Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0512/2017Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0512/2017

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Gabonista: opposition tukahduttaminen

  13.9.2017 - (2017/2830(RSP))

  työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  EFDD (B8‑0512/2017)
  S&D (B8‑0514/2017)
  GUE/NGL (B8‑0515/2017)
  Verts/ALE (B8‑0520/2017)
  ECR (B8‑0522/2017)
  ALDE (B8‑0524/2017)
  PPE (B8‑0526/2017)

  Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta
  Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta
  Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta
  Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta
  Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

  Menettely : 2017/2830(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B8-0512/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B8-0512/2017
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Gabonista: opposition tukahduttaminen

  (2017/2830(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Gabonista, erityisesti 2. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa[1],

  –  ottaa huomioon yhteisen julkilausuman, jonka komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komission jäsen Neven Mimica antoivat 24. syyskuuta 2016 Gabonin perustuslakituomioistuimen ilmoitettua vuoden 2016 presidentinvaalien viralliset tulokset,

  –  ottaa huomioon Afrikan unionin 1. syyskuuta 2016 antaman lehdistötiedotteen, jossa tuomittiin Gabonin vaalien jälkeisen konfliktin väkivaltaisuudet ja vaadittiin konfliktiin rauhanomaista ratkaisua,

  –  ottaa huomioon kesäkuussa 2017 annetut neuvoston päätelmät Afrikan ja EU:n kumppanuuden vauhdittamisesta,

  –  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaavan komission jäsenen Neven Mimican tiedottajien 11. syyskuuta 2016 antaman yhteisen julkilausuman Gabonista,

  –  ottaa huomioon EU:n puheenvuoron Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 34. istunnossa 9. maaliskuuta 2017 YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kanssa käydyn vuorovaikutteisen vuoropuhelun aikana (esityslistan kohta 2),

  –  ottaa huomioon 4. marraskuuta 2016 annetun Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnan päätöslauselman 359 (LIX) 2016 Gabonin tasavallan ihmisoikeustilanteesta,

  –  ottaa huomioon Gabonin perustuslain,

  –  ottaa huomioon tarkistetun Cotonoun kumppanuussopimuksen,

  –  ottaa huomioon kesäkuussa 1981 tehdyn Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan,

  –  ottaa huomioon joulukuussa 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

  –  ottaa huomioon EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan loppuraportin,

  –  ottaa huomioon Afrikan peruskirjan demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että Gabonissa elokuussa 2016 pidettyjen presidentinvaalien yhteydessä esitettiin väitteitä vaalituloksen peukaloinnista; ottaa huomioon, että vaalien jälkeisinä päivinä maan parlamenttirakennus sytytettiin tuleen ja useita mielenosoittajia kuoli ja satoja pidätettiin; ottaa huomioon, että vaikka turvallisuustilanne on pitkälti vakaantunut, poliittinen ja yhteiskunnallinen tilanne on edelleen hyvin jännittynyt eri puolilla maata ja heikko taloustilanne vain pahentaa jännitteitä;

  B.  ottaa huomioon, että yksi demokratian ominaispiirteistä on perustuslain kunnioittaminen ja se on valtiovallan, instituutioiden ja oikeusvaltion kulmakivi; toteaa, että rauhanomaiset, uskottavat ja avoimet vaalit Gabonissa olisivat edesauttaneet merkittävästi demokraattisiin uudistuksiin ja vallanvaihtoon liittyviin haasteisiin vastaamista Keski-Afrikan alueella; ottaa huomioon, että Gabonin parlamenttivaaleja, jotka alun perin oli määrä järjestää joulukuussa 2016, on lykätty kahdesti ja ne on nyt tarkoitus pitää vasta perustuslaissa asetetun määräajan jälkeen huhtikuussa 2018;

  C.  ottaa huomioon, että kansainvälisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen mukaan Gabonissa on erityisesti elokuussa 2016 pidettyjen vaalien jälkeisten väkivaltaisuuksien aikana tapahtunut pidätyksiä, tappoja ja tahdonvastaisia katoamisia; ottaa huomioon, että poliittinen väkivalta on lisääntynyt Gabonissa ja erityisesti pääkaupungissa Librevillessä, jossa useiden poliittisen opposition edustajien koteihin on saatujen tietojen mukaan hyökätty;

  D.  ottaa huomioon, että viranomaiset ovat kiristäneet valtaapitäviä vastustavien opposition ja kansalaisyhteiskunnan edustajien valvontaa; toteaa, että ihmisoikeusryhmät raportoivat jatkuvasti ihmisoikeustilanteen, sananvapauden ja kokoontumisvapauden heikentymisestä, mikä ilmenee myös liiallisena voimankäyttönä rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan, mielivaltaisina pidätyksinä ja vangitsemisina sekä poliittisin perustein aloitettuina oikeudenkäynteinä;

  E.  ottaa huomioon, että Ali Bongon hallinto on lukuisissa ennen vuoden 2016 vaaleja ja niiden jälkeen esitetyissä väitteissä liitetty ihmisoikeusloukkauksiin, kuten hänen hallintoaan tai uudelleenvalintaansa vastustaneiden siviilien ja toimittajien mielivaltaisiin pidätyksiin ja pitkiin vankeusjaksoihin epäinhimillisissä oloissa, kidutukseen, laittomiin teloituksiin ja tahdonvastaisiin katoamisiin;

  F.  ottaa huomioon, että Gabon on osapuolena kansainvälisessä yleissopimuksessa kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta, se on parhaillaan panemassa yleissopimuksen määräyksiä täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä ja se on velvollinen antamaan Yhdistyneille kansakunnille tietoa edistyksestä vuonna 2011 tapahtuneen yleissopimuksen ratifioinnin jälkeen sekä vaalien jälkeisistä tapahtumista vuonna 2016; ottaa huomioon, että tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä YK:n komitea käsittelee parhaillaan Gabonin raporttia ja tarkastelee yleissopimuksen täytäntöönpanon edistymistä;

  G.  ottaa huomioon, että presidentti Ali Bongon uudelleenvalinnan laukaiseman kriisin ratkaisemiseksi presidentti muun muassa käynnisti ”kansallisen vuoropuhelun” ja että pääministeri Emmanuel Issoze Ngondetin mukaan vuoropuheluun osallistui edustajia 1 200:sta kansalaisyhteiskunnan ryhmästä ja noin 50 poliittisesta puolueesta; ottaa huomioon, että Jean Ping ja muut tärkeimmät oppositiojohtajat boikotoivat neuvotteluja;

  H.  ottaa huomioon, että presidenttiehdokas Jean Ping kannusti gabonilaisia 18. elokuuta 2017 ”kansalaistottelemattomuuteen” ja kehotti syrjäyttämään presidentin vallasta;

  I.  ottaa huomioon, että kymmeniä ihmisiä on viime viikkoina pidätetty Jean Pingin tueksi järjestettyjen rauhanomaisten, luvattomien mielenosoitusten yhteydessä ja useat heistä ovat edelleen pidätettyinä;

  J.  ottaa huomioon, että 2. syyskuuta 2017 poliittisen opposition johtajaa ja entistä presidenttiehdokasta Jean Pingiä ja yli kahdenkymmenen oppositiopuolueen johtajia estettiin poistumasta maasta ilman, että heille olisi ilmoitettu tästä rajoituksesta, ja ilman, että maastapoistumiskiellon kohteeksi joutuneista henkilöistä olisi julkaistu minkäänlaista luetteloa; ottaa huomioon, että tästä toimenpiteestä luovuttiin 8. syyskuuta;

  K.  ottaa huomioon, että hallitus on kieltänyt poliittisia vastustajia, jotka kiistävät Ali Bongon voiton, puhumasta julkisissa ja yksityisissä tiedotusvälineissä;

  L.  ottaa huomioon, että Ranskan tuomioistuimissa on käsiteltävänä useita tunnettuja gabonilaisia vastaan kohdistuvia oikeustapauksia, jotka koskevat vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja ”rikoksella saatua hyötyä” (biens mal-acquis);

  M.  ottaa huomioon, että Ranskan oikeuslaitos on juuri saanut päätökseen Gabonista peräisin olevaa ja Ranskaan investoitua rikoksella saatua omaisuutta koskevan tutkinnan, joka käynnistettiin Transparency International -järjestön Ranskan osaston ja erään Gabonin kansalaisen tekemien valitusten johdosta, ja se on tunnistanut ja takavarikoinut omaisuutta 50–60 miljoonan euron arvosta; ottaa huomioon, että tutkinnassa kävi ilmi, että pankkitilille, jota oli käytetty Bongon perheen tavarahankintoihin Ranskassa, oli myös suoritettu 1,3 miljoonan euron maksu;

  N.  ottaa huomioon, että EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta, jonka Gabonin hallitus oli kutsunut tarkkailemaan presidentinvaaleja, totesi loppuraportissaan, että vaaliprosessi ja erityisesti vaalituloksen vahvistaminen ja muutoksenhakuprosessi eivät olleet avoimia; ottaa huomioon, että vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi näiden poikkeamien asettavan kyseenalaiseksi tulosten vahvistamisprosessin asianmukaisuuden ja vaalien lopullisen tuloksen;

  1.  muistuttaa Gabonin Cotonoun sopimuksen mukaisesti antamasta sitoumuksesta kunnioittaa demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita, joihin kuuluvat sananvapaus, kokoontumisvapaus, vapaa pääsy tiedotusvälineisiin, hyvä hallinto ja avoimuus poliittisissa viroissa;

  2.  muistuttaa Gabonia sille sopimusvaltiona kuuluvista velvollisuuksista ja vastuista, muun muassa velvoitteesta antaa selkeitä ja konkreettisia tietoja ratifioinnin jälkeen toteutetuista uudistuksista, vaalien jälkeisistä väkivaltaisuuksista sekä toteutetuista toimista totuuden selvittämiseksi ja sen varmistamiseksi, että rikoksiin syyllistyneet saatetaan oikeuden eteen;

  3.  tähdentää, että oppositiolla on perustavanlaatuinen rooli demokraattisessa yhteiskunnassa; tuomitsee jyrkästi oppositioon kohdistuvan painostuksen ja pelottelun Gabonissa; ei hyväksy sitä, että useilta Gabonin oppositiojohtajilta, muun muassa vuoden 2016 presidentinvaalien ehdokkaalta Jean Pingiltä, evättiin tilapäisesti oikeus poistua maasta; muistuttaa, että Gabonin lain mukaan tätä poikkeuksellista toimenpidettä voidaan soveltaa ainoastaan henkilöihin, jotka ovat rikosoikeudellisen tutkinnan kohteena; pitää tätä toimenpidettä näin ollen mielivaltaisena;

  4.  tuomitsee voimakkaasti jatkuvat uhkailut, hyökkäykset, voimankäytön sekä ankarat rajoitukset ja pelottelun, joiden kohteeksi oppositio, ihmisoikeuksien puolustajat ja toimittajat ovat joutuneet Gabonissa; kehottaa viranomaisia kunnioittamaan opposition oikeutta rauhanomaiseen mielenilmaukseen ja vapauttamaan välittömästi kaikki vielä väärin perustein pidätettyinä olevat henkilöt, lopettamaan opposition kaikenlaisen ahdistelun, pelottelun ja vainoamisen sekä toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä sananvapauden takaamiseksi;

  5.  kehottaa Gabonin hallitusta toteuttamaan perusteellisen ja pikaisen vaalijärjestelmän uudistuksen ja ottamaan siinä huomioon EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan antamat suositukset, jotta vaalijärjestelmää voitaisiin parantaa ja siitä voitaisiin tehdä täysin avoin ja uskottava; korostaa, että Gabonin viranomaisten on taattava täysipainoinen ja vilpitön yhteistyö kaikkien asiaankuuluvien kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa, jotta voidaan varmistaa, että jo myöhässä olevat seuraavat parlamenttivaalit ovat täysin avoimet ja uskottavat ja ne voidaan pitää vapaassa, demokraattisessa, osallistavassa ja rauhanomaisessa toimintaympäristössä;

  6.  toteaa, että EU:n ja Gabonin välillä on käynnissä tehostettu poliittinen vuoropuhelu Cotonoun sopimuksen määräysten mukaisesti; kehottaa kaikkia osapuolia täysipainoiseen yhteistyöhön ja tekemään työtä prosessin konkreettisen onnistumisen eteen;

  7.  ilmaisee varauksensa hallituksen alulle paneman kansallisen vuoropuhelun osallistavuuden ja tätä myötä sen uskottavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden suhteen; toteaa, että Jean Ping ja hänen Coalition pour la Nouvelle République -puolueensa kieltäytyivät osallistumasta vuoropuheluun;

  8.  katsoo, että Gabonin nykyiset syvät poliittiset ja sosiaaliset jakolinjat edellyttävät selkeää poliittista ratkaisua, jotta maan vakaus ei vaarantuisi ja jotta voidaan lisätä Gabonin kansalaisten luottamusta ja antaa instituutioille todellinen oikeutus; vaatii, että vaaleista ja sen jälkeen tapahtuneista väärinkäytöksistä käynnistetään YK:n johdolla kansainvälinen tutkinta, jotta voidaan löytää keinot saada aikaan poliittinen vuoropuhelu, jonka avulla kriisi voidaan ratkaista siten, että samalla taataan gabonilaisten demokraattiset oikeudet;

  9.  kehottaa painokkaasti erityisesti Ranskaa, jolla on vahvat ja historialliset siteet Gaboniin, käyttämään kaikkea poliittista ja taloudellista vaikutusvaltaansa Gabonin hallitukseen sekä toimimaan rakentavasti EU:n toimielimissä tässä asiassa;

  10.  kehottaa Euroopan unionin Gabonin-edustustoa seuraamaan edelleen tiiviisti Gabonin tilanteen kehittymistä ja käyttämään kaikkia asianmukaisia keinoja ja välineitä sekä tehostettua poliittista vuoropuhelua Cotonoun sopimuksen olennaisten osien edistämiseksi ja demokratialiikkeiden tukemiseksi;

  11.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, komissiota ja jäsenvaltioita tarkistamaan Gabonia koskevaa politiikkaansa ja harkitsemaan kohdennettuja pakotteita niitä kohtaan, jotka ovat vastuussa vaalivilpistä ja sitä seuranneesta väkivallasta Gabonissa;

  12.  kehottaa jälleen Gabonin hallitusta ottamaan käyttöön tuomioistuinjärjestelmän ja seuraamusjärjestelmän, joiden avulla varmistettaisiin, että pidätykset ja tuomiot ovat oikeassa suhteessa rikoksen vakavuuteen;

  13.  kehottaa hallitusta vastaamaan konkreettisesti kansainvälisen yhteisön huoliin ottamalla nopeasti käyttöön aidosti osallistavan, avoimen ja puolueettoman neuvoa-antavan keskustelufoorumin; kehottaa myös oppositiota arvioimaan tällaisen prosessin uskottavuuden;

  14.  kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita osoittamaan vastuullisuutta ja pidättyvyyttä ja erityisesti pidättymään väkivaltaan yllyttämisestä;

  15.  kehottaa Abidjanissa pidettävän seuraavan EU:n ja Afrikan huippukokouksen osanottajia ottamaan Gabonin tilanteen esityslistalle ja muistuttamaan Gabonia sen ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota koskevista sitoumuksista;

  16.  panee tyytyväisenä merkille Ranskassa suoritetun tutkinnan Gabonista peräisin olevasta rikoksella saadusta hyödystä ja toivoo, että kaikki laittomaan toimintaan osallistuneet saatetaan oikeuden eteen; vaatii toimimaan mahdollisimman avoimesti Bongon perheeseen kytkeytyvälle ranskalaiselle pankkitilille suoritetun 1,3 miljoonan euron maksun suhteen;

  17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Gabonin presidentille ja parlamentille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.