Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0634/2017Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0634/2017

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως την περίπτωση του Mohamed Zine al-Abidine

  15.11.2017 - (2017/2961(RSP))

  σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  ECR (B8‑0634/2017)
  EFDD (B8‑0636/2017)
  S&D (B8‑0639/2017)
  ALDE (B8‑0640/2017)
  PPE (B8‑0642/2017)

  Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Λευτέρης Χριστοφόρου, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Νότης Μαριάς, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR
  Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


  Διαδικασία : 2017/2961(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B8-0634/2017
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B8-0634/2017
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως την περίπτωση του Mohamed Zine al-Abidine

  (2017/2961(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στο Σουδάν, και συγκεκριμένα αυτά που ενέκρινε στις 13 Ιουνίου 2012[1], στις 10 Οκτωβρίου 2013[2], στις 18 Δεκεμβρίου 2014[3] και στις 6 Οκτωβρίου 2016[4],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά το 2017[5],

  –  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

  –  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

  –  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

  –  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

  –  έχοντας υπόψη τον σουδανικό νόμο του 2009 σχετικά με τον τύπο και τις εκδόσεις,

  –  έχοντας υπόψη τον σουδανικό νόμο του 2015 σχετικά με την ελεύθερη παροχή πληροφοριών,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Καμπάλα της Παναφρικανικής Διάσκεψης για την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση σε πληροφορίες, της 26ης Μαρτίου 2017,

  –  έχοντας υπόψη την από 7ης Δεκεμβρίου 2016 κοινή δήλωση της ΕΕ, της Νορβηγίας, των ΗΠΑ και του Καναδά σχετικά με τις πολιτικές συλλήψεις και τη λογοκρισία των εφημερίδων στο Σουδάν,

  –  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα των Ηνωμένων Εθνών, Aristide Nononsi, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, σε συνέχεια της αποστολής του στο Σουδάν, η οποία διήρκεσε από τις 11 έως τις 21 Μαΐου 2017,

  –  έχοντας υπόψη την επίσκεψη του Επιτρόπου Στυλιανίδη στο Σουδάν στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2017,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της ΕΕ, με την ευκαιρία της διεθνούς ημέρας για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων (2 Νοεμβρίου 2017),

  –  έχοντας υπόψη τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα για το 2017·

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένα άρθρο του Mohamed Zine al-Abidine, που δημοσιεύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2012 στην εφημερίδα Al-Tayar, ασκείται κριτική για την εικαζόμενη διαφθορά στην οικογένεια του προέδρου του Σουδάν Omar al-Bashir·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σουδανική εθνική υπηρεσία πληροφοριών και ασφαλείας (NISS) άσκησε μήνυση κατά του Mohamed Zine al-Abidine και του αρχισυντάκτη του, Osman Mirgani·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Οκτωβρίου 2017 ένα σουδανικό δικαστήριο καταδίκασε τον Mohamed Zine al-Abidine σε ποινή φυλάκισης με πενταετή περίοδο αναστολής για την κατηγορία της παραβίασης του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον αρχισυντάκτη της Al-Tayar, Osman Mirgani, επιβλήθηκε για την ίδια κατηγορία πρόστιμο 10 000 λιρών Σουδάν ή ποινή φυλάκισης 6 μηνών, και ότι αποφυλακίστηκε αφότου η Ένωση Δημοσιογράφων του Σουδάν κατέβαλε το πρόστιμο·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνήγορος υπεράσπισης του Mohamed Zine al-Abidine και του Osman Mirgani δήλωσε ότι πρόκειται να ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης εις βάρος των πελατών του·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η NISS ανακρίνει δημοσιογράφους και προβαίνει σε κράτηση τους και έχει καταθέσει πολλαπλές μηνύσεις εις βάρος σουδανών δημοσιογράφων, ενώ έχει προβεί αυθαίρετα σε κατάσχεση ολόκληρων τευχών εφημερίδων, όπως η Al-Tayar, η Al-Jareeda, η Al-Watan, η Al-Youm Al-Tali, η Al-Ayam και η Akhir Lahza, που περιείχαν άρθρα, στα οποία ασκείτο κριτική στην κυβέρνηση·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 σημειώθηκαν τουλάχιστον 44 περιστατικά κατασχέσεων δημοσιευμάτων από 12 εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένων πέντε τευχών της Al-Jareeda στη διάρκεια μιας εβδομάδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Αυγούστου 2016 το Εθνικό Συμβούλιο Τύπου και Εκδόσεων ανέστειλε επ’ αόριστον την κυκλοφορία των εφημερίδων Elaf, Al-Mustagilla, Al-Watan και Awal Al-Nahar·

  H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ελεύθερων, ανεξάρτητων και αμερόληπτων μέσων ενημέρωσης αποτελεί ένα από τα βασικά θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Ιανουαρίου 2017 το Σουδάν υπέγραψε τη Δήλωση για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στον αραβικό κόσμο και κατέστη το τέταρτο συμβαλλόμενο μέρος μετά την Παλαιστίνη, την Τυνησία και την Ιορδανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υφυπουργός μέσων ενημέρωσης έλαβε υπό σημείωση τη δέσμευση της κυβέρνησης να σεβαστεί την ελευθερία του τύπου στο Σουδάν·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κατέταξαν το Σουδάν μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη έλλειψη ελευθερίας, στην 174η θέση σε σύνολο 180 θέσεων, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2017, λόγω «παρενόχλησης των μέσων ενημέρωσης, λογοκρισίας, κατάσχεσης εφημερίδων, τερματισμού της λειτουργίας μέσων ενημέρωσης, και διακοπών της λειτουργίας του διαδικτύου»·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν τον Ιούλιο του 2017 κατέδειξε το γεγονός ότι η λογοκρισία που υπέστη η εφημερίδα Al-Jareeda από την NISS συνιστά καταστρατήγηση του Προσωρινού Εθνικού Συντάγματος του Σουδάν·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν έχει μεν υπογράψει αλλά δεν έχει κυρώσει την αναθεωρημένη εκδοχή της συμφωνίας του Κοτονού του 2005·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini προέβη σε δήλωση, στις 14 Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την επίσκεψη του Προέδρου του Σουδάν Omar al-Bashir στην Ουγκάντα, με την οποία υπενθύμισε σε όλα τα μέρη του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να τηρούν και να εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου·

  ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Σουδάν εξακολουθούν να καταστρατηγούνται τα ανθρώπινα, ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

  1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την καταδίκη του Mohamed Zine al-Abidine, στις 23 Οκτωβρίου 2017, σε φυλάκιση με πενταετή περίοδο αναστολής από το Δικαστήριο για θέματα Τύπου του Χαρτούμ και καλεί τις αρχές του Σουδάν να επανεξετάσουν αμέσως όλες τις κατηγορίες εις βάρος του·

  2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, τη συνεχιζόμενη λογοκρισία και τις κατασχέσεις εφημερίδων, καθώς και τους αυξημένους περιορισμούς που υφίστανται οι δημοσιογράφοι όταν προσπαθούν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους στο Σουδάν· σημειώνει ότι δεν θα πρέπει να καταστρατηγείται η ελευθερία του τύπου όταν ζητείται να λογοδοτήσουν δημόσια οι πολιτικοί για τις κυβερνητικές πολιτικές· σημειώνει επίσης με ανησυχία ότι πολλές εφημερίδες πλήττονται από μακροπρόθεσμους οικονομικούς περιορισμούς λόγω των κατασχέσεων που πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και της αναστολής των εργασιών·

  3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έχουν έρθει στο φως πολυάριθμες εκθέσεις, οι οποίες καταδεικνύουν τις επανειλημμένες παραβιάσεις της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και τη συνεχή παρενόχληση δημοσιογράφων από την NISS και παροτρύνει τις σουδανικές αρχές να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση των εξουσιών και των μεθόδων της NISS με τα διεθνή πρότυπα·

  4.  φρονεί ότι τα ελεύθερα, ανεξάρτητα και αμερόληπτα μέσα ενημέρωσης αποτελούν ένα από τα βασικά θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας, στην οποία ο ανοικτός διάλογος διαδραματίζει καίριο ρόλο· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης μέσω των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της·

  5.  καλεί τις σουδανικές αρχές να θέσουν πάραυτα τέλος σε κάθε μορφής παρενόχληση, στον εκφοβισμό και τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και υπερασπιστών της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου, και να προβούν σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις ως μέσο για να διασφαλίσουν την προστασία και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Προσωρινό Εθνικό Σύνταγμα του Σουδάν και τις διεθνείς του δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του Κοτονού·

  6.  τονίζει ότι, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το κράτος έχει την πρωταρχική ευθύνη για την προάσπιση και την προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις σουδανικές αρχές να αποκαταστήσουν και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης·

  7.  αναγνωρίζει τη σημασία της πρόσφατης αποστολής του Επιτρόπου Στυλιανίδη και της ενημέρωσης των σουδανικών αρχών για τις ευρέως γνωστές ανησυχίες της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών·

  8.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μέσω προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας και ανάπτυξης ικανοτήτων, ώστε να βελτιωθούν οι ικανότητες τους για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και να τους δοθεί η δυνατότητα να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν·

  9.  λαμβάνει υπό σημείωση με ανησυχία την πρόταση νόμου του 2017 για τον τύπο και τις εκδόσεις, η οποία περιλαμβάνει περαιτέρω αμφιλεγόμενους περιορισμούς για τις επιγραμμικές δημοσιεύσεις, καθώς και διατάξεις για παράταση της αναστολής κυκλοφορίας εφημερίδων και της δραστηριότητας δημοσιογράφων· ενθαρρύνει την κυβέρνηση του Σουδάν να τροποποιήσει το νόμο του 2009 περί τύπου και εκδόσεων, έτσι ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στους δημοσιογράφους και τους εκδότες εφημερίδων·

  10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τους Συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Σουδάν.