Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0525/2017/REV1Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0525/2017/REV1

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la Myanmar/Birmania, în special la situația minorității rohingya

13.9.2017 - (2017/2838(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
Verts/ALE (B8‑0525/2017)
S&D (B8‑0527/2017)
GUE/NGL (B8‑0528/2017)
ECR (B8‑0529/2017)
ALDE (B8‑0530/2017)
PPE (B8‑0531/2017)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post, Neena Gill în numele Grupului S&D
Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Monica Macovei, Charles Tannock în numele Grupului ECR
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE
Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga în numele Grupului GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer, Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

Procedură : 2017/2838(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0525/2017
Texte depuse :
RC-B8-0525/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Myanmar/Birmania, în special la situația minorității rohingya

(2017/2838(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Myanmar/Birmania și la situația musulmanilor rohingya, în special cele din 7 iulie 2016[1] și 15 decembrie 2016[2], cea din 16 martie 2017 referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017[3] și cea din 13 iunie 2017 referitoare la apatridie în Asia de Sud și de Sud-Est[4],

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la strategia UE privind Myanmar/Birmania din 20 iunie 2016,

–  având în vedere Comunicarea comună din 1 iunie 2016 a Comisiei și a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Elemente ale strategiei UE privind Myanmarul/Birmania: un parteneriat special pentru democrație, pace și prosperitate” (JOIN(2016)0024),

–  având în vedere declarația din 30 martie 2016 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, privind asumarea mandatului de către noul guvern al Uniunii Myanmar/Birmania,

–  având în vedere declarația din 2 decembrie 2016 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR privind recenta escaladare a violenței din Myanmar/Birmania, precum și declarația din 6 septembrie 2017 a VP/ÎR privind situația din statul Rakhine,

–  având în vedere comunicatul de presă comun din 25 noiembrie 2016 cu privire la cel de al treilea dialog UE-Myanmar/Birmania pe tema drepturilor omului,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 4 decembrie 2015 referitoare la apatridie,

–  având în vedere recentele informări ale Oficiului Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) și ale Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania, din 29 și 18 noiembrie 2016, cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului în zona de nord a statului Rakhine,

–  având în vedere raportul OHCHR intitulat „Situația drepturilor omului în cazul musulmanilor rohingya și al altor minorități din Myanmar/Birmania”, din 20 iunie 2016, și raportul Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului din Myanmar/Birmania din 18 martie 2016,

–  având în vedere Convenția ONU din 1951 privind statutul refugiaților și Protocolul din 1967 la aceasta,

–  având în vedere Convenția privind statutul apatrizilor din 1954 și Convenția privind reducerea apatridiei din 1961,

–  având în vedere Planul global de acțiune al Agenției ONU pentru refugiați (UNHCR) privind eradicarea apatridiei (2014-2024), din noiembrie 2014,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului (DUDO) din 1948,

–  având în vedere declarația de final de misiune din 20 ianuarie 2017 a Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului din Myanmar/Birmania, Yanghee Lee, în care acesta a concluzionat că „situația este în prezent mai gravă decât în orice moment din ultimii ani”,

–  având în vedere Raportul final al Comisiei consultative privind statul Rakhine din august 2017,

–  având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice și Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, ambele din 1966,

–  având în vedere Carta Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN),

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit Agenției ONU pentru refugiați (UNHCR), în ultimele două săptămâni peste 300 000 de musulmani rohingya care au fugit din calea violențelor comise în statul Rakhine au încercat să se refugieze în Bangladesh;

B.  întrucât în statul Rakhine din Myanmar/Birmania locuiesc aproximativ un milion de rohingya, un grup minoritar predominant musulman care este supus unor represiuni și încălcări continue și grave ale drepturilor omului, inclusiv amenințări la adresa vieții și securității, negarea drepturilor la sănătate și educație, muncă forțată, violență sexuală și limitări ale drepturilor politice;

C.  întrucât etnicii rohingya sunt oficial apatrizi din 1982, când a fost adoptată Legea privind cetățenia birmană, care a impus restricții severe ale libertății de circulație și i-a constrâns să locuiască în tabere;

D.  întrucât, la 25 august 2017, un grup de insurgenți rohingya a atacat mai multe secții de poliție și o bază militară din statul Rakhine; întrucât acest atac a declanșat o contraofensivă militară semnificativă, cu încălcări grave și pe scară largă ale drepturilor omului, inclusiv asasinate, violuri și tortură; întrucât organizațiile pentru apărarea drepturilor omului, în special Human Rights Watch, au raportat, folosindu-se de imagini transmise prin satelit, distrugerea pe scară largă a unor locuințe și a altor tipuri de clădiri în zone din nordul statului Rakhine în prezent inaccesibile ONG-urilor și observatorilor independenți;

E.  întrucât, conform Constituției Myanmarului/Birmaniei în vigoare, armata nu este supusă controlului civil și are puteri extinse asupra guvernului și securității naționale;

F.  întrucât persoanele care fug din Myanmar/Birmania, printre care se numără multe femei și mulți copii, aleg trasee periculoase, riscând să fie împușcate și confruntându-se cu dificultatea rutelor, cu riscul de a muri de foame și cu lipsa asistenței medicale; întrucât zeci de persoane au murit pe drum; întrucât personalul pazei de coastă din Bangladesh a descoperit cadavrele a cel puțin 20 de persoane care au fugit din Myanmar/Birmania;

G.  întrucât Bangladesh a depus o plângere împotriva autorităților din Myanmar/Birmania în legătură cu minele amplasate de acestea de-a lungul unei părți a frontierei dintre cele două țări, pentru a împiedica întoarcerea musulmanilor rohingya care fug din calea violențelor;

H.  întrucât membrilor personalului internațional al ONU și al organizațiilor neguvernamentale internaționale le este interzis accesul în zonele afectate de conflict și întrucât agențiile ONU se află în imposibilitatea de a oferi ajutor umanitar, inclusiv alimente, apă și medicamente populației rohingya;

I.  întrucât, la 10 septembrie 2017, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Raad Al Hussein, a anunțat că situația din Myanmar/Birmania „pare un exemplu clasic de epurare etnică”;

J.  întrucât China și Rusia au blocat, în martie 2017, adoptarea unei declarații de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind situația minorității rohingya din Myanmar/Birmania,

1.  condamnă ferm toate atacurile din statul Rakhine; este profund preocupat de gravitatea și amploarea crescânde ale încălcărilor drepturilor omului, printre care se numără asasinate, ciocniri violente, distrugeri ale unor proprietăți private și strămutarea a sute de mii de civili;

2.  solicită insistent forțelor armate și forțelor de securitate să pună capăt imediat asasinatelor, hărțuirilor și violurilor împotriva populației rohingya, precum și incendierii caselor acesteia;

3.  reamintește că autoritățile din Myanmar/Birmania au datoria de a proteja, fără discriminare, toți civilii împotriva abuzurilor, precum și de a investiga încălcările grave ale drepturilor omului și de a-i urmări în justiție pe cei responsabili, în conformitate cu standardele și obligațiile în materie de drepturi ale omului;

4.  face apel la autoritățile din Myanmar/Birmania să permită accesul imediat și neîngrădit observatorilor independenți, organizațiilor internaționale pentru apărarea drepturilor omului, jurnaliștilor și altor observatori internaționali, precum și Națiunilor Unite, în special misiunii ONU de stabilire a faptelor instituite în martie de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, în vederea asigurării unor anchete independente și imparțiale cu privire la acuzațiile de încălcări grave ale drepturilor omului comise de toate părțile;

5.  solicită de urgență ca organizațiilor de ajutor umanitar să li se permită accesul în toate zonele de conflict și la toate persoanele strămutate, fără discriminare, pentru ca lucrătorii umanitari să poată acorda asistență persoanele aflate în pericol;

6.  face apel la guvernul din Myanmar/Birmania să îndepărteze imediat toate minele de la granița cu Bangladesh;

7.  îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania și îndeosebi pe consilierul de stat Aung San Suu Kyi să condamne fără echivoc orice incitare la ură rasială sau religioasă și să combată discriminarea socială și ostilitățile împotriva minorității rohingya; îndeamnă, de asemenea, guvernul din Myanmar/Birmania să respecte dreptul universal la libertatea religioasă sau de credință; reamintește consilierului de stat să insiste pentru transpunerea în practică a recomandărilor formulate în raportul final al Comisiei consultative privind statul Rakhine, care a fost elaborat la cererea sa; deplânge deteriorarea dramatică a situației în perioada care s-a scurs de la declarația din 18 mai 2015 a purtătorului de cuvânt al partidului lui Suu Kyi, potrivit căreia guvernul din Myanmar/Birmania ar trebui să reinstituie cetățenia pentru minoritatea rohingya;

8.  reamintește laureatei din 1990 a Premiului Saharov Aung San Suu Kyi că premiul se acordă celor care apără drepturile omului, protejează drepturile minorităților și respectă dreptul internațional, printre alte criterii; atrage atenția că este necesar să se ia în considerare posibilitatea retragerii Premiului Saharov în cazurile în care laureații nu mai respectă aceste criterii după decernarea premiului;

9.  recunoaște eforturile depuse de Bangladesh, în fața acestei catastrofe umanitare, pentru a facilita protecția a sute de mii de refugiați rohingya; încurajează ferm autoritățile din Bangladesh și din alte țări învecinate să îi primească pe toți cei care fug din calea violențelor din statul Rakhine și să respecte principiul nereturnării; invită Comisia și statele membre să crească sprijinul financiar și material pentru acești refugiați;

10.  își reiterează recomandarea ca guvernele țărilor ce se confruntă cu un aflux de refugiați rohingya să coopereze îndeaproape cu UNHCR, care dispune de expertiza tehnică necesară pentru a evalua statutul de refugiat și are mandatul de a proteja refugiații și persoanele apatride; invită UE și ONU să sprijine, în acest sens, țările vecine cu Myanmar/Birmania;

11.  invită, de asemenea, ASEAN și guvernele regionale să ia măsuri imediate în scopul de a intensifica presiunea asupra guvernului din Myanmar/Birmania pentru a pune capăt abuzurilor, a proteja toți civilii din statul Rakhine și a acorda sprijin refugiaților care fug;

12.  sprijină eforturile pentru intensificarea unui proces politic bazat pe transpunerea în practică a recomandărilor de la Annan; invită Consiliul de Securitate al ONU și Adunarea Generală a ONU să adopte măsuri politice și diplomatice eficace care să asigure respectarea de către guvernul din Myanmar/Birmania a obligațiilor care îi revin față de minoritatea rohingya în ceea ce privește asigurarea protecției și a accesului la ajutoare; solicită, în acest sens, o rezoluție a Adunării Generale a ONU și a Consiliului de Securitate care să condamne încălcările drepturilor, insistând pe accesul în statul Rakhine și solicitând tragerea la răspundere pentru încălcările grave ale dreptului internațional comise de toate părțile; solicită, de asemenea, adoptarea unei rezoluții în cadrul reuniunii din septembrie 2017 a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, care să prelungească mandatul misiunii de stabilire a faptelor;

13.  îndeamnă China și alți actori internaționali și regionali să utilizeze toate canalele pentru a solicita stoparea atrocităților și găsirea unei soluții pașnice;

14.  invită Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR/VP) și statele membre ale UE să își intensifice semnificativ presiunea asupra guvernului din Myanmar/Birmania și asupra forțelor de securitate pentru a pune capăt încălcărilor drepturilor, a coopera cu anchetatorii ONU și cu agențiile umanitare internaționale și a asigura tragerea la răspundere pentru încălcările grave ale dreptului internațional; invită, în acest sens, VP/ÎR și statele membre ale UE să joace un rol activ în sprijinirea unor acțiuni imediate la nivelul ONU și să afirme clar că UE este pregătită să ia în considerare sancțiuni specifice împotriva unor persoane și entități, precum și să evalueze consecințele în contextul preferințelor comerciale de care beneficiază Myanmar/Birmania, în cazul în care încălcările grave ale dreptului internațional continuă cu impunitate;

15.  invită VP/ÎR să prezinte un raport Parlamentului cu privire la inițiativele UE din cadrul ONU și în contextul Consiliului Afaceri Externe al UE;

16.  invită UE și statele sale membre să primească favorabil relatările și declarațiile reprezentanților minorității rohingya cu privire la situația de la fața locului;

17.  sprijină eforturile menite să asigure prezența pe teren a unor observatori independenți sub îndrumarea ONU, pentru atenuarea crizei umanitare; invită autoritățile din Myanmar/Birmania să permită accesul imediat și neîngrădit al observatorilor independenți, îndeosebi al misiunii de stabilire a faptelor instituite de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în martie 2017;

18.  sprijină înființarea unui birou al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului în Myanmar/Birmania, cu un mandat complet;

19.  solicită ca UE și statele sale membre să sprijine Planul de acțiune globală al UNHCR pentru 2014-2024 menit să pună capăt apatridiei;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului și parlamentului din Myanmar/Birmania, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Secretarului General al ASEAN, Comisiei interguvernamentale pentru drepturile omului a ASEAN, raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania, Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.