Procedură : 2017/2870(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0549/2017

Texte depuse :

RC-B8-0549/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/10/2017 - 4.3
CRE 05/10/2017 - 4.3

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0383

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 430kWORD 56k
4.10.2017
PE611.475v01-00}
PE611.476v01-00}
PE611.481v01-00}
PE611.482v01-00}
PE611.484v01-00}
PE611.486v01-00}
PE611.487v01-00} RC1
 
B8-0549/2017}
B8-0550/2017}
B8-0555/2017}
B8-0556/2017}
B8-0558/2017}
B8-0560/2017}
B8-0561/2017} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ALDE (B8‑0549/2017)

ECR (B8‑0550/2017)

GUE/NGL (B8‑0555/2017)

EFDD (B8‑0556/2017)

PPE (B8‑0558/2017)

S&D (B8‑0560/2017)

Verts/ALE (B8‑0561/2017)


referitoare la situația din Maldive (2017/2870(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil în numele Grupului PPE
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Wajid Khan în numele Grupului S&D
Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek în numele Grupului ECR
Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset, Jozo Radoš în numele Grupului ALDE
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo în numele Grupului GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Agea în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Maldive (2017/2870(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente referitoare la Maldive, în special cele din 16 septembrie 2004(1), 30 aprilie 2015(2) și 17 decembrie 2015(3),

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), la care Maldive este parte semnatară,

–  având în vedere Declarația Organizației Națiunilor Unite din 1981 privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare pe bază de religie sau credință,

–  având în vedere Orientările UE privind pedeapsa capitală,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948, în special articolele 2, 7 și 19,

–  având în vedere Convenția ONU din 1989 cu privire la drepturile copilului,

–  având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei,

–  având în vedere declarația din 27 iulie 2017 a Secretarului General al ONU, António Guterres,

–  având în vedere raportul de misiune al celei de a cincea reuniuni interparlamentare UE-Maldive din 8 și 9 februarie 2016,

–  având în vedere declarația din 25 iulie 2017 referitoare la situația din Maldive, făcută de delegația UE în Maldive împreună cu ambasadele statelor membre ale UE și cu ambasadele Canadei, Norvegiei, Elveției și Statelor Unite acreditate în Maldive,

–  având în vedere declarația din 14 martie 2015 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu privire la condamnarea fostului președinte al Republicii Maldivelor, Mohamed Nasheed,

–  având în vedere declarația din 3 august 2017 a Raportorului special al ONU pe probleme de execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, Agnes Callamard, cu privire la privind reluarea „iminentă” a execuțiilor în Maldive,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană are relații de lungă durată cu Maldivele și sute de mii de turiști europeni călătoresc în fiecare an în Maldive;

B.  întrucât situația drepturilor omului din Maldive s-a deteriorat dramatic de la primele alegeri democratice ale țării din 2008 și din momentul în care primul său președinte ales în mod democratic, Mohamed Nasheed, a fost înlăturat în 2012;

C.  întrucât libertățile politice și civile au fost erodate, lideri ai opoziției au fost arestați în mod arbitrar, mass-media a fost atacată, iar conservatorismul religios în creștere este învinuit de declinul libertății religioase și al toleranței, în timp ce președintele Abdulla Yameen, liderul Partidului Progresist din Maldive, și guvernul său încearcă să își consolideze controlul asupra puterii;

D.  întrucât, la 22 august 2017, forțele de securitate au închis cu forța Parlamentul (Majlis), o acțiune pe care parlamentarii din opoziție o descriu ca o încercare de a se bloca o propunere de punere sub acuzare a președintelui Parlamentului;

E.  întrucât membri ai partidelor din opoziție, jurnaliști independenți și apărători ai drepturilor omului raportează înmulțirea amenințărilor și a atacurilor din partea autorităților, a poliției și a grupurilor extremiste;

F.  întrucât, în martie 2015, Mohamed Nasheed, primul președinte ales democratic din Maldive, a fost condamnat la 13 ani de închisoare sub acuzația de terorism; întrucât, dintre cei 85 de membri ai Parlamentului, 12 membri ai opoziției sunt urmăriți în justiție și unui număr de cel puțin trei deputați li s-au confiscat pașapoartele, iar cel puțin un deputat rămâne în detenție arbitrară; întrucât alegerile prezidențiale sunt programate să aibă loc în 2018;

