Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0512/2017Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0512/2017

  GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Gabon: förtryck av oppositionen

  13.9.2017 - (2017/2830(RSP))

  i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
  som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
  EFDD (B8‑0512/2017)
  S&D (B8‑0514/2017)
  GUE/NGL (B8‑0515/2017)
  Verts/ALE (B8‑0520/2017)
  ECR (B8‑0522/2017)
  ALDE (B8‑0524/2017)
  PPE (B8‑0526/2017)

  Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Maurice Ponga, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Inese Vaidere för PPE-gruppen
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Jo Leinen för S&D-gruppen
  Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Charles Tannock för ECR-gruppen
  Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen
  Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen
  Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen
  Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

  Förfarande : 2017/2830(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  RC-B8-0512/2017
  Ingivna texter :
  RC-B8-0512/2017
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Europaparlamentets resolution om Gabon: förtryck av oppositionen

  (2017/2830(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Gabon, särskilt av den 2 februari 2017 om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon[1],

  –  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 24 september 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionsledamoten med ansvar för internationellt samarbete och utveckling, Neven Mimica, efter tillkännagivandet från Gabons författningsdomstol av det officiella resultatet av presidentvalet 2016,

  –  med beaktande av det pressmeddelande som utfärdades av Afrikanska unionen den 1 september 2016 med ett fördömande av våldet och en vädjan om en fredlig lösning på den konflikt som uppstod efter valet i Gabon,

  –  med beaktande av rådets slutsatser från juni 2017 om förnyad kraft åt partnerskapet mellan Afrika och EU,

  –  med beaktande av det gemensamma uttalandet om Gabon av den 11 september 2016 från talespersonerna för vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, och kommissionsledamoten med ansvar för samarbete och utveckling, Neven Mimica,

  –  med beaktande av EU:s inlägg den 9 mars 2017 vid det 34:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter, under punkt 2 i den interaktiva dialogen med högkommissarien,

  –  med beaktande av resolutionen av den 4 november 2016 (359 (LIX) 2016) från Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter om människorättssituationen i Republiken Gabon,

  –  med beaktande av Gabons konstitution,

  –  med beaktande av det reviderade Cotonouavtalet,

  –  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981,

  –  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från december 1966,

  –  med beaktande av slutrapporten från EU:s valobservatörsuppdrag,

  –  med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

  –  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  I samband med presidentvalet i Gabon i augusti 2016 förekom anklagelser om valfusk. Dagarna efter valet förstördes landets parlament i en brand; åtskilliga demonstranter dödades och hundratals greps. Även om säkerhetsläget i mångt och mycket har stabiliserats kvarstår de stora politiska och sociala spänningarna i landet, och de förvärras av en svår ekonomisk situation.

  B.  Ett av demokratins kännetecken är respekten för den konstitution som ligger till grund för staten, institutionerna och rättsstatsprincipen. Fredliga, trovärdiga och öppna val i Gabon skulle i hög grad ha bidragit till att åstadkomma demokratiska framsteg och maktväxlingar i den centralafrikanska regionen. Parlamentsvalet i Gabon, som ursprungligen skulle ha hållits i december 2016, har skjutits upp två gånger till april 2018, efter den författningsenliga fristen.

  C.  Särskilt i samband med våldet efter valet i augusti 2016 rapporterade åtskilliga internationella och icke-statliga organisationer om människor som gripits, dödats och utsatts för påtvingade försvinnanden. Gabon har upplevt tilltagande politiskt våld, särskilt i huvudstaden Libreville, där flera bostäder tillhörande medlemmar av den politiska oppositionen uppges ha attackerats.

  D.  Myndigheterna har slagit till mot medlemmar av oppositionen och det civila samhället som motsätter sig den sittande makten. Människorättsgrupper rapporterar hela tiden om den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna och för yttrande- och mötesfriheten, med bland annat övervåld mot fredliga demonstranter, godtyckliga gripanden och frihetsberövanden och politiskt motiverade rättegångar.

  E.  I flera anklagelser före och efter valet 2016 har Ali Bongos regim kopplats ihop med människorättskränkningar såsom godtyckliga gripanden under inhumana förhållanden, tortyr, utomrättsliga avrättningar och påtvingade försvinnanden som drabbat civila och journalister som uttryckt motstånd mot hans regim och omval.

  F.  Gabon är part i den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden och är i färd med att införliva dess bestämmelser i nationell lagstiftning. Landet är skyldigt att dela med sig av information till FN om vilka framsteg som gjorts sedan konventionen ratificerades 2011 samt om händelserna efter valet 2016. FN:s kommitté mot påtvingade försvinnanden behandlar just nu Gabonrapporten och tittar på hur det går med införlivandet.

  G.  President Ali Bongo drog igång en ”nationell dialog” som ett led i försöken att lösa den kris som uppstod efter hans omval, under deltagande av företrädare för 1 200 grupper i det civila samhället och runt 50 politiska partier, allt enligt premiärminister Emmanuel Issoze Ngondet. Samtalen bojkottades av Jean Ping och andra framträdande oppositionsledare.

  H.  Den 18 augusti 2017 riktade presidentkandidaten Jean Ping en vädjan till Gabons folk om ”civil olydnad” och manade till avsättning av presidenten.

  I.  Tiotals personer har gripits i samband med fredliga, icke godkända demonstrationer till stöd för Jean Ping de senaste veckorna, och flera är fortfarande frihetsberövade.

  J.  Den 2 september 2017 hindrades ledaren för den politiska oppositionen och den tidigare presidentkandidaten Jean Ping tillsammans med ledare för över 20 oppositionspartier från att lämna landet utan att ha blivit informerade om dessa restriktioner i förväg och utan att någon som helst förteckning över berörda personer hade offentliggjorts. Denna åtgärd hävdes den 8 september.

  K.  Regeringen har förbjudit politiska motståndare som bestrider Ali Bongos seger att uttala sig i offentliga och privata medier.

  L.  Enskilda fall rörande flera välkända gaboneser har tagits till franska domstolar med avseende på allvarliga människorättskränkningar och otillåten vinning (biens mal acquis).

  M.  Det franska rättsväsendet har just avslutat en utredning om otillåten vinning från Gabon som investerats i Frankrike och har identifierat och beslagtagit varor till ett värde av
  50–60 miljoner euro efter klagomål från den franska grenen av Transparency International och en gabonesisk medborgare. Utredningen avslöjade att ett bankkonto som använts för att införskaffa varor i Frankrike till Bongos familj även tagit emot en betalning på 1,3 miljoner euro.

  N.  EU:s valobservatörsuppdrag, som bjudits in av Gabons regering för att övervaka presidentvalet, kom i sin slutrapport fram till att valprocessen, särskilt befästandet av valresultaten och överklagandeförfarandet, saknade insyn. Valobservatörsuppdraget konstaterade att dessa missförhållanden sätter frågetecken kring huruvida befästandet av resultaten och valets slutresultat skett utan påverkan.

  1.  Europaparlamentet erinrar om att Gabon gjort åtaganden inom ramen för Cotonouavtalet om att respektera demokratin, rättsstaten och människorättsprinciperna, vilka omfattar yttrande- och mötesfrihet, tillgång till medier, god samhällsstyrning och öppenhet i den offentliga förvaltningen.

  2.  Europaparlamentet erinrar Gabon om dess plikter och skyldigheter som konventionsstat, däribland skyldigheten att tillhandahålla tydlig och konkret information om reformer som genomförts sedan ratificeringen, om våldet efter valet och om åtgärder som vidtagits för att få fram sanningen och se till att de ansvariga ställs inför rätta.

  3.  Europaparlamentet framhåller oppositionens grundläggande roll i ett demokratiskt samhälle. Parlamentet fördömer skarpt påtryckningarna och hoten mot oppositionen i Gabon. Parlamentet anser det oacceptabelt att flera oppositionsledare i Gabon, däribland kandidaten i 2016 års presidentval Jean Ping, tillfälligt nekades rätten att lämna landet. Parlamentet erinrar om att denna exceptionella åtgärd enligt landets lagstiftning endast kan tillämpas på personer som är föremål för en brottsutredning. Parlamentet anser därför att åtgärden är godtycklig.

  4.  Europaparlamentet fördömer skarpt de ständiga fallen av hot, angrepp, våld och allvarliga restriktioner och trakasserier mot opposition, människorättsförsvarare och journalister i Gabon. Parlamentet uppmanar myndigheterna att respektera oppositionens rätt till fredliga protester, omedelbart frige alla som fortfarande är frihetsberövade på felaktiga grunder, upphöra med alla trakasserier, hotelser och förföljelser av oppositionen och vidta konkreta åtgärder för att garantera yttrandefriheten.

  5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Gabons regering att genomföra en grundlig och skyndsam reform av valförfarandet, med hänsyn till rekommendationerna från EU EOM, för att förbättra det, skapa full insyn och göra det trovärdigt. Parlamentet framhåller att myndigheterna i Gabon måste garantera ett fullständigt och uppriktigt samarbete med alla relevanta nationella och internationella aktörer så att det kommande parlamentsvalet, som redan är försenat, blir fullkomligt öppet och trovärdigt och hålls under fria, demokratiska, inkluderande och fredliga förhållanden.

  6.  Europaparlamentet är på det klara med att en intensifierad politisk dialog mellan EU och Gabon pågår i enlighet med bestämmelserna i Cotonouavtalet. Parlamentet uppmanar med kraft alla inblandade parter att samarbeta fullt ut och att verka för konkreta framgångar i denna process.

  7.  Europaparlamentet uttrycker reservationer i fråga om hur inkluderande, och därmed även hur trovärdig och relevant, den av regeringen inledda nationella dialogen egentligen är. Parlamentet konstaterar att Jean Ping och hans Koalition för den nya republiken avböjt att delta i dialogen.

  8.  Europaparlamentet anser att de nuvarande djupa politiska och sociala klyftorna i Gabon kräver ett tydligt politiskt svar för att man ska kunna bevara landets stabilitet, öka de gabonesiska medborgarnas tillit och förse institutionerna med verklig legitimitet. Parlamentet efterlyser en internationell FN-ledd utredning av valet och de övergrepp som begåtts sedan dess för att bestämma hur en politisk dialog kan dras igång som kan visa vägen ur krisen och samtidigt garantera respekten för det gabonesiska folkets demokratiska rättigheter.

  9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft särskilt Frankrike, på grund av landets starka och historiska kopplingar till Gabon, att utnyttja allt sitt politiska och ekonomiska inflytande på Gabons regering och att spela en konstruktiv roll i EU-institutionerna i detta sammanhang.

  10.  Europaparlamentet uppmanar EU:s delegation i Gabon att fortsätta att nära övervaka utvecklingen i Gabon och att använda alla lämpliga verktyg och styrmedel och den intensifierade politiska dialogen för att främja de viktigaste inslagen i Cotonouavtalet och stödja demokratirörelser.

  11.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, kommissionen och medlemsstaterna att ompröva sin politik gentemot Gabon och att överväga riktade sanktioner mot personer som bär ansvaret för valfusket och det efterföljande våldet i Gabon.

  12.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till Gabons regering att införa ett rätts- och påföljdssystem som säkerställer att gripanden och domar står i proportion till brottets svårighetsgrad.

  13.  Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringen att reagera konkret på världssamfundets oro genom att skyndsamt dra igång ett verkligt inkluderande, öppet och opartiskt rådgivande dialogforum. Parlamentet uppmanar även oppositionen att bedöma trovärdigheten i en sådan process.

  14.  Europaparlamentet uppmanar alla politiska aktörer att visa prov på ansvar och återhållsamhet och att framför allt avstå från att uppvigla till våld.

  15.  Europaparlamentet uppmanar deltagarna i nästa toppmöte mellan EU och Afrika i Abidjan att föra upp situationen i Gabon på dagordningen och att erinra Gabon om dess åtaganden om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatliga principer.

  16.  Europaparlamentet välkomnar utredningen i Frankrike av den otillåtna vinningen från Gabon och uttrycker en förhoppning om att alla som är inblandade i olaglig verksamhet ska ställas inför rätta. Parlamentet efterlyser största möjliga öppenhet i fråga om de 1,3 miljoner euro som betalats in på ett franskt bankkonto kopplat till familjen Bongo.

  17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, Gabons president och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.