Menettely : 2017/2870(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0549/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0549/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/10/2017 - 4.3
CRE 05/10/2017 - 4.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0383

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 286kWORD 56k
4.10.2017
PE611.475v01-00}
PE611.476v01-00}
PE611.481v01-00}
PE611.482v01-00}
PE611.484v01-00}
PE611.486v01-00}
PE611.487v01-00} RC1
 
B8-0549/2017}
B8-0550/2017}
B8-0555/2017}
B8-0556/2017}
B8-0558/2017}
B8-0560/2017}
B8-0561/2017} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

ALDE (B8‑0549/2017)

ECR (B8‑0550/2017)

GUE/NGL (B8‑0555/2017)

EFDD (B8‑0556/2017)

PPE (B8‑0558/2017)

S&D (B8‑0560/2017)

Verts/ALE (B8‑0561/2017)


Malediivien tilanteesta (2017/2870(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Wajid Khan S&D-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta
Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Malediivien tilanteesta (2017/2870(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Malediiveista ja etenkin 16. syyskuuta 2004(1), 30. huhtikuuta 2015(2) ja 17. joulukuuta 2015(3) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Malediivit on,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 annetun Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai uskoon perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–  ottaa huomioon kuolemanrangaistusta koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948 ja erityisesti sen 2, 7 ja 19 artiklan,

–  ottaa huomioon lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin António Guterresin 27. heinäkuuta 2017 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon 8.–9. helmikuuta 2016 pidetyn viidennen EU:n ja Malediivien parlamenttien välisen kokouksen raportin,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin Malediivien edustuston yhdessä EU:n jäsenvaltioiden, Kanadan, Norjan, Sveitsin ja Yhdysvaltojen Malediiveilla toimivien suurlähetystöjen kanssa 25. heinäkuuta 2017 antaman julkilausuman Malediivien tilanteesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 14. maaliskuuta 2016 antaman julkilausuman Malediivien entiselle presidentille Mohamed Nasheedille langetetusta tuomiosta,

–  ottaa huomioon mielivaltaisia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan Agnès Callamardin 3. elokuuta 2017 antaman julkilausuman teloitusten välittömästä jatkamisesta Malediiveilla,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU:lla on pitkäaikaiset suhteet Malediivien kanssa ja että Malediiveilla käy vuosittain satojatuhansia eurooppalaisia matkailijoita;

B.  ottaa huomioon, että Malediivien ihmisoikeustilanne on heikentynyt dramaattisesti vuonna 2008 järjestettyjen maan ensimmäisten demokraattisten vaalien jälkeen ja sen jälkeen, kun maan ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti Mohamed Nasheed syrjäytettiin vallasta vuonna 2012;

C.  ottaa huomioon, että Malediivien edistyspuolueen johtajan, presidentti Abdulla Yameenin ja hänen hallituksensa pyrkiessä kiristämään otettaan vallasta kansalaisvapauksien ja poliittisen vapauden tila on heikentynyt, oppositiojohtajia on pidätetty mielivaltaisesti, tiedotusvälineitä vastaan on hyökätty ja lisääntyvää uskonnollista konservatiivisuutta syytetään uskonnonvapauden ja suvaitsevaisuuden heikentymisestä;

D.  ottaa huomioon, että turvallisuusjoukot sulkivat voimakeinoin maan parlamentin (Majlis) 22. elokuuta 2017 ja että oppositioon kuuluvat kansanedustajat kuvasivat tapahtumaa yritykseksi estää aloite syytteen nostamiseksi parlamentin puhemiestä vastaan;

E.  ottaa huomioon, että oppositiopuolueiden jäsenten, riippumattomien toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien mukaan uhkailu ja hyökkäykset viranomaisten, poliisin ja ääriryhmien suunnalta ovat lisääntyneet;

F.  ottaa huomioon, että maaliskuussa 2015 Malediivien ensimmäinen demokraattisilla vaaleilla valittu presidentti Mohamed Nasheed tuomittiin 13 vuodeksi vankeuteen terrorismisyytteiden perusteella; toteaa, että 85 kansanedustajasta 12:ta oppositioon kuuluvaa vastaan on käynnissä oikeudenkäynti, ainakin kolmen passi on takavarikoitu ja ainakin yksi on edelleen mielivaltaisesti pidätettynä; toteaa, että presidentinvaalit on tarkoitus pitää vuonna 2018;

G.  toteaa, että Malediivien erittäin politisoituneesta oikeuslaitoksesta on kannettu huolta, sillä vuosien varrella se on käyttänyt väärin valtaansa ja toiminut nykyisen hallitsevan puolueen tahdon mukaisesti ja oppositiopoliitikkoja vastaan; toteaa, että oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ei edelleenkään turvata ja että nämä periaatteet ovat olennainen osa oikeusvaltiota;

H.  ottaa huomioon, että Malediivien parlamentti hyväksyi 9. elokuuta 2016 maineen ja hyvän nimen sekä sananvapauden suojelua koskevan lain, jossa vahvistetaan useita sananvapauden rajoituksia ja annetaan hallitukselle valta peruuttaa kokonaan tai toistaiseksi lähetystoiminnan harjoittajien, julkaisujen, verkkosivustojen tai muiden tiedotusvälineiden toimilupia;

I.  ottaa huomioon, että Malediivien presidentti ratifioi elokuussa 2016 useita kokoontumisvapauslakiin tehtyjä muutoksia, joilla rajoitetaan laillisille protesteille tarkoitettuja alueita;

J.  toteaa, että Malediivit on Parlamenttienvälisen liiton parlamentaarikkojen ihmisoikeuksia käsittelevän komitean mukaan yksi maailman pahimmista maista opposition kansanedustajiin kohdistuvien hyökkäysten suhteen, sillä oppositiopoliitikot joutuvat jatkuvasti uhkailun, pidätysten ja vangitsemisten kohteeksi; toteaa, että sananvapaus, tiedotusvälineiden vapaus, yhdistymisvapaus ja demokraattinen monimuotoisuus ovat yhä enemmän uhattuina, sillä satoja hallituksen vastaisia mielenosoittajia on pidätetty ja asetettu syytteeseen; toteaa, että on yhä enemmän todisteita siitä, että presidentti Yameenin poliittisiin vastustajiin kohdistetut rikossyytteet olisivat olleet poliittisesti perusteltuja;

K.  ottaa huomioon, että presidentti Yameen on toistuvasti ilmaissut aikomuksensa ottaa jälleen käyttöön valtion hyväksymät teloitukset ja päättää näin 60 vuotta kestäneen kiellon; toteaa, että kaksikymmentä Aasian ja Tyynenmeren alueen valtiota on lakkauttanut kuolemanrangaistuksen ja seitsemän muuta on lakkauttanut kuolemanrangaistuksen käytännössä;

L.  toteaa, että Malediiveilla on tällä hetkellä ainakin 20 kuolemaan tuomittua henkilöä, joista ainakin viisi oli pidätyshetkellä alle 18-vuotiaita; toteaa, että Malediivien lainsäädännössä sallitaan kansainvälisen oikeuden vastaisesti alaikäisten tuomitseminen siirrettyyn kuolemanrangaistukseen, joka pannaan täytäntöön henkilön täyttäessä 18 vuotta; toteaa, että mielivaltaisia teloituksia käsittelevä YK:n erityisraportoija on pyytänyt, ettei Malediivien hallitus aloittaisi teloituksia uudelleen;

M.  ottaa huomioon, että Malediivien korkein oikeus on ainakin kolmessa asiassa eli Hussein Humaam Ahmedin, Ahmed Murrathin ja Mohamed Nabeelin tapauksissa vahvistanut kuolemanrangaistuksen, vaikka oikeudenkäynneissä ei ollut noudatettu kansainvälisesti tunnustettuja normeja; toteaa, että nämä kolme henkilöä ovat nyt välittömässä vaarassa joutua teloitetuksi;

N.  toteaa, että Kansainvälinen lakimieskomissio on äskettäin tuominnut 56 malediivilaisen lakimiehen, mikä vastaa kolmannesta maan lakimiehistä, erottamisen määräajaksi; toteaa, että kaikki heistä olivat osallistuneet oikeuslaitoksen uudistamista koskeviin aloitteisiin, joilla oli määrä turvata oikeuslaitoksen riippumattomuus;

O.  toteaa, että huolta kannetaan myös nousussa olevasta radikaalista islamismista ja väitteiden mukaan Isisiin (Da’esh) liittyneistä monista radikalisoituneista nuorista miehistä ja naisista;

P.  toteaa, että bloggaaja ja äänekäs hallituksen vastustaja Yameen Rasheed murhattiin 23. huhtikuuta 2017; toteaa, että toimittaja Ahmen Rilwan on ollut kadoksissa elokuusta 2014 lähtien ja hänen pelätään kuolleen; toteaa, että bloggaaja Ismail Rasheed haavoittui puukotuksessa vuonna 2012;

1.  ilmaisee syvän huolensa Malediivien heikentyvästä poliittisesta ja ihmisoikeustilanteesta sekä presidentti Abdulla Yameenin ja hänen hallituksensa voimistuvasta autoritaarisesta hallinnosta, joka on luonut pelon ilmapiirin ja vaarantanut maassa viime vuosina saavutetun edistyksen ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion osalta, erityisesti vuonna 2018 pidettävien vaalien yhteydessä;

2.  tuomitsee vuonna 2016 hyväksytyn kunnianloukkauksia ja sananvapautta koskevan lain, jolla pyritään rajoittamaan sananvapautta, ja kokoontumisvapauslakiin vuonna 2016 tehdyt muutokset, joilla rajoitetaan kokoontumisoikeutta; kehottaa Malediivien hallitusta saattamaan kaikki kansallinen lainsäädäntö kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden mukaiseksi ja kumoamaan edellä mainitut lait tai muuttamaan niitä;

3.  pitää valitettavana poliittisiin vastustajiin kohdistettuja ankaria toimenpiteitä Malediiveilla ja kehottaa hallitusta vapauttamaan entisen presidentin Mohamed Nasheedin kaikista syytteistä ja vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittisista syistä pidätettyinä olevat, myös Jumhoory-puolueen johtajan Qasim Ibrahimin; muistuttaa hallitusta sen kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisista kansainvälisistä velvoitteista kunnioittaa perusvapauksia ja -oikeuksia, joihin kuuluvat myös oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevat vähimmäistakuut;

4.  kehottaa Malediivien korkeinta oikeutta perumaan välittömästi syyskuussa tehdyn 56 lakimiehen erottamisen määräajaksi niiden osalta, jotka ovat edelleen erotettuina; kehottaa jälleen hallitusta varmistamaan oikeuslaitoksen täyden riippumattomuuden ja puolueettomuuden ja takaamaan kaikille kansalaisille oikeuden oikeudenmukaiseen ja avoimeen oikeusjärjestelmään, johon ei vaikuteta poliittisesti;

5.  muistuttaa, että EU vastustaa voimakkaasti kuolemanrangaistusta kaikissa tapauksissa ja poikkeuksetta; kehottaa luopumaan kuolemanrangaistuksesta kaikkialla maailmassa; tuomitsee voimakkaasti ilmoituksen kuolemanrangaistuksen palauttamisesta Malediiveilla ja kehottaa Malediivien hallitusta ja parlamenttia kunnioittamaan yli 60 vuotta voimassa ollutta kuolemanrangaistuksen kieltoa;

6.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vaatimaan julkisesti presidentti Yameenia ja Malediivien hallitusta tarkastelemaan uudelleen kaikkia kuolemanrangaistukseen johtaneita tapauksia sen varmistamiseksi, että kansainvälisesti tunnustettua ja perustuslain turvaamaa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kunnioitetaan; kehottaa hallitusta kumoamaan välittömästi kaikki alaikäisille määrätyt kuolemanrangaistukset ja kieltämään alaikäisten rikoksentekijöiden teloittamisen;

7.  katsoo, että Malediivien demokratian, ihmisoikeuksien ja vapauksien tilan heikentyminen voidaan lopettaa vain aloittamalla aito vuoropuhelu kaikkien poliittisten puolueiden ja muiden kansalaisyhteiskunnan johtajien välillä;

8.  kehottaa Malediivien hallitusta kunnioittamaan ja tukemaan täysin mielenosoitusoikeutta, sanan-, yhdistymis- ja kokoontumisvapautta ja omantunnon-, uskonnon- ja uskonvapautta enemmistöuskonnosta riippumatta;

9.  kehottaa Malediivien hallitusta tekemään lopun niiden järjestyksenvalvojien rankaisemattomuudesta, jotka ovat käyttäneet väkivaltaa uskonnollista suvaitsevaisuutta tukevia ihmisiä, rauhanomaisia mielenosoittajia, kriittisiä tiedotusvälineitä ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan;

10.  tuomitsee Malediivien parlamentin sulkemisen voimakeinoin sen jäseniltä ja vaaleilla valittujen kansanedustajien ahdistelun, pelottelun ja pidättämisen;

11.  tuomitsee toimittajien, bloggaajien ja ihmisoikeuksien puolustajien jatkuvan pelottelun ja uhkailun Malediiveilla, toimittajien pidätykset ja uutistoimistoihin tehdyt ratsiat ja niiden pakkosulkemiset;

12.  kehottaa Malediivien hallitusta varmistamaan Yameen Rasheedin kuoleman ja Ahmed Rilwanin kaappauksen puolueettoman ja riippumattoman tutkinnan, jotta kaikki syylliset löydetään ja saatetaan oikeuden eteen;

13.  kehottaa Malediivien viranomaisia varmistamaan, että Malediivien ihmisoikeuslautakunta, lahjomattomuutta valvova kansallinen lautakunta ja vaalilautakunta voivat toimia riippumattomasti ilman hallituksen vaikutusta; kehottaa Malediivien hallitusta toimimaan täysin yhteistyössä YK:n ihmisoikeuselinten kanssa, myös YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen ja ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa;

14.  kehottaa EU:ta käyttämään kaikkia käytettävissä olevia välineitä ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden kunnioittamisen edistämiseksi Malediiveilla ja myös harkitsemaan väliaikaisten pakotteiden käyttöön ottamista ihmisoikeuksia rajoittavia henkilöitä kohtaan;

15.  kehottaa Malediivien viranomaisia panemaan täysimääräisesti täytäntöön lait, joilla kriminalisoidaan naisten sukuelinten silpominen, ja saattamaan siihen syyllistyvät oikeuden eteen;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimistolle, Euroopan neuvostolle ja Malediivien hallitukselle.

 

(1)

EUVL C 140 E , 9.6.2005, s. 165.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0180.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0464.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö