Procedure : 2017/2961(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0634/2017

Indgivne tekster :

RC-B8-0634/2017

Forhandlinger :

PV 16/11/2017 - 4.1
CRE 16/11/2017 - 4.1

Afstemninger :

PV 16/11/2017 - 7.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0443

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 282kWORD 54k
15.11.2017
PE614.240v01-00}
PE614.242v01-00}
PE614.245v01-00}
PE614.246v01-00}
PE614.248v01-00} RC1
 
B8-0634/2017}
B8-0636/2017}
B8-0639/2017}
B8-0640/2017}
B8-0642/2017} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

ECR (B8‑0634/2017)

EFDD (B8‑0636/2017)

S&D (B8‑0639/2017)

ALDE (B8‑0640/2017)

PPE (B8‑0642/2017)


om ytringsfrihed i Sudan, navnlig for så vidt angår Mohamed Zine al‑Abidine (2017/2961(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić for PPE-Gruppen
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post for S&D-Gruppen
Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen
Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om ytringsfrihed i Sudan, navnlig for så vidt angår Mohamed Zine al‑Abidine (2017/2961(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Sudan, navnlig beslutningerne af 13. juni 2012(1), 10. oktober 2013(2), 18. december 2014(3) og 6. oktober 2016(4),

–  der henviser til sin beslutning af 16. marts 2017 om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017(5),

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til den sudanesiske lov om trykkeri og publikationer fra 2009,

–  der henviser til den sudanesiske lov om informationsfrihed fra 2015,

–  der henviser til Kampalaerklæringen fra den panafrikanske konference om ytringsfrihed og adgang til information af 26. marts 2017,

–  der henviser til den fælles erklæring fra EU, Norge, USA og Canada om politiske tilbageholdelser og aviscensur i Sudan af 7. december 2016,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline,

–  der henviser til erklæringen fra FN's uafhængige ekspert om menneskerettighedssituationen i Sudan, Aristide Nononsi, efter hans besøg i Sudan den 11.-21. maj 2017,

–  der henviser til kommissær Christos Stylianides' besøg i Sudan den 22.-23. oktober 2017,

–  der henviser til erklæringen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) på Den Europæiske Unions vegne om den internationale dag mod straffrihed for forbrydelser begået mod journalister af 2. november 2017,

–  der henviser til Journalister Uden Grænsers internationale pressefrihedsindeks 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Mohamed Zine al-Abidine i en artikel offentliggjort den 23. februar 2012 i avisen Al-Tayar kritiserede den påståede korruption i den sudanesiske præsident Omar al-Bashirs familie;

B.  der henviser til, at den sudanesiske efterretnings- og sikkerhedstjeneste indgav en politianmeldelse mod Mohamed Zine al-Abidine og hans chefredaktør Osman Mirgani;

C.  der henviser til, at en sudanesisk domstol den 23. oktober 2017 idømte Mohamed Zine al-Abidine en betinget fængselsdom med en femårig prøveperiode på grundlag af anklager om at have krænket den journalistiske etiske kodeks;

D.  der henviser til, at chefredaktøren Osman Mirgani Al-Tayar blev dømt til at betale en bøde på 10 000 sudanesiske pund eller afsone en fængselsdom på seks måneder for de samme anklager og blev løsladt, da bøden var betalt af det sudanesiske journalistforbund;

E.  der henviser til, at den advokat, der repræsenterer både Mohamed Zine al-Abidine og Osman Mirgani, har erklæret, at han har til hensigt at appellere dommen mod dem;

F.  der henviser til, at det er blevet rapporteret, at den sudanesiske efterretnings- og sikkerhedstjeneste afhører og tilbageholder journalister og har indgivet adskillige søgsmål mod sudanesiske journalister og på vilkårlig vis konfiskeret hele oplag af aviser, f.eks. Al-Tayar, Al-Jareeda, Al-Watan, Al-Youm Al-Tali og Al-Ayam og Akhir Lahza, der indeholder artikler, der er kritiske over for regeringen;

G.  der henviser til, at der i 2016 var mindst 44 tilfælde af konfiskerede publikationer, der berørte 12 aviser, herunder fem Al-Jareeda-oplag på en enkelt uge; der henviser til, at Det Nationale Presse- og Publikationsråd den 14. august 2016 suspenderede offentliggørelsen af aviserne Elaf, Al-Mustagilla, Al-Watan og Awal Al-Nahar på ubestemt tid;

H.  der henviser til, at frie, uafhængige og upartiske medier udgør en af de vigtigste dele af grundlaget for et demokratisk samfund;

I.  der henviser til, at Sudan den 8. januar 2017 undertegnede erklæringen om mediefrihed i den arabiske verden og derved blev den fjerde underskriver efter Palæstina, Tunesien og Jordan; der henviser til, at ministeren for medieanliggender noterede sig regeringens tilsagn om at respektere pressefriheden i Sudan;

