Förfarande : 2017/2831(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0513/2017

Ingivna texter :

RC-B8-0513/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0350

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 275kWORD 53k
13.9.2017
PE605.659v01-00}
PE611.437v01-00}
PE611.439v01-00}
PE611.441v01-00}
PE611.443v01-00} RC1
 
B8-0513/2017}
B8-0517/2017}
B8-0519/2017}
B8-0521/2017}
B8-0523/2017} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

Verts/ALE (B8‑0513/2017)

S&D (B8‑0517/2017)

ECR (B8‑0519/2017)

ALDE (B8‑0521/2017)

PPE (B8‑0523/2017)


om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (2017/2831(RSP))


Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere för PPE-gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post för S&D-gruppen
Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen
Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (2017/2831(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Laos,

–  med beaktande av resultaten från det åttonde sammanträdet för Europeiska unionens och Demokratiska folkrepubliken Laos gemensamma kommitté som hölls i Vientiane den 17 februari 2017,

–  med beaktande av uttalandet från Europeiska unionens delegation i Demokratiska folkrepubliken Laos i Vientiane på Internationella dagen för pressfrihet den 3 maj 2017,

–  med beaktande av FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna från 1998,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av samarbetsavtalet mellan EU och Demokratiska folkrepubliken Laos av den 1 december 1997,

–  med beaktande av Aseans stadga,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I mars 2017 dömdes tre laotiska arbetare, Somphone Phimmasone, Soukane Chaithad och Lod Thammavon, till 12–20 år långa fängelsestraff och till tiotusentals euro i böter för att ha kritiserat regeringen i sociala medier för påstådd korruption, avskogning samt kränkningar av de mänskliga rättigheterna när de arbetade i Thailand. De tre anklagades också för att ha deltagit i en demonstration mot regeringen utanför Laos ambassad i Thailand i december 2015.

B.  Den 25 maj 2016 visade den statsstyrda televisionen Phimmasone, Chaithad och Thammavong häktade i polisens högkvarter i Vientiane. Enligt nyhetsinslaget hade de tre blivit anhållna för att ha hotat den nationella säkerheten genom att utnyttja de sociala medierna för att skada regeringens anseende.

C.  Civilsamhällesaktivisten Sombath Somphone stoppades av polisen i Vientiane 2012 och har inte setts till efter detta. När det gäller företagaren, aktiv i miljöskyddsfrågor, Sompawn Khantisouks påtvingade försvinnande 2007, vet man inte ens i dag var han befinner sig. Den polske medborgaren Bounthanh Thammavong fängslades 2015 och dömdes till 4,5 års fängelse för kritik av regeringen på nätet.

D.  Kraftiga inskränkningar genomförs i utrymmet för det civila samhället i Laos. Laos var ordförande för Asean 2016, men vägrade att vara värd för det traditionella parallella sammanträdet för det civila samhället, vilket tvingade Aseans folkforum att hålla sitt sammanträde i Östtimor.

E.  Laos regering har inte gjort särskilt mycket för att förbättra det usla läget för de mänskliga rättigheterna, däribland behandlingen av minoriteter, och fortsätter att allvarligt begränsa yttrandefriheten, föreningsfriheten och mötesfriheten. Avsaknaden av rättvisa rättegångar samt korruption inom rättsväsendet och inrotad straffrihet för kränkningar av de mänskliga rättigheterna fortsätter obehindrat.

F.  De laotiska myndigheterna fortsätter att trakassera och undertrycka religiösa minoriteter. Det har förekommit många fall av konfiskering av tillgångar, mordbränder mot kyrkor och hem, misshandel av kristna för att de firar jul och påtvingade avsägelser av den kristna tron.

G.  Laos har undertecknat men inte ratificerat den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.

H.  Det saknas mediemångfald i Laos och det som publiceras i befintliga medier är strikt kontrollerat av staten. Medielagen från 2008 ändrades i november 2016 så att man införde ytterligare begränsningar som förhindrar medierna att kritisera regeringens politik och ålägger journalister att lämna in sina rapporter till regeringens censor före publicering.

I.  År 2014 utfärdade Laos regering ett dekret som förbjöd all kritik av regeringen och det härskande Laotiska folkets revolutionära parti (LPRP) på nätet.

1.  Europaparlamentet fördömer de fängelsestraff som Somphone Phimmasone, Soukane Chaithad och Lod Thammavong dömts till.

2.  Europaparlamentet konstaterar med oro att dessa domar utökar listan på gripanden och påtvingade försvinnanden av aktivister och demonstranter som uttryckt kritiska åsikter om frågor allt från marktvister, påstådd korruption till maktmissbruk.

3.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till Laos regering att stoppa trakasserierna samt de godtyckliga gripandena och frihetsberövandena av människorättsförsvarare, oberoende journalister och samhällsaktivister, och att respektera yttrande- och föreningsfriheten samt minoriteters rättigheter. Parlamentet påminner Laos om dess internationella åtaganden enligt de fördrag om mänskliga rättigheter som landet har ratificerat.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Laos regering att respektera sina internationella åtaganden och skydda yttrandefriheten och rätten att delta i fredliga sammankomster, och att ratificera den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden, som Laos undertecknade 2008.

5.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över de utbredda människorättskränkningarna, däribland påtvingade försvinnanden och avsaknaden av en rättvis rättegång. Parlamentet uppmanar de laotiska myndigheterna att uppfylla sina internationella åtaganden för mänskliga rättigheter genom att omedelbart redovisa för var minst tio försvunna personer, däribland Sombath Somphone och Sompawn Khantisouk, befinner sig, och tillhandahålla närmare uppgifter om de anklagelser och bevis som lagts fram mot fängslade aktivister.

6.  Europaparlamentet efterlyser transparenta, noggranna och opartiska utredningar av alla fall av påtvingade försvinnanden, utlämnande av information om var de försvunna befinner sig och lagföring av förövarna.

7.  Europaparlamentet fördömer förföljelsen av religiösa minoriteter, särskilt kristna. Parlamentet uppmanar regeringen att omedelbart upphöra med alla åtgärder som riktar sig mot kristna och att ställa de ansvariga för mordbränder och misshandel inför rätta.

8.  Europaparlamentet uppmanar de laotiska myndigheterna att ge FN:s specialorgan och företrädarna för de humanitära organisationerna obegränsat tillträde, så att de kan besöka politiska fångar och alla etniska och religiösa minoriteter i Laos.

9.  Europaparlamentet uppmanar Laos regering att vidta åtgärder för att främja ett flerpartisystem och garantera rätt för enskilda att ställa upp i val utan godkännande av LPRP.

10.  Europaparlamentet stöder insatserna för att öka internetkonnektiviteten i Laos. Parlamentet uppmanar med kraft Laos regering att främja en miljö som stöder yttrandefriheten och att upphöra med att övervaka och göra enskilda personer till måltavla på nätet. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang med kraft regeringen att upphäva de repressiva inslagen i 2015 års lag om förebyggande och bekämpning av it-brottslighet.

11.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att snarast ta upp fallet Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad med Laos regering. Parlamentet uppmanar EU:s delegation i Laos att noga följa människorättssituationen i landet, och särskilt att närvara vid alla förfaranden mot Phimmasone, Thammavong och Chaithad, och att fortsätta att ta upp fallen med fängslade och försvunna personer med myndigheterna i Laos.

12.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att sätta dessa frågor högt på dagordningen för framtida sammanträden i Europeiska unionens och Demokratiska folkrepubliken Laos gemensamma kommitté och för det nästa toppmötet Asien-Europa (Asem), som ska hållas i Bryssel 2018.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, regeringen och parlamentet i Laos, Aseans generalsekreterare och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

 

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy