Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B8-0513/2017Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B8-0513/2017

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Laosu, jo īpaši Somphone Phimmasone, Lod Thammavong un Soukane Chaithad lietām

13.9.2017 - (2017/2831(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B8-0513/2017)
S&D (B8-0517/2017)
ECR (B8-0519/2017)
ALDE (B8-0521/2017)
PPE (B8-0523/2017)

Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere PPE grupas vārdā
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā
Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā


Procedūra : 2017/2831(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B8-0513/2017
Iesniegtie teksti :
RC-B8-0513/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Laosu, jo īpaši Somphone Phimmasone, Lod Thammavong un Soukane Chaithad lietām

(2017/2831(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Laosu,

–  ņemot vērā 2017. gada 17. februārī Vjentjanā rīkotās Eiropas Savienības un Laosas TDR Apvienotās komitejas 8. sanāksmes rezultātus,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības delegācijas Laosas TDR 2017. gada 3. maija paziņojumu Vjentjanā saistībā ar Pasaules preses brīvības dienu,

–  ņemot vērā ANO 1998. gada Deklarāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā 1997. gada 1. decembrī noslēgto ES un Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas sadarbības nolīgumu,

–  ņemot vērā ASEAN hartu,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā 2017. gada martā trim Laosas darba ņēmējiem — Somphone Phimmasone, Soukane Chaithad un Lod Thammavong —, kuri tobrīd strādāja Taizemē, tika piespriests cietumsods no 12 līdz 20 gadiem un naudas sods desmitiem tūkstošu euro apmērā par valdības kritizēšanu sociālajos plašsaziņas līdzekļos saistībā ar iespējamu korupciju, mežu izciršanu un cilvēktiesību pārkāpumiem; tā kā šīs trīs personas ir arī apsūdzētas par piedalīšanos pret valdību vērstā demonstrācijā pie Laosas vēstniecības Taizemē 2015. gada decembrī;

B.  tā kā 2016. gada 25. maijā valsts TV parādīja S. Phimmasone, S. Chaithad un L. Thammavong atrašanos apcietinājumā policijas iecirknī Vjentjanā; tā kā ziņu sižetā tika paziņots, ka šīs personas ir tikušas arestētas par valsts drošības apdraudēšanu, izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļus, lai nodarītu kaitējumu valdības reputācijai;

C.  tā kā pilsoniskās sabiedrības aktīvistu Sombath Somphone 2012. gadā aizturēja Vjentjanas policija un kopš tā laika par viņu vairs nekas nav zināms; tā kā uzņēmējs un vides saglabāšanas aktīvists Sompawn Khantisouk piespiedu kārtā pazuda 2007. gadā, un par viņa iespējamo atrašanās vietu nekādu jaunu ziņu nav; tā kā 2015. gadā Polijas valstspiederīgajam Bounthanh Thammavong tika piespriests 4,5 gadu cietumsods par valdības kritizēšanu tiešsaistē;

D.  tā kā pilsoniskās sabiedrības iespējas Laosā tiek būtiski ierobežotas; tā kā Laosa vadīja ASEAN 2016. gadā, taču atteicās uzņemt tradicionālo vienlaikus notiekošo pilsoniskās sabiedrības tikšanos, liekot ASEAN Tautu forumu rīkot Austrumtimorā;

E.  tā kā Laosas valdība nav veikusi nozīmīgus pasākumus, lai uzlabotu cilvēktiesību stāvokli, tostarp izturēšanos pret minoritātēm, un joprojām stingri ierobežo vārda, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību; tā kā taisnīgas tiesas standartu trūkums, tiesu iestāžu korumpētība un iesakņojusies nesodāmība par cilvēktiesību pārkāpumiem turpinās netraucēti;

F.  tā kā Laosas iestādes turpina vajāt un apspiest reliģiskās minoritātes, jo īpaši kristiešus; tā kā ir notikuši daudzi īpašuma konfiskācijas, ļaunprātīgas baznīcu un māju dedzināšanas, kristiešu piekaušanas par Ziemassvētku svinēšanu un piespiešanas atteikties no kristīgās ticības gadījumi;

G.  tā kā Laosa nav ne parakstījusi, ne ratificējusi Starptautisko konvenciju par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu;

H.  tā kā Laosā nepastāv plašsaziņas līdzekļu plurālisms un esošo plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju stingri kontrolē valsts; tā kā 2008. gada tiesību akts par plašsaziņas līdzekļiem tika grozīts 2016. gada novembrī, ieviešot papildu ierobežojumus, kas neļauj plašsaziņas līdzekļiem vērst kritiku pret valdības īstenoto politiku un paredz žurnālistiem pirms publicēšanas iesniegt savus ziņojumus valdības cenzoram;

I.  tā kā Laosas valdība 2014. gadā pieņēma dekrētu, ar ko aizliedz tiešsaistē kritizēt valdību un valdošo Laosas Tautas revolucionāro partiju (LPRP),

1.  stingri nosoda Somphone Phimmasone, Soukane Chaithad un Lod Thammavong piespriestos cietumsodus un prasa viņus nekavējoties atbrīvot;

2.  ar bažām norāda, ka šie spriedumi papildina to aktīvistu un protestētāju apcietināšanas un piespiedu pazušanas gadījumu sarakstu, kuri pauduši kritiskus viedokļus par dažādiem jautājumiem, sākot no strīdiem par zemi līdz apsūdzībām korupcijā un varas ļaunprātīgā izmantošanā;

3.  atkārtoti aicina Laosas valdību pārtraukt pret cilvēktiesību aizstāvjiem, neatkarīgajiem žurnālistiem un sociālajiem aktīvistiem vērstu vajāšanu un patvaļīgu apcietināšanu un aizturēšanu, kā arī ievērot vārda brīvības un biedrošanās brīvības tiesības un minoritāšu tiesības; atgādina Laosai par tās starptautiskajām saistībām, ko paredz tās ratificētie cilvēktiesību līgumi;

4.  aicina Laosas valdību ievērot tās starptautiskās saistības un aizsargāt vārda brīvību un miermīlīgas pulcēšanās brīvību, kā arī ratificēt Starptautisko konvenciju par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu, ko Laosa parakstīja 2008. gadā;

5.  pauž nopietnas bažas par plaši izplatītajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp piespiedu pazušanas gadījumiem un taisnīgas tiesas trūkumu; aicina Laosas iestādes ievērot tās starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, nekavējoties sniedzot ziņas par vismaz 10 bezvēsts pazudušu personu, tostarp Khantisouk Sompawn un Sombath Somphone, atrašanās vietu, kā arī sniedzot detalizētu informāciju par apsūdzībām un pierādījumiem, kas skar apcietinātos aktīvistus;

6.  prasa veikt pārredzamu, rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu par visām neizskatītajām piespiedu pazušanas lietām, atklājot informāciju par pazudušo personu atrašanās vietu, un saukt pie atbildības vainīgos;

7.  nosoda reliģisko minoritāšu, jo īpaši kristiešu, vajāšanu; aicina valdību nekavējoties izbeigt jebkādas pret kristiešiem vērstas darbības un saukt pie atbildības personas, kas atbildīgas par ļaunprātīgas dedzināšanas un piekaušanas gadījumiem;

8.  aicina Laosas iestādes nodrošināt specializētām ANO aģentūrām un humānās palīdzības organizāciju pārstāvjiem neierobežotu piekļuvi, lai tie varētu apmeklēt politiski ieslodzītos un visas etniskās un reliģiskās minoritātes Laosā;

9.  aicina Laosas valdību veikt pasākumus, lai sekmētu daudzpartiju politisko sistēmu un nodrošinātu personu tiesības kandidēt vēlēšanās bez LPRP piekrišanas;

10.  atbalsta centienus palielināt interneta pieejamības līmeni Laosā; prasa Laosas valdībai veicināt vārda brīvībai labvēlīgu vidi, kā arī pārtraukt personu uzraudzību un vēršanās pret tām tiešsaistē; šajā sakarībā mudina valdību atcelt represīvos elementus 2015. gada tiesību aktā par kibernoziedzības novēršanu un apkarošanu;

11.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos steidzami piešķirt lielāku nozīmi Somphone Phimmasone, Lod Thammavong un Soukane Chaithad lietām saistībā ar Laosas valdību; aicina ES delegāciju Laosā cieši uzraudzīt cilvēktiesību stāvokli valstī un jo īpaši būt klāt jebkurā tiesvedībā pret S.Phimmasone, L. Thammavong un S. Chaithad un turpināt vērst uzmanību uz personu ieslodzīšanas un pazušanas gadījumiem saistībā ar Laosas iestādēm;

12.  aicina EĀDD noteikt šos jautājumus par prioritāti ES un Laosas TDR Apvienotajā komitejas turpmākajās sanāksmēs un nākamajā Āzijas un Eiropas sanāksmes (ASEM) augstākā līmeņa sanāksmē, kas notiks 2018. gadā Briselē;

13.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Laosas valdībai un parlamentam, ASEAN ģenerālsekretāram un ANO Cilvēktiesību padomei.