G.  întrucât s-au exprimat preocupări cu privire la sistemul judiciar extrem de politizat din Maldive, care, de-a lungul anilor, a abuzat de puterile care-i revin și a acționat în favoarea partidului aflat la putere și împotriva politicienilor din opoziție; întrucât dreptul la un proces echitabil nu este încă garantat, iar principiile în cauză constituie elemente fundamentale ale statului de drept;

H.  întrucât, la 9 august 2016, Parlamentul din Maldive a adoptat un „Proiect de lege privind protejarea reputației și a bunului renume și libertatea de exprimare”, care impune un număr de restricții privind libertatea de exprimare și conferă guvernului competența de a revoca sau suspenda licențele stațiilor de emisie, publicațiilor, site-urilor web și altor surse mass-media;

I.  întrucât, în august 2016, președintele Maldivelor a ratificat o serie de amendamente la Legea privind libertatea de întrunire, prin care se limitează zonele desemnate pentru protestele legitime;

J.  întrucât Comisia pentru drepturile parlamentarilor din cadrul Uniunii Interparlamentare a plasat Maldivele printre primele țări din lume în ceea ce privește atacurile împotriva parlamentarilor din opoziție, având în vedere că politicienii din opoziție sunt intimidați, arestați și privați de libertate în mod sistematic; întrucât libertatea de exprimare, libertatea mass-media, libertatea de asociere și pluralismul democratic sunt din ce în ce mai amenințate, sute de protestatari antiguvernamentali fiind arestați și inculpați; întrucât există tot mai multe dovezi care indică posibilitatea ca acuzațiile penale formulate împotriva oponenților politici ai președintelui Yameen să fi fost motivate politic;

K.  întrucât președintele Yameen și-a declarat în repetate rânduri intenția de a relua practica execuțiilor sancționate de stat, punând capăt unui moratoriu de 60 ani; întrucât, în regiunea Asia-Pacific, douăzeci de state au abolit pedeapsa capitală și alte șapte țări au abolit-o în practică;

L.  întrucât, în prezent, cel puțin 20 de persoane sunt condamnate la moarte în Maldive, dintre care cel puțin cinci aveau sub 18 ani la momentul arestării lor; întrucât legislația din Maldive, prin încălcarea dreptului internațional, permite condamnarea minorilor la pedeapsa cu moartea cu executare amânată până la împlinirea vârstei de 18 ani de către minor; întrucât Raportorul special al ONU pe probleme de execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare a îndemnat guvernul Maldivelor să nu reia execuțiile;

M.  întrucât, în cel puțin trei cazuri, respectiv cele ale lui Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath și Mohamed Nabeel, Curtea Supremă a Republicii Maldivelor a confirmat condamnările la moarte în urma unor procese care nu au respectat standardele recunoscute la nivel internațional; întrucât cele trei persoane sunt în prezent în pericol iminent de a fi executate;

N.  întrucât Comisia Internațională a Juriștilor a denunțat recent suspendarea a 56 de avocați din Maldive, o treime din avocații practicanți din țară, toți dintre aceștia contribuind în trecut la solicitări de reforme judiciare menite să asigure independența sistemului judiciar;

O.  întrucât există, de asemenea, preocupări cu privire la creșterea militantismului islamist radical și la numărul de tineri - bărbați și femei - radicalizați care se presupune că s-au alăturat ISIL/Daesh;

P.  întrucât Yameen Rasheed, blogger și critic vehement al guvernului, a fost asasinat la 23 aprilie 2017; întrucât jurnalistul Ahmen Rilwan a dispărut în august 2014 și se presupune că ar fi murit; întrucât bloggerul Ismail Rasheed a fost înjunghiat și rănit în 2012,

1.  își exprimă profundul regret cu privire la deteriorarea situației politice și a drepturilor omului în Maldive și la guvernarea din ce în ce mai autoritară a președintelui Abdulla Yameen și a guvernului său, care a creat un climat de teamă și a pus în pericol succesele obținute în ultimii ani în această țară în domeniul drepturilor omului, al democrației și al statului de drept, în special în contextul alegerilor care urmează să aibă loc în 2018;

2.  condamnă votarea în 2016 a Legii privind defăimarea și libertatea de exprimare, care urmărește să impună restricții majore în ceea ce privește libertatea de exprimare, și amendamentele din 2016 la Legea privind libertatea de întrunire, prin care se limitează dreptul la întrunire; invită guvernul Republicii Maldivelor să se asigure că toate legile naționale sunt modificate pentru a respecta dreptul internațional privind drepturile omului și să abroge sau să reformeze actele menționate mai sus;

3.  regretă represiunea oponenților politici din Maldive și solicită guvernului să renunțe la toate acuzațiile împotriva fostului președinte Mohamed Nasheed și să elibereze imediat și necondiționat toate persoanele deținute din motive politice, inclusiv pe Qasim Ibrahim, liderul Partidului Jumhoory; reamintește guvernului obligațiile sale internaționale de a respecta drepturile și libertățile fundamentale în temeiul Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, ceea ce include existența unor garanții minime privind asigurarea un proces echitabil;

4.  invită Curtea Supremă a Republicii Maldivelor să revoce imediat suspendarea celor 56 de avocați cărora li s-a retras autorizația în septembrie în cazul cărora măsura se aplică în continuare; își reiterează apelul către guvern pentru a asigura independența și imparțialitatea deplină a sistemului judiciar și să garanteze tuturor cetățenilor dreptul la o justiție echitabilă și transparentă, liberă de orice influență politică;

5.  reiterează opoziția fermă a UE față de pedeapsa cu moartea, în toate cazurile, fără excepție; solicită abolirea universală a pedepsei capitale; condamnă ferm anunțul de reintroducere a pedepsei cu moartea în Maldive și îndeamnă guvernul și parlamentul Republicii Maldivelor să respecte moratoriul privind pedeapsa cu moartea care este în vigoare de peste 60 de ani;

6.  invită Comisia și statele membre să îi îndemne public pe președinte Yameen și pe guvernul Republicii Maldivelor să revizuiască toate cazurile persoanelor condamnate la moarte pentru a asigura respectarea drepturilor la un proces echitabil recunoscute la nivel internațional și garantate de constituție; invită guvernul să revoce imediat toate acuzațiile împotriva minorilor acuzați de infracțiuni pasibile de pedeapsa capitală și să interzică executarea delincvenților minori;

7.  consideră că singura metodă prin care se poate soluționa deteriorarea situației democrației, a drepturilor omului și a libertăților în Maldive implică un proces de dialog autentic, care să implice toate partidele politice și alți lideri ai societății civile;

8.  invită guvernul Republicii Maldivelor să respecte și să sprijine pe deplin dreptul de a protesta, libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire, precum și libertatea de conștiință și libertatea religioasă și de convingere, indiferent de religia majoritară;

9.  invită guvernul Republicii Maldivelor să pună capăt impunității în cazul membrilor milițiilor care au recurs la violență împotriva persoanelor care promovau toleranța religioasă, împotriva protestatarilor pașnici, împotriva mijloacelor de informare critice și împotriva societății civile;

10.  condamnă închiderea forțată a Parlamentului Republicii Maldive în fața membrilor săi și hărțuirea, intimidarea și arestarea unor membri aleși ai Parlamentului;

11.  condamnă continuarea actelor de intimidare și de amenințare la adresa jurnaliștilor, a bloggerilor și a apărătorilor drepturilor omului din Maldive, precum și arestarea în continuare a reporterilor și continuarea raidurilor îndreptate împotriva agențiilor de știri și a închiderii forțate a acestora;

12.  invită guvernul să garanteze o anchetă imparțială și independentă cu privire la moartea lui Yameen Rasheed și răpirea lui Ahmed Rilwan, pentru a identifica toate persoanele responsabile și a le aduce în fața justiției;

13.  invită autoritățile din Maldive să asigure că Comisia pentru drepturile omului din Maldive, Comisia Națională de Integritate și comisiile electorale pot funcționa în mod independent și fără ingerința guvernului; invită guvernul Republicii Maldivelor să coopereze pe deplin cu mecanismele ONU din domeniul drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește procedurile speciale și Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului;

14.  invită UE să utilizeze pe deplin toate instrumentele de care dispune pentru a promova respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice în Maldive, inclusiv analizând posibilitatea de a introduce sancțiuni temporare individuale specifice împotriva celor care subminează drepturile omului;

15.  invită autoritățile din Maldive să asigure punerea în aplicare integrală a legii care incriminează mutilarea genitală a femeilor și să aducă făptașii în fața justiției;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, OSCE/ODIHR, Consiliului Europei și guvernului Republicii Maldivelor.

 

(1)

JO C 140E, 9.6.2005, p. 165.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0180.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0464.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate