Postup : 2017/2961(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0634/2017

Předložené texty :

RC-B8-0634/2017

Rozpravy :

PV 16/11/2017 - 4.1
CRE 16/11/2017 - 4.1

Hlasování :

PV 16/11/2017 - 7.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0443

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 360kWORD 47k
15.11.2017
PE614.240v01-00}
PE614.242v01-00}
PE614.245v01-00}
PE614.246v01-00}
PE614.248v01-00} RC1
 
B8-0634/2017}
B8-0636/2017}
B8-0639/2017}
B8-0640/2017}
B8-0642/2017} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8-0634)

EFDD (B8-0636/2017)

S&D (B8-0639/2017)

ALDE (B8-0640/2017)

PPE (B8-0642/2017)


o svobodě projevu v Súdánu, zejména o případu Mohameda Zejna al-Abidína (2017/2961(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić za skupinu PPE
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post za skupinu S&D
Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR
Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o svobodě projevu v Súdánu, zejména o případu Mohameda Zejna al-Abidína (2017/2961(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Súdánu, zejména na usnesení ze dne 13. června 2012(1), 10. října 2013(2), 18. prosince 2014(3) a 6. října 2016(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. března 2017 o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017(5),

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na súdánský zákon o tisku a publikacích z roku 2009,

–  s ohledem na súdánský zákon o svobodě informací z roku 2015,

–  s ohledem na prohlášení Panafrické konference o svobodě projevu a přístupu k informacím ze dne 26. března 2017 učiněné v Kampale,

–  s ohledem na společné prohlášení EU, Norska, USA a Kanady týkající se zatýkání z politických důvodů a cenzury novin v Súdánu ze dne 7. prosince 2016,

–  s ohledem na obecné zásady EU pro svobodu projevu na Internetu i mimo něj,

–  s ohledem na prohlášení nezávislého experta Organizace spojených národů Aristida Nononsiho o situaci v oblasti lidských práv v Súdánu, které vydal v návaznosti na svou pracovní cestu do Súdánu, jež proběhla ve dnech 11.–21. května 2017,

–  s ohledem na návštěvu Súdánu, kterou uskutečnil komisař Stylianides ve dnech 22.–23. října 2017,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové, které vydala jménem EU u příležitosti Mezinárodního dne ukončení beztrestnosti za zločiny spáchané proti novinářům (2. listopadu 2017),

–  s ohledem na světový index svobody tisku za rok 2017, který zveřejňují Reportéři bez hranic,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  s ohledem na to, že Mohamed Zejn al-Abidín kritizoval v článku vydaném dne 23. února 2012 v deníku At-Tajjár údajnou korupci v rodině súdánského prezidenta Umara al-Bašíra;

B.  vzhledem k tomu, že súdánská státní zpravodajská a bezpečnostní služba podala na Mohameda Zejna al-Abidína a jeho šéfredaktora Usmána Mirgáního žalobu;

C.  vzhledem k tomu, že dne 23. října 2017 súdánský soud odsoudil Mohameda Zejna al-Abidína za porušení etického kodexu novinářů k podmíněnému trestu odnětí svobody s odkladem na pět let;

D.  vzhledem k tomu, že šéfredaktor Usmán Mirgání byl na základě stejného obvinění odsouzen k zaplacení pokuty ve výši 10 000 súdánských liber nebo trestu odnětí svobody v délce šesti měsíců a byl poté, co pokutu zaplatila Súdánská unie novinářů, propuštěn;

E.  vzhledem k tomu, že právní zástupce zastupující Mohameda Zejna ab-Abidína a Usmána Mirgáního dal najevo, že se chce proti těmto trestům odvolat;

F.  vzhledem k tomu, že podle informací súdánská státní zpravodajská a bezpečnostní služba vyslýchá a zadržuje novináře, podala proti súdánským novinářům celou řadu soudních žalob a svévolně zabavila celá vydání deníků jako např. At-Tajjár, Al-Džarída, Al-Watán, Al-Youm At-Tálí, Al-Ayam a Ácher Lahtha, které obsahovaly články kritizující vládu;

G.  vzhledem k tomu, že v roce 2016 byla vydání publikací zabavena alespoň ve 44 případech, což se dotklo 12 deníků, včetně pěti vydání deníku Al-Džarída v jednom jediném týdnu; vzhledem k tomu, že dne 14. srpna 2016 Státní rada pro tisk a publikace na neurčitou dobu pozastavila vydávání deníku Ílaf, Al-Mustaqilla, Al-Watán a Awwal al-Nahar;

H.  vzhledem tomu, že svobodné, nezávislé a nestranné sdělovací prostředky jsou jedním ze základních stavebních kamenů demokratické společnosti;

I.  vzhledem k tomu, že dne 8. ledna 2017 Súdán podepsal Prohlášení o svobodě sdělovacích prostředků v arabském světě, a stal se tak po Palestině, Tunisku a Jordánsku čtvrtou zemí, která toto prohlášení podepsala; vzhledem k tomu, že státní ministr pro záležitosti sdělovacích prostředků poukázal na odhodlání vlády dodržovat svobodu tisku v Súdánu;

