Procedūra : 2017/2868(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0543/2017

Pateikti tekstai :

RC-B8-0543/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/10/2017 - 4.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0381

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 436kWORD 55k
4.10.2017
PE611.649v01-00}
PE611.470v01-00}
PE611.473v01-00}
PE611.477v01-00}
PE611.479v01-00}
PE611.480v01-00} RC1
 
B8-0543/2017}
B8-0544/2017}
B8-0547/2017}
B8-0551/2017}
B8-0553/2017}
B8-0554/2017} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

Verts/ALE (B8-0543/2017)

ALDE (B8-0544/2017)

PPE (B8-0547/2017)

S&D (B8-0551/2017)

ECR (B8-0553/2017)

EFDD (B8-0554/2017)


dėl albinizmo sutrikimą turinčių asmenų padėties Afrikoje, visų pirma Malavyje (2017/2868(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere PPE frakcijos vardu
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu
Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu
Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

European Parliament resolution on the situation of persons with albinism in Africa, notably in Malawi (2017/2868(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl albinizmo Afrikoje, visų pirma į savo 2016 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl asmenų, kuriems būdingas albinizmas, padėties Afrikoje, ypač Malavyje(1), ir 2008 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl albinosų žudymo Tanzanijoje(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 24 d. ir 2016 m. sausio 18 d. Jungtinių Tautų nepriklausomos ekspertės albinizmo sutrikimą turinčių asmenų naudojimosi žmogaus teisėmis klausimais pranešimus,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 13 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) pareiškimą Tarptautinės informavimo apie albinizmą dienos proga,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro 2017 m. rugsėjo 19 d. pranešimą „Esminis žingsnis siekiant panaikinti nebaudžiamumą už žmogaus teisių pažeidimus, susijusius su raganavimu“ ir 2017 m. liepos 28 d. pranešimą „JT ekspertė apie Tanzaniją: užregistruotų išpuolių prieš albinizmo sutrikimą turinčius asmenis mažėja, tačiau pagrindinės priežastys vis dar giliai įsišaknijusios kaimo vietovėse“,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 69/170 dėl Tarptautinės informavimo apie albinizmą dienos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 23 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 70/229 dėl albinizmo sutrikimą turinčių asmenų,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 5 d. Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisijos rezoliuciją Nr. 263 dėl išpuolių prieš albinizmo sutrikimą turinčius asmenis ir jų diskriminacijos prevencijos,

–  atsižvelgdamas į 2017–2021 m. regioninį veiksmų planą, kuriuo siekiama nutraukti išpuolius prieš albinizmo sutrikimą turinčius asmenis Afrikoje, ir 2017 m. gegužės 22 d. Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisijos rezoliuciją Nr. 373,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 1992 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų deklaraciją dėl tautinėms arba etninėms, religinėms arba kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Kotonu partnerystės susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi albinizmas yra paveldimas genetinis sutrikimas, nuo kurio kenčia maždaug vienas iš 20 000 žmonių pasaulyje, ir jis būdingas kur kas daugiau žmonių Užsachario šalyse, visų pirma Tanzanijoje, Malavyje ir Burundyje – jose gyvena daugiausia albinizmo sutrikimą turinčių žmonių;

B.  kadangi didžiausią grėsmę albinizmo sutrikimą turintiems asmenims kelia klaidingi įsitikinimai ir prietarai, susiję su šiuo sutrikimu; kadangi didžiausia grėsmė albinizmo sutrikimą turintiems asmenims kyla tuomet, kai albinizmas klaidingai susiejamas su magiškomis galiomis; kadangi tokie mitai skatina smurtą ir prekybą jų kūno dalimis, tikintis, kad jos neša sėkmę, užtikrina sveikatą ir turtą; kadangi albinizmo sutrikimą turinčios moterys prievartaujamos, nes klaidingai tikima, kad lytiniai santykiai su jomis gali išgydyti nuo ŽIV ir AIDS;

C.  kadangi, pasak žmogaus teisių grupių, per pastarąjį dešimtmetį Afrikoje užregistruota 600 išpuolių prieš albinizmo sutrikimą turinčius asmenis, nors tikriausiai šie skaičiai pernelyg maži; kadangi per pastaruosius metus tokių išpuolių gerokai padažnėjo, ypač Malavyje, Tanzanijoje ir Mozambike;

D.  kadangi 2016 m. 25 Afrikos šalyse nužudyti 172 albinizmo sutrikimą turintys asmenys ir prieš juos įvykdyti 276 kiti išpuoliai; kadangi šiemet, neskaitant Malavio, išpuoliai prieš albinizmo sutrikimą turinčius asmenis taip pat užregistruoti Burundyje, Mozambike, Zambijoje ir Tanzanijoje – dauguma aukų, kaip pranešama, buvo vaikai;

E.  kadangi nuo 2017 m. pradžios naują albinizmo sutrikimą turinčių asmenų žmogžudysčių ir išpuolių prieš juos bangą paskatino sisteminiai Malavio baudžiamojo teisingumo sistemos trūkumai, dėl kurių šios pažeidžiamos grupės nariai paliekami nusikaltėlių gaujų malonei; kadangi nuo 2017 m. sausio mėn. nužudyti bent du albinizmo sutrikimą turintys asmenys ir pranešama, kad pasikėsinta nužudyti ar pagrobti dar septynis;

F.  kadangi nepaisant to, kad 2016 m. Malavyje įvesti griežtesni įstatymai, įskaitant Baudžiamojo kodekso ir Anatomijos akto reformą, neužkirstas kelias plintančioms žmogžudystėms ir išpuoliams prieš šią pažeidžiamą grupę, daugiausia dėl menko įstatymų vykdymo ir menkų teisėsaugos pajėgumų, giliai įsišaknijusių priežasčių ir socialinės bei kultūrinės aplinkos, taip pat dėl to, kad nusikaltimus padarę asmenys retai nustatomi, patraukiami atsakomybėn ir nuteisiami;

G.  kadangi albinizmo sutrikimą turintys asmenys susiduria su ypač dideliais žmogaus teisių pažeidimais, pradedant priekabiavimu, persekiojimu, visuomenine diskriminacija ir atskirtimi, baigiant grobimu, prievartavimu ir žudymu;

H.  kadangi albinizmo sutrikimą turinčioms moterims ir vaikams kyla ypač didelė rizika tapti socialiai atskirtais; kadangi dėl šio sutrikimo paliekami kūdikiai; kadangi dėl priekabiavimo, stigmatizacijos ir bendros išpuolių baimės nukenčia vaikų išsilavinimas;

I.  kadangi Tanzanijos vyriausybė, siekdama kovoti su raganavimu šalyje, ėmėsi rimtų ir apčiuopiamų veiksmų, įskaitant tradicinių gydytojų licencijų sustabdymą ir daugybės raganių suėmimą; kadangi 2008 m. Tanzanijos prezidentas paskyrė pirmą parlamento narį, turintį albinizmo sutrikimą, o 2015 m. gruodžio mėn. – pirmą ministro pavaduotoją, turintį albinizmo sutrikimą;

J.  kadangi Mozambikas, Nigerija ir Kenija, reaguodamos į išpuolius, priėmė veiksmų planą, kuriuo siekiama skatinti viešąjį švietimą apie albinizmą ir didinti šeimų ir bendruomenių žinias šiuo klausimu, užtikrinti albinizmo sutrikimą turinčių asmenų apsaugą ir teikti jiems socialinę pagalbą, užtikrinti jiems teisinę pagalbą, sparčias procedūras ir išpuolių prevenciją, išplatinti ir skelbti teismo sprendimus, kaip atgrasomąją priemonę, ir atlikti tolesnius tyrimus, siekiant gerinti plane nustatytas priemones ir prisidėti prie informacija grindžiamo politikos formavimo;

K.  kadangi 2017 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisija patvirtino 2017–2021 m. regioninį veiksmų planą, kuriuo siekiama nutraukti išpuolius prieš albinizmo sutrikimą turinčius asmenis ir kuriam pritarė Jungtinės Tautos ir įvairūs regioniniai ir tarptautiniai suinteresuotieji subjektai; kadangi šio veiksmų plano tikslas – skatinti dėti bendras pastangas ir imtis veiksmų siekiant kovoti su smurtu prieš albinizmo sutrikimą turinčius asmenis, ginti tokių asmenų ir jų šeimų teises;

L.  kadangi, nepaisant didėjančio tarptautinio dėmesio ir naujų teisės aktų priėmimo atitinkamose šalyse, persekiojimo ir nuteisimo atvejų skaičius tebėra labai mažas, o daugelyje Afrikos šalių ir toliau už nusikaltimus ir kankinimus visiškai nebaudžiama;

M.  kadangi žmogžudystės, luošinimas, diskriminacija, priekabiavimas ir stigmatizacija privertė šimtus albinizmo sutrikimą turinčių asmenų išsikelti į laikinas prieglaudas rajonuose, į kuriuos jie pabėgo; kadangi dėl tokios padėties albinizmo sutrikimą turinčių asmenų perspektyvos dar labiau pablogėjo, o nesaugumas dar labiau padidėjo, sumažėjo jų galimybės naudotis tokiomis pagrindinėmis paslaugomis, kaip sveikatos priežiūra ir švietimas, jų galimybės įsidarbinti ir dalyvauti visuomenės gyvenime; kadangi sunkumai, su kuriai susiduria albinizmo sutrikimą turintys asmenys, trukdo gauti tinkamą medicininę priežiūrą, įskaitant prevencinius odos priežiūros vaistus, o tai galėtų būti įveikta regione kuriant medicinos įstaigas ir gerinant žinias;

N.  kadangi visą gyvenimą trunkanti baimė ir diskriminacija daro ilgalaikę ir netgi nebepataisomą psichosocialinę žalą;

O.  kadangi 2015 m. kovo mėn. Jungtinės Tautos paskyrė savo pirmąją nepriklausomą ekspertę albinizmo sutrikimą turinčių asmenų naudojimosi žmogaus teisėmis klausimais Ikponwosą Ero ir birželio 13 dieną oficialiai paskelbė Tarptautine informavimo apie albinizmą diena;

P.  kadangi ES rengia viešas paramos kampanijas, kad išsamiau informuotų šiuo klausimu, ir remia pilietinės visuomenės organizacijų veiklą ir vietos valdžios institucijų pajėgumų stiprinimo pastangas siekiant kovoti su albinizmo sutrikimą turinčių asmenų žudymu;

Q.  kadangi dėl smurto, diskriminacijos ir marginalizacijos neproporcingai daug albinizmo sutrikimą turinčių asmenų patiria skurdą;

1.  reiškia didžiulį susirūpinimą dėl nenutrūkstamos ir paplitusios albinizmo sutrikimą turinčių asmenų diskriminacijos ir persekiojimo Afrikoje, ypač atsižvelgdamas į pastaruoju metu Malavyje išaugusį smurtą; griežtai smerkia visus žudymus, grobimus, luošinimą ir kitokį nežmonišką ir žeminamą elgesį, kurį tenka patirti albinizmo sutrikimą turintiems asmenims, užjaučia aukų šeimas ir su jomis solidarizuojasi; taip pat smerkia bet kokią spekuliacinę prekybą albinizmo sutrikimą turinčių asmenų kūno dalimis;

2.  tebėra labai susirūpinęs, kad įvedus griežtesnius įstatymus Malavyje neužkirstas kelias pastaruoju metu ypač padažnėjusiems išpuoliams prieš albinizmo sutrikimą turinčius asmenis; palankiai vertina Baudžiamojo kodekso ir Anatomijos akto reformas; vis dėlto ragina Malavio valdžios institucijas visapusiškai ištirti pastaruoju metu kilusią nusikaltimų prieš albinizmo sutrikimą turinčius asmenis bangą ir patraukti su albinizmu susijusius nusikaltimus padariusius asmenis atsakomybėn;

3.  primena, kad pagrindinė valstybės pareiga– apsaugoti savo piliečius, įskaitant pažeidžiamas grupes, ir ragina Malavio vyriausybę suteikti veiksmingą apsaugą albinizmo sutrikimą turintiems asmenims, užtikrinti jų teisę į gyvybę ir asmens saugumą, laikantis Malavio prisiimtų tarptautinių žmogaus teisių įsipareigojimų ir prievolių;

4.  primygtinai ragina Malavio valdžios institucijas iniciatyviai imtis veiksmų prieš visas nusikalstamas organizacijas, susijusias su raganavimo ir prekybos žmonėmis veikla, suteikti policijai tinkamus mokymus ir išteklius, nuodugniai ištirti su albinizmu susijusius nusikaltimus, nutraukti nebaudžiamumą ir kuo skubiau paprašyti tarptautinės paramos, kad būtų atliktas nešališkas ir veiksmingas visų užregistruotų išpuolių prie albinizmo sutrikimą turinčius asmenis tyrimas, kad už juos atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn ir būtų nubausti;

5.  ragina atitinkamas Afrikos šalis prireikus papildyti įstatymus, kad kūno dalių laikymas ir prekyba jomis būtų laikomi nusikaltimu;

6.  ragina Malavio vyriausybę veiksmingiau tenkinti medicininius, psichologinius ir socialinius albinizmo sutrikimą turinčių asmenų poreikius – suteikti jiems vienodą prieigą prie sveikatos priežiūros ir švietimo vykdant įtraukties politikos priemones; primena, kad prieiga prie sveikatos priežiūros ir švietimo tebėra didelė albinizmo sutrikimą turinčių asmenų problema, kuri turi būti išspręsta; ragina daugiau investuoti į tai, kad būtų sukurtos tinkamos socialinės, priežiūros ir konsultavimo struktūros, skirtos nukentėjusiems, ypač moterims ir vaikams, ir geriau tenkinami jų medicininiai ir psichologiniai poreikiai; primygtinai nurodo, kad derėtų taikyti politikos priemones, siekiant palengvinti jų reintegraciją į bendruomenes;

7.  pabrėžia, kad iš esmės trūkstant suvokimo ir sveikatos srities informacijos apie albinizmą blogėja albinizmo sutrikimą turinčių asmenų sveikatos būklė; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad šie asmenys turėtų galimybę naudotis sveikatos priežiūra, ypač kaimo ir atokiose vietovėse; mano, kad reikėtų rengti specialius sveikatos priežiūros darbuotojų mokymus apie albinizmą; ragina pagerinti mokytojų ir mokyklų administracijų darbuotojų mokymą albinizmo tema, taip pat ragina Malavio valdžios institucijas albinizmo sutrikimą turintiems asmenims suteikti geresnes galimybes mokytis ir naudotis švietimo sistema;

8.  palankiai vertina Tanzanijos vyriausybės pastangas kovoti su albinizmo sutrikimą turinčių asmenų diskriminacija ir jos sprendimą uždrausti raganių veiklą, taip siekiant sustabdyti šios grupės asmenų žudymą, tačiau sykiu pripažįsta, kad atsakomybėn patraukiama per mažai nusikaltėlių; palankiai vertina ir Mozambiko, Kenijos bei Nigerijos dedamas pastangas;

9.  mano, kad reikėtų daugiau pastangų kovoti su albinizmo sutrikimą turinčių asmenų diskriminacijos ir smurto prieš juos priežastimis, t. y. vykdyti viešas informuotumo didinimo kampanijas; pabrėžia, kad vietos valdžios institucijos ir pilietinės visuomenės organizacijos atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį propaguodamos albinizmo sutrikimą turinčių asmenų teises, informuodamos ir šviesdamos gyventojus, griaudamos mitus ir naikindamos prietarus, susijusius su albinizmu;

10.  yra susirūpinęs dėl ypatingų sunkumų, su kuriais susiduria albinizmo sutrikimą turintys moterys ir vaikai, nes dėl jų jie dažniau patiria skurdą, nesaugumą ir izoliaciją; primygtinai ragina visiems nukentėjusiesiems užtikrinti prieigą prie deramos medicininės ir psichologinės priežiūros, taip pat ragina taikyti tinkamas politikos priemones šių asmenų reintegracijai į jų bendruomenes palengvinti;

11.  ragina atitinkamų šalių valdžios institucijas, kad jos, bendradarbiaudamos su tarptautiniais ir regioniniais partneriais, įsipareigotų kovoti su žalingais prietarais, dėl kurių vykdomi išpuoliai prieš albinizmo sutrikimą turinčius asmenis, imtųsi visų reikiamų neteisėtos prekybos albinizmo sutrikimą turinčių asmenų kūno dalimis prevencijos ir kovos su ja priemonių, persvarstytų įtariamų kapų plėšimų bylas, atsektų ir nustatytų tokių kūno dalių paklausos šaltinius ir patrauktų albinizmo sutrikimą turinčių asmenų medžiotojus atsakomybėn;

12.  primena, kad smurtas prieš albinizmo sutrikimą turinčius asmenis dažnai yra tarpvalstybinio pobūdžio, ir primygtinai nurodo, kad reikia stiprinti regioninį bendradarbiavimą šioje srityje; todėl palankiai vertina visas regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu vykdomas iniciatyvas, kuriomis siekiama kovoti su smurtu prieš albinizmo sutrikimą turinčius asmenis, visų pirma tai, kad Afrikos Sąjunga ir Jungtinės Tautos priėmė 2017–2021 m. regioninį veiksmų planą dėl albinizmo, nes tai teigiamas ir konkretus Afrikos lyderių įsipareigojimo ženklas; ragina nedelsiant ir veiksmingai jį įgyvendinti;

13.  ragina ES ir valstybes nares toliau palaikyti ryšius su atitinkamomis šalimis, taip siekiant iš tiesų remti jų pastangas parengti politikos priemones, kurias taikant atsižvelgiama į specialius albinizmo sutrikimą turinčių asmenų poreikius ir teises, vadovaujantis nediskriminavimo ir socialinės įtraukties principais, suteikiant reikalingą finansinę ir techninę pagalbą;

14.  ragina ES toliau atidžiai stebėti albinizmo sutrikimą turinčių asmenų žmogaus teisių padėtį Afrikoje, visų pirma, kad delegacijos reguliariai teiktų ataskaitas ir imtųsi atitinkamų veiksmų, taip pat toliau skatinti iš esmės pagerinti šių asmenų apsaugą ir socialinę integraciją;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Malavio ir Tanzanijos vyriausybėms ir parlamentams, Afrikos Sąjungai ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.

 

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0314.

(2)

OL C 295 E, 2009 12 4, p. 94.

Teisinė informacija - Privatumo politika