Procedūra : 2017/2831(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0513/2017

Pateikti tekstai :

RC-B8-0513/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/09/2017 - 8.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0350

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 421kWORD 54k
13.9.2017
PE605.659v01-00}
PE611.437v01-00}
PE611.439v01-00}
PE611.441v01-00}
PE611.443v01-00} RC1
 
B8-0513/2017}
B8-0517/2017}
B8-0519/2017}
B8-0521/2017}
B8-0523/2017} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

Verts/ALE (B8-0513/2017)

S&D (B8-0517/2017)

ECR (B8-0519/2017)

ALDE (B8-0521/2017)

PPE (B8-0523/2017)


dėl Laoso, visų pirma Somphone Phimmasone, Lod Thammavong ir Soukane Chaithado atvejų (2017/2831(RSP))


Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere PPE frakcijos vardu
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu
Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Laoso, visų pirma Somphone Phimmasone, Lod Thammavong ir Soukane Chaithado atvejų (2017/2831(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Laoso,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 17 d. Vientiane (Laosas) vykusio 8-ojo Europos Sąjungos ir Laoso LDR jungtinio komiteto posėdžio rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos delegacijos Laoso LDR 2017 m. gegužės 3 d. pareiškimą Vientiane per Pasaulinę spaudos laisvės dieną,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. Jungtinių Tautų deklaraciją dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1997 m. gruodžio 1 d. ES ir Laoso Liaudies Demokratinės Respublikos bendradarbiavimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2017 m. kovo mėn. trys Laoso darbininkai (Somphone Phimmasone, Soukane Chaithad ir Lod Thammavong) buvo nuteisti nuo 12 iki 20 metų laisvės atėmimo bausmėmis ir dešimtis tūkstančių eurų atitinkančiomis baudomis už tai, kad dirbdami Tailande jie kritikavo vyriausybę socialiniuose tinkluose įtariamos korupcijos, miškų naikinimo ir žmogaus teisių pažeidimų klausimais; kadangi šie trys asmenys taip pat buvo kaltinami dalyvavimu antivyriausybiniame mitinge prie Laoso ambasados Tailande 2015 m. gruodžio mėn.;

B.  kadangi 2016 m. gegužės 25 d. valstybinė televizija parodė S. Phimmasone, S. Chaithadą ir L. Thammavong, kalinamus policijos būstinėje Vientiane; kadangi žinių laidoje buvo teigiama, jog šie trys asmenys buvo sulaikyti dėl to, kad kėlė pavojų nacionaliniam saugumui, nes naudodamiesi socialiniais tinklais norėjo sugadinti vyriausybės reputaciją;

C.  kadangi pilietinės visuomenės aktyvistas Sombath Somphone 2012 m. Vientiane buvo sulaikytas policijos, ir nuo to laiko jo niekas nematė; kadangi po Sompawno Khantisouko, gamtosaugos srityje aktyviai dirbusio verslininko, priverstinio dingimo 2007 m. iki šiol nėra jokių žinių apie jo buvimo vietą; kadangi Lenkijos pilietis Bounthanh Thammavong 2015 m. buvo nuteistas ketverius su puse metų kalėti už vyriausybės kritiką internete;

D.  kadangi Laose taikomi griežti pilietinės visuomenės veiklos apribojimai; kadangi Laosas 2016 m. pirmininkavo ASEAN, tačiau atsisakė surengti tradicinį kartu rengiamą pilietinės visuomenės susitikimą ir dėl šios priežasties ASEAN tautų forumas vyko Rytų Timore;

E.  kadangi Laoso vyriausybė nesiėmė jokių reikšmingų veiksmų, kad būtų pagerinta prasta žmogaus teisių padėtis (įskaitant elgesį su mažumomis), ir kadangi ji ir toliau griežtai riboja žodžio laisvę, laisvę jungtis į asociacijas ir taikių susirinkimų laisvę; kadangi nesant teisingo bylos nagrinėjimo standartų toliau klesti teismų korupcija ir įsigalėjusi nebaudžiamumo už žmogaus teisių pažeidimus kultūra;

F.  kadangi Laoso valdžios institucijos ir toliau persekioja religines mažumas, ypač krikščionis, ir vykdo jų represijas; kadangi pranešama apie daugybę konfiskuoto turto, tyčinių bažnyčių ir namų padegimų, krikščionių mušimo už tai, kad jie šventė Kalėdas, priverstinio krikščionių tikėjimo atsisakymo atvejų;

G.  kadangi Laosas pasirašė Tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo, bet jos neratifikavo;

H.  kadangi Laose nėra žiniasklaidos įvairovės, o esamų žiniasklaidos priemonių skelbiamą turinį griežtai kontroliuoja valstybė; kadangi 2008 m. žiniasklaidos įstatymas 2016 m. lapkričio mėn. buvo iš dalies pakeistas: jame nustatyti dar didesni suvaržymai, neleidžiantys žiniasklaidai kritikuoti vyriausybės politikos, ir prievolė žurnalistams siųsti medžiagą vyriausybės cenzoriui prieš ją publikuojant;

I.  kadangi 2014 m. Laoso vyriausybė išleido dekretą, kuriuo draudžiama vyriausybės ir valdančiosios Revoliucinės liaudies partijos (LPRP) kritika internete;

1.  griežtai smerkia Somphone Phimmasone, Soukane Chaithadui ir Lod Thammavong paskirtas kalėjimo bausmes ir ragina nedelsiant juos paleisti;

2.  susirūpinęs pažymi, kad šie teismo nuosprendžiai papildo aktyvistų ir protestuotojų, kurie išreiškė kritišką požiūrį įvairiais klausimais – pradedant ginčais dėl žemės ir baigiant įtariama korupcija ir piktnaudžiavimu valdžia – sulaikymų ir priverstinių dingimų sąrašą;

3.  pakartoja savo raginimą Laoso vyriausybei nustoti persekioti, neteisėtai sulaikyti ir kalinti žmogaus teisių gynėjus, nepriklausomus žurnalistus ir socialinius aktyvistus ir gerbti teisę jungtis į asociacijas ir žodžio laisvę, taip pat mažumų teises; primena Laosui jo tarptautinius įsipareigojimus, prisiimtus pagal žmogaus teisų sutartis, kurias jis ratifikavo;

4.  primygtinai ragina Laoso vyriausybę laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų, apsaugoti saviraiškos ir taikių susirinkimų laisves ir ratifikuoti Tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo, kurią šalis pasirašė 2008 m.;

5.  yra itin susirūpinęs dėl plačiai paplitusių žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant priverstinius dingimus ir neužtikrintą teisę į teisingą bylos nagrinėjimą; ragina Laoso valdžios institucijas vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje ir nedelsiant informuoti, kur yra mažiausiai 10 dingusių asmenų, tarp jų – Sombath Somphone ir Sompawn Khantisouk, taip pat nurodyti, kokie kaltinimai pateikti įkalintiems aktyvistams ir kokie jų kaltės įrodymai;

6.  ragina atlikti skaidrius, išsamius ir nešališkus visų nebaigtų nagrinėti priverstinio dingimo bylų tyrimus, atskleisti informaciją apie dingusių asmenų buvimo vietą ir patraukti atsakomybėn nusikaltimų vykdytojus;

7.  smerkia religinių mažumų, ypač krikščionių, persekiojimą; ragina vyriausybę nedelsiant nutraukti bet kokius prieš krikščionis nukreiptus veiksmus ir patraukti atsakomybėn už tyčinius padegimus ir mušimus atsakingus asmenis;

8.  ragina Laoso valdžios institucijas leisti JT specializuotosioms agentūroms ir humanitarinių organizacijų atstovams nevaržomai bendrauti su politiniais kaliniais ir visomis etninėmis ir religinėmis Laoso mažumomis;

9.  ragina Laoso vyriausybę imtis priemonių siekiant paskatinti daugpartinės politinės sistemos formavimąsi ir užtikrinti visų piliečių teisę būti kandidatais rinkimuose be LPRP patvirtinimo;

10.  remia pastangas padidinti interneto junglumo Laose lygį; primygtinai ragina Laoso vyriausybę puoselėti žodžio laisvei palankią aplinką ir nustoti kontroliuoti ir persekioti asmenis internete; šiomis aplinkybėmis primygtinai ragina vyriausybę panaikinti 2015 m. įstatyme dėl elektroninių nusikaltimų prevencijos ir kovos su jais numatytas represines priemones;

11.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai nedelsiant kelti Laoso vyriausybei klausimą dėl Somphone Phimmasone, Lod Thammavong ir Soukane Chaithado; ragina ES delegaciją Laose atidžiai stebėti žmogaus teisių padėtį šalyje, konkrečiai – dalyvauti visuose bylų prieš S. Phimmasone, L. Thammavong ir S. Chaithadą svarstymuose, ir toliau kelti klausimus Laoso vyriausybei dėl įkalintų ir dingusių asmenų;

12.  ragina EIVT teikti šiems klausimams prioritetą būsimuose ES ir Laoso LDR jungtinio komiteto posėdžiuose ir kitame Azijos ir Europos aukščiausiojo lygio susitikime (ASEM), kuris vyks Briuselyje 2018 m.;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Laoso vyriausybei ir parlamentui, ASEAN generaliniam sekretoriui ir JT žmogaus teisių tarybai.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika