Procedūra : 2017/2870(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0549/2017

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0549/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 05/10/2017 - 4.3
CRE 05/10/2017 - 4.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0383

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 589kWORD 55k
4.10.2017
PE611.475v01-00}
PE611.476v01-00}
PE611.481v01-00}
PE611.482v01-00}
PE611.484v01-00}
PE611.486v01-00}
PE611.487v01-00} RC1
 
B8-0549/2017}
B8-0550/2017}
B8-0555/2017}
B8-0556/2017}
B8-0558/2017}
B8-0560/2017}
B8-0561/2017} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

ALDE (B8-0549/2017)

ECR (B8-0550/2017)

GUE/NGL (B8-0555/2017)

EFDD (B8-0556/2017)

PPE (B8-0558/2017)

S&D (B8-0560/2017)

Verts/ALE (B8-0561/2017)


par stāvokli Maldīvijā (2017/2870(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Wajid Khan S&D grupas vārdā
Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek ECR grupas vārdā
Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Agea EFDD grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Maldīvijā (2017/2870(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Maldīviju, jo sevišķi 2004. gada 16. septembra rezolūciju(1) un 2015. gada 30. aprīļa rezolūciju(2) un 2015. gada 17. decembra rezolūciju(3),

–  ņemot vērā 1966. gadā pieņemto Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), kuram ir pievienojusies ir arī Maldīvija,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1981. gada Deklarāciju par jebkādas uz reliģiju vai ticību balstītas neiecietības un diskriminācijas izskaušanu,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par nāvessodu,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un jo īpaši tās 2., 7. un 19. pantu,

–  ņemot vērā 1989. gada ANO Konvenciju par bērna tiesībām,

–  ņemot vērā Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra António Guterres 2017. gada 27. jūlija paziņojumu,

–  ņemot vērā misijas ziņojumu par EP un Maldīvijas parlamentārās sadarbības 5. sanāksmi, kas notika 2016. gada 8. un 9. februārī,

–  ņemot vērā paziņojumu, ko 2017. gada 25. jūlijā ES delegācija Maldīvijā izdarīja kopā ar ES dalībvalstu vēstniecībām un Maldīvijā akreditētām Amerikas Savienoto Valstu, Kanādas, Norvēģijas un Šveices vēstniecībām par situāciju Maldīvijā,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos jautājumos (PV/AP) runaspersonas 2015. gada 14. marta paziņojumu par bijušā Maldīvijas prezidenta Mohamed Nasheed notiesāšanu,

–  ņemot vērā ANO īpašā referenta 2017. gada 3. augusta paziņojumu nāvessoda bez tiesas sprieduma izpildes jautājumos Agnès Callamard par tematu „„Tūlītēji” gaidāmu nāvessodu bez tiesas sprieduma izpildes atjaunošanu Maldīvijā”,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā ES ir ilgstošas attiecības ar Maldīviju un tā kā simtiem tūkstošu Eiropas tūristu ceļo uz Maldīviju katru gadu;

B.  tā kā cilvēktiesību situācija Maldīvijā kopš šīs valsts pirmajām demokrātiskajām vēlēšanām 2008. gadā un kopš no amata tika gāzts demokrātiski ievēlētais prezidents Mohamed Nasheed ir dramatiski pasliktinājusies;

C.  tā kā politiskās un pilsoniskās brīvības ir zaudējušas savu nozīmību, opozīcijas līderi tiek patvaļīgi arestēti, ir veikti uzbrukumi pret plašsaziņas līdzekļiem un pieaugošais reliģiskais konservatīsms tiek vainots reliģisko brīvību un tolerances nozīmes zudumā, kamēr Maldīvijas prezidents, Progresīvās partijas līderis Abdulla Yameen un viņa valdība cenšas aizvien ciešāk sagrābt varu savās rokās;

D.  tā kā 2017. gada 22. augustā drošības spēki ar varu slēdza Parlamentu (Medžlisu), kas opozīciju pārstāvošo deputātu skatījumā bija vērtējams kā mēģinājums bloķēt ierosinājumu no amata atcelt Parlamenta runaspersonu;

E.  tā kā opozīcijas partijas locekļi, neatkarīgie žurnālisti un cilvēktiesību aizstāvji ziņo par pieaugošiem draudiem un uzbrukumiem, kurus īsteno varas iestādes, policija un ekstrēmistu grupas;

F.  tā kā 2015. gada martā Maldīvijas pirmais demokrātiski ievēlētais prezidents Mohamed Nasheed tika notiesāts uz 13 gadiem ieslodzījuma, pamatojoties uz apsūdzību terorismā; tā kā tiesvedība ir ierosināta pret 85 Parlamenta deputātiem, 12 opozīcijas deputātiem un vismaz trim tika konfiscētas pases, un vismaz viens joprojām tiek turēts ieslodzījumā bez nekāda pamata; tā kā vispārīgās vēlēšanas ir plānotas 2018. gadā;

G.  tā kā ir radušās bažas par to, ka Maldīvijas tiesa ir ļoti politizēta, ka tā gadu gaitā ir ļaunprātīgi izmantojusi savas pilnvaras un ir rīkojusies par labu pašreizējai valdošajai partijai un pret opozīcijas politiķiem; tā kā tiesības uz taisnīgu tiesu joprojām garantētas nav un attiecīgie principi ir uzskatāmi par tiesiskas valsts pamatelementiem;

H.  tā kā Maldīvijas Parlaments 2016. gada 9. augustā pieņēma „Likumu par reputācijas un labā vārda aizsardzību un vārda brīvību”, kurā ir noteikta virkne vārda brīvības ierobežojumu un valdībai ir paredzētas tiesības atcelt vai apturēt raidorganizāciju, publikāciju izdevumu, tīmekļa vietņu un citu plašsaziņas avotu licences;

I.  tā kā 2016. gada augustā Maldīvijas prezidents ratificēja virkni grozījumu, kas ir izdarīti Likumā par pulcēšanās brīvību, kurā bija paredzētas ierobežotas speciālās zonas, kur rīkot tiesiskus protestus;

J.  tā kā Parlamentu savienības komiteja parlamentāriešu cilvēktiesību jautājumos Maldīvija ir atzinusi par vienu no bīstamākajām valstīm pasaulē, kurā notiek uzbrukumi pret Parlamenta opozīcijas deputātiem un opozīcijas politiķi regulāri tiek iebiedēti, apcietināti un ieslodzīti; tā kā vārda brīvība, plašsaziņas līdzekļu brīvība, biedrošanās brīvība un demokrātiskais plurālisms valstī ir arvien vairāk apdraudēti, turklāt simtiem valdības pretinieku tiek arestēti un apsūdzēti; tā kā pieaug to pierādījumu skaits, kas liecina par to, ka pret prezidenta Yameen politiskajiem oponentiem vērstās kriminālapsūdzības varētu būt politiski motivētas;

K.  tā kā prezidents Yameen vairākkārt ir deklarējis savu nodomu atjaunot valsts sankcionētu nāvessodu praksi, izbeidzot 60 gadus ilgo moratoriju; tā kā Āzijas un Klusā reģiona divdesmit valstis ir atcēlušas nāvessodu un septiņas citas tos ir atcēlušas praksē;

L.  tā kā vismaz 20 fiziskām personām patlaban ir pasludināts spriedums par nāvessodu un tā kā vismaz piecas no tām apcietināšanas brīdī ir jaunākas par 18. gadiem; tā kā Maldīvijas tiesībās pretēji starptautiskām tiesībām nepilngadīgajām personām ir tiesības uz tāda nāvessoda atlikšanu, ka tiek izpildīts, kad persona sasniedz 18 gadu vecumu; tā kā ANO īpašā referente nāvessodu bez tiesas sprieduma jautājumos ir mudinājusi Maldīvijas valdību minēto nāvessodu izpildi neatsākt;

M.  tā kā vismaz trijos gadījumos, proti, Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath un Mohamen Nabeel gadījumos Maldīvijas Augstākā tiesa ir apstiprinājusi uz nāvi notiesājošus spriedumus, kas tik pieņemti tiesas procesos, kuros netika ievēroti starptautiski atzīti standarti; tā kā minētajām trim personām kuru katru brīdi var izpildīt nāvessodu;

N.  tā kā Starptautiskā Juristu komisija nesen nosodīja 56 Maldīvijas juristu — trešās daļas valsts praktizējošo juristu — atstādināšanu uz laiku, un tā kā viņi visi atbalstīja prasību veikt juridiskas reformas, ar kurām bija paredzēts garantēt tiesas neatkarību;

O.  tā kā pastāv arī bažas par radikālo islāmistu agresivitātes palielināšanos un par to radikāli noskaņoto jauno vīriešu un sieviešu skaitu, kuri atbilstoši apgalvojumiem ir pievienojušies ISIS/Da’esh;

P.  tā kā 2017. gada 23. aprīlī tika nogalināts blogeris un aktīvs valdības kritizētājs Yameen Rasheed; tā kā kopš 2014. gada augusta ir izsludināta žurnālista Ahmen Rilwan meklēšana un pastāv aizdomas, ka viņš varētu būt miris; tā kā blogeris Ismail Rasheed tika sadurts un ievainots 2012. gadā,

1.  pauž dziļu nožēlu par politiskās un cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos Maldīvijā un pieaugošo prezidenta Abdulla Yameen un viņa valdības autoritāro valdīšanu, kas ir radījusi baiļu klimatu un apdraud šajā valstī pēdējos gados cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskas valsts jomā gūtos panākumus, jo īpaši, ņemot vērā vēlēšanas, kuras ir paredzēts rīkot 2018. gadā;

2.  nosoda 2016. gada tāda Neslavas celšanas un vārda brīvības akta pieņemšanu, kurā ir mēģināts apslāpēt vārda brīvību, un 2016. gada Likuma par pulcēšanas brīvību grozījumus, kuros ir noteikti pulcēšanas tiesību ierobežojumi; aicina Maldīvijas valdību visus valsts likumus saskaņot ar starptautiskajām cilvēktiesībām un atcelt vai grozīt iepriekšminētos aktus;

3.  pauž nožēlu par to, ka policija Maldīvijā represē oponentus, un aicina valdību atcelt visas pret agrāko prezidentu Mohamed Nashee izvirzītās apsūdzības un nekavējoties atbrīvot bez nosacījumiem visas politisku iemeslu dēļ apcietinātās personas, tostarp Jumhoory partijas līderi Qasim Ibrahim; atgādina valdībai par tās starptautiskajām saistībām ievērot pamatbrīvības un tiesības, kas ir noteiktas Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, pie kurām pieder arī tiesību uz taisnīgu tiesu minimums;

4.  aicina Maldīvijas Augstāko tiesu nekavējoties atcelt to 56 juristu septembrī noteikto atstādināšanu uz laiku, kuri joprojām nedrīkst strādāt savā profesijā; atkārto savu aicinājumu valdībai nodrošināt pilnīgu tiesas neatkarību un objektivitāti un visiem iedzīvotājiem garantēt tiesības uz taisnīgu un pārredzamu tiesu, kas būtu brīva no politiskas ietekmes;

5.  atkārtoti apliecina ES stingro nostāju pret nāvessodu visos gadījumos un bez izņēmuma; prasa pilnībā atcelt nāvessodu; stingri nosoda paziņojumu par nāvessoda atjaunošanu Maldīvijā un mudina Maldīvijas valdību un Parlamentu ievērot nāvessoda moratoriju, kas ir bijis spēkā vairāk kā 60 gadus;

6.  aicina Komisiju un dalībvalstis publiski mudināt prezidentu Yameen un Maldīvijas valdību pārskatīt visas vēl neizpildītās nāvessoda lietas, lai nodrošinātu to, ka starptautiski atzītas un konstitucionāli aizsargātas tiesības uz taisnīgu tiesu tiek ievērotas; aicina valdību nekavējoties atsaukt visas pret nepilngadīgām personām izvirzītās apsūdzības, par kurām pienākas nāvessods, un aizliegt nepilngadīgo pārkāpēju sodīšanu ar nāvi;

7.  uzskata, ka tas ir vienīgais veids, kā novērst demokrātijas, cilvēktiesību un brīvības situācijas Maldīvijā pasliktināšanos, ir īstenot patiesa tāda dialogu procesu, kurā piedalītos visas politiskās partijas un citi pilsoniskie līderi;

8.  aicina Maldīvijas valdību ievērot un pilnībā atbalstīt tiesības protestēt, vārda brīvību, biedrošanās un pulcēšanās brīvību un sirdsapziņas brīvību un reliģijas un pārliecības brīvību neatkarīgi no vairākuma reliģijas;

9.  aicina Maldīvijas valdību izbeigt to „modrības“ komiteju locekļu nesodāmību, kuri ir izmantojuši vardarbību pret iedzīvotājiem, kas atbalsta reliģisku iecietību, pret miermīlīgiem protestētājiem, kritiskiem plašsaziņas līdzekļiem un pilsonisko sabiedrību;

10.  nosoda Maldīvijas Medžlisa vardarbīgo slēgšanu tā biedriem un pret ievēlētajiem Parlamenta ievēlētajiem locekļiem vērsto vajāšanu, iebiedēšanu un apcietināšanu;

11.  nosoda žurnālistu, blogeru un cilvēktiesību aizstāvju Maldīvijā nepārtraukto iebiedēšanu un viņiem izteiktos draudus, reportieru arestus un uzbrukumus jaunajām organizācijām un to piespiedu slēgšanu;

12.  aicina valdību garantēt objektīvu un neatkarīgu izmeklēšanu par Yameen Rasheed nāvi un Ahmed Rilwan nolaupīšanu, lai identificētu visas vainīgās personas un sauktu tās pie atbildības;

13.  aicina Maldīvijas varas iestādes nodrošināt, lai Maldīvijas Cilvēktiesību komisijas, Nacionālās Integritātes komisijas un vēlēšanu komisijas varētu darboties neatkarīgi un brīvi no valdības iejaukšanās; aicina Maldīvijas valdību pilnībā sadarboties ar ANO cilvēktiesību mehānismiem, tostarp ar īpašām procedūrām un Augstā cilvēktiesību komisāra biroju;

14.  aicina ES pilnībā izmantot visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai sekmētu cilvēktiesību un demokrātisko principu ievērošanu Maldīvijā, tostarp apsverot iespēju noteikt pagaidu individuālas, konkrētas sankcijas, kas būtu vērstas pret personām, kas neievēro cilvēktiesības;

15.  aicina Maldīvijas varas iestādes nodrošināt tādu tiesību pilnīgu īstenošanu, kurās ir noteikts kriminālsods par sieviešu ģenitāliju kropļošanu, un saukt šā nozieguma izdarītājus pie atbildības;

16.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, EDSO/DICB, Eiropas Padomei un Maldīvijas valdībai.

 

 

(1)

OV C 140E, 9.6.2005., 165. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0180.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0464.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika