Eljárás : 2017/2961(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0634/2017

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0634/2017

Viták :

PV 16/11/2017 - 4.1
CRE 16/11/2017 - 4.1

Szavazatok :

PV 16/11/2017 - 7.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0443

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 283kWORD 50k
15.11.2017
PE614.240v01-00}
PE614.242v01-00}
PE614.245v01-00}
PE614.246v01-00}
PE614.248v01-00} RC1
 
B8-0634/2017}
B8-0636/2017}
B8-0639/2017}
B8-0640/2017}
B8-0642/2017} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B8-0634/2017)

EFDD (B8-0636/2017)

S&D (B8-0639/2017)

ALDE (B8-0640/2017)

PPE (B8-0642/2017)


a véleménynyilvánítás szabadságáról Szudánban, nevezetesen Mohamed Zine el-Abidine esetéről (2017/2961(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić a PPE képviselőcsoport nevében
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post az S&D képviselőcsoport nevében
Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki az ECR képviselőcsoport nevében
Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis az ALDE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a véleménynyilvánítás szabadságáról Szudánban, nevezetesen Mohamed Zine el-Abidine esetéről (2017/2961(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a szudáni helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2012. június 13-i(1), a 2013. október 10-i(2), a 2014. december 18-i(3) és a 2016. október 6-i(4) állásfoglalására,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésén képviselendő uniós prioritásokról szóló, 2017. március 16-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájára,

–  tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

–  tekintettel a sajtóra és kiadványokra vonatkozó 2009. évi szudáni törvényre,

–  tekintettel az információszabadságra vonatkozó 2015. évi szudáni törvényre,

–  tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságáról és az információhoz való hozzáférésről szóló pán-afrikai konferencia 2017. március 26-i kampalai nyilatkozatára,

–  tekintettel az EU, Norvégia, az Egyesült Államok és Kanada 2016. december 7-i, a szudáni politikai foglyokkal és cenzúrával kapcsolatban tett közös nyilatkozatára,

–  tekintettel a véleménynyilvánításnak az interneten és egyéb környezetben való szabadságáról szóló uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az ENSZ független szakértőjének, Aristide Nononsinak a 2017. május 11–21-i szudáni misszióját követően a szudáni emberi jogi helyzettel kapcsolatban tett nyilatkozatára,

–  tekintettel Sztilianidesz biztos 2017. október 22–23-i szudáni látogatására,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő) az EU nevében az újságírókkal szemben elkövetett bűncselekmények büntetlensége elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából tett 2017. november 2-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Riporterek Határok Nélkül 2017. évi sajtószabadság-indexére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel Mohamed Zine el-Abidine 2012. február 23-án az Al-Tayar újságban megjelent cikkében korrupcióval vádolta Omar el-Basír szudáni elnök családját;

B.  mivel a szudáni nemzeti államvédelmi és titkosszolgálati szervek (NISS) vádat emeltek Mohamed Zine el-Abidine és a főszerkesztő, Osmar Mirgani ellen;

C.  mivel 2017. október 23-án egy szudáni bíróság öt év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Mohamed Zine el-Abidine-t azzal a váddal, hogy megsértette az újságírók etikai kódexét;

D.  mivel az Al-Tayar főszerkesztőjét, Osman Mirganit 10 000 szudáni font pénzbírság kifizetésére vagy hathónapos börtönbüntetésre ítélték ugyanazokkal a vádakkal, és miután a Szudáni Újságírók Szövetsége kifizette a pénzbírságot, szabadon bocsátották;

E.  mivel a Mohamed Zine el-Abidine-t és Osman Mirganit is képviselő ügyvéd kifejezésre juttatta azon szándékát, hogy fellebbez az ellenük hozott ítélettel szemben;

F.  mivel beszámolók szerint az NISS kihallgat és fogva tart újságírókat, és mivel számos pert indított szudáni újságírókkal szemben, és önkényesen elkobozta például az Al-Tayar, az Al-Jareeda az Al-Watan, az Al-Youm Al-Tali, az Al-Ayam és az Akhir Lahza újságok azon teljes példányszámait, amelyek a kormányt bíráló cikkeket közöltek;

G.  mivel 2016-ban 12 újságot érintő legalább 44 eset volt, ahol ilyen kiadványokat koboztak el, többek között egyetlen hét alatt az Al-Jareeda öt példányát kobozták el; mivel 2016. augusztus 14-én a sajtóval és kiadványokkal foglalkozó nemzeti tanács határozatlan időre felfüggesztette az Elaf, az Al-Mustagilla, az Al-Watan és az Awal Al-Nahar újságok kiadását;

H.  mivel a szabad, független és pártatlan média a demokratikus társadalmak egyik alapvető eleme;

I.  mivel 2017. január 8-án Szudán aláírta a „Médiaszabadság az arab világban” kérdésről született nyilatkozatot, és ezzel Palesztina, Tunézia és Jordánia után a negyedik aláíró fél lett; mivel a médiaügyekért felelős államminiszter kijelentette, hogy a kormány elkötelezett a szudáni sajtószabadság tiszteletben tartása mellett;

J.  mivel a Riporterek Határok Nélkül 2017. évi sajtószabadság-indexében Szudánt a legkevésbé szabad országok közé sorolja: 180 helyből a 174. helyet foglalja el az ország „a média zaklatása, cenzúra, újságok példányszámainak elkobzása, médiumok bezárása és az internet korlátozása miatt”;

K.  mivel az ENSZ független szakértőjének a szudáni emberi jogi helyzetről szóló jelentése 2017 júliusában megállapította, hogy az NISS által az Al-Jareeda újsággal szemben alkalmazott cenzúra megsértette Szudán ideiglenes nemzeti alkotmányát;

L.  mivel Szudán aláírta, de nem ratifikálta a 2005-ben felülvizsgált Cotonoui Megállapodást;

M.  mivel Federica Mogherini alelnök/főképviselő 2017. november 14-én, a szudáni elnök, Omar el-Basír ugandai látogatásán nyilatkozatot adott ki, amelyben mindkét felet emlékeztette a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára, arra, hogy tartsák magukat a nemzetközi jog szerinti kötelezettségeikhez és hajtsák végre azokat;

N.  mivel az emberi, polgári és politikai jogok továbbra sem érvényesülnek Szudánban;

1.  komoly aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy 2017. október 23-án a kartúmi sajtóbíróság öt év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Mohamed Zine el-Abidine-t, és felszólítja a szudáni hatóságokat, hogy haladéktalanul vizsgálják felül az ellene felhozott összes vádat;

2.  mélységesen aggódik a véleménynyilvánítás szabadsága, a folyamatos cenzúra és az újságok elkobzása, valamint az újságírók abbéli korlátozása miatt, hogy szabadon kinyilváníthassák véleményüket Szudánban; megjegyzi, hogy a politikák és politikusok elszámoltathatósága a nyilvánosság előtt nem szabad, hogy a szabad sajtó elnyomását eredményezze; továbbá aggodalommal állapítja meg, hogy a rutinszerű elkobzások és a működés felfüggesztése hosszú távú pénzügyi megszorításokat rótt az újságokra;

3.  sajnálattal állapítja meg, hogy számos beszámoló érkezett a médiaszabadság sorozatos megsértéséről, illetve arról, hogy az NISS folyamatosan zaklatja az újságírókat, és határozottan kéri a szudáni hatóságokat, hogy gondoskodjanak róla, hogy az NISS hatásköre és módszerei megfeleljenek a nemzetközi normáknak;

4.  úgy véli, hogy a szabad, független és pártatlan média, amelyben a nyílt vita kulcsszerepet tölt be, a demokratikus társadalmak egyik alapvető eleme; felhívja az Uniót, hogy fokozottan törekedjen a véleménynyilvánítás szabadságának külső politikái és eszközei révén való előmozdítására;

5.  határozottan kéri a szudáni hatóságokat, hogy haladéktalanul vessenek véget az újságírók és az online vagy offline véleménynyilvánítás szabadságát védelmezők elleni zaklatás, megfélemlítés és támadás minden formájának, és hajtsanak végre demokratikus reformokat, ezáltal biztosítva az emberi jogok, így a véleménynyilvánítás szabadságának védelmét és előmozdítását az országban, Szudán ideiglenes nemzeti alkotmányával és a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal – többek között a Cotonoui Megállapodással – összhangban;

6.  hangsúlyozza, hogy az államnak, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával összhangban elsődleges felelőssége van az emberi jogok előmozdítása és védelme terén; felhívja a szudáni hatóságokat, hogy állítsák helyre és tartsák tiszteletben a nemzetközi jog szerinti emberi jogokat és alapvető szabadságokat, ideértve a véleménynyilvánítás szabadságát is;

7.  elismeri Sztilianidesz biztos közelmúltban végrehajtott missziójának, illetve annak fontosságát, hogy a széles körben ismert, így az alapvető szabadságjogokkal kapcsolatos aggodalmakat eljuttassák a szudáni hatóságokhoz;

8.  felhívja az Uniót és tagállamait, hogy technikai segítségnyújtás és kapacitásépítő programok révén támogassák a civil társadalmi szervezeteket, hogy hatékonyabban állhassanak ki az emberi jogok és a jogállamiság védelme mellett, és hatékonyabban elősegíthessék az emberi jogi helyzet javulását Szudánban;

9.  aggodalmának ad hangot a sajtóra és kiadványokra vonatkozó 2017. évi törvénytervezettel kapcsolatban, amely további, az online kiadványokra vonatkozó korlátozásokat tartalmaz, illetve újságok és újságírók felfüggesztését helyezi kilátásba; arra bíztatja Szudán kormányát, hogy módosítsa a sajtóra és kiadványokra vonatkozó 2009. évi szudáni törvényt, hogy az több védelmet biztosítson az újságíróknak és újságkiadóknak;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek, az Afrikai Unió Bizottságának és a Pánafrikai Parlamentnek, valamint a szudáni kormánynak.

 

 

(1)

HL C 322. E, 2013.11.15., 49. o.

(2)

HL C 181., 2016.5.19., 87. o.

(3)

HL C 294., 2016.8.12., 28. o.

(4)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0379.

(5)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0089.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat