Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0549/2017Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0549/2017

  RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK olukorra kohta Maldiividel

  4.10.2017 - (2017/2870(RSP))

  vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,
  asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
  ALDE (B8-0549/2017)
  ECR (B8-0550/2017)
  GUE/NGL (B8-0555/2017)
  EFDD (B8-0556/2017)
  PPE (B8-0558/2017)
  S&D (B8-0560/2017)
  Verts/ALE (B8-0561/2017)

  Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel
  Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Wajid Khan fraktsiooni S&D nimel
  Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel
  Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel
  Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel
  Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel
  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel


  Menetlus : 2017/2870(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  RC-B8-0549/2017
  Esitatud tekstid :
  RC-B8-0549/2017
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Maldiividel

  (2017/2870(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Maldiivide kohta, eelkõige 16. septembri 2004. aasta[1], 30. aprilli 2015. aasta[2] ja 17. detsembri 2015. aasta resolutsiooni[3],

  –  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Maldiivid on ühinenud,

  –  võttes arvesse ÜRO 1981. aasta deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

  –  võttes arvesse surmanuhtlust käsitlevaid ELi suuniseid,

  –  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni, eriti selle artikleid 2, 7 ja 19,

  –  võttes arvesse 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

  –  võttes arvesse konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

  –  võttes arvesse ÜRO peasekretäri António Guterresi 27. juuli 2017. aasta avaldust,

  –  võttes arvesse lähetuse aruannet 8.–9. veebruaril 2016. aastal toimunud ELi ja Maldiivide viienda parlamentidevahelise kohtumise kohta,

  –  võttes arvesse 25. juuli 2017. aasta avaldust olukorra kohta Maldiividel, mille tegi ELi delegatsioon Maldiividel koos ELi liikmesriikide saatkondade ning Kanada, Norra, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikide Maldiividele akrediteeritud saatkondadega,

  –  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 14. märtsi 2016. aasta avaldust Maldiivide endise presidendi Mohamed Nasheedi süüdimõistmise kohta,

  –  võttes arvesse kohtuväliste, kiirkorras toimuvate ja omavoliliste hukkamiste ÜRO eriraportööri Agnès Callamardi 3. augusti 2017. aasta avaldust peatse hukkamiste taasalustamise kohta Maldiividel,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

  A.  arvestades, et ELil on pikaajalised suhted Maldiividega ja igal aastal reisivad Maldiividele sajad tuhanded Euroopa turistid;

  B.  arvestades, et inimõiguste olukord Maldiividel on järsult halvenenud pärast riigi esimesi demokraatlikke valimisi 2008. aastal ja pärast esimese demokraatlikult valitud presidendi Mohamed Nasheedi kukutamist 2012. aastal;

  C.  arvestades, et president Abdulla Yameeni, Maldiivide Progressiivse Partei juhi, ja tema valitsuse püüete tõttu oma võimuhaaret tugevdada on kahanenud poliitiliste ja kodanikuõiguste austamine, meelevaldselt on kinni peetud opositsiooniliidreid, rünnatud on meediat ning usuvabaduse ja sallivuse vähenemises võib süüdistada suurenevat usulist konservatiivsust;

  D.  arvestades, et 22. augustil 2017 sulgesid julgeolekujõud vägivaldselt parlamendi (Majlis), mille eesmärk oli parlamendi opositsiooniliikmete sõnul blokeerida ettepanek parlamendi esimehe tagandamise kohta;

  E.  arvestades, et opositsioonipartei liikmete, sõltumatute ajakirjanike ja inimõiguslaste teatel on lisandunud ähvardused ja rünnakud ametivõimude, politsei ja äärmusrühmituste poolt;

  F.  arvestades, et 2015. aasta märtsis mõisteti Maldiivide esimene demokraatlikult valitud president Mohamed Nasheed 13 aastaks vangi, süüdistatuna terrorismis; arvestades, et parlamendi 85 liikmest on 12 opositsiooniliiget kohtu all, vähemalt kolmelt on konfiskeeritud nende passid ja vähemalt üks neist on meelevaldselt vahistatud; arvestades, et presidendivalimised on kavandatud 2018. aastaks;

  G.  arvestades, et on väljendatud muret Maldiivide äärmiselt politiseeritud kohtusüsteemi pärast, mis on aastate jooksul kuritarvitanud oma võimu ning tegutsenud parajasti võimul oleva partei huvides ja opositsioonipoliitikute vastu; arvestades, et ikka veel ei ole tagatud õigust õiglasele kohtumenetlusele ning et asjaomased põhimõtted kujutavad endast õigusriigi peamisi elemente;

  H.  arvestades, et 9. augustil 2016 võttis Maldiivide parlament vastu seaduse hea nime ja maine kaitse ja väljendusvabaduse kohta, millega kehtestatakse väljendusvabadusele mitmeid piiranguid ja antakse valitsusele volitused tühistada või peatada ringhäälinguorganisatsioonide, väljaannete, veebisaitide ja muude meediaallikate litsentse;

  I.  arvestades, et 2016. aasta augustis kinnitas Maldiivide president mitu kogunemisvabaduse seaduse muudatust, millega piiratakse seaduslikeks meeleavaldusteks ettenähtud alasid;

  J.  arvestades, et Parlamentidevahelise Liidu parlamendiliikmete inimõiguste komitee nimetas Maldiive opositsiooni kuuluvate parlamendiliikmete ründamise poolest üheks probleemsemaks riigiks maailmas, kuna opositsioonipoliitikuid pidevalt ähvardatakse, vahistatakse ja vangistatakse; arvestades, et väljendusvabadus, meediavabadus, ühinemisvabadus ja demokraatlik pluralism on olnud aina suuremas ohus ning sadu valitsusvastaseid meeleavaldajaid on vahistatud ja neile on esitatud süüdistus; arvestades, et üha rohkem on tõendeid selle kohta, et president Yameeni poliitiliste oponentide vastu esitatud kriminaalsüüdistused võivad olla poliitiliselt motiveeritud;

  K.  arvestades, et president Yameen on korduvalt kinnitanud oma kavatsust võtta uuesti kasutusele riiklikult sanktsioneeritud hukkamised, mis teeks lõpu 60 aastat kestnud moratooriumile; arvestades, et Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas on surmanuhtlus kaotatud kahekümnes riigis ja veel seitsmes riigis on see kaotatud de facto;

  L.  arvestades, et praeguse seisuga on Maldiividel mõistetud surma vähemalt 20 inimest, kellest vähemalt viis olid vahistamise ajal alla 18aastased; arvestades, et Maldiivide seadused lubavad rahvusvahelist õigust rikkudes määrata alaealistele edasilükatud surmanuhtluse, mis viiakse täide, kui alaealine saab 18aastaseks; arvestades, et kohtuväliste, kiirkorras toimuvate ja omavoliliste hukkamiste ÜRO eriraportöör on kutsunud Maldiivide valitsust tungivalt üles hukkamisi mitte taasalustama;

  M.  arvestades, et vähemalt kolmel juhul – Hussein Humaam Ahmedi, Ahmed Murrathi ja Mohamed Nabeeli kohtuasjas – on Maldiivide ülemkohus lõplikult kinnitanud surmaotsused pärast kohtuprotsesse, mis ei ole vastanud rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele; arvestades, et neid kolme ähvardab viivitamatu hukkamine;

  N.  arvestades, et Rahvusvaheline Juristide Komisjon mõistis hiljuti hukka 56 Maldiivide juristi (s.o kolmandik riigi praktiseerivatest juristidest) ametitegevuse peatamise seoses sellega, et nad osalesid üleskutses reformida riigi kohtusüsteemi, mille eesmärk on tagada kohtute sõltumatus;

  O.  arvestades, et muret tekitab ka radikaalsete islamistide kasvav sõjakus ning väidetavalt IS/Da’eshiga liitunud radikaliseerunud noorte meeste ja naiste suur arv;

  P.  arvestades, et 23. aprillil 2017. aastal mõrvati blogija ja häälekas valitsuse kritiseerija Yameen Rasheed; arvestades, et ajakirjanik Ahmen Rilwani on alates augustist 2014 teadmata kadunud ja kardetavasti surnud; arvestades, et 2012. aastal sai pussitamise käigus vigastada blogija Ismail Rasheed;

  1.  peab äärmiselt kahetsusväärseks poliitilise ja inimõiguste olukorra halvenemist Maldiividel ning president Abdulla Yameeni ja tema valitsuse üha suuremat autoritaarsust, mis on tekitanud hirmuõhkkonna ja seadnud ohtu riigi poolt viimastel aastatel inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi valdkonnas tehtud edusammud, eriti arvestades 2018. aastaks kavandatud valimisi;

  2.  mõistab hukka 2016. aastal vastu võetud laimamist ja sõnavabadust käsitleva seaduse, mille eesmärk on piirata sõnavabadust, samuti 2016. aastal kogunemisvabadust käsitlevasse seadusesse tehtud muudatused, millega piiratakse kogunemisõigust; kutsub Maldiivide valitsust üles viima kõik riigi õigusaktid kooskõlla rahvusvahelise inimõigustealase õigusega ning tunnistama eespool nimetatud õigusaktid kehtetuks või neid reformima;

  3.  mõistab hukka poliitiliste oponentide mahasurumise Maldiividel, kutsub valitsust üles loobuma kõigist süüdistustest endise presidendi Mohamed Nasheedi vastu ning vabastama viivitamata ja tingimusteta kõik poliitilistel põhjustel kinnipeetavad, sealhulgas erakonna Jumhoory Party juhi Qasim Ibrahimi; tuletab valitsusele meelde tema rahvusvahelisi kohustusi seoses põhivabaduste ja -õiguste järgimisega vastavalt kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisele paktile, mis hõlmab kohustust tagada õiglase kohtumenetluse miinimumstandardid;

  4.  kutsub Maldiivide ülemkohut viivitamata tühistama nende juristide töökeelu, kelle suhtes ikka veel kohaldatakse meedet, millega septembris peatati 56 juristi ametitegevus; kordab oma üleskutset Maldiivide valitsusele tagada kohtusüsteemi sõltumatus ja erapooletus ning kõigi kodanike õigus õiglasele ja läbipaistvale, ilma poliitiliste mõjutusteta kohtumenetlusele;

  5.  väljendab uuesti ELi kindlat vastuseisu surmanuhtlusele kõikidel juhtudel ja ilma eranditeta; nõuab surmanuhtluse üldist kaotamist; mõistab teravalt hukka avalduse surmanuhtluse taaskehtestamisest Maldiividel ning nõuab, et riigi valitsus ja parlament peaksid kinni surmanuhtluse moratooriumist, mis on kehtinud juba üle 60 aasta;

  6.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles nõudma avalikult president Yameenilt ja Maldiivide valitsuselt kõigi surmanuhtluse määramise juhtumite läbivaatamist, tagamaks et järgitakse rahvusvaheliselt tunnustatud ja põhiseadusega tagatud õigust õiglasele kohtumenetlusele; kutsub valitsust üles viivitamata tühistama kõik alaealistele määratud surmanuhtlused ning keelustama alaealiste õigusrikkujate hukkamise;

  7.  on seisukohal, et ainus viis peatada demokraatia, inimõiguste ja vabaduste olukorra halvenemine Maldiividel on tõeline dialoog, milles osalevad kõik erakonnad ja teised kodanikuühiskonna liidrid;

  8.  kutsub Maldiivide valitsust üles austama ja täielikult toetama õigust meelt avaldada, väljendusvabadust, ühinemis- ja kogunemisvabadust ning südametunnistuse-, usu- ja veendumusvabadust, hoolimata riigi peamisest usundist;

  9.  kutsub Maldiivide valitsust lõpetama nende nn korravalvurite karistamatuse, kes on kasutanud vägivalda usulist sallivust propageerivate isikute, rahulike meeleavaldajate, kriitiliselt meelestatud meedia ja kodanikuühiskonna suhtes;

  10.  mõistab hukka Maldiivide parlamendi Majlise sunniviisilise sulgemise parlamendiliikmetele ning valitud parlamendiliikmete ahistamise, hirmutamise ja vahistamise;

  11.  mõistab hukka ajakirjanike, blogijate ja inimõiguslaste jätkuva hirmutamise ja ähvardamise Maldiividel, reporterite vahistamised ning haarangud uudisteagentuuridele ja nende sunniviisilise sulgemise;

  12.  kutsub valitsust üles tagama Yameen Rasheedi surmajuhtumi ja Ahmed Rilwani röövimise erapooletu ja sõltumatu uurimise, et teha kindlaks kõik vastutavad isikud ja nad kohtu ette tuua;

  13.  kutsub Maldiivide ametivõime üles tagama, et Maldiivide inimõiguste komisjon, riiklik eetikakomisjon ja valimiskomisjonid saavad tegutseda sõltumatult ja ilma valitsuse sekkumiseta; kutsub Maldiivide valitsust tegema täielikult koostööd ÜRO inimõiguste mehhanismidega, sealhulgas erimenetlustega ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku bürooga;

  14.  kutsub ELi üles kasutama kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid, et edendada inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete järgimist Maldiividel, sealhulgas kaaludes individuaalsete ajutiste sihipäraste sanktsioonide kehtestamist nende vastu, kes rikuvad inimõigusi;

  15.  kutsub Maldiivide ametivõime üles tagama naiste suguelundite moonutamist kuritegevusena käsitavate seadusaktide täieliku rakendamise ning selle toimepanijate vastutusele võtmise;

  16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile / demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroole, Euroopa Nõukogule ja Maldiivide valitsusele.