Eljárás : 2017/2870(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0549/2017

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0549/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 05/10/2017 - 4.3
CRE 05/10/2017 - 4.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0383

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 293kWORD 56k
4.10.2017
PE611.475v01-00}
PE611.476v01-00}
PE611.481v01-00}
PE611.482v01-00}
PE611.484v01-00}
PE611.486v01-00}
PE611.487v01-00} RC1
 
B8-0549/2017}
B8-0550/2017}
B8-0555/2017}
B8-0556/2017}
B8-0558/2017}
B8-0560/2017}
B8-0561/2017} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ALDE (B8-0549/2017)

ECR (B8-0550/2017)

GUE/NGL (B8-0555/2017)

EFDD (B8-0556/2017)

PPE (B8-0558/2017)

S&D (B8-0560/2017)

Verts/ALE (B8-0561/2017)


a maldív-szigeteki helyzetről (2017/2870(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil a PPE képviselőcsoport nevében
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Wajid Khan az S&D képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek az ECR képviselőcsoport nevében
Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset, Jozo Radoš az ALDE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Agea az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a maldív-szigeteki helyzetről (2017/2870(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Maldív-szigetekről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2004. szeptember 16-i(1), a 2015. április 30-i(2) és a 2015. december 17-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az 1966. évi Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (PPJE), amelynek a Maldív-szigetek részes fele,

–  tekintettel az ENSZ 1981. évi, a valláson vagy meggyőződésen alapuló intolerancia és megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel a halálbüntetésről szóló uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, különösen annak 2., 7. és 19. cikkére,

–  tekintettel a gyermek jogairól szóló, 1989. évi ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményre,

–  tekintettel António Guterres ENSZ-főtitkár 2017. július 27-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a 2016. február 8–9-i, 5. EU–Maldív-szigetek parlamentközi ülésről készült küldöttségi jelentésre,

–  tekintettel az Unió maldív-szigeteki küldöttsége által uniós tagállamok, valamint Kanada, Norvégia, Svájc és az Egyesült Államok Maldív-szigetekre akkreditált nagykövetségeivel közösen, 2017. július 25-én kiadott, a maldív-szigeteki helyzetről szóló nyilatkozatra,

–  tekintettel az Európai Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) szóvivőjének Mohamed Nasíd volt maldív-szigeteki elnök elítéléséről szóló, 2016. március 14-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a bírósági tárgyalás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzésekkel foglalkozó különleges ENSZ-előadó, Agnès Callamard 2017. augusztus 3-i nyilatkozatára a kivégzések „küszöbön álló” visszaállításáról a Maldív-szigeteken,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az Unió hosszú múltra visszatekintő kapcsolatokat ápol a Maldív-szigetekkel, és évente több százezer európai turista utazik a Maldív-szigetekre;

B.  mivel a maldív-szigeteki emberi jogi helyzet drámai mértékben romlott a 2008. évi első demokratikus választások, illetve az első demokratikusan megválasztott elnök, Mohamed Nasíd 2012-es elűzése óta;

C.  mivel a politikai és polgári szabadságjogokat meggyengítették, ellenzéki vezetőket önkényesen letartóztattak, a média ellen támadásokat indítottak, a vallásszabadság és a tolerancia visszaszorulásáért pedig a fokozódó vallási konzervativizmust teszik felelőssé, mivel Abdulla Jamín elnök, a maldív-szigeteki Haladás Párt vezetője és kormánya arra törekszik, hogy még nagyobb mértékben magához ragadja a hatalmat;

D.  mivel 2017. augusztus 22-én a biztonsági erők erőszakkal bezárták a parlamentet (a Madzsliszt), amit az ellenzéki képviselők a Parlament elnökének közjogi felelősségre vonását célzó indítvány megakadályozására irányuló kísérletként írtak le;

E.  mivel ellenzéki pártok tagjai, független újságírók és emberijog-védők a hatóságok, a rendőrség és szélsőséges csoportok részéről fokozódó fenyegetésekről és támadásokról számolnak be;

F.  mivel 2015 márciusában Mohamed Nasídet, a Maldív-szigetek első demokratikusan megválasztott elnökét terrorizmus vádjával 13 év börtönbüntetésre ítélték; mivel a parlament 85 képviselője közül 12 ellenzéki képviselő ellen folyik bírósági eljárás, legalább három útlevelét elkobozták, és legalább egyiküket továbbra is önkényesen tartják fogva; mivel az elnökválasztások 2018-ban esedékesek;

G.  mivel aggályok merültek fel az erős politikai befolyásoltságú maldív-szigeteki igazságszolgáltatással kapcsolatban, amely éveken keresztül visszaélt hatalmával és az aktuális kormánypárt érdekei szerint járt el, az ellenzéki politikusok ellen; mivel a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot továbbra sem garantálják, és az érintett elvek a jogállamiság alapvető elemeit képezik;

H.  mivel 2016. augusztus 9-én a maldív-szigeteki parlament elfogadta „a hírnév és a becsület védelméről és a szólásszabadságról szóló törvénytervezetet”, amely számos korlátozást vezet be a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozóan, és felhatalmazza a kormányt arra, hogy visszavonja vagy felfüggessze műsorszolgáltatók, kiadványok, honlapok és más médiaorgánumok engedélyét;

I.  mivel 2016 augusztusában a Maldív-szigetek elnöke számos, a gyülekezés szabadságáról szóló törvényt érintő módosítást ratifikált, amelyek korlátozzák a jogszerű tiltakozásra kijelölt területeket;

J.  mivel az Interparlamentáris Unió parlamenti képviselők emberi jogaival foglalkozó bizottsága szerint a Maldív-szigetek a legrosszabb országok között van a világon az ellenzéki parlamenti képviselők elleni támadásokat tekintve, ahol az ellenzéki politikusokat rutinszerűen megfélemlítik, letartóztatják és bebörtönzik; mivel a véleménynyilvánítás szabadságát (beleértve a sajtószabadságot), az egyesülési szabadságot és a demokratikus pluralizmust egyre nagyobb veszély fenyegeti, és ez kormányellenes tüntetők százainak letartóztatásában és megvádolásában nyilvánul meg; mivel egyre több bizonyíték utal arra, hogy a Jamín elnök politikai ellenzéke elleni büntetőjogi vádak politikai indíttatásúak lehettek;

K.  mivel Jamín elnök többször is hangot adott azon szándékának, hogy a 60 éves moratóriumnak véget vetve visszaállítsa az állami kivégzések gyakorlatát; mivel az ázsiai és csendes-óceáni régióban húsz állam már eltörölte a halálbüntetést, és további hét gyakorlatilag nem folytat kivégzéseket;

L.  mivel a Maldív-szigeteken jelenleg legalább 20 halálraítélt van, és közülük letartóztatásuk időpontjában legalább öten 18 év alattiak voltak; mivel a maldív-szigeteki jog a nemzetközi jogot sértve lehetővé teszi, hogy a kiskorúak halálbüntetését késleltetve, 18 éves koruk elérése után hajtsák végre; mivel a bírósági tárgyalás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzésekkel foglalkozó különleges ENSZ-előadó nyomatékosan felszólította a maldív-szigeteki kormányt, hogy ne állítsa vissza a kivégzéseket;

M.  mivel legalább három esetben, nevezetesen Husszein Humám Ahmed, Ahmed Murat és Mohamed Nabíl esetében a Maldív-szigetek Legfelsőbb Bírósága helybenhagyta a halálos ítéleteket olyan bírósági eljárásokat követően, amelyek nem feleltek meg a nemzetközileg elismert normáknak; mivel ők hárman jelenleg a kivégzés közvetlen kockázatának vannak kitéve;

N.  mivel a Nemzetközi Jogászbizottság a közelmúltban elítélte 56 maldív-szigeteki ügyvéd – az ország gyakorló ügyvédjei harmadának – felfüggesztését, akik részt vettek azokban a felhívásokban, amelyek igazságügyi reformokat szorgalmaztak az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítása érdekében;

O.  mivel aggodalmat okoz, hogy a Maldív-szigeteken fokozódik az iszlám militantizmus, és hogy feltehetően számos radikalizálódott fiatal férfi és nő csatlakozott az IS/Dáishoz;

P.  mivel Jamín Rasídot, a kormányt aktívan bíráló bloggert 2017. április 23-án meggyilkolták; mivel Ahmen Rilvan újságíró 2014 augusztusa óta nem került elő, és attól lehet tartani, hogy meghalt; mivel Iszmail Rasíd bloggert 2012-ben leszúrták és megsebesítették;

1.  mélységes sajnálatát fejezi ki a maldív-szigeteki politikai és emberi jogi helyzet romlása és Abdulla Jamín elnöknek és kormányának egyre önkényesebb uralma miatt, ami a félelem légkörét teremtette meg, és veszélybe sodorta az elmúlt években az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság területén elért eredményeket, különösen a 2018-ban esedékes választásokra való tekintettel;

2.  elítéli, hogy 2016-ban elfogadták a rágalmazásról és a szólásszabadságról szóló, a véleménynyilvánítás szabadságának visszaszorítására törekvő törvényt, illetve a gyülekezés szabadságáról szóló törvénynek a gyülekezési jogot korlátozó 2016. évi módosításait; felhívja a Maldív-szigetek kormányát, hogy valamennyi nemzeti törvényt hozzon összhangba a nemzetközi emberi jogi jogszabályokkal, és a fent említett törvényeket helyezze hatályon kívül vagy dolgozza át;

3.  elítéli a maldív-szigeteki politikai ellenzék elfojtását, és felhívja a kormányt, hogy ejtsen minden vádat Mohamed Nasíd volt elnökkel szemben, és haladéktalanul és feltétel nélkül bocsássa szabadon valamennyi politikai okból fogva tartott személyt, ideértve a Dzsumhuri Párt vezetőjét, Kaszim Ibrahimot is; emlékezteti a kormányt azon nemzetközi kötelezettségeire, hogy tiszteletben tartsa a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya szerinti alapvető szabadságjogokat és jogokat, amelyek a tisztességes eljárásra vonatkozó minimális garanciákat is magukban foglalnak;

4.  felhívja a Maldív-szigetek Legfelsőbb Bíróságát, hogy haladéktalanul vonja vissza a szeptemberben felfüggesztett 56 ügyvéd felfüggesztését, akikre ez az intézkedés továbbra is érvényes; ismételten felszólítja a kormányt, hogy biztosítsa az igazságszolgáltatás maradéktalan függetlenségét és pártatlanságát, valamint garantálja valamennyi polgár számára a tisztességes és átlátható, politikai befolyástól mentes igazságszolgáltatáshoz való jogot;

5.  ismételten hangsúlyozza, hogy az EU minden esetben és kivétel nélkül határozottan ellenzi a halálbüntetést; felszólít a halálbüntetés egyetemes eltörlésére; határozottan elítéli a halálbüntetés maldív-szigeteki visszaállítására vonatkozó bejelentést, és nyomatékosan kéri a maldív-szigeteki kormányt és parlamentet, hogy tartsa tiszteletben a halálbüntetésre vonatkozó, immár több mint 60 éve fennálló moratóriumot;

6.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyilvánosan és nyomatékosan szólítsák fel Jamín elnököt és a Maldív-szigetek kormányát, hogy vizsgálják felül a halálra ítéltek eseteit annak biztosítása érdekében, hogy a tisztességes eljáráshoz való, nemzetközileg elismert és az alkotmányban biztosított jogokat tiszteletben tartsák; felhívja a kormányt, hogy haladéktalanul vonja vissza a kiskorúak elleni, halálbüntetésre irányuló vádakat, és tiltsa meg a kiskorú elkövetők kivégzését;

7.  úgy véli, hogy a demokrácia, az emberi jogok és szabadságjogok helyzetének maldív-szigeteki romlását csak valódi párbeszédfolyamat révén, valamennyi politikai párt és egyéb civil vezető bevonásával lehet megoldani;

8.  felhívja a Maldív-szigetek kormányát, hogy tartsa tiszteletben és maradéktalanul támogassa a tiltakozáshoz, a véleménynyilvánításhoz, az egyesüléshez és a gyülekezéshez való jogot, valamint a vallás és a meggyőződés szabadságát, a többségi vallástól függetlenül;

9.  felszólítja a Maldív-szigetek kormányát, hogy vessen véget azon polgárőrök büntetlenségének, akik a vallási toleranciát népszerűsítők, a békés tüntetők, a kritikus média és a civil társadalom ellen erőszakosan léptek fel;

10.  elítéli a maldív-szigeteki Madzslisz erőszakos bezárását a képviselők elől, valamint a parlament választott képviselői elleni zaklatásokat, megfélemlítéseket és letartóztatásokat;

11.  elítéli, hogy újságírók, bloggerek és emberijog-védők ellen továbbra is megfélemlítés és fenyegetés folyik, tudósítókat tartóztatnak le, valamint hogy hírügynökségek ellen razziákkal és erőszakos bezáratással lépnek fel;

12.  felszólítja a kormányt, hogy garantálja Jamín Rasíd halálának, illetve Ahmed Rilvan elrablásának pártatlan és független kivizsgálását az összes felelős azonosítása és felelősségre vonása érdekében;

13.  felszólítja a maldív-szigeteki hatóságokat annak biztosítására, hogy a Maldív-szigeteki Emberi Jogi Bizottság, a Nemzeti Integritásügyi Bizottság és a választási bizottságok függetlenül és a kormány befolyásától mentesen működhessenek; felhívja a maldív-szigeteki kormányt, hogy teljes mértékben működjön együtt az ENSZ emberi jogi mechanizmusaival, ideértve a különleges eljárásokat és az Emberi Jogi Főbiztos Hivatalát is;

14.  felhívja az Uniót, hogy maradéktalanul használja ki a rendelkezésére álló valamennyi eszközt az emberi jogok és demokratikus elvek Maldív-szigeteken való tiszteletben tartásának előmozdítására, többek között ideiglenes, egyénekre szabott szankciókat fontolóra véve az emberi jogokat veszélyeztető személyekkel szemben;

15.  felhívja a maldív-szigeteki hatóságokat, hogy biztosítsák a női nemi szervek megcsonkítását bűncselekménnyé nyilvánító törvények teljes körű végrehajtását, valamint az elkövetők felelősségre vonását;

16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának, az Európa Tanácsnak és a Maldív-szigetek kormányának.

 

(1)

HL C 140E., 2005.6.9.., 165. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0180.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0464.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat