Postup : 2017/2962(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0600/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0600/2017

Rozpravy :

PV 16/11/2017 - 4.2
CRE 16/11/2017 - 4.2

Hlasovanie :

PV 16/11/2017 - 7.2

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0444

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 373kWORD 58k
15.11.2017
PE614.236v01-00}
PE614.238v01-00}
PE614.239v01-00}
PE614.241v01-00} RC1
 
B8-0600/2017}
B8-0632/2017}
B8-0633/2017}
B8-0635/2017} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

ECR (B8-0600/2017)

S&D, Verts/ALE (B8-0632/2017)

ALDE (B8-0633/2017)

PPE (B8-0635/2017)


o teroristických útokoch v Somálsku (2017/2962(RSP))


Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić, Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D
Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR
Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Maria Heubuch, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini

Uznesenie Európskeho parlamentu o teroristických útokoch v Somálsku (2017/2962(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Somálsku,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2017 o situácii v utečeneckom tábore v Dadaabe(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky/vysokej predstaviteľky z 15. októbra 2017 o útokoch v somálskom Mogadiše a vyhlásenie hovorkyne VP/PK z 30. októbra 2017 o útoku v Somálsku,

–  so zreteľom na závery Rady z 3. apríla 2017 o Somálsku,

–  so zreteľom na vystúpenie EÚ 27. septembra 2017 na 36. zasadnutí Rady pre ľudské práva o interaktívnom dialógu s nezávislým expertom o Somálsku,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 2372 (2017) a 2383 (2017), ktoré boli prijaté 30. augusta 2017, resp. 7. novembra 2017,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN adresované Bezpečnostnej rade OSN z 9. mája a 5. septembra 2017 o Somálsku,

–  so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 15. októbra 2017 o teroristickom útoku v Mogadiše,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Komisie Africkej únie (AÚ) 15. októbra 2017 o útoku v Mogadiše,

–  so zreteľom na vyhlásenia misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM), v ktorých sa odsudzujú teroristické útoky, ku ktorým došlo 14. a 28. októbra 2017,

–  so zreteľom na záverečné komuniké z medzinárodnej konferencie o Somálsku, ktorá sa konala 11. mája 2017 v Londýne,

–  so zreteľom na spoločné komuniké EÚ a Africkej únie o vykonávaní Parížskej dohody z 1. júna 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie misie AMISOM z 8. novembra 2017, v ktorom oznámila svoj zámer začať v decembri 2017 s postupným stiahnutím vojsk zo Somálska a úplne ho dokončiť do roku 2020,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve AKT – EÚ z Cotonou,

–  so zreteľom na mandát Africkej komisie pre ľudské práva a práva národov na podporu a ochranu ľudských práv a práv národov v rámci Africkej charty ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa a jeho opčný protokol o účasti detí v ozbrojených konfliktoch,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie africkej jednoty o predchádzaní terorizmu a boji proti nemu, ktorý bol prijatý v roku 1999,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 14. októbra 2017 otriasol centrom Mogadiša obrovský výbuch nákladného vozidla, pri ktorom bolo usmrtených najmenej 358 osôb, ďalších 228 bolo zranených a 56 ich je naďalej nezvestných; keďže útok v centre Mogadiša bol jednou z najsmrteľnejších teroristických operácií vo svete za posledné roky; keďže 28. októbra 2017 bolo pri výbuchu dvoch bômb pred hotelom v blízkosti prezidentského paláca v Mogadiše zabitých vyše 30 osôb;

B.  keďže napriek tomu, že k zodpovednosti za tieto zbabelé útoky sa neprihlásila žiadna skupina, nesú charakteristické znaky skupiny aš-Šabáb, ktorá teraz podľa všetkého nechce stratiť akúkoľvek podporu obyvateľstva tým, že sa jej meno dá do súvisu s takými obrovskými stratami na životoch civilistov; keďže občania Somálska opakovane odsúdili násilie skupiny aš-Šabáb a v reakcii na októbrové bombové útoky sa zjednotili a tisíce z nich sa zúčastnili na pochode Mogadišom ako prejav odporu voči skupine aš-Šabáb;

C.  keďže v uplynulých mesiacoch došlo k sérii vražedných teroristických útokov v Mogadiše a celej krajine vrátane výbuchov automobilov, náhodných prestreliek, cielených popráv a únosov, čo len zdôraznilo pretrvávajúcu hrozbu násilného extrémizmu, ktorému krajina čelí;

D.  keďže väčšina útokov sa pripisuje najmä teroristickej činnosti organizácie aš-Šabáb, hoci ako je známe, v krajine je aktívny aj Dá’iš ;

E.  keďže somálsky prezident Muhammad Abdulláh Muhammad po prevzatí moci vo februárových voľbách považovaných za kľúčový medzník, ktorý znamená postupný návrat tejto ťažko skúšanej východoafrickej krajiny k stabilite a prosperite, prisľúbil, že zbaví Somálsko skupiny aš-Šabáb;

F.  keďže po vlne útokov v priebehu roka 2017, v neposlednom rade po hroznom bombovom útoku 14. októbra, vôbec nie je jasné, či somálske bezpečnostné sily budú po plánovanom odchode misie AMISOM v roku 2018 dostatočne spôsobilé na boj proti terorizmu bez vonkajšej pomoci;

G.  keďže jednotky misie AMISOM boli viackrát obvinené zo závažného porušovania ľudských práv vrátane bezhlavého zabíjania a niekoľkých prípadov sexuálneho vykorisťovania a zneužívania; keďže opätovné nasadenie cudzích vojsk na území Somálska mimo mandátov OSN/AÚ je vážnym dôvodom na obavy vzhľadom na predchádzajúce obvinenia z porušovania ľudských práv, ktorého sa údajne dopustili jednotky misie AMISOM;

H.  keďže okrem násilného extrémizmu sucho, konflikty medzi klanmi a násilné vysťahúvanie len v minulom roku vyústili do vysídlenia stoviek tisícov ľudí, v mnohých prípadoch do vládou kontrolovaných mestských centier; keďže mnohí žijú v nebezpečných osadách, v ktorých sú najmä ženy a dievčatá vystavené zneužívaniu a sexuálnemu násiliu;

I.  keďže hrozba hladomoru v Somálsku je naďalej prítomná, pričom približne 400 000 somálskych detí trpí akútnou podvýživou a 3 milióny ľudí žijú v krízových alebo núdzových podmienkach, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť; keďže v Somálsku žije približne 1,1 milióna vnútorne vysídlených osôb a v regióne sa nachádza viac než 900 000 somálskych utečencov;

J.  keďže v táboroch v Keni je 420 000 somálskych utečencov, z toho 350 000 v tábore Dadaab, a keďže vlády Somálska a Kene a UNHCR sa dohodli na uľahčení dobrovoľného návratu 10 000 utečencov do tých oblastí Somálska, ktoré nie sú pod kontrolou skupiny aš-Šabáb; keďže navrátilci čelia problémom reintegrácie a majú slabé vyhliadky na nájdenie zamestnania; keďže mnohí utečenci v Dadaabe sú somálskeho pôvodu, ale nikdy nepoznali život mimo tábora a v skutočnosti sú osobami bez štátnej príslušnosti, čo znamená, že ich nemožno poslať do Somálska;

K.  keďže EÚ od roku 2016 postupne zvýšila podiel svojej ročnej humanitárnej pomoci Somálsku, najmä v reakcii na závažné sucho, ktoré postihlo krajinu, vyčlenila pre humanitárnych partnerov 120 miliónov EUR v roku 2017 a uvoľnila núdzovú pomoc vo výške 100 000 EUR na pohotovú reakciu na zdravotné potreby v Mogadiše po útoku 14. októbra; keďže EÚ pôvodne mobilizovala aj dve lode námornej operácie EÚ ATALANTA, ako aj lety v rámci núdzovej pomoci na účel dodávky núdzových zdravotníckych potrieb do nemocníc v Mogadiše;

L.  keďže EÚ poskytla prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (2014 – 2020) 486 miliónov EUR, ktoré sú určené na plnenie dohody Compact a najmä na budovanie štátu a mieru, potravinovú bezpečnosť, odolnosť a vzdelávanie; keďže EÚ sa takisto zaviazala podporovať misiu AMISOM prostredníctvom mierového nástroja pre Afriku;

M.  keďže v decembri 2016 Svetová banka prisľúbila zintenzívniť boj proti extrémnej chudobe a oznámila, že rozvinuté krajiny sa zaviazali poskytnúť Medzinárodnému združeniu pre rozvoj (IDA) rekordnú sumu 75 miliárd USD na granty a zvýhodnené úvery; keďže Somálsko však nie je oprávnené na financovanie z IDA, pretože dlhuje banke a MMF viac ako 300 miliónov USD v rámci 5-miliardového dlhu (v USD) voči mnohostranným a dvojstranným veriteľom;

N.  keďže zatiaľ čo aš-Šabáb naďalej zabíja, svojvoľne zadržiava a verbuje deti, sú verbované aj do somálskych ozbrojených jednotiek, a to i napriek tomu, že Somálsko v januári 2015 ratifikovalo Dohovor OSN o právach dieťaťa a v novembri 2015 schválilo deklaráciu Bezpečné školy, čím sa zaviazalo prijať konkrétne opatrenia na ochranu študentov a vzdelávacích inštitúcií;

O.  keďže pri absencii fungujúceho civilného súdnictva sa somálska vláda pri súdení civilistov spolieha na vojenské súdy, čo nezaručuje práva obžalovaných civilistov; keďže Národnej spravodajskej a bezpečnostnej agentúre (NISA) boli udelené rozsiahle vyšetrovacie právomoci, no v súčasnosti nemá mandát na presadzovanie práva, čo má za následok vážne porušovanie riadnych procesných práv tých, ktorých NISA zadržiava;

P.  keďže podľa organizácie Transparency International je Somálsko už 10. rok po sebe najskorumpovanejšou krajinou na svete; keďže somálska vláda stále čelí mnohým výzvam, ako sú korupcia a absencia širokej podpory zo strany civilného obyvateľstva, čo nevyhnutne viedlo k nedostatku dôvery v štátne inštitúcie a následnému presunu podpory smerom k radikálnym islamistickým a teroristických skupinám;

1.  vyjadruje hlboký súcit s obeťami nedávnych teroristických útokov v Somálsku a ich rodinami a hlboké poľutovanie nad stratou ľudských životov; zároveň dôrazne odsudzuje páchateľov týchto útokov, ktoré sa pripisujú povstaleckej skupine aš-Šabáb;

2.  pripomína, že trvalú stabilitu a mier možno dosiahnuť len prostredníctvom sociálneho začlenenia, trvalo udržateľného rozvoja a dobrej správy vecí verejných na základe demokratických zásad a právneho štátu, keď sa v plnej miere rešpektuje ľudská dôstojnosť a práva ľudí;

3.  víta pohotovú reakciu Komisie na núdzovú situáciu po teroristickom útoku 14. októbra; vyzýva EÚ a jej medzinárodných partnerov, aby splnili svoje záväzky voči Somálsku, v prvom rade prostredníctvom opatrení na zaistenie potravinovej bezpečnosti, s cieľom zabrániť štrukturálnym problémom, ktoré vedú k hladomoru, podporiť bezpečnosť a urovnanie krívd medzi spoločenstvami, zlepšiť riadenie verejných financií a pomáhať s dokončením revízie ústavy v záujme dosiahnutia dlhodobej stability;

4.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že i napriek opakovaným varovaniam zo strany humanitárnych skupín, agentúr na poskytovanie pomoci a Európskeho parlamentu sa Somálsko naďalej potáca na pokraji hladomoru; pripomína, že počet obetí hladomoru v roku 2011 ďalej stúpol v dôsledku neistoty a aktivít extrémistických radikálov zo skupiny aš-Šabáb, ktorí bránili dodávkam potravinovej pomoci do oblastí južného a stredného Somálska, ktoré boli v tom čase pod ich kontrolou; vyzýva všetky strany na spoluprácu s humanitárnymi organizáciami a plné rešpektovanie humanitárnych zásad s cieľom umožniť plný a neobmedzený prístup k osobám, ktoré naďalej trpia a sú v núdzi, najmä vo vidieckych oblastiach;

5.  víta volebný proces usporiadaný vo februári 2017, ktorý viedol k zvoleniu nového prezidenta, a vyjadruje nádej, že toto zvolenie podporí politickú stabilitu a prijatie potrebných reforiem a posunie federálny projekt smerom dopredu v úzkej koordinácii a spolupráci s federálnymi členskými štátmi; zdôrazňuje dôležitosť boja proti hlboko zakorenenej korupcii v krajine a poskytovania príležitostí pre mladých ľudí v nej s cieľom obmedziť riziko ich náboru organizáciou aš-Šabáb;

6.  víta rozhodnutie somálskeho Národného fóra vedúcich predstaviteľov podporovať zakladanie a registráciu politických strán pred voľbami v roku 2020 a na základe zásady „jeden človek, jeden hlas“, ako aj pokus o prebudovanie štátnych inštitúcií a prijatie nových dôležitých zákonov o politických stranách a vytvorení nezávislej národnej komisie pre ľudské práva; upozorňuje, že treba vyvíjať úsilie o zvýšenie zastúpenia žien;

7.  podčiarkuje dôležitosť prínosu somálskej diaspóry a občianskej spoločnosti k obnove nielen verejnej správy, ale aj sociálneho a hospodárskeho rozvoja a zároveň zdôrazňuje význam zastúpenia a účasti žien na rozhodovaní; v tejto súvislosti víta nárast počtu poslankýň v somálskom parlamente (na 24 %) a kabinete, majúc na pamäti potrebu väčšieho úsilia o zlepšenie rodovej rovnováhy ako v EÚ, tak aj v Somálsku;

8.  berie na vedomie vyhlásenie Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD) z Nairobi o trvalých riešeniach pre somálskych utečencov a reintegrácii navrátilcov v Somálsku, víta odhodlanie dosiahnuť komplexný regionálny prístup a zároveň zachovať ochranu a podporu sebestačnosti v krajinách azylu, čo sa má uskutočniť s podporou medzinárodného spoločenstva a v súlade s medzinárodným rozdelením zodpovednosti, ako sa uvádza v komplexnom rámci reakcie na utečencov (CRRF) newyorského vyhlásenia;

9.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila snahy o konzultácie so subjektmi v regióne vrátane miestnych obyvateľov, regionálnej vlády a mimovládnych organizácií s cieľom zamerať sa na problémy a potreby na miestnej úrovni, podporiť priaznivú atmosféru a zvýšiť kapacitu na návrat utečencov do ich domovských krajín;

10.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti so širokými právomocami agentúry NISA a jej využívaním vojenských súdov na stíhanie údajných teroristických trestných činov, pričom agentúra opakovane nedbala na pravidlá riadneho procesu a uložila trest smrti bez preukázania zodpovednosti;

11.  vyzýva somálsku vládu a EÚ, aby v rámci svojich činností súvisiacich s presadzovaním zásad právneho štátu v Somálsku zabezpečili, aby činnosť agentúry NISA bola regulovaná prostredníctvom účinných mechanizmov dohľadu, a zlepšili technickú odbornú vybavenosť somálskeho útvaru pre vyšetrovanie trestných činov, aby mohol vykonávať dôkladné a účinné vyšetrovania pri rešpektovaní práv občanov;

12.  víta najmä politickú dohodu, ktorú dosiahli vedúci predstavitelia Somálska 16. apríla 2017 v záujme začlenenia regionálnych a federálnych síl do ucelenej národnej bezpečnostnej štruktúry spôsobilej postupne prevziať hlavnú zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti, ako aj rýchle zriadenie Národnej bezpečnostnej rady a Národného bezpečnostného úradu;

13.  uznáva význam misie AMISOM, pokiaľ ide o zaistenie bezpečnosti a stability, čo Somálsku umožňuje zakladať politické inštitúcie a rozširovať autoritu štátu predtým, ako dôjde k presunu zodpovednosti za bezpečnosť na somálske inštitúcie a jednotky; víta vyšetrovanie, ktoré vedie Africká únia a ktoré je zamerané na obvinenia zo sexuálneho násilia, ktorého sa údajne dopustili jednotky misie AMISOM; vyzýva na plné vykonávanie odporúčaní zo správ generálneho tajomníka OSN o Somálsku a v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 2272 (2016) naliehavo vyzýva AÚ a krajiny, ktoré vyslali vojakov, aby zabezpečili, aby boli tieto obvinenia riadne a dôkladne vyšetrené a aby boli zodpovedné osoby postavené pred súd; zdôrazňuje dôležitosť možnosti rozšíriť mandát misie AMISOM na obdobie po máji 2018 a upozorňuje, že predčasný presun zodpovednosti na somálske jednotky by mohol mať negatívny vplyv na dlhodobú stabilitu;

14.  zdôrazňuje, že je potrebné bojovať proti beztrestnosti a zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti za zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny páchané v Somálsku; berie na vedomie návrh somálskeho prezidenta na amnestiu týkajúcu sa niektorých trestných činov v prípade osôb, ktoré sa zriekli terorizmu a násilia a chcú opustiť skupinu aš-Šabáb či iné teroristické skupiny, a nabáda na rozvoj právnych predpisov súvisiacich s amnestiou;

15.  vyjadruje hlboké poľutovanie v súvislosti s náborom detských vojakov radikálmi zo skupiny aš-Šabáb a s využívaním detí ako vojakov a informátorov bezpečnostnými silami, a to aj zajatých alebo dezertovaných detských vojakov; pripomína, že somálska vláda sa zaviazala k rehabilitácii bývalých detských vojakov a k tomu, že osoby zodpovedné za ich nábor postaví pred súd; vyzýva medzinárodných darcov vrátane EÚ, aby prisúdili vyššiu prioritu poskytovaniu rehabilitačných služieb, vzdelávaniu a bezpečnému vyučovaniu ako kľúčovým prvkom na prelomenie smrteľného cyklu násilia; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby s deťmi podozrivými zo spojenia s organizáciou aš-Šabáb zaobchádzali v prvom rade ako s obeťami a aby pritom v súlade s medzinárodnými normami ochrany za hlavnú zásadu považovali záujem dieťaťa;

16.  vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že prírodné zdroje, najmä drevené uhlie, sú pre teroristov aj naďalej významným zdrojom financovania a spôsobujú vážne zhoršovanie stavu životného prostredia v Somálsku; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako možno rozšíriť systémy vysledovateľnosti a náležitej starostlivosti tak, aby zahŕňali všetky prírodné zdroje používané na podporu teroristickej činnosti a násilia; v tejto súvislosti žiada všetky strany, aby zabezpečili súlad s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN zakazujúcou vývoz somálskeho dreveného uhlia;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Somálska, generálnemu tajomníkovi OSN, Bezpečnostnej rade OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0229.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia