Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B8-0512/2017Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B8-0512/2017

  KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Gabonu: represijas pret opozīciju

  13.9.2017 - (2017/2830(RSP))

  iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu
  nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
  EFDD (B8-0512/2017)
  S&D (B8-0514/2017)
  GUE/NGL (B8-0515/2017)
  Verts/ALE (B8-0520/2017)
  ECR (B8-0522/2017)
  ALDE (B8-0524/2017)
  PPE (B8-0526/2017)

  Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Inese Vaidere PPE grupas vārdā
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Jo Leinen S&D grupas vārdā
  Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Charles Tannock ECR grupas vārdā
  Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā
  Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā
  Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā
  Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā

  Procedūra : 2017/2830(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  RC-B8-0512/2017
  Iesniegtie teksti :
  RC-B8-0512/2017
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par Gabonu: represijas pret opozīciju

  (2017/2830(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Gabonu, jo īpaši 2017. gada 2. februāra rezolūciju par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā[1],

  –  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) un starptautiskās sadarbības un attīstības komisāra Nevena Mimicas kopīgo paziņojumu pēc Gabonas Konstitucionālās tiesas paziņojuma par 2016. gada prezidenta vēlēšanu oficiālajiem rezultātiem,

  –  ņemot vērā Āfrikas Savienības 2016. gada 1. septembra paziņojumu presei, kurā pausts vardarbības nosodījums un aicinājums miermīlīgā veidā atrisināt pēcvēlēšanu konfliktu Gabonā,

  –  ņemot vērā Padomes 2017. gada jūnija secinājumus par jaunu impulsu Āfrikas un ES partnerībai,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves Federikas Mogerīni un starptautiskās sadarbības un attīstības komisāra Nevena Mimicas referentu 2016. gada 11. septembra kopīgo paziņojumu par Gabonu,

  –  ņemot vērā ES pārstāvja 2017. gada 9. marta uzstāšanos ANO Cilvēktiesību padomes 34. sesijā (interaktīvā dialoga ar augsto komisāru 2. punkts,

  –  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību komisijas 2016. gada 4. novembra rezolūciju 359(LIX) 2016 par cilvēktiesību stāvokli Gabonas Republikā,

  –  ņemot vērā Gabonas konstitūciju,

  –  ņemot vērā pārskatīto Kotonū Partnerattiecību nolīgumu,

  –  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

  –  ņemot vērā 1966. gada decembra Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

  –  ņemot vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas gala ziņojumu,

  –  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

  A.  tā kā par 2016. gada augusta prezidenta vēlēšanām Gabonā tika izteikti apgalvojumi, ka vēlēšanu rezultāti ir tikuši viltoti; tā kā dažas dienas pēc vēlēšanām valsts parlamenta ēka tika nodedzināta un vairāki protestētāji tika nogalināti, bet simtiem citu — arestēti; tā kā neraugoties uz to, ka drošības situācija lielā mērā ir nostabilizējusies, visā valstī joprojām ir vērojama liela politiskā un sociālā spriedze, ko vēl vairāk saasina sliktā ekonomiskā situācija;

  B.  tā kā viena no demokrātijas pazīmēm ir ievērot konstitūciju, kas ir pamatā valstij, iestādēm un tiesiskumam; tā kā mierīgas, ticamas un pārredzamas vēlēšanas Gabonā ievērojami palīdzētu risināt Centrālāfrikas reģiona problēmas saistībā ar demokrātisko progresu un varas pāreju; tā kā parlamenta vēlēšanas Gabonā, kuras sākotnēji bija ieplānots rīkot 2016. gada decembrī, divas reizes tika atliktas uz 2018. gada aprīli, pārsniedzot konstitūcijā paredzētos termiņa ierobežojumus;

  C.  tā kā Gabonā, jo īpaši pēcvēlēšanu vardarbības uzliesmojumā 2016. gada augustā, kā ziņojušas vairākas starptautiskās un nevalstiskās organizācijas, tikuši veikti aresti, nogalināšana bez tiesas sprieduma un piespiedu pazušanas; tā kā Gabona ir pieredzējusi politiski motivētas vardarbības pieaugumu, jo īpaši galvaspilsētā Librevilā, kur, kā tiek ziņots, ir notikuši uzbrukumi vairākām politiskās opozīcijas pārstāvjiem piederošām mājām;

  D.  tā kā iestādes ir vērsušās pret opozīcijas dalībniekiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kuri iebilst valdošajām aprindām; tā kā cilvēktiesību grupas pastāvīgi ziņo par to, ka cilvēktiesību un vārda un pulcēšanās brīvības situācija arvien pasliktinās, tostarp pret miermīlīgiem demonstrantiem tiek izmantots pārmērīgs spēks, patvaļīgas aizturēšanas un apcietinājumi, kā arī pieaug politiski motivētu tiesas procesu skaits;

  E.  tā kā gan pirms, gan pēc 2016. gada vēlēšanām ir izskanējuši daudzi apgalvojumi, kuros Ali Bongo režīmam piedēvēti tādi cilvēktiesību pārkāpumi kā patvaļīga aizturēšana, ilgstošs apcietinājums necilvēciskos apstākļos, spīdzināšana, sodīšana ar nāvi bez tiesas sprieduma un piespiedu pazušanas, kas vērsti pret civiliedzīvotājiem un žurnālistiem, kuri pauda iebildumus pret viņa režīmu vai atkārtotu ievēlēšanu amatā;

  F.  tā kā Gabona ir pievienojusies Starptautiskajai konvencijai par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu un pašlaik ievieš tās noteikumus savos tiesību aktos, un tās pienākums ir sniegt Apvienoto Nāciju Organizācijai informāciju par progresu, kas panākts kopš konvencijas ratificēšanas 2011. gadā un notikumiem pēc vēlēšanām 2016. gadā; tā kā ANO Piespiedu pazušanas komiteja pašlaik izskata Gabonas ziņojumu un pārskata to, kā virzās uz priekšu minēto noteikumu ieviešana;

  G.  tā kā prezidents Ali Bongo, cenšoties risināt krīzi, ko izraisīja viņa atkārtota ievēlēšana, ierosināja “valsts mēroga dialogu”, kurā, pēc premjerministra Emmanuel Issoze Ngondet teiktā, piedalījās 1200 pilsoniskās sabiedrības grupu un aptuveni 50 politisko partiju pārstāvji; tā kā Jean Ping un citi galvenie opozīcijas līderi sarunas boikotēja;

  H.  tā kā prezidenta amata kandidāts Jean Ping 2017. gada 18. augustā izteica aicinājumu Gabonas tautai uzsākt “pilsoniskas nepakļaušanās” kampaņu un aicināja panākt prezidenta atkāpšanos;

  I.  tā kā pēdējās nedēļās desmitiem cilvēku ir tikuši aizturēti miermīlīgās, nesankcionētās demonstrācijās, kurās viņi pauduši atbalstu Jean Ping, un vairāki no viņiem joprojām ir apcietinājumā;

  J.  tā kā 2. septembrī politiskās opozīcijas līderis un bijušais prezidenta amata kandidāts Jean Ping un vairāk nekā divdesmit opozīcijas partiju vadītājiem tika aizliegts izceļot no valsts, iepriekš viņus par to nebrīdinot un nekur nepublicējot šā ierobežojuma ietekmēto personu sarakstu; tā kā šis aizliegums tika atcelts 8. septembrī;

  K.  tā kā valdība ir aizliegusi politiskajiem oponentiem, kas apstrīd Ali Bongo uzvaru vēlēšanās, izteikties publiskajos un privātajos plašsaziņas līdzekļos;

  L.  tā kā Francijas tiesās ir celtas vairākas atsevišķas prasības pret prominentiem Gabonas valstspiederīgajiem saistībā ar nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un līdzekļu nelikumīgu ieguvi (“biens mal-acquis”);

  M.  tā kā Francijas tiesu iestādes pēc sūdzības, ko iesniedza organizācijas Transparency International Francijas nodaļa un kāds Gabonas valstspiederīgais, ir tikko noslēgušas izmeklēšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu no Gabonas ieguldīšanu Francijā un ir apzinājušas un konfiscējušas īpašumus, kuru vērtība ir no 50 līdz 60 miljoniem euro; tā kā izmeklēšanā atklāja, ka arī bankas kontā, ko izmantoja, lai veiktu pirkumus Francijā Bongo ģimenes vārdā, tikuši ieskaitīti 1,3 miljoni euro;

  N.  tā kā ES vēlēšanu novērošanas misija, ko uzaicināja Gabonas valdība, lai tā uzraudzītu prezidenta vēlēšanas, savā galīgajā ziņojumā secināja, ka vēlēšanu procesā, jo īpaši vēlēšanu rezultātu apkopošanā un apelācijas procesā, trūka pārredzamības; tā kā vēlēšanu novērošanas misija secināja, ka šīs nepilnības liek apšaubīt rezultātu apkopošanas procesa integritāti un vēlēšanu galīgo rezultātu,

  1.  atgādina, ka Gabona saskaņā ar Kotonū nolīgumu ir uzņēmusies saistības ievērot demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību principus, tostarp vārda un pulcēšanās brīvību un plašsaziņas līdzekļu pieejamību, nodrošināt labu pārvaldību un politiskās varas pārredzamību;

  2.  atgādina Gabonas kā nolīguma puses pienākumus un atbildību, tostarp sniegt skaidru un uzskatāmu informāciju par reformām, kas īstenotas kopš ratifikācijas, par pēcvēlēšanu vardarbību un par pasākumiem, kas veikti, lai noskaidrotu patiesību un nodrošinātu, ka vainīgie tiek saukti pie atbildības;

  3.  uzsver, cik svarīga loma ir opozīcijai demokrātiskā sabiedrībā; stingri nosoda pret opozīciju Gabonā vērsto spiedienu un iebiedēšanas taktiku; uzskata par nepieņemamu, ka vairākiem opozīcijas līderiem, tostarp Gabonas 2016. gada prezidenta vēlēšanu kandidātam Jean Ping, uz laiku tika liegtas tiesības atstāt valsti; atgādina, ka Gabonas tiesību akti paredz šo ārkārtas pasākumu izmantot tikai pret personām, par kurām tiek veikta kriminālizmeklēšana; tāpēc uzskata, ka šis pasākums ir patvaļīgs;

  4.  stingri nosoda nemitīgos draudus, uzbrukumus, spēka pielietošanu un stingros ierobežojumus un iebiedēšanu, ar ko saskaras opozīcija, cilvēktiesību aizstāvji un žurnālisti Gabonā; aicina iestādes ievērot opozīcijas tiesības uz miermīlīgu protestu un nekavējoties atbrīvot visus, kas joprojām tiek nepamatoti turēti apcietinājumā, pilnībā izbeigt opozīcijas pārstāvju aizskaršanu, iebiedēšanu un vajāšanu un veikt konkrētus pasākumus, lai garantētu vārda brīvību;

  5.  mudina Gabonas valdību, ņemot vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas ieteikumus, veikt visaptverošu un ātru vēlēšanu sistēmas reformu, lai to uzlabotu un padarītu pilnībā pārredzamu un uzticamu; uzsver, ka Gabonas iestādēm ir jāgarantē pilnīga un patiesa sadarbība ar visām attiecīgajām valsts un starptautiskajām ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu, ka nākamās parlamenta vēlēšanas, kuru rīkošanas termiņš jau tā ir pagājis, ir pilnībā pārredzamas un ticamas un notiek brīvos, demokrātiskos, iekļaujošos un mierīgos apstākļos;

  6.  atzīst, ka pašlaik notiek intensīvs politiskais dialogs starp ES un Gabonu saskaņā ar Kotonū nolīguma noteikumiem; mudina visas iesaistītās puses pilnībā sadarboties un strādāt pie tā, lai šis process gūtu taustāmus panākumus;

  7.  pauž šaubas par valdības uzsāktā valsts mēroga dialoga iekļautību un attiecīgi par tā uzticamību un lietderību; norāda, ka Jean Ping un viņa “Koalīcija par jaunu republiku” atteicās piedalīties dialogā;

  8.  uzskata, ka šībrīža dziļā politiskā un sociālā sašķeltība Gabonā prasa skaidri politiski reaģēt, lai saglabātu valsts stabilitāti, vairotu Gabonas iedzīvotāju uzticēšanos un nodrošinātu, ka institūcijas ir patiesi leģitīmas; prasa veikt ANO vadītu starptautisku izmeklēšanu par notikušajām vēlēšanām un pēc tām pastrādātajiem pārkāpumiem, lai noskaidrotu, kā izveidot politisko dialogu, kas ļautu atrisināt krīzi, vienlaikus garantējot Gabonas iedzīvotāju demokrātiskās tiesības;

  9.  jo īpaši stingri mudina Franciju, ņemot vērā tās spēcīgās un vēsturiskās saites ar Gabonu, izmantot visu savu politisko un ekonomisko ietekmi uz Gabonas valdību un šajā jomā uzņemties konstruktīvu lomu Eiropas iestādēs;

  10.  aicina Eiropas Savienības delegāciju Gabonā arī turpmāk cieši uzraudzīt notikumu gaitu Gabonā un izmantot visus atbilstīgos mehānismus, instrumentus un intensīvo politisko dialogu, lai veicinātu Kotonū nolīguma būtisko elementu ievērošanu un atbalstītu demokrātiju atbalstošas kustības;

  11.  aicina PV/ AP, Eiropas Komisiju un dalībvalstis pārskatīt savu politiku attiecībā uz Gabonu un apsvērt mērķtiecīgas sankcijas pret personām, kuras atbildīgas par vēlēšanu rezultātu viltošanu un tai sekojošo vardarbību Gabonā;

  12.  atkārtoti aicina Gabonas valdību izveidot tādu tiesisko un sankciju režīmu, kas nodrošinātu, ka aresti un sodi ir samērīgi ar noziedzīgā nodarījuma smagumu;

  13.  mudina valdību rīkoties konkrēti, lai kliedētu starptautiskās sabiedrības bažas, nekavējoties uzsākot patiesi iekļaujošu, pārredzamu un neitrālu konsultatīvo forumu dialogam; turklāt aicina opozīciju novērtēt šāda procesa uzticamību;

  14.  aicina visus politiskos spēkus rīkoties atbildīgi un atturīgi, un it īpaši atturēties no kūdīšanas uz vardarbību;

  15.  aicina nākamās ES un Āfrikas augstākā līmeņa sanāksmes Abidžanā dalībniekus darba kārtībā iekļaut situāciju Gabonā un atgādināt Gabonai tās saistības attiecībā uz cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu;

  16.  atzinīgi vērtē Francijā veikto izmeklēšanu par nelikumīgi iegūtajiem līdzekļiem no Gabonas un pauž cerību, ka visi, kas iesaistīti nelikumīgajās darbībās, tiks saukti pie atbildības; prasa nodrošināt maksimālu pārredzamību par 1,3 miljonu euro pārskaitījumu uz Francijas bankas kontu, kas saistīts ar Bongo ģimeni;

  17.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, Gabonas prezidentam un parlamentam, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei, kā arī ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai.