Postup : 2017/2838(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0525/2017

Předložené texty :

RC-B8-0525/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.5

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0351

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 173kWORD 51k
13.9.2017
PE611.445v01-00}
PE611.447v01-00}
PE611.448v01-00}
PE611.449v01-00}
PE611.450v01-00}
PE611.451v01-00} RC1
 
B8-0525/2017}
B8-0527/2017}
B8-0528/2017}
B8-0529/2017}
B8-0530/2017}
B8-0531/2017} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8‑0525/2017)

S&D (B8‑0527/2017)

GUE/NGL (B8‑0528/2017)

ECR (B8‑0529/2017)

ALDE (B8‑0530/2017)

PPE (B8‑0531/2017)


o Myanmaru, zejména o situaci Rohingyů (2017/2838(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill za skupinu S&D
Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Monica Macovei, Charles Tannock za skupinu ECR
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o Myanmaru, zejména o situaci Rohingyů  

Evropský parlament,

-s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru a o situaci Rohingyů, zejména na usnesení ze dne 7. července 2016(1) a 15. prosince 2016(2), a na svá usnesení ze dne 16. března 2017 o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017(3) a na usnesení ze dne 13. června 2017 o osobách bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii(4),

-s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru/Barmě,

-s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (MK/VP) ze dne 1. června 2016 Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Prvky strategie EU vůči Myanmaru/Barmě: zvláštní partnerství pro demokracii, mír a prosperitu“ (JOIN(2016)0024),

-s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 30. března 2016 o nástupu nové vlády Myanmarského svazu do funkce,

-s ohledem na prohlášení mluvčí MK/VP ze dne 2. prosince 2016 o nedávné eskalaci násilí v Myanmaru/Barmě a na prohlášení MK/VP ze dne 6. září 2017 o situaci v Arakanském státě,

-  s ohledem na společnou tiskovou zprávu o třetím dialogu mezi EU a Myanmarem o lidských právech ze dne 25. listopadu 2016,

-s ohledem na závěry Rady ze dne 4. prosince 2015 o problematice osob bez státní příslušnosti,

-s ohledem na nedávné brífinky vysokého komisaře OSN pro lidská práva a zvláštní zpravodajky OSN pro stav lidských práv v Myanmaru/Barmě týkající se zhoršující se situace v oblasti lidských práv v severní části Arakanského státu, které se uskutečnily ve dnech 29. listopadu a 18. listopadu 2016,

-s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 20. června 2016 s názvem „Stav lidských práv Rohingyjských muslimů a ostatních menšin v Myanmaru“ na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru ze dne 18. března 2016,

-s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

-s ohledem na Úmluvu o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a na Úmluvu o omezení případů bezdomovectví z roku 1961,

-s ohledem na globální akční plán Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHRC) pro období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti;

-s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

-s ohledem na prohlášení, které zvláštní zpravodajka OSN pro stav lidských práv v Myanmaru Yanghee Leeová vydala dne 20. ledna 2017 po skončení své mise do Myanmaru a v níž uvedla, že „situace je nyní horší než kdykoli v průběhu posledních několika let“;

-s ohledem na závěrečnou zprávu Poradní komise pro Arakanský stát ze srpna 2017;

-s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 a na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z téhož roku,

-s ohledem na Chartu Sdružení států jihovýchodní Asie (ASEAN),

-s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst 4 jednacího řádu,

A.vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky uvádí, že v uplynulých dvou týdnech uprchlo před násilím, k němuž dochází v Arakanském státě, více než 300 000 muslimských Rohingyů;

B.vzhledem k tomu, že Arakanský stát v Myanmaru je domovem přibližně jednoho milionu Rohingyů, převážně muslimské menšiny, která je vystavena represím a soustavnému vážnému porušování lidských práv, kdy jsou ohroženy jejich životy a bezpečnost, je jim upíráno právo na zdravotní péči a na vzdělání, jsou posíláni na nucené práce, bývají obětí sexuálního násilí a jsou omezována jejich politická práva;

C.vzhledem k tomu, že od roku 1982, kdy byl přijat zákon o barmském občanství, jsou Rohingyové osobami bez státní příslušnosti; tento zákon vedl k rozsáhlému omezení jejich svobody pohybu a k tomu, že jsou nuceni sídlit v táborech;

D.vzhledem k tomu, že dne 25. srpna 2017 zaútočila skupina rohingyjských povstalců na několik policejních stanic a na vojenskou základnu v Arakanském státě; vzhledem k tomu, že tento útok vyvolal masivní vojenskou protiofenzivu, která byla spojena se závažným a rozsáhlým porušováním lidských práv, kdy dochází k zabíjení, znásilňování a mučení; vzhledem k tomu, že organizace na ochranu lidských práv, především Human Rights Watch, s využitím satelitním snímkům informují o rozsáhlém bourání domů a dalších budov v některých oblastech v severní části Arakanského státu, které jsou v současné době pro nevládní organizace a nezávislé pozorovatele nepřístupné;

E.vzhledem k tomu, že podle platné myanmarské ústavy nepodléhá armáda civilnímu dohledu, má značný vliv na vládu a disponuje rozsáhlými pravomocemi v oblasti národní bezpečnosti;

F.vzhledem k tomu, že uprchlíci z Myanmaru, mezi nimiž je mnoho žen a dětí, procházejí zrádnými oblastmi, jsou terčem ostřelování, musí využívat nebezpečných cest, hrozí jim smrt hladem a nemají přístup k lékařské péči; vzhledem k tomu, že po cestě již zahynulo několik desítek osob; vzhledem k tomu, že bangladéšská pobřežní stráž našla těla nejméně 20 uprchlíků;

G.vzhledem k tomu, že Bangladéš podal myanmarským orgánům stížnost na to, že na jednom z úseků hranice s Bangladéšem kladou nášlapné miny, které mají zabránit Rohingyjským muslimům prchajícím před násilím vrátit se do Myanmaru;

H.vzhledem k tomu, že mezinárodní pracovníci OSN a nevládních organizací nesmějí vstupovat do oblastí postižených tímto konfliktem a agentury OSN nejsou schopny poskytovat Rohingyům humanitární pomoc, tedy potraviny, vodu a léky;

I.vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn dne 10. září 2017 prohlásil, že situace v Myanmaru „se zdá být učebnicovým příkladem etnické čistky“;

J.vzhledem k tomu, že Čína a Rusko zablokovaly v březnu 2017 přijetí prohlášení Rady bezpečnosti OSN o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru;

1.  ostře odsuzuje veškeré útoky, k nimž došlo v Arakanském státě; je hluboce znepokojen tím, že zvyšuje závažnost a rozsah porušování lidských práv, včetně zabíjení, násilných střetů, ničení civilního majetku a vysídlování stovek tisíců civilistů;

2.  naléhavě vyzývá vojenské a bezpečnostní síly, aby neprodleně zastavily zabíjení, zastrašování a znásilňování Rohingyů a vypalování jejich domů;

3.  připomíná myanmarským orgánům, že je jejich povinností chránit všechny civilisty před násilím, a to bez jakékoli diskriminace, a vyšetřovat závažné případy porušování lidských práv a stíhat jejich pachatele v souladu s normami a závazky v oblasti lidských práv;

4.  vyzývá Myanmarské orgány, aby okamžitě umožnily ničím neomezený přístup nezávislým pozorovatelům, mezinárodním lidskoprávním organizacím, novinářům a jiným mezinárodním pozorovatelům a Organizaci spojených národů, zejména vyšetřovací misi, kterou v březnu ustavila Rada OSN pro lidská práva, aby mohlo proběhnout nezávislé a nestranné vyšetřování závažného porušování lidských práv, jehož se údajně dopouštějí všechny strany;

5.  důrazně žádá, aby organizace poskytující humanitární pomoc měly přístup do všech oblastí, v nichž probíhá konflikt, a ke všem vysídleným osobám bez jakékoli diskriminace, aby humanitární pracovníci mohli lidem v ohrožení poskytovat pomoc;

6.  vyzývá myanmarskou vládu, aby z hranice s Bangladéšem okamžitě odstranila veškeré nášlapné miny;

7.  žádá myanmarskou vládu a zejména státní poradkyni Aun Schan Su Ťij, aby jednoznačně odsoudily veškeré podněcování k rasové nebo náboženské nenávisti a aby bojovaly proti sociální diskriminaci a násilnostem páchaným na rohingyjské menšině; dále důrazně žádá myanmarskou vládu, aby respektovala univerzální právo na svobodu náboženského vyznání a přesvědčení; připomíná státní poradkyni, že musí usilovat o to, aby byla provedena doporučení obsažená v závěrečné zprávě Poradního výboru pro Arakanský stát, o jejíž vypracování sama požádala; lituje, že od doby, kdy mluvčí strany Aun Schan Su Ťij vydal dne 18. května 2015 prohlášení, že myanmarská vláda musí vrátit rohingyjské menšině státní občanství, se situace dramaticky zhoršila;

8.  připomíná nositelce Sacharovovy ceny z roku 1990 Aun Schan Su Ťij, že cena je udělována osobnostem, které – kromě jiných kritérií – brání lidská práva a bojují za práva menšin a dodržování mezinárodního práva; poukazuje na to, že je třeba zvážit, zda by bylo možné Sacharovovu cenu odebrat, pokud její laureáti tato kritéria po udělení ceny přestanou splňovat;

9.  oceňuje úsilí Bangladéše, který – konfrontován s touto humanitární katastrofou – pomáhá zajišťovat bezpečnost stovek tisíců rohingyjských uprchlíků; důrazně vybízí státní orgány Bangladéše a dalších zemí sousedících s Myanmarem, aby přijímaly všechny osoby, které prchají před násilím v Arakanském státě, a aby dodržovaly zásadu nenavracení; vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily finanční a hmotnou pomoc poskytovanou těmto uprchlíkům;

10.  připomíná své doporučení, aby vlády zemí, do nichž přicházejí rohingyjští uprchlíci, úzce spolupracovaly s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který disponuje odbornými znalostmi potřebnými k prověřování statusu uprchlíky a má mandát chránit uprchlíky a osoby bez státního občanství; vyzývá EU a OSN, aby v tomto směru poskytovaly sousedům Myanmaru podporu;

11.  dále vyzývá sdružení ASEAN a regionální vlády, aby neprodleně učinily kroky ke zvýšení tlaku na vládu Myanmaru, která musí učinit přítrž porušování práv, chránit veškeré civilní obyvatelstvo v Arakanském státě a poskytovat podporu uprchlíkům;

12.  podporuje úsilí o prohloubení politického procesu, jehož základem je provádění doporučení Kofiho Annana; vyzývá Radu bezpečnosti a Valné shromáždění OSN k přijetí účinných diplomatických a politických opatření s cílem dosáhnout toho, aby myanmarská vláda začala dodržovat své závazky vůči rohingyjské menšině, pokud jde o zajištění ochrany a přístupu k pomoci; v této souvislosti vyzývá Valné shromáždění a Radu bezpečnosti OSN k přijetí rezoluce odsuzující porušování lidských práv a požadující, aby byl zajištěn přístup do Arakanského státu a aby pachatelé závažných činů proti mezinárodnímu právu nesli za své jednání vždy odpovědnost bez ohledu na to, ke které straně náleží; dále vyzývá Radu OSN pro lidská práva, aby na svém zářijovém zasedání v roce 2017 přijala rezoluci, která prodlouží mandát její vyšetřovací mise;

13.  vyzývá Čínu a ostatní mezinárodní a regionální aktéry, aby s využitím všech komunikačních možností požadovali ukončení násilností a usilovali o mírové řešení konfliktu;

14.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (MK/VP) a členské státy EU, aby výrazně zvýšily tlak, který vyvíjejí na vládu Myanmaru a bezpečnostní síly s cílem donutit je, aby přestaly porušovat lidská práva a plně spolupracovaly s vyšetřovateli OSN a mezinárodními humanitárními organizacemi a aby zajistily stíhání pachatelů závažných případů porušení mezinárodního práva; v této souvislosti vyzývá MK/VP a členské státy EU, aby aktivně podporovaly okamžité akce na úrovni OSN a daly jasně najevo, že EU je ochotna uvažovat o sankcích proti jednotlivcům i organizacím a zvažovat i důsledky v kontextu obchodních preferencí, jichž Myanmar využívá, pokud by závažné a přitom beztrestné porušování mezinárodního práva nadále pokračovalo;

15.  žádá MK/VP, aby informovala Parlament o iniciativách EU v rámci OSN a v kontextu Rady EU pro zahraniční věci;

16.  žádá EU a její členské státy, aby vybízely zástupce Rohingyů k podávání zpráv a prohlášení o situaci na místě;

17.  podporuje snahy o to, aby v místě mohli působit nezávislí pozorovatelé pod vedením OSN s cílem zmírnit humanitární krizi; vyzývá myanmarské orgány, aby nezávislým pozorovatelům, zejména vyšetřovací misi, kterou v březnu 2017 vyslala do Myanmaru Rada OSN pro lidská práva, okamžitě poskytla ničím neomezený přístup do dané oblasti;

18.  podporuje vytvoření kanceláře vysokého komisaře OSN pro lidská práva v Myanmaru, která byla vybavena plným mandátem;

19.  vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly globální akční plán Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva 2014–2024 s cílem ukončit bezdomovectví;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Myanmaru, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi ASEAN, mezivládní komisi pro lidská práva ASEAN, zvláštní zpravodajce OSN pro stav lidských práv v Myanmaru, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0316.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0506.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0089.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0247.

Právní upozornění - Ochrana soukromí