Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0525/2017/REV1Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0525/2017/REV1

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Mjanmaru/Burmi, posebno o stanju etničke skupine Rohingya

13.9.2017 - (2017/2838(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
Verts/ALE (B8-0525/2017)
S&D (B8-0527/2017)
GUE/NGL (B8-0528/2017)
ECR (B8-0529/2017)
ALDE (B8-0530/2017)
PPE (B8-0531/2017)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill u ime Kluba zastupnika S&D-a
Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Monica Macovei, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer, Michèle Rivasi u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Postupak : 2017/2838(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0525/2017
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0525/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o Mjanmaru/Burmi, posebno o stanju etničke skupine Rohingya

(2017/2838(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Mjanmaru/Burmi i stanju muslimanske etničke skupine Rohingya, a posebno one od 7. srpnja 2016.[1] i od 15. prosinca 2016.[2], kao i svoje rezolucije od 16. ožujka 2017. o prioritetima EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2017.[3] te od 13. lipnja 2017. o apatridnosti u južnoj i jugoistočnoj Aziji[4],

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o strategiji EU-a za Mjanmar/Burmu od 20. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir Zajedničku komunikaciju Komisije i potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Europskom parlamentu i Vijeću pod nazivom „Elementi za strategiju EU-a u odnosu na Mjanmar/Burmu: posebno partnerstvo za demokraciju, mir i napredak” (JOIN(2016)0024), od 1. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir izjavu koju je 30. ožujka 2016. dala potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini o stupanju na dužnost nove vlade Unije Mjanmar,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice od 2. prosinca 2016. o nedavnoj eskalaciji nasilja u Mjanmaru/Burmi, i izjavu koju je 6. rujna 2017. dala potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica o stanju u državi Rakhine,

–  uzimajući u obzir zajedničko priopćenje za medije o trećem dijalogu o ljudskim pravima između EU-a i Mjanmara/Burme od 25. studenoga 2016.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o apatridnosti od 4. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir nedavni informativni sastanak Ureda visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (OHCHR), održan 29. studenoga 2016., i informativni sastanak posebne izvjestiteljice UN-a za stanje ljudskih prava u Mjanmaru/Burmi, održan 18. studenoga 2016., o sve lošijem stanju ljudskih prava u sjevernoj državi Rakhine,

–  uzimajući u obzir izvješće Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava naslovljeno „Stanje ljudskih prava muslimanske etničke skupine Rohingya i ostalih manjina u Mjanmaru/Burmi”, od 20. lipnja 2016. i izvješće posebnog izvjestitelja UN-a o stanju ljudskih prava u Mjanmaru/Burmi od 18. ožujka 2016.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o statusu izbjeglica iz 1951. i njezin Protokol iz 1967.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o pravnom položaju osoba bez državljanstva iz 1954. i Konvenciju o smanjenju apatridnosti iz 1961.,

–  uzimajući u obzir Opći akcijski plan Agencije UN-a za izbjeglice (UNHCR) za iskorjenjivanje apatridnosti za razdoblje 2014. – 2024., koji je donesen u studenome 2014.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir izjavu na kraju misije koju je 20. siječnja 2017. dala posebna izvjestiteljica UN-a za stanje ljudskih prava u Mjanmaru/Burmi Yanghee Lee i u kojoj je zaključila da je „stanje sada teže nego u bilo kojem trenutku tijekom proteklih nekoliko godina”,

–  uzimajući u obzir završno izvješće savjetodavnog povjerenstva o državi Rakhine iz kolovoza 2017.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. te Međunarodni pakt o socijalnim, gospodarskim i kulturnim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Povelju Zajednice naroda jugoistočne Azije (ASEAN),

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je tijekom protekla dva tjedna više od 300 000 pripadnika muslimanske etničke skupine Rohingya bježeći pred nasiljem u državi Rakhine potražilo utočište u Bangladešu;

B.  budući da u državi Rakhine živi oko milijun pripadnika skupine Rohingya, pretežno muslimanske manjinske skupine koja se suočava s represijom i stalnim teškim kršenjem ljudskih prava, uključujući prijetnje životu i sigurnosti, uskraćivanje prava na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, prisilni rad, seksualno nasilje i ograničenja političkih prava;

C.  budući da su pripadnici skupine Rohingya od donošenja burmanskoga Zakona o državljanstvu 1982. službeno bez državljanstva, što je dovelo do strogih ograničenja njihove slobode kretanja i do njihova zatvaranja u kampove;

D.  budući da je skupina Rohingya pobunjenika 25. kolovoza 2017. organizirala napad na policijske postaje i vojnu bazu u državi Rakhine; budući da je to rezultiralo velikim vojnim protunapadom, s teškim i masovnim kršenjem ljudskih prava, uključujući ubojstva, silovanja i mučenja; budući da su organizacije za ljudska prava, osobito Human Rights Watch, koristeći se satelitskim snimkama izvijestile o masovnom razaranju domova i drugih zgrada u dijelovima sjeverne države Rakhine koji su trenutačno nepristupačni nevladinim organizacijama i neovisnim promatračima;

E.  budući da prema sadašnjem Ustavu Mjanmara/Burme vojska zadržava autonomiju u pogledu civilnog nadzora i opsežne ovlasti kada je riječ o vladi i nacionalnoj sigurnosti;

F.  budući da osobe koje bježe iz Mjanmara/Burme i među kojima je velik broj žena i djece putuju opasnim rutama na kojima su izloženi napadima vatrenim oružjem i rizičnim putovima te gladi i nedostatku medicinske pomoći; budući da su ih na deseci stradali na tom putu; budući da je obalna straža Bangladeša pronašla tijela najmanje 20 osoba koje su bježale pred nasiljem;

G.  budući da je Bangladeš protiv vlasti Mjanmara/Burme uložio žalbu zbog postavljanja mina duž dijela granice s Bangladešom, čime se onemogućuje povratak pripadnika muslimanske skupine Rohingya koji bježe pred nasiljem;

H.  budući da je međunarodnom osoblju UN-a i međunarodnim nevladinim organizacijama zabranjen ulazak na područja pogođena sukobima te budući da agencije UN-a pripadnicima skupine Rohingya ne mogu dostaviti humanitarnu pomoć, uključujući hranu, vodu i lijekove;

I.  budući da je 10. rujna 2017. Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Zeid Raad Al Hussein izjavio da stanje u Mjanmaru/Burmi „izgleda kao školski primjer etničkog čišćenja”;

J.  budući da su Kina i Rusija u ožujku 2017. blokirale usvajanje izjave Vijeća sigurnosti UN-a o položaju manjinske skupine Rohingya u Mjanmaru/Burmi;

1.  snažno osuđuje sve napade u državi Rakhine; ozbiljno je zabrinut zbog povećanja težine i razmjera kršenja ljudskih prava, uključujući ubojstva, nasilne sukobe, uništavanje civilne imovine i raseljavanje stotina tisuća civila;

2.  snažno potiče vojne i sigurnosne snage da smjesta prekinu ubijanja, uznemiravanja i silovanja pripadnika skupine Rohingya te spaljivanje njihovih domova;

3.  podsjeća da su vlasti u Mjanmaru/Burmi dužne bez diskriminacije zaštititi sve civile od zlostavljanja te povesti istrage o teškim kršenjima ljudskih prava i kazneno goniti odgovorne, u skladu s normama i obvezama u području ljudskih prava;

4.  poziva vlasti Mjanmara/Burme da omoguće hitan i neometan pristup neovisnim promatračima, međunarodnim organizacijama za ljudska prava, novinarima i drugim međunarodnim promatračima, kao i Ujedinjenim narodima, a posebno misiji UN-a za utvrđivanje činjenica koju je u ožujku osnovalo Vijeće UN-a za ljudska prava, u cilju jamčenja neovisnih i nepristranih istraga u vezi s navodnim teškim kršenjima ljudskih prava koja su počinile sve uključene strane;

5.  hitno traži da se organizacijama za humanitarnu pomoć odobri pristup svim područjima sukoba i raseljenim osobama, bez diskriminacije, kako bi se humanitarnim djelatnicima omogućilo da pomognu osobama koje se nalaze u opasnosti;

6.  traži od vlade Mjanmara/Burme da smjesta ukloni sve mine postavljene uz granicu s Bangladešom;

7.  poziva vladu Mjanmara/Burme, a posebno državnu savjetnicu Aung San Suu Kyi da bezrezervno osude svako poticanje na rasnu ili vjersku mržnju te da se bore protiv socijalne diskriminacije i netrpeljivosti prema manjinskoj skupini Rohingya; traži od vlade Mjanmara/Burme da poštuje univerzalno pravo na slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja; podsjeća državnu savjetnicu da bi se trebala zalagati za provedbu preporuka iz završnog izvješća savjetodavnog povjerenstva o državi Rakhine, koje je izrađeno na njezin zahtjev; žali zbog drastičnog pogoršanja stanja otkako je glasnogovornik stranke Aung San Suu Kyi 18. svibnja 2015. izjavio da bi mjanmarska vlada trebala vratiti državljanstvo manjinskoj skupini Rohingya;

8.  podsjeća dobitnicu nagrade Saharov za 1990. godinu Aung San Suu Kyi da se ta nagrada, među ostalim kriterijima, dodjeljuje onima koji se bore za ljudska prava, štite prava manjina i poštuju međunarodno pravo; skreće pozornost na potrebu da se razmotri mogućnost oduzimanja nagrade Saharov ako dobitnici prekrše te kriterije nakon što im je nagrada dodijeljena;

9.  prima na znanje napore Bangladeša, koji je suočen s tom humanitarnom katastrofom, kako bi zaštitio stotine tisuća Rohingya izbjeglica; snažno potiče vlasti Bangladeša i drugih susjednih zemalja da prihvate sve koji bježe pred nasiljem u državi Rakhine te da poštuju načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja; poziva Komisiju i države članice da povećaju financijsku i materijalnu pomoć tim izbjeglicama;

10.  podsjeća na svoju preporuku da vlade zemalja koje se suočavaju s priljevom izbjeglica Rohingya usko surađuju s UNHCR-om, koji ima tehničku stručnost za provjeru statusa izbjeglica i mandat za zaštitu izbjeglica i osoba bez državljanstva; poziva EU i UN da u tom smislu podrže susjedne zemlje Mjanmara/Burme;

11.  nadalje, poziva ASEAN i regionalne vlade da poduzmu hitne mjere kako bi se povećao pritisak na mjanmarsku vladu da okonča kršenje prava, zaštiti sve civile u državi Rakhine i pomogne izbjeglicama u bijegu;

12.  podržava nastojanja da se intenzivira politički proces koji se temelji na provedbi preporuka Kofija Annana; poziva Vijeće sigurnosti i Opću skupštinu UN-a da usvoje učinkovite diplomatske i političke mjere kako bi osigurale da mjanmarska vlada poštuje svoje obveze prema manjini Rohingya u smislu jamčenja zaštite i pristupa pomoći; u tom pogledu poziva Opću skupštinu i Vijeće sigurnosti UN-a da donesu rezoluciju u kojoj će se osuditi kršenje prava, ustrajati na omogućavanju pristupa državi Rakhine i tražiti da se snosi odgovornost za teška kršenja međunarodnog prava koja su počinile sve strane; traži i da se na sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava u rujnu 2017. donese rezolucija kojom će se produžiti mandat misije za utvrđivanje činjenica;

13.  poziva Kinu i druge međunarodne i regionalne dionike da iskoriste sva sredstva kako bi stali na kraj okrutnostima i omogućili mirno rješenje sukoba;

14.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i države članice EU-a da znatno pojačaju pritisak na vladu i sigurnosne snage Mjanmara/Burme kako bi zaustavile kršenja prava, u potpunosti surađivale s UN-ovim istražiteljima i međunarodnim humanitarnim agencijama i osigurale da se kazne odgovorni za teška kršenja međunarodnog prava; u tom pogledu poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu i države članice EU-a da zauzmu aktivnu ulogu i podupru hitno djelovanje na razini UN-a i da daju do znanja da je EU spreman razmotriti ciljane kaznene sankcije protiv pojedinaca i subjekata te da vode računa o posljedicama u kontekstu trgovinskih povlastica koje Mjanmar/Burma uživa ako se teška kršenja međunarodnog prava nastave nekažnjeno provoditi;

15.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da izvijesti Parlament o inicijativama EU-a pri UN-u i u okviru Vijeća za vanjske poslove EU-a;

16.  poziva EU i njegove države članice da pozdrave izvješća i izjave predstavnika skupine Rohingya o stanju na terenu;

17.  podržava napore da na teren dođu neovisni promatrači pod vodstvom UN-a kako bi ublažili humanitarnu krizu; poziva vlasti Mjanmara/Burme da omoguće hitan i neometan pristup neovisnim promatračima, osobito misiji UN-a za utvrđivanje činjenica, koju je u ožujku 2017. osnovalo Vijeće UN-a za ljudska prava;

18.  podržava osnivanje ureda Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava u Mjanmaru/Burmi s punim mandatom;

19.  poziva EU i države članice da podrže Opći akcijski plan UNHCR-a za iskorjenjivanje apatridnosti za razdoblje 2014. – 2024.;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi vladi i parlamentu Mjanmara/Burme, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Komisiji, vladama i parlamentima država članica EU-a, glavnom tajniku ASEAN-a, Međuvladinoj komisiji ASEAN-a za ljudska prava, posebnoj izvjestiteljici UN-a za stanje ljudskih prava u Mjanmaru/Burmi, visokom povjereniku UN-a za izbjeglice i Vijeću UN-a za ljudska prava.