J.  der henviser til, at Journalister uden Grænser placerer Sudan blandt de mindst frie lande, som nr. 174 af 180, i sit internationale pressefrihedsindeks 2017 pga. "chikane af medierne, censur, konfiskering af aviser, lukning af medier og internetbegrænsninger";

K.  der henviser til, at FN's rapport fra den uafhængige ekspert om menneskerettighedssituationen i Sudan i juli 2017 bemærkede, at den sudanesiske efterretnings- og sikkerhedstjenestes censur af avisen Al-Jareeda strider mod Sudans foreløbige nationale forfatning;

L.  der henviser til, at Sudan har undertegnet, men ikke ratificeret den i 2005 reviderede udgave af Cotonouaftalen;

M.  der henviser til, at NF/HR Federica Mogherini udstedte en erklæring den 14. november 2017 om den sudanesiske præsident Omar al-Bashirs besøg i Uganda, hvori hun mindede alle parter i Den Internationale Straffedomstols Romstatut om at overholde og gennemføre deres forpligtelser i henhold til folkeretten;

N.  der henviser til, at menneskerettigheder, borgerlige og politiske rettigheder fortsat undertrykkes i Sudan;

1.  udtrykker dyb bekymring over, at pressedomstolen i Khartoum den 23. oktober 2017 idømte Mohamed Zine al-Abidine en betinget fængselsdom med en femårig prøveperiode, og opfordrer de sudanesiske myndigheder til straks at gennemgå alle anklager mod ham;

2.  er dybt bekymret over ytringsfriheden i Sudan, den fortsatte censur og beslaglæggelser af aviser samt de skærpede restriktioner på journalister imod frit at udtrykke deres holdninger i Sudan; bemærker, at det ikke må føre til undertrykkelse af den frie presse, at regeringspolitikere stilles til ansvar for deres politik på det offentlige område; bemærker endvidere med bekymring de langsigtede finansielle restriktioner på aviser som følge af rutinemæssige beslaglæggelser og suspensioner af operationer;

3.  beklager, at der har været talrige rapporter om den sudanesiske efterretnings- og sikkerhedstjenestes gentagne krænkelser af mediefriheden og fortsatte chikane af journalister, og opfordrer indtrængende de sudanesiske myndigheder til at bringe den sudanesiske efterretnings- og sikkerhedstjenestes beføjelser og metoder i overensstemmelse med internationale standarder;

4.  mener, at frie, uafhængige og uvildige medier udgør en af grundpillerne i et demokratisk samfund, hvor en åben debat spiller en afgørende rolle; opfordrer EU til at intensivere sine bestræbelser på at fremme ytringsfriheden gennem sine eksterne politikker og instrumenter;

5.  opfordrer indtrængende de sudanesiske myndigheder til omgående at sætte en stopper for alle former for chikane og intimidering af samt angreb på journalister og forkæmpere for ytringsfrihed online og offline og til at iværksætte demokratiske reformer som et middel til at sikre beskyttelse og fremme af menneskerettigheder i landet, herunder ytringsfriheden, i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til Sudans foreløbige nationale forfatning og landets internationale forpligtelser, herunder Cotonouaftalen;

6.  understreger, at staten i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder har det primære ansvar for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder; opfordrer de sudanesiske myndigheder til at genindføre og respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder under folkeretten, herunder ytringsfriheden;

7.  anerkender betydningen af kommissær Christos Stylianides' nylige mission og formidling af EU's velkendte bekymringer til de sudanesiske myndigheder, herunder hvad angår respekten for de grundlæggende frihedsrettigheder;

8.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at yde støtte til civilsamfundsorganisationer gennem teknisk bistand og kapacitetsopbygningsprogrammer for at forbedre deres bestræbelser på at fremme menneskerettighederne og retsstatskapacitet og sætte dem i stand til at bidrage mere effektivt til forbedring af menneskerettighedssituationen i Sudan;

9.  noterer sig med bekymring den foreslåede lov om trykkeri og publikationer af 2017, der indeholder andre kontroversielle restriktioner på onlinepublikationer og bestemmelser for længerevarende suspensioner af aviser og journalister; opfordrer Sudans regering til at ændre lov om trykkeri og publikationer fra 2009 med henblik på at tilvejebringe mere beskyttelse af journalister og avisudgivere;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Kommissionen for Den Afrikanske Union, Det Panafrikanske Parlament og Sudans regering.

 

(1)

EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 49.

(2)

EUT C 181 af 19.5.2016, s. 87.

(3)

EUT C 294 af 12.8.2016, s. 28.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0379.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0089.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik