Menettely : 2017/2838(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0525/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0525/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/09/2017 - 8.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0351

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 153kWORD 56k
13.9.2017
PE611.445v01-00}
PE611.447v01-00}
PE611.448v01-00}
PE611.449v01-00}
PE611.450v01-00}
PE611.451v01-00} RC1
 
B8-0525/2017}
B8-0527/2017}
B8-0528/2017}
B8-0529/2017}
B8-0530/2017}
B8-0531/2017} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

Verts/ALE (B8‑0525/2017)

S&D (B8‑0527/2017)

GUE/NGL (B8‑0528/2017)

ECR (B8‑0529/2017)

ALDE (B8‑0530/2017)

PPE (B8‑0531/2017)


Myanmarista ja erityisesti rohingyojen tilanteesta (2017/2838(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta
Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Monica Macovei, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta
Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Myanmarista ja erityisesti rohingyojen tilanteesta (2017/2838(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Myanmarista ja rohingyamuslimien tilanteesta ja erityisesti 7. heinäkuuta 2016(1) ja 15. joulukuuta 2016(2) antamansa päätöslauselmat, 16. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017(3) ja 13. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman valtiottomuudesta Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa(4),

–  ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Myanmaria/Burmaa koskevasta EU:n strategiasta,

–  ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2016 annetun komission sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle: ”Myanmaria/Burmaa koskevan EU:n strategian osatekijät: erityiskumppanuus demokratian, rauhan ja vaurauden edistämiseksi” (JOIN(2016)0024),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 30. maaliskuuta 2016 antaman julkilausuman Myanmarin unionin uuden hallituksen virkaan astumisesta,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan 2. joulukuuta 2016 antaman julkilausuman väkivallan äskettäisestä lisääntymisestä Myanmarissa ja varapuheenjohtajan / korkean edustajan 6. syyskuuta 2017 antaman julkilausuman Rakhinen osavaltion tilanteesta,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2016 annetun yhteisen lehdistötiedotteen EU:n ja Myanmarin kolmannesta ihmisoikeusvuoropuhelusta,

–  ottaa huomioon 4. joulukuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät valtiottomuudesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) 29. marraskuuta 2016 esittämän katsauksen ja Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan 18. marraskuuta 2016 esittämän katsauksen Rakhinen osavaltion pohjoisosien heikentyvästä ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 20. kesäkuuta 2016 esittämän raportin rohingyamuslimien ja muiden vähemmistöjen ihmisoikeustilanteesta Myanmarissa ja Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan 18. maaliskuuta 2016 esittämän raportin,

–  ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan YK:n yleissopimuksen ja sen pöytäkirjan vuodelta 1967,

–  ottaa huomioon vuonna 1954 tehdyn valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja vuonna 1961 tehdyn valtiottomuuden poistamista koskevan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon marraskuussa 2014 laaditun YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) valtiottomuuden lopettamista koskevan maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman vuosiksi 2014–2024,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan Yanghee Leen toimeksiantonsa päätteeksi 20. tammikuuta 2017 antaman julkilausuman, jossa todetaan, että tilanne on nyt huonompi kuin missään vaiheessa viime vuosina,

–  ottaa huomioon Rakhinen osavaltiota käsitelleen neuvoa-antavan toimikunnan loppuraportin,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja vuonna 1966 tehdyn taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) peruskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun viraston mukaan yli 300 000 Rakhinen osavaltion väkivaltaisuuksia pakenevaa rohingyamuslimia on hakenut turvaa Bangladeshista viimeisen kahden viikon aikana;

B.  ottaa huomioon, että Rakhinen osavaltio Myanmarissa on koti noin miljoonalle rohingyalle, jotka muodostavat pääasiassa islaminuskoisen vähemmistöryhmän, johon kohdistetaan tukahdutustoimia ja jatkuvia vakavia ihmisoikeusloukkauksia, mukaan lukien henkeen ja turvallisuuteen kohdistuvat uhat, terveyteen ja koulutukseen liittyvien oikeuksien epääminen, pakkotyö ja seksuaalinen väkivalta sekä heidän poliittisten oikeuksiensa rajoittaminen;

C.  ottaa huomioon, että rohingyat ovat olleet virallisesti valtiottomia siitä lähtien, kun Burman kansalaisuuslaki säädettiin vuonna 1982, mikä on johtanut vakaviin liikkumisvapauden rajoituksiin ja pakottanut heidät asumaan leireillä;

D.  ottaa huomioon, että ryhmä rohingyakapinallisia hyökkäsi poliisiasemille ja armeijan tukikohtaan Rakhinen osavaltiossa 25. elokuuta 2017; toteaa, että tästä seurasi merkittäviä sotilaallisia vastaiskuja, joihin liittyi vakavia ja laajamittaisia ihmisoikeusloukkauksia, mukaan luettuina tappamiset, raiskaukset ja kidutus; ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöt, erityisesti Human Rights Watch, ovat raportoineet satelliittikuvien perusteella kotien ja muiden rakennusten laajamittaisesta tuhosta Rakhinen osavaltion pohjoisosissa, joille kansalaisjärjestöt ja riippumattomat tarkkailijat eivät tätä nykyä pääse;

E.  ottaa huomioon, että Myanmarin nykyisen perustuslain mukaan armeija on edelleen riippumaton siviilivalvonnasta ja sillä on laajat valtuudet hallituksen ja kansallisen turvallisuuden suhteen;

F.  ottaa huomioon Myanmarista pakenevat, joista monet ovat naisia ja lapsia, kulkevat petollisten reittien kautta, heitä tulitetaan ja he käyttävät vaarallisia polkuja ja kärsivät nälästä ja lääkinnällisen avun puutteesta; toteaa, että tuhannet ovat menehtyneet matkalla; toteaa, että Bangladeshin rannikkovartiosto on löytänyt ainakin 20 paenneen ihmisen ruumiit;

G.  toteaa, että Bangladesh on esittänyt Myanmarin viranomaisille valituksen siitä, että osalle sen Bangladeshin vastaista rajaa on asennettu maamiinoja väkivaltaisuuksia pakenevien rohingyamuslimien paluun estämiseksi;

H.  ottaa huomioon, että YK:n ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kansainväliseltä henkilöstöltä on kielletty pääsy konfliktialueille, ja toteaa, että YK:n virastot eivät pysty toimittamaan humanitaarista apua, kuten ruokaa, vettä ja lääkkeitä rohingyoille;

I.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Zeid Ra’ad Al Hussein ilmoitti 10. syyskuuta 2017, että Myanmarin tilanne näyttää etnisen puhdistuksen malliesimerkiltä;

J.  ottaa huomioon, että Kiina ja Venäjä estivät maaliskuussa 2017 YK:n turvallisuusneuvostoa antamasta julkilausumaa rohingyavähemmistön tilanteesta Myanmarissa;

1.  tuomitsee jyrkästi kaikki hyökkäykset Rakhinen osavaltiossa; on erittäin huolissaan ihmisoikeusloukkauksien kasvavasta vakavuudesta ja laajuudesta, muun muassa tappamisista, väkivaltaisista yhteenotoista, siviilien omaisuuden tuhoamisesta ja satojen tuhansien siviilien pakkosiirroista;

2.  kehottaa painokkaasti armeijaa ja turvallisuusjoukkoja lopettamaan välittömästi rohingyaväestön tappamisen, häirinnän ja raiskaukset sekä heidän kotiensa polttamisen;

3.  muistuttaa, että Myanmarin viranomaisten velvollisuutena on suojella syrjimättä kaikkia siviilejä hyväksikäytöltä ja tutkia vakavat ihmisoikeusloukkaukset ja asettaa niihin syyllistyneet syytteeseen ihmisoikeusnormien ja -velvoitteiden mukaisesti;

4.  kehottaa Myanmarin viranomaisia päästämään alueelle välittömästi ja ilman esteitä riippumattomia tarkkailijoita, kansainvälisiä ihmisoikeusjärjestöjä, toimittajia ja muita kansainvälisiä tarkkailijoita sekä Yhdistyneet kansakunnat, erityisesti YK:n ihmisoikeusneuvoston maaliskuussa perustaman YK:n selvitysvaltuuskunnan, jotta voidaan varmistaa riippumaton ja puolueeton tutkinta kaikkien osapuolten väitetyistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista;

5.  vaatii, että humanitaarisia avustusjärjestöjä päästetään syrjimättä kiireellisesti kaikille konfliktialueille ja siirtymään joutuneiden ihmisten luo, jotta avustustyöntekijät voivat auttaa vaarassa olevia ihmisiä;

6.  vaatii Myanmarin hallitusta poistamaan välittömästi kaikki maamiinat Bangladeshin vastaiselta rajalta;

7.  kehottaa Myanmarin hallitusta ja erityisesti valtiollista neuvonantajaa Aung San Suu Kyita tuomitsemaan yksiselitteisesti kaikenlaisen yllyttämisen rotuun tai uskontoon perustuvaan vihaan ja torjumaan rohingyavähemmistöön kohdistuvan yhteiskunnalliseen alkuperään perustuvan syrjinnän ja vihamielisyydet; kehottaa lisäksi Myanmarin hallitusta säilyttämään uskonnon- ja vakaumuksenvapautta koskevan yleismaailmallisen oikeuden; muistuttaa valtiollista neuvonantajaa vaatimaan niiden suositusten täytäntöönpanoa, jotka esitettiin hänen omasta pyynnöstään laaditussa Rakhinen osavaltiota käsitelleen neuvoa-antavan toimikunnan loppuraportissa; pitää valitettavana, että tilanne on huonontunut dramaattisesti siitä, kun Suu Kyin puolueen tiedottaja antoi 18. toukokuuta 2015 julkilausuman, jonka mukaan Myanmarin hallituksen olisi palautettava rohingyavähemmistölle kansalaisuus;

8.  muistuttaa vuoden 1990 Saharov-palkinnon saajaa Aung San Suu Kyita siitä, että palkinto myönnetään muiden perusteiden ohella henkilöille, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, turvaavat vähemmistöjen oikeudet ja kunnioittavat kansainvälistä oikeutta; kehottaa kiinnittämään huomiota tarpeeseen harkita sitä, voitaisiinko Saharov‑palkinto peruuttaa siinä tapauksessa, että palkinnonsaaja ei noudata kyseisiä perusteita palkinnon myöntämisen jälkeen;

9.  panee merkille toimet, joita Bangladesh on toteuttanut tämän humanitaarisen katastrofin edessä edistääkseen satojen tuhansien rohingyapakolaisten suojelua; kehottaa painokkaasti Bangladeshin viranomaisia ja kaikkia muita naapurimaita ottamaan vastaan kaikki Rakhinen osavaltion väkivaltaisuuksia pakenevat ihmiset ja noudattamaan palauttamiskiellon periaatetta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään taloudellista ja aineellista tukea näille pakolaisille;

10.  palauttaa mieliin suosituksensa siitä, että niiden valtioiden hallitukset, joihin rohingyapakolaisten virta kohdistuu, toimisivat tiiviissä yhteistyössä UNHCR:n kanssa, koska sillä on teknistä asiantuntemusta pakolaisasemaa koskevassa seulonnassa ja sen tehtävänä on suojella pakolaisia ja valtiottomia henkilöitä; kehottaa EU:ta ja YK:ta tukemaan Myanmarin naapurimaita tässä suhteessa;

11.  kehottaa lisäksi ASEANia ja alueellisia hallituksia ryhtymään välittömiin toimiin, joilla lisätään Myanmarin hallituksen painostamista, jotta se lopettaisi oikeuksien loukkaukset, suojelisi kaikkia siviilejä Rakhinen osavaltiossa ja antaisi tukea pakeneville pakolaisille;

12.  tukee pyrkimyksiä, joilla tehostetaan Annanin suositusten täytäntöönpanoon perustuvaa poliittista prosessia; kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa ja yleiskokousta hyväksymään tehokkaita diplomaattisia ja poliittisia toimia, joilla varmistetaan, että Myanmarin hallitus noudattaa velvoitteitaan suhteessa rohingyavähemmistöön varmistamalla suojelun ja avun saannin; vaatii tässä yhteydessä YK:n yleiskokousta ja turvallisuusneuvostoa antamaan päätöslauselman, jossa tuomitaan oikeuksien loukkaukset, vaaditaan pääsyä Rakhinen osavaltioon ja edellytetään vastuuvelvollisuutta kaikilta kansainvälisen oikeuden vakaviin loukkauksiin syyllistyneiltä osapuolilta; kehottaa lisäksi antamaan syyskuussa 2017 YK:n ihmisoikeusneuvostossa päätöslauselman, jolla jatketaan YK:n selvitysvaltuuskunnan toimeksiantoa;

13.  kehottaa Kiinaa ja muita kansainvälisiä ja alueellisia toimijoita käyttämään kaikkia kanavia julmuuksien lopettamiseksi ja rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi;

14.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita lisäämään merkittävästi Myanmarin hallituksen ja turvallisuusjoukkojen painostamista, jotta oikeuksien loukkaukset lopetettaisiin, jotta ne tekisivät täysimääräisesti yhteistyötä YK:n tutkijoiden ja kansainvälisten humanitaaristen organisaatioiden kanssa ja jotta varmistettaisiin vastuuvelvollisuus kansainvälisen oikeuden vakavista loukkauksista; kehottaa tässä yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita toimimaan aktiivisesti tukiessaan välittömiä toimia YK:n tasolla ja tekemään selväksi, että EU on valmis harkitsemaan kohdennettuja rangaistusseuraamuksia henkilöitä ja yhteisöjä vastaan, ja harkitsemaan seurauksia Myanmarille myönnettyjen kauppaetuuksien yhteydessä, jos kansainvälisen oikeuden vakavat loukkaukset jatkuvat rankaisematta;

15.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa raportoimaan parlamentille EU:n aloitteista YK:ssa ja EU:n ulkoasiainneuvostossa;

16.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita suhtautumaan myönteisesti rohingyaväestön edustajien kertomuksiin ja lausuntoihin tilanteesta paikan päällä;

17.  tukee pyrkimyksiä saada riippumattomia ja YK:n johtamia tarkkailijoita paikan päälle humanitaariseen kriisin lieventämiseksi; kehottaa Myanmarin viranomaisia päästämään alueelle välittömästi ja ilman esteitä riippumattomia tarkkailijoita, erityisesti YK:n ihmisoikeusneuvoston maaliskuussa perustaman YK:n selvitysvaltuuskunnan;

18.  kannattaa, että Myanmariin perustetaan YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, jolla on täydet toimivaltuudet;

19.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan UNHCR:n valtiottomuuden lopettamista koskevaa maailmanlaajuista toimintasuunnitelmaa vuosiksi 2014–2024;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Myanmarin hallitukselle ja parlamentille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, ASEANin pääsihteerille, ASEANin hallitustenväliselle ihmisoikeuskomissiolle, Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevälle YK:n erityisraportoijalle, YK:n pakolaisasiain päävaltuutetulle ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0316.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0506.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0089.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0247.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö