Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0549/2017Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0549/2017

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii na Maldivách

4.10.2017 - (2017/2870(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ALDE (B8-0549/2017)
ECR (B8-0550/2017)
GUE/NGL (B8-0555/2017)
EFDD (B8-0556/2017)
PPE (B8-0558/2017)
S&D (B8-0560/2017)
Verts/ALE (B8-0561/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Wajid Khan v mene skupiny S&D
Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek v mene skupiny ECR
Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Agea v mene skupiny EFDD


Postup : 2017/2870(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0549/2017
Predkladané texty :
RC-B8-0549/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Maldivách

(2017/2870(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Maldivách, najmä na uznesenia zo 16. septembra 2004[1], z 30. apríla 2015[2] a zo 17. decembra 2015[3],

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého sú Maldivy zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o treste smrti,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, najmä na jej články 2, 7 a 19,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989,

–  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa z 27. júla 2017,

–  so zreteľom na správu zo služobnej cesty predloženú na 5. medziparlamentnej schôdzi EÚ – Maldivy z 8. a 9. februára 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie o situácii na Maldivách, ktoré 25. júla 2017 vydala Delegácia EÚ pre Maldivy spolu s veľvyslanectvami členských štátov EÚ a veľvyslanectvami Kanady, Nórska, Švajčiarska a USA akreditovanými na Maldivách,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne podpredsedníčky Európskej komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o odsúdení bývalého prezidenta Maldív Mohameda Našída zo 14. Marca 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitnej spravodajkyne OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy Agnès Callamardovej z 3. augusta 2017 o bezprostrednej hrozbe obnovy popráv na Maldivách,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ udržiava s Maldivami dlhodobé vzťahy a státisíce európskych turistov každoročne na Maldivy cestujú;

B.  keďže situácia v oblasti ľudských práv na Maldivách sa od prvých demokratických volieb, ktoré sa v tejto krajine konali v roku 2008, a odvtedy, ako bol prvý demokraticky zvolený prezident Mohamed Našíd v roku 2012 vyhnaný, dramaticky zhoršila;

C.  keďže politické a občianske slobody sú oslabené, opoziční lídri sú svojvoľne zatýkaní, médiá sa stávajú predmetom útokov a za úpadok náboženských slobôd a tolerancie je zodpovedný narastajúci náboženský konzervativizmus, zatiaľ čo prezident Abdalláh Jamín, vedúci Pokrokovej strany Maldív, a jeho vláda sa snažia upevňovať svoju moc;

D.  keďže 22. augusta 2017 bezpečnostné sily násilne uzavreli parlament (Madžlis) počas udalosti, ktorú opoziční poslanci opísali ako pokus o zablokovanie návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi parlamentu;

E.  keďže členovia opozičných strán, nezávislí novinári a obhajcovia ľudských práv informujú o väčšom počte hrozieb a útokov zo strany orgánov, polície a extrémistických skupín;

F.  keďže v marci 2015 bol Mohamed Našíd, prvý demokraticky zvolený prezident Maldív, odsúdený na 13 rokov väzenia na základe obvinení z terorizmu; keďže z 85 poslancov parlamentu je proti 12 opozičným poslancom vedené súdne konanie, najmenej trom boli skonfiškované cestovné pasy a minimálne jedného svojvoľne zadržiavajú; keďže prezidentské voľby sú naplánované na rok 2018;

G.  keďže boli vznesené obavy v súvislosti s vysoko spolitizovaným maldivským súdnictvom, ktoré roky zneužívalo svoje právomoci a konalo v prospech súčasnej vládnej strany a proti opozičným politikom; keďže právo na spravodlivý proces stále nie je zaručené, pričom príslušné zásady sú základnými prvkami právneho štátu;

H.  keďže 9. augusta 2016 maldivský parlament prijal „zákon o ochrane dobrej povesti a dobrého mena a slobode prejavu“, ktorým sa ukladajú mnohé obmedzenia slobody prejavu a vláde sa udeľuje právomoc odobrať alebo pozastaviť platnosť licencie televíznych a rozhlasových vysielateľov, publikácií, webových lokalít a iných médií;

I.  keďže v auguste 2016 prezident Maldív podpísal niekoľko zmien zákona o slobode zhromažďovania, ktorými sa obmedzili priestory vyhradené na zákonné demonštrácie;

J.  keďže podľa výboru Medziparlamentnej únie pre ľudské práva poslancov patria Maldivy medzi najhoršie krajiny na svete, pokiaľ ide o útoky proti opozičným poslancom, pričom opoziční politici sú bežne zastrašovaní, zatýkaní a väznení; keďže sloboda prejavu, sloboda médií, sloboda združovania a demokratický pluralizmus sú čoraz viac ohrozené, pričom stovky protivládnych demonštrantov sú zatýkané a sú proti nim vznesené obvinenia; keďže existuje čoraz viac dôkazov, ktoré naznačujú, že obvinenia z trestných činov vznesené proti politickým oponentom prezidenta Jamína boli politicky motivované;

K.  keďže prezident Jamín opakovane ohlásil svoj zámer obnoviť vykonávanie štátom povolených popráv a ukončiť tak 60 rokov trvajúce moratórium; keďže v ázijsko-tichomorskom regióne dvadsať štátov zrušilo trest smrti a sedem ďalších štátov ho nevykonáva v praxi;

L.  keďže na Maldivách je v súčasnosti najmenej 20 osôb odsúdených na trest smrti, pričom aspoň päť z nich malo v čase zatknutia menej ako 18 rokov; keďže, v rozpore s medzinárodným právom, podľa maldivského práva maloleté osoby môžu byť odsúdené na trest smrti, ktorého výkon sa odloží do momentu, keď maloletá osoba dovŕši 18 rokov; keďže osobitná spravodajkyňa OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy naliehavo vyzvala maldivskú vládu, aby popravy neobnovila;

M.  keďže minimálne v troch prípadoch, konkrétne v prípade Husseina Humaama Ahmeda, Ahmeda Murratha a Mohameda Nabeela, najvyšší súd Maldív potvrdil rozsudok o treste smrti vynesený po súdnych procesoch, ktoré nespĺňali medzinárodne uznávané normy; keďže všetkým trom teraz bezprostredne hrozí poprava;

N.  keďže Medzinárodná komisia právnikov nedávno odsúdila pozastavenie činnosti 56 maldivským právnikom, čo predstavuje tretinu právnikov vykonávajúcich právnickú prax v tejto krajine, pričom všetci sa zapojili do výziev na reformu súdnictva zameranú na zabezpečenie nezávislosti súdov;

O.  keďže existujú tiež obavy týkajúce sa narastajúcej militantnosti islamistických radikálov a mnohých radikalizovaných mladých mužov a žien, ktorí sa údajne pripojili k IS/Dá’iš;

P.  keďže bloger a dôrazný kritik vlády Jamín Rašíd bol 23. apríla 2017 zavraždený; keďže novinár Ahmen Rilwan je nezvestný od augusta 2014 a existujú obavy, že je mŕtvy; keďže bloger Ismail Rašíd bol v roku 2012 dobodaný a zranený;

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad zhoršujúcou sa politickou situáciou a situáciou v oblasti ľudských práv na Maldivách a nad čoraz autoritatívnejším režimom prezidenta Abdulla Jamína a jeho vlády, ktorá vytvorila atmosféru strachu a ohrozuje pokrok dosiahnutý v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu v tejto krajine v posledných rokoch, a to predovšetkým v súvislosti s voľbami, ktoré sa majú konať v roku 2018;

2.  odsudzuje schválenie zákona o hanobení a slobode prejavu v roku 2016, ktorého cieľom je ostro zakročiť proti slobode prejavu, a zmien zákona o slobode zhromažďovania v roku 2016, ktorými sa obmedzilo právo zhromažďovať sa; vyzýva vládu Maldív, aby zosúladila všetky vnútroštátne právne predpisy s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a aby zrušila alebo zmenila uvedené zákony;

3.  vyjadruje poľutovanie nad prísnymi opatreniami namierenými proti politickým oponentom na Maldivách a vyzýva vládu, aby stiahla všetky obvinenia proti bývalému prezidentovi Mohamedovi Našídovi a aby okamžite a bezpodmienečne prepustila všetky osoby, ktoré sú zadržiavané pre politické dôvody, vrátane lídra Republikánskej strany (Junhooree) Qasima Ibrahima; pripomína vláde jej medzinárodné záväzky súvisiace s rešpektovaním základných slobôd a práv vyplývajúce z Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, medzi ktoré patria minimálne záruky spravodlivého procesu;

4.  vyzýva najvyšší súd Maldív, aby okamžite zrušil pozastavenie činnosti tým z celkovo 56 právnikov, ktorým pozastavili činnosť v septembri a na ktorých sa toto opatrenie stále vzťahuje; opakovane vyzýva vládu, aby zaistila úplnú nezávislosť a nestrannosť súdnictva a aby všetkým občanom zaručila právo na spravodlivé a transparentné súdnictvo bez politického vplyvu;

5.  opätovne potvrdzuje rozhodne odmietavý postoj EÚ voči trestu smrti vo všetkých prípadoch a bez výnimky; vyzýva na všeobecné zrušenie trestu smrti; dôrazne odsudzuje oznámenie o opätovnom zavedení trestu smrti na Maldivách a naliehavo vyzýva vládu a parlament Maldív, aby dodržiavali moratórium na vykonávanie trestu smrti, ktoré platí už viac ako 60 rokov;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby verejne naliehali na prezidenta Jamína a maldivskú vládu, aby preskúmali všetky prípady odsúdenia na trest smrti s cieľom zaistiť dodržiavanie medzinárodne uznávaných práv na spravodlivý proces, ktoré sú zaručené v ústave; vyzýva vládu, aby okamžite zrušila všetky rozsudky trestu smrti proti neplnoletým osobám a zakázala popravy mladistvých páchateľov;

7.  domnieva sa, že zhoršenie situácie v oblasti demokracie, ľudských práv a slobôd na Maldivách možno vyriešiť len prostredníctvom skutočného dialógu, do ktorého budú zapojené všetky politické strany a iní občianski vedúci predstavitelia;

8.  vyzýva maldivskú vládu, aby v plnej miere rešpektovala a podporovala právo na demonštrácie, slobodu prejavu, slobodu združovania a zhromažďovania, slobodu svedomia a slobodu náboženského vyznania a viery bez ohľadu na väčšinové náboženstvo;

9.  vyzýva vládu Maldív, aby zastavila beztrestnosť členov ozbrojených skupín, ktorí používajú násilie proti ľuďom presadzujúcim náboženskú toleranciu, pokojným protestujúcim, kritickým médiám a občianskej spoločnosti;

10.  odsudzuje násilné uzavretie maldivského Madžlisu pred jeho poslancami a obťažovanie, zastrašovanie a zatýkanie zvolených poslancov parlamentu;

11.  odsudzuje neustále zastrašovanie a hrozby namierené proti novinárom, blogerom a obhajcom ľudských práv na Maldivách, zatýkanie reportérov a útoky na spravodajské organizácie a ich násilné zatváranie;

12.  vyzýva vládu, aby zaručila nestranné a nezávislé vyšetrenie smrti Jamína Rašída a únosu Ahmeda Rilwana v snahe identifikovať všetky zodpovedné osoby a postaviť ich pred súd;

13.  vyzýva maldivské orgány, aby zabezpečili, že maldivská Komisia pre ľudské práva, Komisia pre národnú integritu a volebné komisie budú schopné fungovať nezávisle a bez ovplyvňovania vládou; vyzýva vládu Maldív, aby v plnej miere spolupracovala s mechanizmami OSN pre ľudské práva vrátane osobitných postupov a Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva;

14.  vyzýva EÚ, aby v plnej miere využívala všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na podporu dodržiavania ľudských práv a demokratických zásad na Maldivách, a to aj zvážením zavedenia dočasných individuálne namierených sankcií proti osobám, ktoré ohrozujú ľudské práva;

15.  vyzýva maldivské orgány, aby zabezpečili úplné vykonávanie zákonov, ktorými sa kriminalizuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov, a aby postavili páchateľov pred súd;

16.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, OBSE/ODHIR, Rade Európy a vláde Maldív.