Procedura : 2017/2870(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0549/2017

Teksty złożone :

RC-B8-0549/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/10/2017 - 4.3
CRE 05/10/2017 - 4.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0383

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 363kWORD 56k
4.10.2017
PE611.475v01-00}
PE611.476v01-00}
PE611.481v01-00}
PE611.482v01-00}
PE611.484v01-00}
PE611.486v01-00}
PE611.487v01-00} RC1
 
B8-0549/2017}
B8-0550/2017}
B8-0555/2017}
B8-0556/2017}
B8-0558/2017}
B8-0560/2017}
B8-0561/2017} RC1

złożony zgodnie z art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:

ALDE (B8-0549/2017)

ECR (B8-0550/2017)

GUE/NGL (B8-0555/2017)

EFDD (B8-0556/2017)

PPE (B8-0558/2017)

S&D (B8-0560/2017)

Verts/ALE (B8-0561/2017)


w sprawie sytuacji na Malediwach (2017/2870(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Wajid Khan w imieniu grupy S&D
Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR
Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Agea w imieniu grupy EFDD
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Malediwach (2017/2870(RSP))  

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Malediwów, w szczególności rezolucje z dnia 16 września 2004 r.(1), 30 kwietnia 2015 r.(2) i z dnia 17 grudnia 2015 r.(3),

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP), którego stroną są Malediwy,

–  uwzględniając deklarację ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji ze względu na wyznanie lub przekonania z 1981 r.,

–  uwzględniając wytyczne UE w sprawie kary śmierci,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r., w szczególności jej art. 2, 7 i 19,

–  uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z 1989 r.,

–  uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

–  uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ Antonia Guterresa z dnia 27 lipca 2017 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie z wyjazdu na 5. posiedzenie międzyparlamentarne UE–Malediwy, które odbyło się w dniach 8–9 lutego 2016 r.,

–  uwzględniając oświadczenie wydane w dniu 25 lipca 2017 r. przez delegaturę UE na Malediwach oraz ambasady państw członkowskich UE oraz ambasady Kanady, Norwegii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych akredytowane na Malediwach w sprawie sytuacji na Malediwach,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wyroku skazującego dla byłego prezydenta Malediwów Mohameda Nasheeda,

–  uwzględniając oświadczenie specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji Agnès Callamard z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie „rychłego” przywrócenia kary śmierci na Malediwach,

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że UE od dawna utrzymuje stosunki z Malediwami, a setki tysięcy turystów europejskich podróżuje co roku na Malediwy;

B.  mając na uwadze, że sytuacja w zakresie praw człowieka na Malediwach dramatycznie się pogorszyła od czasu pierwszych demokratycznych wyborów w 2008 r. i pozbawienia władzy w 2012 r. pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Nasheeda;

C.  mając na uwadze, że swobody polityczne i obywatelskie zostały ograniczone, przywódcy opozycji arbitralnie aresztowani, media są atakowane, a rosnący w siłę konserwatyzm religijny jest uważany za przyczynę ograniczenia wolności wyznania i tolerancji religijnej w miarę jak prezydent Abdulla Jamin, będący przywódcą Postępowej Partii Malediwów, i jego rząd dążą do wzmocnienia swojej władzy;

D.  mając na uwadze, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. siły bezpieczeństwa siłą zamknęły parlament (Madżlis), co opozycja parlamentarna określiła jako próbę zablokowania wniosku o usunięcie przewodniczącego parlamentu;

E.  mając na uwadze, że członkowie partii opozycyjnej, niezależni dziennikarze i obrońcy praw człowieka donoszą o nasilających się groźbach i atakach ze strony władz, policji i ugrupowań ekstremistów;

F.  mając na uwadze, że w marcu 2015 r. Mohamed Nasheed, pierwszy demokratycznie wybrany prezydent Malediwów, został skazany na 13 lat więzienia pod zarzutem działalności terrorystycznej; mając na uwadze, że spośród 85 posłów do parlamentu 12 członkom opozycji wytoczono procesy, co najmniej trzem z nich odebrano paszporty, a przynajmniej jeden pozostaje arbitralnie zatrzymany; mając na uwadze, że wybory prezydenckie zaplanowano na 2018 r.;

G.  mając na uwadze zastrzeżenia, które pojawiły się z powodu wysoce upolitycznionej malediwskiej władzy sądowniczej, która przez lata nadużywała swoich uprawnień i sprzyjała obecnej partii rządzącej, działając przeciwko politykom opozycji; mając na uwadze, że prawo do rzetelnego procesu sądowego wciąż nie jest jeszcze zagwarantowane oraz że ta zasada należy do fundamentalnych elementów państwa prawa;

H.  mając na uwadze, że w dniu 9 sierpnia 2016 r. parlament Malediwów przyjął ustawę o ochronie dobrego imienia oraz wolności wypowiedzi, która nakłada szereg ograniczeń na wolność wypowiedzi i daje rządowi prawo do cofnięcia lub zawieszenia licencji nadawcom, wydawcom, stronom internetowym i innym środkom przekazu;

I.  mając na uwadze, że w sierpniu 2016 r. prezydent Malediwów ratyfikował szereg zmian do ustawy o wolności zgromadzeń, które ograniczają wyznaczone obszary legalnych protestów;

J.  mając na uwadze, że Komisja Unii Międzyparlamentarnej ds. Praw Człowieka Parlamentarzystów uznała Malediwy za jeden z najgorszych krajów na świecie pod względem ataków na posłów opozycji – politycy opozycji są regularnie zastraszani, aresztowani i wtrącani do więzień; mając na uwadze, że coraz częściej zagrożona jest wolność wypowiedzi, wolność mediów, wolność zrzeszania się i pluralizm demokratyczny, o czym świadczą setki aresztowań demonstrantów antyrządowych i oskarżenia wobec nich; mając na uwadze, że coraz większa liczba dowodów wskazuje na to, że postępowania karne wszczęte wobec przeciwników politycznych prezydenta A. Jamina są umotywowane politycznie;

K.  mając na uwadze, że prezydent A. Jamin wielokrotnie dawał wyraz zamiarowi wznowienia praktyki usankcjonowanych przez państwo egzekucji, kładąc kres obowiązującemu od 60 lat moratorium; mając na uwadze, że w regionie Azji i Pacyfiku dwadzieścia państw zniosło karę śmierci, a siedem w praktyce jej już nie stosuje;

L.  mając na uwadze, że co najmniej 20 osób jest obecnie skazanych na karę śmierci na Malediwach, z których przynajmniej pięć było w wieku poniżej 18 lat w momencie aresztowania; mając na uwadze, że prawo malediwskie, w przeciwieństwie do prawa międzynarodowego, dopuszcza skazywanie nieletnich na odroczoną karę śmierci, którą wykonuje się po ukończeniu 18 lat przez skazanego; mając na uwadze, że specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji wezwała rząd Malediwów, aby nie przywracał egzekucji;

M.  mając na uwadze, że w co najmniej trzech przypadkach, a mianowicie Husseina Humaama Ahmeda, Ahmeda Murratha i Mohameda Nabeela Sąd Najwyższy Malediwów potwierdził wyroki skazujące na karę śmierci w następstwie procesów sądowych, w trakcie których nie przestrzegano międzynarodowych standardów; mając na uwadze, że te trzy osoby mogą zostać w każdej chwili stracone;

N.  mając na uwadze, że Międzynarodowa Komisja Prawników potępiła niedawno zawieszenie 56 malediwskich prawników, czyli jedną trzecią palestry, z których wszyscy brali udział w reformie sądownictwa mającej na celu zagwarantowanie niezawisłości sądownictwa;

O.  mając na uwadze, że istnieją również obawy co do nasilenia działalności radykalnych bojówek islamskich oraz liczby zradykalizowanych młodych mężczyzn i kobiet, którzy rzekomo przystąpili do ISIS/Daisz;

P.  mając na uwadze, że w dniu 23 kwietnia 2017 r. zamordowano blogera i głośnego krytyka rządu Jamina Raszida; mając na uwadze, że od sierpnia 2014 r. nieznane jest miejsce pobytu Ahmena Rilwana i istnieją obawy, że nie żyje; mając na uwadze, że w 2012 r. zaatakowano i zraniono nożem blogera Ismaila Raszida;

1.  wyraża głębokie ubolewanie z powodu pogarszającej się sytuacji politycznej i sytuacji w zakresie praw człowieka na Malediwach oraz coraz bardziej autorytarnych rządów prezydenta Abdulli Jamina oraz jego rządu, który stworzył atmosferę strachu i podważa osiągnięcia Malediwów w dziedzinie praw człowieka, demokracji i praworządności z ostatnich lat, zwłaszcza w związku z wyborami, które mają się odbyć w 2018 r.;

2.  potępia przyjęcie w 2016 r. ustawy o zniesławieniu i wolności słowa, która ma na celu ukrócenie wolności wypowiedzi, a także zmiany wprowadzone w 2016 r. do ustawy o wolności zgromadzeń ograniczające wolność zgromadzeń; wzywa rząd Malediwów do dostosowania wszystkich przepisów prawa krajowego do międzynarodowego prawa w zakresie praw człowieka oraz do uchylenia lub zmiany wyżej wymienionych aktów;

