Postup : 2017/2870(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0549/2017

Předložené texty :

RC-B8-0549/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/10/2017 - 4.3
CRE 05/10/2017 - 4.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0383

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 368kWORD 56k
4.10.2017
PE611.475v01-00}
PE611.476v01-00}
PE611.481v01-00}
PE611.482v01-00}
PE611.484v01-00}
PE611.486v01-00}
PE611.487v01-00} RC1
 
B8-0549/2017}
B8-0550/2017}
B8-0555/2017}
B8-0556/2017}
B8-0558/2017}
B8-0560/2017}
B8-0561/2017} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ALDE (B8-0549/2017)

ECR (B8-0550/2017)

GUE/NGL (B8-0555/2017)

EFDD (B8-0556/2017)

PPE (B8-0558/2017)

S&D (B8-0560/2017)

Verts/ALE (B8-0561/2017)


o situaci na Maledivách (2017/2870(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil za skupinu PPE
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Wajid Khan za skupinu S&D
Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek za skupinu ECR
Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset, Jozo Radoš za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Agea za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Maledivách (2017/2870(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Maledivách, zejména na usnesení ze dne 16. září 2004(1), ze dne 30. dubna 2015(2) a ze dne 17. prosince 2015(3),

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), mezi jehož smluvní strany patří i Maledivy,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–  s ohledem na obecné pokyny EU týkající se trestu smrti,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, zejména na její články 2, 7 a 19,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989,

–  s ohledem na Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese ze dne 27. července 2017,

–  s ohledem na zprávu z pracovní cesty předloženou na 5. meziparlamentním setkání výborů EU-Maledivy, které se konalo ve dnech 8. a 9. února 2016,

–  s ohledem na prohlášení o situaci na Maledivách, které dne 25. července 2017 vydala delegace EU na Maledivách společně s velvyslanectvími členských států EU a velvyslanectvími Kanady, Norska, Švýcarska a Spojených států akreditovanými na Maledivách,

–  s ohledem na prohlášení tiskového mluvčího místopředsedkyně Evropské komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o odsouzení bývalého prezidenta Malediv Muhammada Našída ze dne 14. března 2016,

–  s ohledem na prohlášení zvláštní zpravodajky OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy Agnès Callamardové ze dne 3. srpna 2017 o „bezprostředně hrozícím“ obnovení poprav na Maledivách,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU udržuje s Maledivami dlouhodobé vztahy a statisíce evropských turistů každoročně cestuje na Maledivy;

B.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv na Maledivách se od prvních demokratických voleb v této zemi, které se konaly v roce 2008, a od okamžiku, kdy byl její první demokraticky zvolený prezident Muhammad Našíd v roce 2012 vyhnán, dramaticky zhoršila;

C.  vzhledem k tomu, že dochází k oslabování politických a občanských svobod, svévolnému zadržování vedoucích představitelů opozice, útokům na sdělovací prostředky, rostoucí náboženský konzervatismus vede k poklesu náboženské svobody a tolerance a prezident Abdalláh Jamín, vůdce Pokrokové strany Malediv, a jeho vláda usilují o pevnější uchopení moci;

D.  vzhledem k tomu, že dne 22. srpna 2017 bezpečnostní síly násilně uzavřely parlament (Majlis), což opoziční poslanci popsali jako pokus znemožnit projednání návrhu na odvolání předsedy parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že členové opozičních stran, nezávislí novináři a obránci lidských práv informují o zvýšeném počtu hrozeb a útoků ze strany úřadů, policie a extremistických skupin;

F.  vzhledem k tomu, že v březnu 2015 byl Muhammad Našíd, první demokratický zvolený prezident Malediv, odsouzen ke 13 letům odnětí svobody na základě obvinění z terorismu; vzhledem k tomu, že z 85 poslanců parlamentu je 12 členů opozice postaveno před soud, nejméně třem byly zabaveny jejich cestovní pasy a alespoň jeden je nadále svévolně zadržován; vzhledem k tomu, že v roce 2018 se mají v zemi uskutečnit prezidentské volby;

G.  vzhledem k tomu, že se se znepokojením hovořilo o značně zpolitizované maledivské soudní moci, která po léta zneužívala své pravomoci a rozhodovala ve prospěch strany, která je právě u moci, a proti opozičním politikům; vzhledem k tomu, že právo na spravedlivý proces stále ještě není zaručeno a příslušné zásady představují základní prvky právního státu;

H.  vzhledem k tomu, že parlament Malediv přijal dne 9. srpna 2016 „zákon o ochraně pověsti a dobrého jména a o svobodě projevu“, který stanoví řadu omezení svobody projevu a uděluje vládě pravomoc zrušit nebo pozastavit licence provozovatelům vysílání, vydavatelům, internetovým stránkám a jiným sdělovacím prostředkům;

I.  vzhledem k tomu, že prezident Malediv v srpnu 2016 ratifikoval řadu změn zákona o svobodě shromažďování, které omezily prostory vyhrazené pro zákonné protesty;

J.  vzhledem k tomu, že podle zjištění výboru Meziparlamentní unie pro lidská práva poslanců jsou Maledivy jednou ze zemí s nejhorší situací na světě, pokud jde o útoky na opoziční poslance parlamentu, protože tamní opoziční politici jsou běžně zastrašováni, zatýkáni a vězněni; vzhledem k tomu, že svoboda projevu, svoboda sdělovacích prostředků, svoboda sdružování a demokratický pluralismus jsou stále více v ohrožení, neboť došlo k zatčení a obvinění stovek účastníků protivládních protestů; vzhledem k tomu, že roste počet důkazů o tom, že trestní obvinění vznesená proti politickým oponentům prezidenta Jamína mohla být politicky motivována;

K.  vzhledem k tomu, že prezident Jamín opakovaně ohlásil svůj záměr pokračovat v provádění státem schválených poprav a ukončit 60 let trvající moratorium; vzhledem k tomu, že v asijsko-tichomořském regionu zrušilo dvacet států trest smrti a sedm dalších trest smrti v praxi neprovádí;

L.  vzhledem k tomu, že na Maledivách je v současné době nejméně 20 osob odsouzeno k trestu smrti a z toho alespoň pět osob bylo v době zatčení mladších 18 let; vzhledem k tomu, že maledivské právní předpisy v rozporu s mezinárodním právem umožňují odsoudit nezletilé osoby k trestu smrti, který je odložen do doby, než nezletilá osoba dosáhne věku 18 let; vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajka OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy naléhavě vyzvala vládu Malediv, aby popravy neobnovovala;

M.  vzhledem k tomu, že nejméně ve třech případech, a to v případě Husseina Humaama Ahmeda, Ahmeda Murratha a Mohameda Nabíla, potvrdil nejvyšší soud Malediv trest smrti vynesený v soudních procesech, které nesplňovaly mezinárodně uznávané normy; vzhledem k tomu, že všem třem nyní bezprostředně hrozí poprava;

N.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní komise právníků nedávno odsoudila pozastavení oprávnění 56 maledivským právníkům, což je třetina právníků, kteří v této zemi vykonávají právnickou praxi, přičemž všichni se připojili k výzvě k reformám soudního systému, které by zajistily nezávislost soudnictví;

O.  vzhledem k tomu, že panuje také znepokojení nad rostoucí militantností radikálních islamistů a nad množstvím zradikalizovaných mladých mužů a žen, kteří údajně vstoupili do řad IS/Dá´iše;

P.  vzhledem k tomu, že blogger a důrazný kritik vlády Jamín Rašíd byl dne 23. dubna 2017 zavražděn; vzhledem k tomu, že novinář Ahmed Rilwan se od srpna 2014 pohřešuje a jsou obavy, že je mrtev; vzhledem k tomu, že blogger Ismail Rašíd byl v roce 2012 pobodán a zraněn;

1.  vyjadřuje hluboké politování nad zhoršující se politickou a lidskoprávní situací na Maledivách a nad stále více autoritářským režimem prezidenta Abdalláha Jamína a jeho vlády, což vytváří atmosféru strachu a ohrožuje pokrok dosažený v této zemi v posledních letech v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu, zejména s ohledem na volby, které se mají konat v roce 2018;

2.  odsuzuje schválení zákona o hanobení a svobodě projevu v roce 2016, jehož cílem je omezit svobodu projevu, a změny zákona o svobodě shromažďování z roku 2016 omezující právo na shromažďování; vyzývá vládu Malediv, aby uvedla všechny vnitrostátní právní předpisy do souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv a zrušila výše uvedené zákony;

3.  vyjadřuje politování nad zákroky proti politickým oponentům na Maledivách a vyzývá vládu, aby v plném rozsahu zprostila obvinění bývalého prezidenta Muhammada Našída a aby okamžitě a bezpodmínečně propustila všechny osoby, které jsou zadržovány z politických důvodů, včetně Qasima Ibrahima, vůdce Republikánské strany (Jumhoory Party); připomíná vládě její mezinárodní závazky dodržovat základní svobody a práva vyplývající z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, k nimž patří minimální záruky spravedlivého procesu;

4.  vyzývá nejvyšší soud Malediv, aby okamžitě odvolal pozastavení činnosti v případě těch z celkem 56 právníků, vůči nimž bylo toto opatření v září přijato a je stále v platnosti; znovu vyzývá vládu, aby zajistila plnou nezávislost a nestrannost soudní moci a zaručila všem občanům právo na spravedlivé a transparentní soudnictví bez politického ovlivňování;

5.  znovu zdůrazňuje důsledné odmítání trestu smrti ze strany EU, a to ve všech případech bez výjimky; vyzývá ke všeobecnému zrušení tohoto trestu; důrazně odsuzuje oznámení o znovuzavedení trestu smrti na Maledivách a naléhavě vyzývá vládu a parlament Malediv, aby respektovaly moratorium na používání trestu smrti, které je v platnosti již více než 60 let;

6.  vyzývá Komisi a členské státy, aby veřejně vyzvaly prezidenta Jamína a vládu Malediv, aby přezkoumaly všechny případy, kdy byl udělen trest smrti, s cílem zajistit dodržování mezinárodně uznávaných a ústavně zaručených práv na spravedlivý proces; vyzývá vládu, aby okamžitě zrušila všechny tresty smrti udělené nezletilým a aby zakázala popravy mladistvých pachatelů;

7.  domnívá se, že jediným způsobem, jak vyřešit zhoršující se situaci v oblasti demokracie, lidských práv a svobod na Maledivách, je prostřednictvím skutečného dialogu za účasti všech politických stran a ostatních představitelů občanské společnosti;

8.  vyzývá vládu Malediv, aby dodržovala a plně prosazovala právo protestovat, svobodu projevu, sdružování a shromažďování a svobodu svědomí, stejně jako svobodu náboženského vyznání a přesvědčení, a to bez ohledu na většinové náboženství;

9.  vyzývá vládu Malediv, aby ukončila beztrestnost samozvaných „strážců zákona“, kteří používali násilí proti lidem zasazujícím se o náboženskou toleranci, proti poklidným demonstrantům, kritickým sdělovacím prostředkům a občanské společnosti;

10.  odsuzuje násilné uzavření maledivského parlamentu jeho členům a obtěžování, zastrašování a zatýkání zvolených členů parlamentu;

11.  odsuzuje přetrvávající zastrašování novinářů, bloggerů a obránců lidských práv na Maledivách a hrozby namířené proti nim, zatýkání novinářů a útoky na ně a vynucené zavírání zpravodajských agentur;

12.  vyzývá vládu, aby zajistila nestranné a nezávislé vyšetření smrti Jamína Rašída a únos Ahmeda Rilwana s cílem odhalit všechny osoby, které jsou za tyto činy odpovědné, a zajistit jejich postavení před soud;

13.  vyzývá maledivské orgány, aby zajistily, aby Komise pro lidská práva na Maledivách, Národní komise pro otázky integrity a volební komise mohly fungovat nezávisle a bez vměšování vlády; vyzývá vládu Malediv, aby plně spolupracovala s lidskoprávními mechanismy OSN, včetně zvláštních postupů a Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva;

14.  vyzývá EU, aby v plné míře využívala všechny nástroje, které má k dispozici, v zájmu podpory dodržování lidských práv a demokratických zásad na Maledivách, a to i tím, že zváží zavedení dočasných individuálně cílených sankcí proti osobám, které ohrožují lidská práva;

15.  vyzývá maledivské orgány, aby zajistily plné uplatňování právních předpisů, které označují mrzačení ženských pohlavních orgánů za trestný čin, a aby pachatele postavily před soud;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, OBSE/ODHIR, Radě Evropy a maledivské vládě.

 

(1)

Úř. věst. C 140E, 9.6.2005, s. 165.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0180.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0464.

Právní upozornění - Ochrana soukromí