Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0513/2017Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0513/2017

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Laos: særligt sagerne vedrørende Somphone Phimmasone, Lod Thammavong og Soukane Chaithad

13.9.2017 - (2017/2831(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
Verts/ALE (B8‑0513/2017)
S&D (B8‑0517/2017)
ECR (B8‑0519/2017)
ALDE (B8‑0521/2017)
PPE (B8‑0523/2017)

Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere for PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen
Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen


Procedure : 2017/2831(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0513/2017
Indgivne tekster :
RC-B8-0513/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Laos: særligt sagerne vedrørende Somphone Phimmasone, Lod Thammavong og Soukane Chaithad

(2017/2831(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Laos,

–  der henviser til resultatet af det 8. møde i Det Bandede Udvalg EU-Laos, som blev afholdt i Vientiane den 17. februar 2017,

–  der henviser til den erklæring, der blev afgivet af Den Europæiske Unions delegation i Den Demokratiske Folkerepublik Laos i Vientiane på verdensdagen for pressefrihed, den 3. maj 2017,

–  der henviser til FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra 1998,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem EU og Den Demokratiske Folkerepublik Laos af 1. december 1997,

–  der henviser til ASEAN-chartret,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at tre arbejdstagere fra Laos, Somphone Phimmasone, Soukane Chaithad og Lod Thammavong, i marts 2017, under deres arbejde i Thailand, blev idømt fængselsstraffe på mellem 12 og 20 år og bøder på titusinder af euro for at have kritiseret regeringen på de sociale medier i forbindelse med påstået korruption, skovrydning og krænkelser af menneskerettighederne; der henviser til, at de tre også blev anklaget for at deltage i en regeringsfjendtlig demonstration uden for den laotiske ambassade i Thailand i december 2015;

B.  der henviser til, at det statsdrevne tv den 25. maj 2016 viste Phimmasone, Chaithad og Thammavong under varetægtsfængsling i politiets hovedkvarter i Vientiane; der henviser til, at de tre ifølge nyhedsberetningen var blevet arresteret for at true den nationale sikkerhed ved at bruge de sociale medier til at plette statens omdømme;

C.  der henviser til, at Sombath Somphone, en civilsamfundsaktivist, blev tilbageholdt af politiet i Vientiane i 2012 og ikke er blevet set siden; der henviser til, at der i forbindelse med Sompawn Khantisouk, en aktiv miljøaktivist, der blev genstand for tvungen forsvinding i 2007, hidtil ikke er dukket oplysninger op om, hvor han befinder sig; der henviser til, at Bounthanh Thammavong, der er polsk statsborger, i 2015 blev idømt fire og et halvt års fængsel for online kritik af regeringen;

D.  der henviser til, at civilsamfundet i Laos er underlagt alvorlige restriktioner; der henviser til, at Laos var formand for ASEAN i 2016, men afslog at være vært for det traditionelle parallelle civilsamfundsmøde og dermed tvang ASEAN People's Forum til at mødes i Østtimor i stedet;

E.  der henviser til, at Laos' regering ikke har taget særlige skridt til at forbedre den dårlige menneskerettighedssituation, herunder behandlingen af mindretal, og fortsat indskrænker ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden i alvorlig grad; der henviser til, at der fortsat hersker mangel på standarder for retfærdig rettergang, og at korruption i retssystemet og rodfæstet straffrihed for menneskerettighedskrænkelser fortsætter uhindret;

F.  der henviser til, at de laotiske myndigheder fortsætter med at chikanere og undertrykke religiøse mindretal, navnlig kristne; der henviser til, at der har været talrige tilfælde af konfiskation af ejendom, ildspåsættelse mod kirker og boliger, prygling af kristne for at fejre jul og tvungen frasigelse af den kristne tro;

G.  der henviser til, at Laos har undertegnet, men ikke ratificeret den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungne forsvindinger;

H.  der henviser til den manglende mediepluralisme i Laos, og til, at de eksisterende medieproduktioner nøje kontrolleres af staten; der henviser til, at medieloven fra 2008 blev ændret i november 2016, hvor der blev indført yderligere begrænsninger, som forhindrer mediekritik af regeringens politik og påbyder journalister at forelægge deres beretninger til statslig censur inden offentliggørelse;

I.  der henviser til, at Laos' regering i 2014 udstedte et dekret, der forbyder online kritik af regeringen og regeringspartiet, Folkerepublikkens Laos' Revolutionære Parti (LPRP);

1.  fordømmer på det kraftigste fængselsstraffene mod Somphone Phimmasone, Soukane Chaithad og Lod Thammavong, og kræver, at de løslades øjeblikkelig;

2.  bemærker med bekymring, at disse domme føjer sig til en række arrestationer og tvungne forsvindinger af aktivister og demonstranter, der har udtalt sig kritisk om spørgsmål lige fra tvister om jord til beskyldninger om korruption og magtmisbrug;

3.  gentager sin opfordring til Laos' regering til at standse chikane og vilkårlig anholdelse og tilbageholdelse af menneskerettighedsforkæmpere, uafhængige journalister og sociale aktivister, og til at respektere ytrings- og foreningsfriheden samt mindretals rettigheder; minder Laos om dets internationale forpligtelser i henhold til de menneskerettighedstraktater, landet har ratificeret;

4.  opfordrer indtrængende regeringen i Laos til at respektere sine internationale forpligtelser og beskytte ytringsfriheden og forsamlingsfriheden og til at ratificere den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding, der blev undertegnet af Laos i 2008;

5.  er alvorligt bekymret over de udbredte menneskerettighedskrænkelser, herunder tvungne forsvindinger og manglende retfærdig rettergang; opfordrer de laotiske myndigheder til at opfylde deres internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet ved straks at gøre rede for, hvor mindst 10 savnede personer, herunder Sombath Somphone og Sompawn Khantisouk, befinder sig, og til at give nærmere oplysninger om de anklager, der er fremsat mod de fængslede aktivister, og de beviser, der er fremført;

6.  efterlyser gennemsigtige, grundige og upartiske undersøgelser af alle uafklarede sager om tvungen forsvinding, fremlæggelse af oplysninger om, hvor de forsvundne befinder sig, og retsforfølgning af gerningsmændene;

7.  fordømmer forfølgelsen af religiøse mindretal, navnlig kristne; opfordrer regeringen til omgående at indstille alle aktiviteter, der er rettet mod kristne, og til at retsforfølge dem, der er ansvarlige for ildspåsættelser og vold;

8.  opfordrer myndighederne i Laos til at give specialiserede FN-agenturer og repræsentanter for humanitære organisationer uhindret adgang, således at de kan besøge politiske fanger og alle etniske og religiøse mindretal i Laos;

9.  opfordrer regeringen i Laos til at tage skridt til at fremme et politisk flerpartisystem og sikre den enkeltes ret til at stille op til valg uden godkendelse fra LPRP;

10.  støtter bestræbelserne på at øge internetforbindelserne i Laos; opfordrer Laos' regering til at fremme et miljø, der understøtter ytringsfriheden, og til at ophøre med at overvåge og kontrollere enkeltpersoner på internettet; opfordrer i denne forbindelse indtrængende regeringen til at ophæve de repressive dele af loven fra 2015 om forebyggelse og bekæmpelse af cyberkriminalitet;

11.  opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til omgående at tage sagerne vedrørende Somphone Phimmasone, Lod Thammavong and Soukane Chaithad op med regeringen i Laos; opfordrer EU's delegation i Laos til nøje at overvåge menneskerettighedssituationen i landet, og specifikt til at være til stede under alle retssager mod Phimmasone, Thammavong og Chaithad, og til fortsat at tage sager vedrørende fængslede og savnede personer op med myndighederne i Laos;

12.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at sætte disse spørgsmål højt på dagsordenen for de kommende møder i Det Blandede Udvalg EU-Laos og for det næste Asien-Europa-møde (ASEM), der skal afholdes i 2018 i Bruxelles;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, regeringen og parlamentet i Laos, generalsekretæren for ASEAN og FN's Menneskerettighedsråd.