Postupak : 2017/2870(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0549/2017

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0549/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/10/2017 - 4.3
CRE 05/10/2017 - 4.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0383

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 362kWORD 53k
4.10.2017
PE611.475v01-00}
PE611.476v01-00}
PE611.481v01-00}
PE611.482v01-00}
PE611.484v01-00}
PE611.486v01-00}
PE611.487v01-00} RC1
 
B8-0549/2017}
B8-0550/2017}
B8-0555/2017}
B8-0556/2017}
B8-0558/2017}
B8-0560/2017}
B8-0561/2017} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ALDE (B8-0549/2017)

ECR (B8-0550/2017)

GUE/NGL (B8-0555/2017)

EFDD (B8-0556/2017)

EPP (B8-0558/2017)

S&D (B8-0560/2017)

Verts/ALE (B8-0561/2017)


o stanju na Maldivima (2017/2870(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil u ime Kluba zastupnika EPP-a
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Wajid Khan u ime Kluba zastupnika S&D-a
Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset, Jozo Radoš u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Agea eu ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju na Maldivima (2017/2870(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Maldivima, posebno one od 16. rujna 2004.(1), 30. travnja 2015.(2) i 17. prosinca 2015.(3),

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, čija su država stranka i Maldivi,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju Ujedinjenih naroda iz 1981. o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjeroispovijesti i uvjerenja,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948., a posebno njezine članke 2., 7. i 19.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta iz 1989.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena,

–  uzimajući u obzir izjavu glavnog tajnika UN-a Antónia Guterresa od 27. srpnja 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće o službenom putovanju s 5. međuparlamentarnog sastanka EU-a i Maldiva održanog 8. i 9. veljače 2016.,

–  uzimajući u obzir izjavu o stanju na Maldivima koju je izaslanstvo EU-a na Maldivima 25. srpnja 2017. usvojilo zajedno s veleposlanstvima država članica EU-a i veleposlanstvima Kanade, Norveške, Švicarske i Sjedinjenih Američkih Država, akreditiranih na Maldivima,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o osuđujućoj presudi bivšem predsjedniku Maldiva Muhamedu Našidu od 14. ožujka 2016.,

–  uzimajući u obzir izjavu posebne izvjestiteljice UN-a za izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja Agnès Callamard od 3. kolovoza 2017. o „neposrednom” nastavku pogubljenja na Maldivima,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da EU dugi niz godina ima odnose s Maldivima i svake godine stotine tisuća europskih turista putuje na Maldive;

B.  budući da se stanje ljudskih prava na Maldivima dramatično pogoršalo od prvih demokratskih izbora u toj zemlji održanih 2008. i svrgnuća prvog demokratski izabranog maldivskog predsjednika Muhameda Našida tijekom 2012.;

C.  budući da su političke i građanske slobode narušene, oporbeni čelnici proizvoljno uhićeni i da se mediji napadaju te da zbog sve veće vjerske konzervativnost dolazi do smanjenja slobode vjeroispovijesti i tolerancije, a predsjednik Abdulah Jamin, vođa Napredne stranke Maldiva i njegova vlada nastoje još više ojačati svoju moć;

D.  budući da su 22. kolovoza 2017. sigurnosne snage nasilno zatvorile Parlament (Majlis), što su oporbeni zastupnici opisali kao pokušaj da se blokira prijedlog opoziva predsjednika Parlamenta;

E.  budući da članovi oporbenih stranaka, neovisni novinari i branitelji ljudskih prava izvješćuju o povećanju prijetnji i napada od strane tijela vlasti, policije i ekstremističkih skupina;

F.  budući da je u ožujku 2015. Muhamed Našid, prvi demokratski izabrani predsjednik Maldiva, osuđen na 13 godina zatvora zbog optužbi za terorizam; budući da se od 85 zastupnika u parlamentu, protiv 12 članova opozicije vodi sudski postupak, najmanje trima su oduzete putovnice, a najmanje jedan je i dalje u proizvoljnom pritvoru; budući da se predsjednički izbori trebaju održati tijekom 2018.;

G.  budući da postoji zabrinutost zbog vrlo politiziranog maldivskog pravosuđa, koje je godinama zloupotrebljavalo svoje ovlasti i pogodovalo aktualnoj vladajućoj stranci nauštrb oporbenih političara; budući da pravo na pošteno suđenje još uvijek nije zajamčeno te načela koja su s tim povezana čine temeljne elemente vladavine prava;

H.  budući da je maldivski parlament 9. kolovoza 2016. donio „Zakon o zaštiti ugleda i dobrog imena te slobode izražavanja” kojim se propisuje niz ograničenja slobode izražavanja i vladi daje ovlast da opozove ili obustavi dozvole radio-televizijskih kuća, publikacija, internetskih stranica i drugih medijskih izvora;

I.  budući da je u kolovozu 2016. predsjednik Maldiva ratificirao nekoliko amandmana na Zakon o slobodi okupljanja kojima su se ograničila područja predviđena za zakonite prosvjede;

J.  budući da je Odbor Međuparlamentarne unije za ljudska prava parlamentarnih zastupnika proglasio Maldive jednom od najgorih zemalja na svijetu zbog napada na oporbene parlamentarne zastupnike, s obzirom na rutinska zastrašivanja, uhićenja i pritvaranja oporbenih političara; budući da su sloboda izražavanja, sloboda medija, sloboda udruživanja i demokratski pluralizam sve ugroženiji i da su stotine protuvladinih prosvjednika bile uhićene i optužene; budući da sve više dokaza upućuje na to da bi kaznene optužbe protiv političkih protivnika predsjednika Jamina mogle biti politički motivirane;

K.  budući da je predsjednik Jamin u više navrata iskazao svoju namjeru da nastavi s praksom pogubljenja naređenih od strane države i time okonča 60-godišnji moratorij; budući da je u azijsko-pacifičkoj regiji dvadeset država članica ukinulo smrtnu kaznu, a još sedam država ne provodi ju u praksi;

L.  budući da je trenutno na Maldivima najmanje 20 osoba osuđeno na smrtnu kaznu, a njih pet je u trenutku uhićenja bilo maloljetno; budući da maldivski zakon, za razliku od međunarodnog prava, dopušta da se maloljetnike osudi na smrt, a smrtna kazna provede nakon što navrše 18 godina; budući da je posebna izvjestiteljica UN-a za izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja pozvala vladu Maldiva da ne nastavi s pogubljenjima;

M.  budući da je u najmanje tri slučaja, to jest u vezi s Husejinom Humamom Ahmedom, Ahmedom Muratom i Mohamedom Nabilom, Vrhovni sud Maldiva potvrdio smrtnu kaznu nakon suđenja u kojima se nisu poštovali međunarodno priznati standardi; budući da im sad skoro prijeti pogubljenje;

N.  budući da je Međunarodna komisija pravnika nedavno osudila suspenziju 56 maldivskih odvjetnika, što odgovara trećini svih aktivnih odvjetnika u toj zemlji, koji su svi tražili pravosudne reforme namijenjene osiguranju neovisnosti pravosuđa;

O.  budući da postoji zabrinutost i zbog sve raširenijeg militantnog islamističkog radikalizma te zbog broja radikaliziranih mladih muškaraca i žena koji su se navodno pridružili IS-u/Daišu;

P.  budući da je bloger i glasni kritičar vlasti Jamen Rašid ubijen 23. travnja 2017.; budući da je novinar Ahmen Rilvan nestao u kolovozu 2014. te se strahuje da je mrtav; budući da je bloger Ismail Rašid izboden nožem i ranjen tijekom 2012.;

1.  izražava duboko žaljenje zbog pogoršanja političke situacije i stanja ljudskih prava na Maldivima i sve veće autoritarne vladavine predsjednika Abdulaha Jamina i njegove vlade kojom se stvara ozračje straha i ugrožavaju postignuća u zemlji u posljednjih nekoliko godina u područjima ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, posebno s obzirom na izbore koji će se održati 2018.;

2.  osuđuje donošenje Zakona o kleveti i slobodi govora iz 2016. čiji je cilj zatrti slobodu izražavanja, kao i izmjene Zakona o slobodi okupljanja donesene 2016. kojima se ograničava pravo na okupljanje; poziva vladu Maldiva da sve nacionalne zakone uskladi s međunarodnim pravom o ljudskim pravima, te da stavi izvan snage ili reformira spomenute akte;

3.  žali zbog represije političkih protivnika na Maldivima i poziva vladu da odbaci sve optužbe protiv bivšeg predsjednika Muhameda Našida te da hitno i bezuvjetno oslobodi sve one koji su pritvoreni iz političkih razloga, uključujući Kasima Ibrahima, vođu stranke Jumhoory; podsjeća vladu na njezine međunarodne obveze u pogledu poštovanja temeljnih prava i sloboda u okviru Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, koje obuhvaćaju minimalna jamstva za pošteno suđenje;

4.  poziva Vrhovni sud Maldiva da odmah ukine suspenziju onih odvjetnika iz skupine 56 odvjetnika suspendiranih u rujnu na koje se ta mjera još uvijek primjenjuje; ponavlja svoj poziv vladi da zajamči potpunu neovisnost i nepristranost pravosuđa i osigura svim građanima pravo na pošteno i transparentno pravosuđe bez političkog utjecaja;

5.  ponovno ističe da se EU snažno protivi smrtnoj kazni u svim slučajevima i bez iznimke; poziva na opće ukidanje smrtne kazne; snažno osuđuje najavu o ponovnom uvođenju smrtne kazne na Maldivima i apelira na vladu i parlament Maldiva da poštuju moratorij na smrtnu kaznu koji je na snazi već više od 60 godina;

6.  poziva Europsku komisiju i države članice da javno pozovu predsjednika Jamina i vladu Maldiva na to da preispitaju sve slučajeve osuđenika na smrtnu kaznu kako bi se zajamčilo da se poštuju međunarodno priznata i ustavom zajamčena prava na pošteno suđenje; poziva vladu da odmah povuče sve optužbe povezane s izricanjem smrtne kazne maloljetnicima i zabrani pogubljenje maloljetnih počinitelja;

7.  smatra da je postupak istinskog dijaloga koji uključuje sve političke stranke i ostale vođe civilnog društva jedini put da se stane na kraj pogoršanju stanja demokracije, ljudskih prava i sloboda na Maldivima;

8.  poziva vladu Maldiva da poštuje i u potpunosti podrži pravo na prosvjed, slobodu izražavanja, udruživanja i okupljanja te slobodu savjesti i slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja, bez obzira na većinsku vjeroispovijest u državi;

9.  poziva vladu Maldiva da stane na kraj nekažnjavanju osoba koje uzimaju pravdu u svoje ruke i koriste se nasiljem nad osobama koje promiču vjersku toleranciju, mirnim prosvjednicima, kritički nastrojenim medijima i civilnim društvom;

10.  osuđuje prisilno zatvaranje maldivskog parlamenta (Majlis) njegovim članovima, kao i zlostavljanje, zastrašivanje i uhićenja izabranih zastupnika u parlamentu;

11.  osuđuje kontinuirano zastrašivanje i prijetnje novinarima, blogerima i braniteljima ljudskih prava na Maldivima, uhićenja izvjestitelja i racije u novinskim organizacijama i njihovo prisilno zatvaranje;

12.  poziva vladu da zajamči provođenje nepristrane i neovisne istrage smrti Jamina Rašida i otmice Ahmeda Rilvana kako bi se identificirale sve odgovorne osobe i kako bi ih se privelo pravdi;

13.  poziva maldivske vlasti da zajamče da Povjerenstvo za ljudska prava Maldiva, Komisija za nacionalni integritet i izborna povjerenstva mogu djelovati neovisno i bez uplitanja vlasti; poziva vladu Maldiva da u potpunosti surađuje s mehanizmima UN-a za ljudska prava, uključujući posebne postupke i Ured visokog povjerenika za ljudska prava;

14.  poziva EU da u potpunosti iskoristi sve raspoložive instrumente u cilju promicanja poštovanja ljudskih prava i demokratskih načela na Maldivima, uključujući razmatranje mogućnosti za uvođenje privremenih pojedinačnih ciljanih sankcija protiv onih koji ugrožavaju ljudska prava;

15.  poziva maldivske vlasti da zajamče potpunu provedbu zakona kojima se kriminalizira sakaćenje ženskih spolnih organa te da počinitelje privedu pravdi;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, OESS-u/ODHIR-u, Vijeću Europe i vladi Maldiva.

 

(1)

SL C 140E, 9.6.2005., str. 165.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0180.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0464.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti