Postup : 2017/2831(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0513/2017

Předložené texty :

RC-B8-0513/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.4

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0350

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 356kWORD 52k
13.9.2017
PE605.659v01-00}
PE611.437v01-00}
PE611.439v01-00}
PE611.441v01-00}
PE611.443v01-00} RC1
 
B8-0513/2017}
B8-0517/2017}
B8-0519/2017}
B8-0521/2017}
B8-0523/2017} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8-0513/2017)

S&D (B8-0517/2017)

ECR (B8-0519/2017)

ALDE (B8-0521/2017)

PPE (B8-0523/2017)


o Laosu, zejména o případech Somphoneho Phimmasoneho, Lod Thammavongové a Soukaneho Chaithada (2017/2831(RSP))


Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post za skupinu S&D
Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki za skupinu ECR
Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Laosu, zejména o případech Somphoneho Phimmasoneho, Lod Thammavongové a Soukaneho Chaithada (2017/2831(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Laosu,

–  s ohledem na výsledek 8. zasedání Smíšeného výboru Evropské unie a Laoské lidově demokratické republiky konaného dne 17. února 2017 ve Vientiane,

–  s ohledem na prohlášení Delegace Evropské unie ze dne 3. Května 2017 určené Laoské LDR, které bylo vydáno ve Vientiane při příležitosti Světového dne svobody tisku,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o obhájcích lidských práv z roku 1998,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi EU a Laoskou lidově demokratickou republikou ze dne 1. prosince 1997,

–  s ohledem na Chartu sdružení ASEAN,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v březnu 2017 byli tři laoští pracovníci, pan Somphone Phimmasone, pan Soukane Chaithad a paní Lod Thammavongová odsouzeni k trestu odnětí svobody na dobu 12 až 20 let a k pokutě odpovídající deseti tisícům eur za kritizování vlády v sociálních médiích v souvislosti s údajnou korupcí, odlesňováním a porušováním lidských práv v době, kdy pracovali v Thajsku; vzhledem k tomu, že tito tři byli rovněž obviněni z účasti na protivládní demonstraci před laoským velvyslanectvím v Thajsku v prosinci 2015;

B.  vzhledem k tomu, že státní televize dne 25. května 2016 odvysílala záběr na pana Phimmasoneho, Chaithada a paní Thammavongovou ve vazbě na policejním ústředí ve Vientiane; vzhledem k tomu, že ve zpravodajském příspěvku bylo uvedeno, že tito tři byli zatčeni za ohrožování národní bezpečnosti z důvodu využívání sociálních médií k poškozování pověsti vlády;

C.  vzhledem k tomu, že v roce 2012 byl vientianskou policií zadržen občanský aktivista pan Sombath Somphone a od té doby je nezvěstný; vzhledem k tomu, že v případě pana Sompawna Khantisouka, podnikatele působícího v oblasti ochrany životního prostředí, který násilně zmizel v roce 2007, dosud nedošlo k žádnému pokroku, pokud jde o jeho nalezení; vzhledem k tomu, že v roce 2015 byl na čtyři a půl roku vězení za online kritiku vlády odsouzen polský státní příslušník pan Bounthanh Thammavong;

D.  vzhledem k tomu, že prostor občanské společnosti čelí v Laosu přísným omezením; vzhledem k tomu, že Laos v roce 2016 předsedal Sdružení národů jihovýchodní Asie, ale odmítl uspořádat tradiční paralelní zasedání občanské společnosti, čímž donutil občanské fórum ASEAN, aby se místo toho sešlo v Timoru-Leste;

E.  vzhledem k tomu, že laoská vláda nepřijala žádné zásadní kroky ke zlepšení ubohé situace v oblasti lidských práv, včetně zacházení s menšinami, a nadále přísně omezuje svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování; vzhledem k tomu, že absence norem spravedlivého soudního procesu, korupce v soudnictví a beztrestnost za porušování lidských práv zůstávají neomezené;

F.  vzhledem k tomu, že laoské orgány nadále pronásledují a utiskují náboženské menšiny, zejména křesťany; vzhledem k tomu, že byly zaznamenány četné případy konfiskace majetku, žhářských útoků na kostely a domy, bití křesťanů za oslavy Vánoc a případy nuceného zřeknutí se křesťanské víry;

G.  vzhledem k tomu, že Laos podepsal, ale neratifikoval Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením;

H.  vzhledem k tomu, že v Laosu neexistuje pluralita sdělovacích prostředků a že stávající produkce sdělovacích prostředků je přísně kontrolována státem; vzhledem k tomu, že zákon o sdělovacích prostředcích z roku 2008 byl v listopadu 2016 pozměněn, a to tak, že zavedl další omezení bránící kritice vládní politiky ve sdělovacích prostředcích a vyžaduje, aby novináři předkládali své zprávy před jejich zveřejněním k vládní cenzuře;

I.  vzhledem k tomu, že laoská vláda v roce 2014 vydala dekret zakazující online kritiku vlády a vládnoucí Lidové revoluční strany Laosu (LRSL);

1.  důrazně odsuzuje trest odnětí svobody uložený Somphonemu Phimmasonemu, Soukanemu Chaithadovi a Lod Thammavongové a vyzývá k jejich okamžitému propuštění;

2.  se znepokojením konstatuje, že tato rozhodnutí doplňují seznam zatčených a násilně zmizelých aktivistů a demonstrantů, kteří vyjadřovali kritické názory na otázky od sporů o půdu až po obvinění z korupce a zneužívání moci;

3.  opětovně vyzývá laoskou vládu, aby ukončila pronásledování a svévolné zadržování obhájců lidských práv, nezávislých novinářů a sociálních aktivistů a aby dodržovala právo na svobodu projevu a sdružování a práva menšin; připomíná Laosu jeho mezinárodní závazky, které mu plynou ze smluv v oblasti lidských práv, jež ratifikoval;

4.  naléhavě žádá laoskou vládu, aby dodržovala své mezinárodní závazky a chránila svobodu projevu a pokojného shromažďování a aby ratifikovala Mezinárodní úmluvu na ochranu všech osob před nuceným zmizením, kterou Laos podepsal v roce 2008;

5.  je vážně znepokojen rozšířeným porušováním lidských práv, včetně násilných zmizení a absence spravedlivého soudního procesu; vyzývá laoské orgány, aby dostály svým mezinárodním závazkům v oblasti lidských práv tím, že bezodkladně objasní místo, kde se nachází nejméně 10 nezvěstných osob, včetně Sombatha Somphoneho a Sompawna Khantisouka, a aby poskytly podrobné informace o obvinění uvězněných aktivistů a důkazy proti těmto osobám;

6.  vyzývá k transparentnímu, důkladnému a nestrannému vyšetření všech otevřených případů násilného zmizení, zveřejnění informací ohledně toho, kde se zmizelé osoby nacházejí a ke stíhání pachatelů;

7.  odsuzuje pronásledování náboženských menšin, zejména křesťanů; vyzývá vládu, aby okamžitě ukončila veškeré činnosti zaměřené vůči křesťanům a aby postavila před soud osoby zodpovědné za žhářské útoky a násilí;

8.  vyzývá laoské orgány, aby umožnily specializovaným agenturám OSN a zástupcům humanitárních organizací neomezený přístup, aby mohli navštívit politické vězně a všechny etnické a náboženské menšiny v Laosu;

9.  vyzývá laoskou vládu, aby přijala opatření na podporu vzniku politického systému mnoha stran a aby zajistila právo občanů být volen bez schválení LRSL;

10.  podporuje úsilí o zvýšení úrovně připojení k internetu v Laosu; naléhavě žádá laoskou vládu, aby vytvářela prostředí příznivé pro svobodu projevu a aby ukončila sledování osob na internetu a útoky proti těmto osobám; v tomto ohledu naléhavě žádá vládu, aby zrušila represivní prvky zákona z roku 2015 o prevenci a boji proti počítačové trestné činnosti;

11.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby případ Somphoneho Phimmasoneho, Lod Thammavongové a Soukaneho Chaithada urgentně projednala s laoskou vládou; vyzývá delegaci EU v Laosu, aby pozorně sledovala situaci v oblasti lidských práv v zemi, a zejména právo být přítomen při jakémkoli řízení proti Phimmasonemu, Thammavongové a Chaithadovi, a aby laoské orgány i nadále upozorňovala na případy uvězněných a nezvěstných osob;

12.  vyzývá ESVČ, aby tyto otázky přednostně zařadila na pořad jednání příštího zasedání Smíšeného výboru Evropské unie a Laoské lidově demokratické republiky a příštího summitu setkání Asie-Evropa, který se bude konat v Bruselu v roce 2018;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Laosu, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN a Radě OSN pro lidská práva.

 

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí