Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0512/2017Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0512/2017

  RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Gaboni ja sealse opositsiooni represseerimise kohta

  13.9.2017 - (2017/2830(RSP))

  vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,
  asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
  EFDD (B8-0512/2017)
  S&D (B8-0514/2017)
  GUE/NGL (B8-0515/2017)
  Verts/ALE (B8-0520/2017)
  ECR (B8-0522/2017)
  ALDE (B8-0524/2017)
  PPE (B8-0526/2017)

  Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel
  Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel
  Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel
  Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel
  Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel
  Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

  Menetlus : 2017/2830(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  RC-B8-0512/2017
  Esitatud tekstid :
  RC-B8-0512/2017
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Gaboni ja sealse opositsiooni represseerimise kohta

  (2017/2830(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Gaboni kohta, eriti 2. veebruari 2017. aasta resolutsiooni õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis[1],

  –  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning rahvusvahelise koostöö ja arengu voliniku Neven Mimica 24. septembri 2016. aasta ühisavaldust pärast 2016. aasta presidendivalimiste ametlike tulemuste teatavakstegemist Gaboni konstitutsioonikohtu poolt,

  –  võttes arvesse Aafrika Liidu 1. septembri 2016. aasta pressiteadet, milles mõistetakse hukka vägivald ja nõutakse valimisjärgse konflikti rahumeelset lahendamist Gabonis,

  –  võttes arvesse nõukogu 2017. aasta juuni järeldusi Aafrika ja ELi partnerlusele uue hoo andmise kohta,

  –  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning rahvusvahelise koostöö ja arengu voliniku Neven Mimica pressiesindajate 11. septembri 2016. aasta ühisavaldust Gaboni kohta,

  –  võttes arvesse ELi sõnavõttu 9. märtsil 2017. aastal toimunud ÜRO Inimõiguste Nõukogu 34. istungjärgul ÜRO inimõiguste ülemvolinikuga peetava interaktiivse dialoogi punkti 2 raames,

  –  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjoni 4. novembri 2016. aasta resolutsiooni 359 (LIX) 2016 inimõiguste olukorra kohta Gaboni Vabariigis,

  –  võttes arvesse Gaboni põhiseadust,

  –  võttes arvesse muudetud Cotonou partnerluslepingut,

  –  võttes arvesse 1981. aasta juunis vastu võetud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

  –  võttes arvesse 1966. aasta detsembris vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

  –  võttes arvesse ELi valimisvaatlusmissiooni lõpparuannet,

  –  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

  A.  arvestades, et 2016. aasta augustis Gabonis toimunud presidendivalimisi varjutasid väidetavad valimispettused; arvestades, et valimistele järgnenud päevadel hävis põlengus riigi parlamendihoone, tapeti mitu meeleavaldajat ja sadu vahistati; arvestades, et kuigi julgeolekuolukord on nüüdseks üldiselt stabiliseerunud, on poliitilised ja sotsiaalsed pinged jätkuvalt suured kogu riigis ning majanduse halb olukord süvendab neid veelgi;

  B.  arvestades, et demokraatia üks iseloomulikke tunnuseid on riigi aluseks oleva põhiseaduse, institutsioonide ja õigusriigi põhimõtte austamine; arvestades, et rahumeelsed, usaldusväärsed ja läbipaistvad valimised Gabonis oleksid aidanud suuresti kaasa demokraatia arengule ja võimuvahetusega seotud probleemide lahendamisele Kesk-Aafrika piirkonnas; arvestades, et Gaboni parlamendivalimised, mis olid algselt kavandatud 2016. aasta detsembriks, on juba kaks korda edasi lükatud kuni 2018. aasta aprillini, ületades põhiseadusega ette nähtud tähtaega;

  C.  arvestades, et mitmete rahvusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide teatel toimusid Gabonis eelkõige 2016. aasta augustis valimistele järgnenud vägivalla käigus vahistamised, tapmised ja sunniviisilised kadumised; arvestades, et Gabonis on kasvanud poliitiline vägivald, eelkõige selle pealinnas Libreville’is, kus väidetavalt on rünnatud mitmete opositsiooniliikmete kodusid;

  D.  arvestades, et ametivõimud on represseerinud võimulolijate vastaseid opositsiooni ja kodanikuühiskonna liikmeid; arvestades, et inimõiguslaste rühmadelt tuleb pidevalt teateid inimõiguste ning sõna- ja kogunemisvabaduse olukorra pideva halvenemise kohta, sealhulgas teateid ülemäärase jõu kasutamisest rahumeelsete meeleavaldajate vastu, inimeste meelevaldsest vahistamisest ja kinnipidamisest ning poliitiliselt ajendatud kohtuasjadest;

  E.  arvestades, et enne ja pärast 2016. aasta presidendivalimisi esitatud arvukate väidete kohaselt on Ali Bongo režiim seotud selliste inimõiguste rikkumistega nagu meelevaldsed vahistamised ja pikaajaline kinnipidamine ebainimlikes tingimustes, piinamine, kohtuväline hukkamine ning Ali Bongo režiimile ja tagasivalimisele vastuseisu väljendanud tsiviilisikute ja ajakirjanike kadunuks jääma sundimine;

  F.  arvestades, et Gabon on kõigi isikute kaitsmist kadunuks jääma sundimise eest käsitleva rahvusvahelise konventsiooni osaline, võtab parajasti selle sätteid üle riigi õigusesse ning tal on kohustus edastada ÜRO-le teavet edusammude kohta, mida on tehtud pärast konventsiooni ratifitseerimist 2011. aastal, ja 2016. aasta valimistele järgnenud sündmuste kohta; arvestades, et pealesunnitud kadumisi käsitlev ÜRO komitee vaatab praegu läbi Gaboni aruannet ja hindab konventsiooni rakendamise edusamme;

  G.  arvestades, et president Ali Bongo algatas oma tagasivalimise tagajärjel vallandunud kriisiolukorra lahendamise püüdena nn üleriigilise dialoogi, milles osalesid peaminister Emmanuel Issoze Ngondeti sõnul 1200 kodanikuühiskonna organisatsiooni esindajad ja ligikaudu 50 erakonda; arvestades, et Jean Ping ja teised peamised opositsioonijuhid boikoteerisid neid kõnelusi;

  H.  arvestades, et 18. augustil 2017 kutsus presidendikandidaat Jean Ping Gaboni rahvast üles kodanikuallumatusele ja nõudis presidendi kukutamist;

  I.  arvestades, et viimastel nädalatel Jean Pingi toetuseks toimunud rahumeelsetel loata meeleavaldustel on kinni peetud kümneid inimesi ja mitmed neist viibivad endiselt vangistuses;

  J.  arvestades, et 2. septembril 2017 ei lubatud poliitilise opositsiooni juhil ja endisel presidendikandidaadil Jean Pingil ja rohkem kui kahekümne opositsioonierakonna juhil riigist lahkuda, ilma et neid oleks sellest piirangust teavitatud ega avaldatud loetelu isikutest, keda selline piirang puudutab; arvestades, et see meede tühistati 8. septembril;

  K.  arvestades, et valitsus on keelanud Ali Bongo tagasivalimist vaidlustavatel poliitilistel oponentidel avalik-õiguslikus ja erameedias sõna võtta;

  L.  arvestades, et Prantsusmaa kohtutele on esitatud mitu kaebust Gaboni kõrgete ametiisikute kohta seoses inimõiguste raskete rikkumiste ja ebaseaduslikult saadud tuluga (biens mal-acquis);

  M.  arvestades, et Prantsuse kohtud lõpetasid äsja uurimise seoses Gabonis ebaseaduslikult saadud tulu investeerimisega Prantsusmaale, mille tulemusel on kindlaks tehtud ja arestitud 50–60 miljoni euro väärtuses vara; uurimine algatati organisatsiooni Transparency International ja ühe Gaboni kodaniku esitatud kaebuste peale; arvestades, et juurdlusest ilmnes, et Bongo perekonnale Prantsusmaal vara hankimiseks kasutatud pangakontole kanti 1,3 miljonit eurot;

  N.  arvestades, et Gaboni valitsuse poolt presidendivalimisi jälgima kutsutud ELi valimisvaatlusmissioon märkis oma lõpparuandes, et valimisprotsess ja eelkõige valimistulemuste konsolideerimine ja apellatsiooniprotsess ei olnud piisavalt läbipaisvad; arvestades, et valimisvaatlusmissioon jõudis järeldusele, et need kõrvalekalded seavad kahtluse alla valimistulemuste konsolideerimise terviklikkuse ja valimiste lõpptulemuse;

  1.  tuletab meelde, et Cotonou lepinguga on Gabon võtnud kohustuse austada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõiguste põhimõtteid, sealhulgas sõnavabadust, kogunemisvabadust, vaba juurdepääsu meediale, head valitsemistava ja poliitiliste ametite läbipaistvust;

  2.  tuletab Gabonile kui lepinguosalisele meelde tema ülesandeid ja kohustusi, sealhulgas kohustust anda selget ja konkreetset teavet pärast lepingu ratifitseerimist ette võetud reformide kohta ning valimisjärgse vägivalla kohta ja meetmete kohta, mida on rakendatud selleks, et selgitada välja tõde ning tagada vastutavate isikute kohtu alla andmine;

  3.  rõhutab, et demokraatlikus ühiskonnas on oluline roll opositsioonil; mõistab teravalt hukka opositsiooni survestamise ja hirmutamise Gabonis; peab vastuvõetamatuks, et mitmelt Gaboni opositsiooniliidrilt, sealhulgas 2016. aasta presidendivalimistel kandideerinud Jean Pingilt võeti ajutiselt õigus riigist lahkuda; tuletab meelde, et vastavalt Gaboni õigusaktidele tohib seda erandlikku meedet rakendada ainult kriminaaluurimise all olevate isikute suhtes; peab selle meetme rakendamist seetõttu meelevaldseks;

  4.  mõistab teravalt hukka lakkamatud ähvardused, jõu ja karmide piirangute kasutamise ning hirmutamise, mida opositsioon, inimõiguslased ja ajakirjanikud Gabonis kogevad; kutsub ametivõime üles austama opositsiooni õigust rahumeelselt protesti avaldada ning viivitamata vabastama kõik isikud, keda ikka veel alusetult kinni peetakse, lõpetama täielikult opositsiooni ahistamise, hirmutamise ja tagakiusamise ning võtma konkreetseid meetmeid sõnavavabaduse kindlustamiseks;

  5.  nõuab, et Gaboni valitsus reformiks ELi valimisvaatlusmissiooni soovitusi arvestades põhjalikult ja kiiresti valimisraamistikku, et seda parandada ning muuta see täiesti läbipaistvaks ja usaldusväärseks; rõhutab, et Gaboni ametivõimud peavad tagama täieliku ja avameelse koostöö kõigi asjaomaste siseriiklike ja rahvusvaheliste sidusrühmadega, et järgmised parlamendivalimised, mille korraldamise tähtaeg on juba ületatud, oleksid täiesti ausad ja usaldusväärsed ning toimuksid vabas, demokraatlikus, kaasavas ja rahumeelses keskkonnas;

  6.  märgib, et kooskõlas Cotonou lepingu sätetega jätkavad EL ja Gabon tõhustatud poliitilist dialoogi; kutsub kõiki asjaosalisi üles selle dialoogi käigus täiel määral koostööd tegema ja konkreetset edu saavutama;

  7.  kahtleb, kas valitsuse algatatud üleriigiline dialoog oli tõeliselt kaasav ning seega ka usaldusväärne ja asjakohane; märgib, et Jean Ping ja tema juhitud uue vabariigi koalitsioon (Coalition pour la nouvelle République) keeldusid dialoogis osalemast;

  8.  on arvamusel, et praegu Gabonis valitsevad sügavad poliitilised ja sotsiaalsed lõhed nõuavad selget poliitilist reageerimist, et säilitada riigi stabiilsus, suurendada Gaboni kodanike usaldust ja tagada institutsioonide tegelik legitiimsus; nõuab, et ÜRO juhtimisel korraldataks rahvusvaheline uurimine, mis keskenduks valimistele ja pärast valimisi aset leidnud kuritarvitustele, et otsustada, kuidas alustada poliitilist dialoogi, mis võimaldaks kriisi lahendada ja samal ajal kindlustada Gaboni rahvale demokraatlikud õigused;

  9.  nõuab, et eelkõige Prantsusmaa, arvestades oma tugevaid ajaloolisi sidemeid Gaboniga, kasutaks kogu oma poliitilist ja majanduslikku mõjuvõimu Gaboni valitsuse suhtes ning asuks ELi institutsioonides sellega seoses konstruktiivset osa etendama;

  10.  palub Euroopa Liidu Gaboni delegatsioonil jätkuvalt hoolikalt jälgida Gabonis toimuvat ning kasutada kõiki kohaseid vahendeid ja instrumente ning tõhustatud poliitilist dialoogi, et edendada Cotonou lepingu oluliste osade täitmist ja toetada demokraatiat pooldavaid liikumisi;

  11.  palub komisjoni asepresidendil ja kõrgel esindajal, komisjonil ja liikmesriikidel läbi vaadata oma poliitikameetmed Gaboni suhtes ning kaaluda sihtsanktsioonide kehtestamist isikutele, kes on vastutavad valimispettuste ja pärast valimisi toime pandud vägivallategude eest;

  12.  kordab oma nõudmist, et Gaboni valitsus looks sellise kohtusüsteemi ja karistusrežiimi, mis tagaksid vahistamise ja karistuse vastavuse kuriteo raskusastmele;

  13.  nõuab, et Gaboni valitsus annaks rahvusvahelise üldsuse murelikele küsimustele konkreetse vastuse ning looks dialoogi pidamiseks kiire, tõeliselt kaasava, läbipaistva ja sõltumatu nõuandefoorumi; kutsub ka opositsiooni üles selle protsessi usaldusväärsust hindama;

  14.  kutsub kõiki poliitilisi jõude üles käituma vastutustundlikult ja mõõdukalt ning eelkõige hoiduma vägivalla õhutamisest;

  15.  palub järgmise, Abidjanis toimuva ELi ja Aafrika tippkohtumise osalistel võtta päevakorda ka Gaboni olukord ja tuletada Gabonile meelde tema kohustusi inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte järgimisel;

  16.  tunnustab Prantsusmaa korraldatud uurimist Gabonis ebaseaduslikult saadud tulu asjas ning väljendab lootust, et kõik ebaseadusliku tegevusega seotud isikud antakse kohtu alla; nõuab ülimat läbipaistvust ühte Prantsuse panka tehtud 1,3 miljoni euro suuruse makse osas, mida seostatakse Bongo perekonnaga;

  17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Gaboni presidendile ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele.