Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0513/2017Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0513/2017

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Laosista ja erityisesti Somphone Phimmasonen, Lod Thammavongin ja Soukane Chaithadin tapauksista

  13.9.2017 - (2017/2831(RSP))

  työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  Verts/ALE (B8‑0513/2017)
  S&D (B8‑0517/2017)
  ECR (B8‑0519/2017)
  ALDE (B8‑0521/2017)
  PPE (B8‑0523/2017)

  Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta
  Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta
  Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta
  Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta


  Menettely : 2017/2831(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B8-0513/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B8-0513/2017
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Laosista ja erityisesti Somphone Phimmasonen, Lod Thammavongin ja Soukane Chaithadin tapauksista

  (2017/2831(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Laosista,

  –  ottaa huomioon Vientianessa 17. helmikuuta 2017 pidetyn Euroopan unionin ja Laosin demokraattisen kansantasavallan välisen sekakomitean 8. kokouksen,

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin Laosin demokraattisen kansantasavallan edustuston julkilausuman, joka annettiin kansainvälisen lehdistönvapauden päivänä 3. toukokuuta 2017 Vientianessa,

  –  ottaa huomioon vuonna 1998 annetun YK:n julistuksen ihmisoikeuksien puolustajista,

  –  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

  –  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

  –  ottaa huomioon 1. joulukuuta 1997 tehdyn EU:n ja Laosin demokraattisen kansantasavallan välisen yhteistyösopimuksen,

  –  ottaa huomioon Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestön (ASEAN) peruskirjan,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että maaliskuussa 2017 kolme laosilaista työntekijää, Somphone Phimmasone, Soukane Chaithad ja Lod Thammavong, saivat 12–20 vuoden vankilatuomiot ja kymmeniä tuhansia euroja vastaavat sakot, koska he olivat Thaimaassa työskennellessään arvostelleet hallitusta sosiaalisessa mediassa korruptiosta, metsänhävityksestä ja ihmisoikeusrikkomuksista; ottaa huomioon, että näitä kolmea syytettiin myös osallistumisesta hallituksen vastaiseen mielenosoitukseen Laosin Thaimaan suurlähetystön edessä joulukuussa 2015;

  B.  ottaa huomioon, että 25. toukokuuta 2016 valtiojohtoisella TV-kanavalla näytettiin Phimmasone, Chaithad ja Thammavong pidätettyinä Vientianen pääpoliisiasemalla; ottaa huomioon, että uutislähetyksessä kerrottiin, että nämä kolme oli pidätetty, koska he olivat uhanneet kansallista turvallisuutta käyttämällä sosiaalista mediaa hallituksen maineen tahraamiseen;

  C.  ottaa huomioon, että Vientianen poliisi pysäytti kansalaisaktivisti Sombath Somphonen vuonna 2012 eikä häntä ole nähty sen jälkeen; ottaa huomioon, että suojeluasioissa aktiivisesti toimineen ja vuonna 2007 tahdonvastaisesti kadonneen yrittäjä Sompawn Khantisoukin tapauksessa ei ole tapahtunut edistystä eikä hänen olinpaikastaan ole tietoa; ottaa huomioon, että Puolan kansalainen Bounthanh Thammavong tuomittiin vuonna 2015 neljäksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan hallituksen arvostelusta verkossa;

  D.  ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia rajoitetaan voimakkaasti Laosissa; ottaa huomioon, että vuonna 2016 Laos toimi ASEANin puheenjohtajana mutta kieltäytyi isännöimästä perinteistä rinnakkaista kansalaisyhteiskunnan kokousta, jolloin ASEANin kansalaisfoorumi joutui kokoontumaan Itä-Timorissa;

  E.  ottaa huomioon, että Laosin hallitus ei ole toteuttanut mitään merkittäviä toimia huonon ihmisoikeustilanteen, muun muassa vähemmistöjen kohtelun, parantamiseksi ja jatkaa sananvapauden, yhdistymisvapauden ja rauhanomaisen kokoontumisvapauden ankaraa rajoittamista; ottaa huomioon, että oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien normien puuttumiseen, oikeuslaitokseen liittyvään korruptioon ja syvälle juurtuneeseen rankaisemattomuuteen ihmisoikeusloukkauksista ei ole saatu parannusta;

  F.  ottaa huomioon, että Laosin viranomaiset jatkavat uskonnollisten vähemmistöjen, erityisesti kristittyjen, ahdistelua ja sortamista; ottaa huomioon, että on ilmennyt monia tapauksia, joissa kristittyjen omaisuutta on takavarikoitu, kirkkoja ja koteja vastaan on tehty tulopolttoiskuja, kristittyjä on pahoinpidelty, koska he ovat viettäneet joulua, ja heitä on pakotettu luopumaan kristinuskosta;

  G.  ottaa huomioon, että Laos on allekirjoittanut muttei ole ratifioinut kansainvälistä yleissopimusta kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta;

  H.  ottaa huomioon, että Laosissa ei ole tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja olemassa olevien tiedotusvälineiden toiminta on valtion tiukassa valvonnassa; ottaa huomioon, että tiedotusvälineitä koskevaa lainsäädäntöä vuodelta 2008 muutettiin marraskuussa 2016 siten, että otettiin käyttöön uusia rajoituksia, joilla tiedotusvälineitä estetään arvostelemasta hallituksen politiikkaa ja toimittajat velvoitetaan antamaan raporttinsa hallituksen sensuroitavaksi ennen julkaisemista;

  I.  ottaa huomioon, että vuonna 2014 Laosin hallitus antoi asetuksen, jolla kielletään hallituksen ja hallitsevan Laosin kansan vallankumouspuolueen (LPRP) arvostelu verkossa;

  1.  tuomitsee jyrkästi Somphone Phimmasonelle, Soukane Chaithadille and Lod Thammavongille määrätyt vankilatuomiot ja kehottaa vapauttamaan heidät välittömästi;

  2.  panee huolestuneena merkille, että nämä tuomiot ovat vain jatkoa monille pidätyksille ja tahdonvastaisille katoamisille, jotka ovat kohdistuneet aktivisteihin ja mielenosoittajiin, jotka ovat ilmaisseet kriittisiä mielipiteitä eri kysymyksistä, jotka ovat vaihdelleet maakiistoista syytöksiin korruptiosta ja vallan väärinkäytöstä;

  3.  kehottaa jälleen Laosin hallitusta lopettamaan ihmisoikeuksien puolustajien, riippumattomien toimittajien ja yhteiskunta-aktivistien ahdistelun sekä mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset sekä kunnioittamaan oikeutta sananvapauteen ja yhdistymisvapauteen sekä vähemmistöjen oikeuksia; muistuttaa Laosia sen ratifioimien ihmisoikeussopimusten mukaisista kansainvälisistä velvoitteista;

  4.  kehottaa Laosin hallitusta kunnioittamaan kansainvälisiä sitoumuksiaan ja suojelemaan sananvapautta ja rauhanomaista kokoontumisvapautta sekä ratifioimaan Laosin vuonna 2008 allekirjoittaman kansainvälisen yleissopimuksen kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta;

  5.  on vakavasti huolissaan laajalle levinneistä ihmisoikeusrikkomuksista, mukaan lukien tahdonvastaiset katoamiset ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin puuttuminen; kehottaa Laosin viranomaisia täyttämään kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteensa ilmoittamalla välittömästi ainakin kymmenen kadonneen henkilön, kuten Sombath Somphonen ja Sompawn Khantisoukin, olinpaikan ja antamaan yksityiskohtaisia tietoja vangittujen aktivistien vastaisista syytteistä ja todisteista;

  6.  kehottaa tutkimaan avoimesti, perusteellisesti ja puolueettomasti kaikki meneillään olevat tahdonvastaiset katoamistapaukset, antamaan tietoja kadonneiden olinpaikasta ja asettamaan tekijät syytteeseen;

  7.  tuomitsee uskonnollisten vähemmistöjen, erityisesti kristittyjen, vainon; kehottaa hallitusta lopettamaan välittömästi kristittyihin kohdistuvan toiminnan ja saattamaan oikeuden eteen tuhopolttoiskuista ja pahoinpitelyistä vastuussa olevat henkilöt;

  8.  kehottaa Laosin viranomaisia myöntämään YK:n erityisjärjestöille ja humanitaaristen järjestöjen edustajille esteettömän pääsyn, jotta he voisivat tavata poliittisia vankeja ja kaikkia Laosin etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä;

  9.  kehottaa Laosin hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, joilla edistetään monipuoluejärjestelmää, ja turvaamaan yksilöiden oikeuden asettua ehdolle ilman LPRP:n hyväksyntää;

  10.  tukee toimia internetyhteyksien parantamiseksi Laosissa; kehottaa Laosin hallitusta edistämään sananvapautta tukevaa ympäristöä ja lopettamaan yksilöiden seurannan ja valvonnan verkossa; kehottaa hallitusta tässä yhteydessä kumoamaan kyberrikollisuuden estämistä ja torjumista koskevan vuoden 2015 lain sortavat osiot;

  11.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ottamaan Somphone Phimmasonen, Lod Thammavongin ja Soukane Chaithadin tapaukset kiireellisesti esille Laosin hallituksen kanssa; kehottaa EU:n Laosin edustustoa seuraamaan tiiviisti maan ihmisoikeustilannetta ja olemaan läsnä erityisesti Phimmasonen, Thammavongin ja Chaithadin vastaisissa menettelyissä sekä jatkamaan vangittujen ja kadonneiden henkilöiden tapausten esille ottamista Laosin viranomaisten kanssa;

  12.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa nostamaan nämä kysymykset EU:n ja Laosin demokraattisen kansantasavallan välisen sekakomitean tulevien kokousten sekä seuraavan Aasia–Eurooppa huippukokouksen (ASEM) asialistan kärkeen;

  13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Laosin hallitukselle ja parlamentille, ASEANin pääsihteerille sekä YK:n ihmisoikeusneuvostolle.