J.  vzhledem k tomu, že Reportéři bez hranic ve svém světovém indexu svobody tisku za rok 2017 zařadili „za zastrašování sdělovacích prostředků, cenzuru, zabavování jednotlivých vydání deníků, uzavírání sdělovacích prostředků a odpojování Internetu“ Súdán na 174. místo ze 180, tj. mezi nejméně svobodné země;

K.  vzhledem k tomu, že se ve zprávě nezávislého experta OSN o situaci v oblasti lidských práv v Súdánu z července 2017 uvádí, že cenzura deníku Al-Džarída, kterou provádí súdánská státní zpravodajská a bezpečnostní služba, je v rozporu s prozatímní národní ústavou Súdánu;

L.  vzhledem k tomu, že Súdán podepsal přepracované znění dohody z Cotonou z roku 2005, ale neratifikoval jej;

M.  vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Federica Mogheriniová vydala dne 14. listopadu 2017 prohlášení týkající se návštěvy súdánského prezidenta Umara al-Bašíra v Ugandě, v němž všem stranám Římského statutu Mezinárodního trestního soudu připomněla, že se musejí řídit svými povinnostmi vyplývajícími z mezinárodního práva a plnit je;

N.  vzhledem k tomu, že v Súdánu i nadále dochází k potlačování lidských, občanských a politických práv;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad tím, že dne 23. října 2017 soud pro tisk v Chartúmu odsoudil Mohameda Zejna al-Abidína k podmíněnému trestu odnětí svobody s odkladem na pět let, a vyzývá súdánské orgány, aby okamžitě přehodnotily veškerá obvinění, která proti němu byla vznesena;

2.  je hluboce znepokojen situací v oblasti svobody projevu v Súdánu, pokračující cenzurou a zabavováním deníků v zemi a dále rostoucími omezeními, která brání novinářům vyjadřovat v Súdánu svůj názor; konstatuje, že kontrola politiky ze strany veřejnosti a vyžadování odpovědnosti od politiků nesmí vést k represím vůči svobodnému tisku; s obavami dále poukazuje na to, že v důsledku opakovaného zabavování celých vydání a pozastavené činnosti se deníky musejí potýkat s dlouhodobými finančními omezeními;

3.  s politováním konstatuje, že se objevila řada zpráv, v nichž se uvádí, že ze strany súdánské státní zpravodajské a bezpečnostní služby dochází k opakovanému porušování svobody sdělovacích prostředků a k neustálému zastrašování novinářů, a naléhavě vyzývá súdánské orgány, aby zajistily, aby byly pravomoci této služby a její metody v souladu s mezinárodními normami;

4.  domnívá se, že svobodné, nezávislé a nestranné sdělovací prostředky jsou jedním ze základních stavebních kamenů demokratické společnosti, pro kterou mají otevřené diskuze zásadní význam; vyzývá proto EU, aby zintenzivnila své úsilí o prosazování svobody projevu na základě své vnější politiky a zahraničněpolitických nástrojů;

5.  naléhavě vyzývá súdánské orgány, aby okamžitě ukončily všechny formy pronásledování a zastrašování novinářů a obránců svobody projevu na Internetu i mimo něj a útoky proti nim a aby v souladu se svými povinnostmi stanovenými v prozatímní národní ústavě Súdánu a svými mezinárodními závazky uvedenými mj. v dohodě z Cotonou zavedly demokratické reformy k zajištění ochrany a prosazování lidských práv v zemi, včetně svobody projevu;

6.  zdůrazňuje, že podle Všeobecné deklarace lidských práv nese hlavní odpovědnost za prosazování a ochranu všech lidských práv stát; vyzývá súdánské orgány, aby obnovily lidská práva a základní svobody podle mezinárodního práva, včetně svobody projevu, a dodržovaly je;

7.  je si vědom významu nedávné pracovní cesty komisaře Stylianidese a informování súdánských orgánů o obecně známých obavách EU, mj. pokud jde o dodržování základních svobod;

8.  vyzývá EU a její členské státy, aby prostřednictvím odborné pomoci a programů zaměřených na budování kapacit zajistily podporu organizací občanské společnosti, s cílem zlepšit jejich schopnosti v oblasti obrany lidských práv a prosazování zásad právního státu a zajistit, aby byly schopny účinněji přispět ke zlepšení situace v oblasti lidských práv v Súdánu;

9.  se znepokojením poukazuje na návrh zákona o tisku a polygrafii z roku 2017, který obsahuje další kontroverzní omezení týkající se internetových publikací a ustanovení o delším pozastavení činnosti deníků a novinářů; vyzývá vládu Súdánu, aby novelizovala zákon o tisku a publikacích z roku 2009, tak aby zajistila novinářům a vydavatelům novin větší ochranu;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU, Komisi Africké unie, Panafrickému parlamentu a súdánské vládě.

 

 

 

(1)

Úř. věst. C 332E , 15.11.2013, s. 49.

(2)

Úř. věst. C 181, 19.5.2016, s. 87.

(3)

Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 28.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0379.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0089.

Právní upozornění - Ochrana soukromí