3.  ubolewa nad prześladowaniem przeciwników politycznych na Malediwach i wzywa rząd do odstąpienia od wszystkich zarzutów stawianych byłemu prezydentowi Mohamedowi Nasheedowi oraz do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich osób przetrzymywanych z powodów politycznych, w tym lidera Partii Jumhoory Qasima Ibrahima; przypomina rządowi o jego międzynarodowych zobowiązaniach w zakresie poszanowania podstawowych swobód i praw zgodnie z Międzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycznych, który obejmuje minimalne gwarancje rzetelnego procesu sądowego;

4.  wzywa Sąd Najwyższy Malediwów do natychmiastowego cofnięcia zawieszenia 56 prawników zawieszonych we wrześniu i wobec których wciąż stosowany jest ten środek; ponawia apel do rządu o zagwarantowanie pełnej niezawisłości i bezstronności wymiaru sprawiedliwości i o zagwarantowanie wszystkim obywatelom prawa do sprawiedliwego i przejrzystego wymiaru sprawiedliwości wolnego od wpływów politycznych;

5.  przypomina, że UE zdecydowanie sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci we wszystkich przypadkach i bez wyjątków; wzywa do powszechnego zniesienia kary śmierci; zdecydowanie potępia zamiar przywrócenia kary śmierci na Malediwach i wzywa rząd i parlament Malediwów do respektowania moratorium na wykonywanie kary śmierci, które obowiązuje od ponad 60 lat;

6.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do publicznego wezwania prezydenta A. Jamina i rządu Malediwów do dokonania przeglądu wszystkich wyroków skazujących na karę śmierci w celu zapewnienia poszanowania międzynarodowo uznanego i chronionego konstytucją prawa do rzetelnego procesu sądowego; wzywa rząd do natychmiastowego wycofania wszystkich skutkujących karą śmierci zarzutów wobec nieletnich oraz do zakazu wykonywania egzekucji na młodocianych przestępcach;

7.  uważa, że jedynym sposobem na zaradzenie pogarszającemu się stanowi demokracji, pogarszającej się sytuacji praw człowieka i ograniczaniu swobód na Malediwach jest szczery dialog z udziałem wszystkich partii politycznych i innych liderów społeczeństwa obywatelskiego;

8.  wzywa rząd Malediwów do poszanowania i pełnego wspierania prawa do protestu, wolności wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń, wolności sumienia i wolności wyznania oraz przekonań, niezależnie od dominującej religii;

9.  wzywa rząd Malediwów, by położył kres bezkarności samozwańczych bojowników, którzy stosowali przemoc wobec osób promujących tolerancję religijną, pokojowych demonstrantów, krytycznych mediów i społeczeństwa obywatelskiego;

10.  potępia wymuszone zamknięcie malediwskiego Madżlisu i niedopuszczanie do niego posłów oraz nękanie, zastraszanie i aresztowania wybranych do parlamentu przedstawicieli;

11.  potępia stałe nękanie dziennikarzy, blogerów i obrońców praw człowieka na Malediwach oraz kierowane przeciw nim groźby, aresztowania reporterów, naloty na siedziby mediów i wymuszanie ich zamykania;

12.  wzywa rząd do zagwarantowania bezstronnego i niezależnego dochodzenia w sprawie śmierci Jamina Raszida i porwania Ahmeda Rilwana, aby ustalić sprawców i postawić ich przed sądem;

13.  wzywa władze Malediwów do zadbania o to, aby Komisja Praw Człowieka Malediwów, Krajowa Komisja Etyki i komisje wyborcze mogły działać niezależnie i bez ingerencji ze strony rządu; apeluje do rządu Malediwów o pełną współpracę ze strukturami ONZ dbającymi o przestrzeganie praw człowieka, w tym w ramach specjalnych procedur i z Biurem Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka;

14.  wzywa UE do nieograniczonego korzystania z wszystkich dostępnych jej instrumentów w celu promowania poszanowania praw człowieka i zasad demokratycznych na Malediwach, w tym rozważenia tymczasowego wprowadzenia ukierunkowanych sankcji indywidualnych wobec osób, które nie szanują praw człowieka;

15.  wzywa władze malediwskie do zapewnienia pełnego wdrożenia przepisów penalizujących okaleczanie żeńskich narządów płciowych oraz do stawiania sprawców przed sądem;

16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, OBWE/ODIHR, Radzie Europy oraz rządowi Malediwów.

 

(1)

Dz.U. C 140E z 9.6.2005, s. 165.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0180.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0464.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności