgrund av ökade restriktioner mot icke-statliga organisationer, människorättsorganisationer och organisationer i det civila samhället, inklusive skatterazzior och myndighetstillslag, trakasserier och hot om våld. Lagen om sammanslutningar och icke-statliga organisationer från 2015 har kritiserats hårt av det internationella samfundet för sina omfattande och godtyckliga befogenheter att undertrycka icke-statliga organisationer.

  K.  Ett betydande antal radiostationer som har sänt ut program från andra ansedda radiostationer har stängts ner under de senaste veckorna. Dessa stationer har stängts ner av regeringen på grundval av överträdelser såsom ”program utifrån, utan begäran om tillstånd”. Stängningarna innebär att tillgången till oberoende medier, särskilt utanför Phnom Penh, kraftigt har begränsats. Dessa oberoende mediekanaler har rapporterat om politiskt känsliga frågor såsom korruption, olaglig skogsavverkning och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

  L.  I april 2016 hölls fem människorättsförsvarare från den kambodjanska föreningen för mänskliga rättigheter och utveckling (ADHOC) häktade i mer än 400 dagar efter anklagelser om givande av muta i samband med ett ärende mot Kem Sokha, och väntar nu på rättegång. Landrättsaktivisten Tep Vanny har vid upprepade tillfällen varit föremål för trakasserier från myndigheterna och sitter nu i fängelse efter politiskt motiverade anklagelser.

  M.  Den 4 september 2017 tvingades Cambodia Daily, en oberoende tidning som grundades 1993, lägga ner sin verksamhet efter att ha mottagit ett skattekrav på 6,3 miljoner USD.

  N.  Den 23 augusti 2017 meddelade Kambodjas regering att den amerikanska icke-statliga organisationen National Democratic Institute (NDI) skulle utvisas enligt lagen om sammanslutningar och icke-statliga organisationer, och beordrade organisationens internationella personal att lämna landet inom sju dagar.

  O.  Kambodjas regering gav nyligen order om att Situation Room, ett konsortium av icke-statliga organisationer som arbetade tillsammans som valövervakningsorganisation, skulle utredas för att enligt uppgift ha brutit mot den nya lagen om icke-statliga grupper och fungerat som bas för en eventuell ”färgrevolution” för att störta regeringen.

  1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över det försämrade klimatet för oppositionspolitiker och människorättsaktivister i Kambodja och fördömer alla våldshandlingar, politiskt motiverade anklagelser, godtyckliga frihetsberövanden, förhör, domar och straff mot dessa personer.

  2.  Europaparlamentet fördömer i starka ordalag gripandet av CNRP:s ordförande Kem Sokha på grundval av ett antal anklagelser som tycks vara politiskt motiverade. Parlamentet kräver ett omedelbart och ovillkorligt frigivande av Kem Sokha, ett avskrivande av alla anklagelser mot honom och ett slut på hoten om gripanden mot andra lagstiftare från oppositionen.

  3.  Europaparlamentet beklagar de offentliga uttalandena från premiärministern och högre tjänstemän om Kem Sokhas förmodade skuld, vilket åsidosätter oskuldspresumtionen och rätten till en rättvis rättegång, som han har rätt till enligt kambodjansk och internationell människorättslagstiftning. Parlamentet vädjar till premiärministern att skydda parlamentsledamöters parlamentariska immunitet.

  4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de kambodjanska myndigheterna att dra tillbaka häktningsbeslutet för och avskriva alla anklagelser mot oppositionsledaren och lagstiftaren Sam Rainsy, och att frige och avskriva alla anklagelser mot andra oppositionsföreträdare och människorättsförsvarare som har dömts, åtalats och fängslats, framför allt Um Sam An, ledamot av nationalförsamlingen, senator Hong Sok Hour och landrättsaktivisten Tep Vanny.

  5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den kambodjanska regeringen att garantera yttrande- och mediefriheten i landet, medan skattefrågor och andra frågor bör lösas genom lämpliga rättsförfaranden. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen att åter öppna de radiostationer som har stängts. Parlamentet uttrycker sin oro över stängningen av National Democratic Institute (NDI) utan korrekt rättsförfarande.

  6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den kambodjanska regeringen att säkerställa ett korrekt rättsförfarande i alla vidtagna åtgärder, inklusive rätten att överklaga, och att respektera rätten till föreningsfrihet och yttrandefrihet.

  7.  Europaparlamentet uppmuntrar den kambodjanska regeringen att arbeta för att stärka demokratin och rättsstaten och att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilket omfattar ett fullständigt iakttagande av de konstitutionella bestämmelserna om mångfald och förenings- och yttrandefrihet.

  8.  Europaparlamentet påminner Kambodjas regering om att den måste uppfylla sina förpliktelser och åtaganden i fråga om demokratiska principer och grundläggande mänskliga rättigheter, som är en central del i samarbetsavtalet.

  9.  Europaparlamentet uttrycker sin stora oro över pågående markrofferi, och den kambodjanska regeringens införande nyligen av ett system för begränsad och partiell ersättning. Parlamentet uppmanar den kambodjanska regeringen att återuppta dialogen med partner, inklusive Europeiska unionen och det civila samhället, i syfte att införa en heltäckande och inkluderande ersättning.

  10.  Europaparlamentet betonar att en trovärdig demokratisk process som leder fram till valet till nationalförsamlingen i juli 2018 kräver en miljö där politiska partier, det civila samhället och medierna kan utöva sina legitima roller utan rädsla och utan att utsättas för hot eller godtyckliga restriktioner.

  11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den kambodjanska regeringen att genomföra rekommendationerna från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, och att på ett meningsfullt sätt engagera sig i den kommande rapporten från FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kambodja.

  12.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av valobservatörsuppdrag, såväl från EU som internationella sådana, och deras bidrag till rättvisa och fria val. Parlamentet uppmanar Kambodjas nationella valkommitté och berörda statliga myndigheter att se till att alla röstberättigade, däribland migrerande arbetstagare och frihetsberövade, har möjligheter att registrera sig och tid att utnyttja dessa möjligheter.

  13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Kambodjas regering och nationalförsamling.