Förfarande : 2017/2870(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0549/2017

Ingivna texter :

RC-B8-0549/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/10/2017 - 4.3
CRE 05/10/2017 - 4.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0383

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 288kWORD 56k
4.10.2017
PE611.475v01-00}
PE611.476v01-00}
PE611.481v01-00}
PE611.482v01-00}
PE611.484v01-00}
PE611.486v01-00}
PE611.487v01-00} RC1
 
B8-0549/2017}
B8-0550/2017}
B8-0555/2017}
B8-0556/2017}
B8-0558/2017}
B8-0560/2017}
B8-0561/2017} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

ALDE (B8‑0549/2017)

ECR (B8‑0550/2017)

GUE/NGL (B8‑0555/2017)

EFDD (B8‑0556/2017)

PPE (B8‑0558/2017)

S&D (B8‑0560/2017)

Verts/ALE (B8‑0561/2017)


Situationen i Maldiverna (2017/2870(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil för PPE-gruppen
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Wajid Khan för S&D-gruppen
Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek för ECR-gruppen
Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset, Jozo Radoš för ALDE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Urszula Krupa, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Urszula Krupa, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Agea för EFDD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om situationen i Maldiverna (2017/2870(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Maldiverna, särskilt resolutionen av den 16 september 2004(1), den 30 april 2015(2) och den 17 december 2015(3),

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Maldiverna är part i,

–  med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering grundad på religion eller övertygelse,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraffet,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948, särskilt artiklarna 2, 7 och 19,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989,

–  med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–  med beaktande av uttalandet av den 27 juli 2017 från FN:s generalsekreterare António Guterres,

–  med beaktande av uppdragsrapporten från det femte interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Maldiverna den 8 och 9 februari 2016,

–  med beaktande av uttalandet av den 25 juli 2017 från EU:s delegation till Maldiverna, tillsammans med EU:s medlemsstaters ambassader och Förenta staternas, Kanadas, Norges och Schweiz ambassader med ackreditering i Maldiverna, om situationen i Maldiverna,

–  med beaktande av uttalandet av den 14 mars 2016 från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om den fällande domen mot Maldivernas före detta president Mohamed Nasheed,

–  med beaktande av uttalandet av den 3 augusti 2017 från FN:s särskilda rapportörer om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar, Agnès Callamard, om det ”omedelbart förestående” återupptagandet av avrättningar i Maldiverna,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har sedan länge förbindelser med Maldiverna, och hundratusentals europeiska turister reser varje år dit.

B.  Situationen för de mänskliga rättigheterna i Maldiverna har dramatiskt försämrats efter landets första demokratiska val 2008, och efter att landets första demokratiskt valda president, Mohamed Nasheed, störtades 2012.

C.  Politiska och medborgerliga friheter har urholkats, oppositionsledare har godtyckligt gripits, medierna har utsatts för angrepp och den tilltagande religiösa konservatismen beskylls för att det gått bakåt för religionsfrihet och tolerans, i takt med att president Abdulla Yameen från Maldivernas framstegsparti (Progressive Party of Maldives) och hans regering allt hårdare söker klamra sig fast vid makten.

D.  Den 22 augusti 2017 stängde säkerhetsstyrkor med maktmedel landets parlament (Majlis), i något som parlamentsledamöter från oppositionen beskrivit som ett försök att hindra ett förslag om att parlamentets talman skulle ställas inför riksrätt.

E.  Oppositionspartimedlemmar, oberoende journalister och människorättsförsvarare rapporterar om ökande hot och angrepp från myndigheter, polis och extremistgrupper.

F.  I mars 2015 dömdes Maldivernas första demokratiskt valda president, Mohamed Nasheed, till 13 års fängelse såsom anklagad för terrorism. Av parlamentets 85 ledamöter står 12 medlemmar av oppositionen inför rätta, vartill minst tre har fått sina pass tagna i beslag och minst en fortfarande är godtyckligt frihetsberövad. Presidentval ska hållas under 2018.

G.  Det har yppats farhågor om Maldivernas ytterst politiserade domstolsväsen, som i åratal missbrukat sina befogenheter och agerat till förmån för det parti som sitter vid makten i dag, och gått emot oppositionspolitiker. Det finns fortfarande inga garantier för rätten till rättvis rättegång, och principen om detta är grundläggande för en rättsstat.

H.  Den 9 augusti 2016 antog Maldivernas parlament en lag om skydd av rykte, god frejd och yttrandefrihet, där yttrandefriheten beläggs med en rad restriktioner och regeringen får rätt att återkalla eller tillfälligt dra in tillstånden för programföretag, publikationer, webbplatser och andra mediekällor.

I.  I augusti 2016 ratificerade Maldivernas president ett antal ändringar av lagen om mötesfrihet, med begränsningar av det utrymme som medges för lagliga protester.

J.  Interparlamentariska unionens kommitté för parlamentarikers mänskliga rättigheter har fastställt att Maldiverna är ett av de värsta länderna i världen på grund av angrepp mot parlamentsledamöter i oppositionen. Att oppositionspolitiker utsätts för skrämseltaktik, grips och sätts i fängelse är vardagsmat i landet. Yttrandefriheten, mediefriheten, föreningsfriheten och den demokratiska åsiktsmångfalden utsätts för allt större hot, i och med att hundratals personer som protesterat mot regeringen gripits och åtalats. Det finns alltmer som tyder på att brottsåtalet mot de politiska meningsmotståndarna till president Yameen kan ha varit politiskt motiverat.

K.  President Yameen har gång på gång tillkännagett sin avsikt att återuppta avrättningar med statens godkännande, vilket skulle innebära slutet på ett sextioårigt moratorium. I Asien- och Stillahavsområdet har tjugo stater avskaffat dödsstraffet och sju andra har i praktiken avskaffat det.

L.  För närvarande finns det minst 20 dödsdömda i Maldiverna och minst fem av dem var yngre än 18 år då de greps. I strid med internationell rätt tillåter Maldiverna att underåriga döms till döden med fördröjd verkan, varvid straffet verkställs när personen i fråga uppnår 18 års ålder. FN:s särskilda rapportörer om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar har med kraft uppmanat Maldivernas regering att inte återuppta avrättningarna.

M.  Maldivernas högsta domstol har åtminstone i tre fall, nämligen fallen med Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath och Mohamed Nabeel, bekräftat dödsdomar efter rättegångar där internationellt erkända normer inte följts. Dessa tre löper nu risk att omedelbart avrättas.

N.  Internationella juristkommissionen har nyligen fördömt att 56 maldiviska advokater, alltså en tredjedel av landets yrkesutövande advokater, avstängts från yrkesutövningen, efter att alla av dem deltagit i upprop om reformer av rättsväsendet för att säkerställa rättsväsendets oberoende.

O.  Det finns också farhågor om att radikal och militant islamism växer sig allt starkare, och om antalet radikaliserade unga män och kvinnor som påstås ha anslutit sig till Isis.

P.  Bloggaren och den uttalade regeringskritikern Yameen Rasheed mördades den 23 april 2017. Journalisten Ahmen Rilwan har varit försvunnen sedan augusti 2014 och befaras vara död. Bloggaren Ismail Rasheed knivhöggs och skadades 2012.

1.  Europaparlamentet uttrycker sitt djupa beklagande av den allt svårare politiska situationen och människorättssituationen i Maldiverna och av president Abdulla Yameens och hans regerings alltmer auktoritära styre, som skapat en atmosfär av fruktan och satt på spel de landvinningar som landet gjort under de senaste åren på de mänskliga rättigheternas, demokratins och rättsstatens område, framför allt mot bakgrund av det val som ska hållas 2018.

2.  Europaparlamentet fördömer antagandet 2016 av lagen om ärekränkning och yttrandefrihet, som söker kringskära yttrandefriheten, liksom också de ändringar av lagen om mötesfrihet som gjordes 2016 och begränsade mötesfriheten. Parlamentet uppmanar Maldivernas regering att få alla nationella lagar att överensstämma med internationell människorättslagstiftning och att upphäva eller reformera de ovannämnda lagarna.

3.  Europaparlamentet beklagar djupt tillslaget mot politiska meningsmotståndare i Maldiverna, och uppmanar regeringen att lägga ned alla åtal mot f.d. presidenten Mohamed Nasheed och att omedelbart och utan villkor frige alla som frihetsberövats på politiska grunder, bland dem partiledaren för Jumhoory-partiet, Qasim Ibrahim. Parlamentet erinrar regeringen om dess internationella skyldigheter att respektera grundläggande fri- och rättigheter enligt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, där det också ingår minimigarantier för rättvis rättegång.

4.  Europaparlamentet uppmanar Maldivernas högsta domstol att omedelbart upphäva beslutet om avstängning från yrkesutövningen för dem bland de 56 advokater som avstängts i september och för vilka beslutet ännu gäller. Parlamentet uppmanar än en gång regeringen att säkerställa ett fullständigt fritt och opartiskt rättsväsen och att garantera alla medborgare rätten till ett rättvist och öppet rättsväsen, som är fritt från politiskt inflytande.

5.  Europaparlamentet upprepar EU:s avgjorda motstånd mot dödsstraffet i samtliga fall och utan undantag. Parlamentet efterlyser ett universellt avskaffande av dödsstraffet. Parlamentet fördömer skarpt tillkännagivandet om att dödsstraffet ska återinföras på Maldiverna och uppmanar med kraft Maldivernas regering och parlament att visa aktning för det moratorium mot dödsstraffet som funnits i över 60 år.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att offentligen och med kraft uppmana president Yameen och Maldivernas regering att ompröva samtliga dödsdomar för att säkerställa att de internationellt erkända och konstitutionellt skyddade rättigheterna till en rättvis rättegång respekteras. Parlamentet uppmanar regeringen att omedelbart upphäva alla åtal som kan medföra dödsstraff för ungdomsbrottslingar och förbjuda alla avrättningar av dem.

7.  Europaparlamentet anser att det enda sättet att få en lösning på frågan om den sämre situationen för demokrati, mänskliga rättigheter och friheter i Maldiverna är genom en process med seriös dialog där alla politiska partier och andra ledare från civilsamhället får medverka.

8.  Europaparlamentet uppmanar Maldivernas regering att respektera och till fullo stödja rätten att protestera, tillsammans med yttrande-, förenings-, mötes-, samvets- och religionsfriheten och friheten till övertygelse, oavsett majoritetens religion.

9.  Europaparlamentet uppmanar Maldivernas regering att sätta stopp för straffriheten för medlemmar av medborgargarden som använt våld mot personer som främjat religiös tolerans och mot fredliga demonstranter, kritiska medier och civilsamhället.

10.  Europaparlamentet fördömer att Maldivernas Majlis med maktmedel stängts för sina ledamöter, liksom trakasserierna av, skrämseltaktiken mot och gripandena av folkvalda parlamentsledamöter.

11.  Europaparlamentet fördömer den fortsatta skrämseltaktiken och hoten mot journalister, bloggare och människorättsförsvarare i Maldiverna, liksom att reportrar gripits och nyhetsorganisationer utsatts för angrepp och tvingats stänga.

12.  Europaparlamentet uppmanar regeringen att garantera en opartisk och oberoende utredning av fallen med Yameen Rasheeds död och bortförandet av Ahmed Rilwan, för att få reda på vilka alla som bär ansvaret för detta och ställa dem inför rätta.

13.  Europaparlamentet uppmanar Maldivernas myndigheter att se till att kommissionen för mänskliga rättigheter i Maldiverna, den nationella integritetskommissionen och valkommissionerna kan arbeta oberoende och utan inblandning från regeringshåll. Parlamentet uppmanar Maldivernas regering att fullt ut samarbeta med FN:s människorättsmekanismer, bland dem också de särskilda förfarandena och kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

14.  Europaparlamentet uppmanar EU att göra fullt bruk av alla instrument som EU har till sitt förfogande för att främja respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska principer i Maldiverna, också genom att överväga införandet av tillfälliga riktade sanktioner mot enskilda personer som undergräver de mänskliga rättigheterna.

15.  Europaparlamentet uppmanar Maldivernas myndigheter att se till att alla lagar som straffbelägger kvinnlig könsstympning tillämpas i sin helhet, och att ställa förövarna inför rätta.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, OSSE/ODHIR, Europarådet och Maldivernas regering.

 

(1)

EUT C 140 E, 9.6.2005, s. 165.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0180.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2015)0464.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy