Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0513/2017Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0513/2017

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Laose ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumite kohta

13.9.2017 - (2017/2831(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B8-0513/2017)
S&D (B8-0517/2017)
ECR (B8-0519/2017)
ALDE (B8-0521/2017)
PPE (B8-0523/2017)

Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel
Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel


Menetlus : 2017/2831(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0513/2017
Esitatud tekstid :
RC-B8-0513/2017
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Laose ning eelkõige Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi juhtumite kohta

(2017/2831(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Laose kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Laose DRV ühiskomisjoni 17. veebruaril 2017 Vietianes toimunud 8. kohtumise tulemusi,

–  võttes arvesse Laose DRVga suhtlemiseks loodud Euroopa Liidu delegatsiooni 3. mail 2017 ülemaailmse ajakirjandusvabaduse päeval puhul Vientianes tehtud avaldust,

–  võttes arvesse 1998. aasta inimõiguste kaitsjaid käsitlevat ÜRO deklaratsiooni,

–  võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse ELi ja Laose Demokraatliku Rahvavabariigi vahel 1. detsembril 1997 sõlmitud koostöölepingut,

–  võttes arvesse ASEANi hartat,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et 2017. aasta märtsis mõisteti kolmele Laose töötajale Somphone Phimmasonele, Soukane Chaithadile ja Lod Thammavongile 12–20 aasta pikkune vanglakaristus ja kümnete tuhandete eurode suurune trahv Tais töötamise ajal valitsuse kritiseerimise eest sotsiaalmeedias seoses väidetava korruptsiooni, metsade hävitamise ja inimõiguste rikkumistega; arvestades, et neid kolme süüdistati ka valitsusvastases meeleavalduses osalemises Tais asuva Laose saatkonnahoone ees 2015. aasta detsembris;

B.  arvestades, et 25. mai 2016. aastal näitas riiklik televisioon Phimmasonet, Chaithadi ja Thammavongi vahistatuna Vientiane politseijaoskonnas; arvestades, et uudistes teatati, et nad on vahistatud riigi julgeoleku ohustamise pärast, kuna on kasutanud sotsiaalmeediat valitsuse maine kahjustamiseks;

C.  arvestades, et Vientiane politsei pidas kodanikuühiskonna aktivisti Sombath Somphone kinni 2012. aastal ja sellest ajast ei ole temast enam teateid; arvestades, et keskkonnakaitseaktivist ja ettevõtja Sompawn Khantisouk sunniti kadunuks jääma 2007. aastal ja seni ei ole õnnestunud tema asukohta kindlaks teha; arvestades, et Poola kodanik Bounthanh Thammavong mõisteti 2015. aastal neljaks ja pooleks aastaks vangi valitsuse kritiseerimise eest internetis;

D.  arvestades, et kodanikuühiskonna tegutsemisele on Laoses seatud karmid piirangud; arvestades, et Laos oli 2016. aastal ASEANi eesistujariik, kuid keeldus sel ajal korraldamast traditsioonilist kodanikuühiskonna kohtumist, mistõttu tuli ASEANi rahvaste foorumil kokku tulla hoopis Ida-Timoris;

E.  arvestades, et Laose valitsus ei ole astunud märkimisväärseid samme inimõiguste halva olukorra, sealhulgas vähemuste kohtlemise parandamiseks ning jätkab sõna-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabaduse ranget piiramist; arvestades, et endiselt ei ole kehtestatud õiglase kohtuliku arutamise norme, kohtusüsteemis vohab takistamatult korruptsioon ja sügavalt on juurdunud karistamatuse tunne inimõiguste rikkumise korral;

F.  arvestades, et Laose ametivõimud jätkavad usuvähemuste, eriti kristlaste ahistamist ja represseerimist; arvestades, et esinenud on arvukaid vara konfiskeerimise juhtumeid, süüdatud on kirikuid ja kodusid, kristlasi on pekstud jõulude tähistamise pärast ning inimesi on sunnitud kristlusest lahti ütlema;

G.  arvestades, et Laos ei ole allkirjastanud ega ratifitseerinud konventsiooni kõigi isikute sunniviisilise kadumise eest kaitsmise kohta;

H.  arvestades, et Laoses puudub meedia pluralism ja riik kontrollib rangelt meedia tegevust; arvestades, et 2008. aasta meediaseadust muudeti 2016. aasta novembris ja sellega kehtestati täiendavad piirangud, mis takistavad meediat valitsuse poliitikat kritiseerimast ja kohustavad ajakirjanikke esitama kirjutised enne avaldamist valitsusele tsenseerida;

I.  arvestades, et 2014. aastal andis Laose valitsus korralduse, millega keelatakse internetis kriitika valitsuse ja valitseva Laose Revolutsioonilise Rahvapartei (LPRP) aadressil;

1.  mõistab teravalt hukka Somphone Phimmasone, Soukane Chaithadi ja Lod Thammavongi vangimõistmise ning nõuab nende viivitamatut vabastamist;

2.  peab muret tekitavaks, et need kohtuotsused on lisa vahistamiste ja kadunuks jääma sundimiste reale, mis on osaks saanud aktivistidele ja meeleavaldajatele, kes on väljendanud kriitilisi seisukohti paljudel teemadel, alustades maavaidlustega ja lõpetades väidetavate korruptsioonijuhtumite ja võimu kuritarvitamisega;

3.  kordab oma nõudmist Laose valitsusele lõpetada inimõiguste kaitsjate, sõltumatute ajakirjanike ja ühiskonnaaktivistide ahistamine, meelevaldne vahistamine ja kinnipidamine ning austada sõna- ja ühinemisvabadust ning vähemuste õigusi; tuletab Laosele meelde tema rahvusvahelisi kohustusi, mis tulenevad tema poolt ratifitseeritud inimõigustealastest lepingutest;

4.  kutsub Laose valitsust austama oma rahvusvahelisi kohustusi, kaitsma sõna- ja rahumeelse kogunemise vabadust ning ratifitseerima rahvusvahelise konventsiooni kõigi isikute sunniviisilise kadumise eest kaitsmise kohta, millele Laos kirjutas alla 2008. aastal;

5.  on sügavalt mures laialdase inimõiguste rikkumise pärast, sealhulgas kadunuks jääma sundimine ja õiglase kohtuliku arutamise puudumine; kutsub Laose ametivõime täitma oma rahvusvahelisi inimõigustealaseid kohustusi ja andma viivitamata teada vähemalt kümne teadmata kadunuks jäänud isiku, sealhulgas Sombath Somphone ja Sompawn Khantisouki asukoha ning esitama üksikasjaliku teabe vangistatud aktivistide vastu esitatud süüdistuste ja tõendite kohta;

6.  nõuab kõigi kadunuks jääma sundimise lahendamata juhtumite läbipaistvat, põhjalikku ja erapooletut uurimist, kaduma jäänute asukoha kohta teabe avaldamist ja süüdlaste vastutusele võtmist;

7.  mõistab hukka usuvähemuste, eriti kristlast tagakiusamise; kutsub valitsust viivitamata lõpetama igasuguse kristlastevastase tegevuse ja andma kohtu alla need, kes on süüdi süütamistes ja peksmistes;

8.  kutsub Laose ametivõime võimaldama ÜRO eriasutustele ja humanitaarorganisatsioonide esindajatele piiranguteta juurdepääsu, et nad saaksid külastada Laoses poliitvange ja kõiki rahvus- ja usuvähemusi;

9.  palub Laose valitsusel võtta meetmeid, et edendada mitmeparteilist poliitilist süsteemi ja tagada üksikisikute õigus kandideerida valimistel ilma LPRP heakskiiduta;

10.  toetab jõupingutusi parandada internetiühendust Laoses; nõuab, et Laose valitsus edendaks sõnavabadust soodustavat õhkkonda ning lõpetaks üksikisikute kontrollimise ja jälitamise internetis; kutsub sellega seoses Laose valitsust tunnistama kehtetuks repressiivsed elemendid 2015. aasta seaduses küberkuritegevuse ennetamise ja sellega võitlemise kohta;

11.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat võtma Laose valitsusega kiiresti arutlusele Somphone Phimmasone, Lod Thammavongi ja Soukane Chaithadi küsimuse; kutsub ELi Laose delegatsiooni jälgima tähelepanelikult inimõiguste olukorda riigis ja eelkõige olema kohal Phimmasone, Thammavongi ja Chaithadi kohtuistungitel ning võtma edaspidigi Laose ametivõimudega arutlusele vangistatud ja kaduma jäänud inimeste juhtumid;

12.  kutsub Euroopa välisteenistust üles hoidma neid küsimusi päevakorras ELi ja Laose DRV ühiskomisjoni edasistel koosolekutel ning järgmisel Aasia–Euroopa tippkohtumisel, mis toimub 2018. aastal Brüsselis;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Laose valitsusele ja parlamendile, ASEANi peasekretärile ja ÜRO Inimõiguste Nõukogule.