Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0634/2017Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0634/2017

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o slobode prejavu v Sudáne, najmä o prípade Muhammada Zína al-Ábidína

  15.11.2017 - (2017/2961(RSP))

  v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  ECR (B8-0634/2017)
  EFDD (B8-0636/2017)
  S&D (B8-0639/2017)
  ALDE (B8-0640/2017)
  PPE (B8-0642/2017)

  Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić v mene skupiny PPE
  Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post v mene skupiny S&D
  Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR
  Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
  Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD


  Postup : 2017/2961(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B8-0634/2017
  Predkladané texty :
  RC-B8-0634/2017
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o slobode prejavu v Sudáne, najmä o prípade Muhammada Zína al-Ábidína

  (2017/2961(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Sudáne, najmä na uznesenia z 13. júna 2012[1], 10. októbra 2013[2], 18. decembra 2014[3] a 6. októbra 2016[4],

  –  so zreteľom na svoje uznesenie o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017 zo 16. marca 2017[5],

  –  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

  –  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

  –  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

  –  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

  –  so zreteľom na sudánsky zákon o tlači a zverejňovaní z roku 2009,

  –  so zreteľom na sudánsky zákon o slobode informácií z roku 2015,

  –  so zreteľom na deklaráciu panafrickej konferencie z Kampaly o slobode prejavu a prístupu k informáciám z 26. marca 2017,

  –  so zreteľom na spoločné vyhlásenie EÚ, Nórska, USA a Kanady o politickom zadržiavaní a cenzúre novín v Sudáne zo 7. decembra 2016,

  –  so zreteľom na usmernenia EÚ o slobode prejavu online a offline,

  –  so zreteľom na vyhlásenie nezávislého experta Organizácie Spojených národov o situácii v oblasti ľudských práv v Sudáne, Aristidea Nononsiho, v nadväznosti na jeho misiu v Sudáne v dňoch 11. – 21. mája 2017,

  –  so zreteľom na návštevu komisára Stylianida v Sudáne v dňoch 22. – 23. októbra 2017,

  –  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/PK) v mene EÚ pri príležitosti Medzinárodného dňa ukončenia beztrestnosti pre trestné činy proti novinárom (2. novembra 2017),

  –  so zreteľom na index slobody tlače z roku 2017, ktorý zostavila organizácia Reportéri bez hraníc,

  –  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže Muhammad Zín al-Ábidín vo svojom článku zverejnenom 23. februára 2012 v novinách at-Tajjár kritizoval údajnú korupciu v rodine sudánskeho prezidenta Umara al-Bašíra;

  B.  keďže Sudánska národná spravodajská a bezpečnostná služba (NISS) vzniesla obvinenie proti Muhammadovi Zínovi al-Ábidínovi a jeho šéfredaktorovi Usmánovi Mirdžánímu;

  C.  keďže 23. októbra 2017 sudánsky súd odsúdil Muhammada Zína al-Ábidína na podmienečný trest odňatia slobody s päťročným skúšobným obdobím na základe obvinenia z porušenia etického kódexu žurnalistiky;

  D.  keďže šéfredaktor novín at-Tajjár Usmán Mirdžání bol za rovnaké obvinenia odsúdený na zaplatenie pokuty vo výške 10 000 sudánskych libier alebo na vykonanie trestu odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov a bol prepustený po tom, ako sudánsky Zväz novinárov pokutu uhradil;

  E.  keďže advokát zastupujúci Muhammada Zína al-Ábidína a Usmána Mirdžáního uviedol, že sa voči ich rozsudkom mieni odvolať;

  F.  keďže správy uvádzajú, že NISS vyšetruje a zadržiava novinárov a že podala niekoľko žalôb proti sudánskym novinárom a svojvoľne skonfiškovala kompletné vydania novín, ako sú at-Tajjár, al-Džarída al-Watan, al-Jaum at-Tálí, al-Ajjám a Achír Lahza, ktoré obsahovali články kritizujúce vládu;

  G.  keďže v roku 2016 sa v jednom týždni vyskytlo najmenej 44 prípadov zhabaných publikácií týkajúcich sa 12 novín vrátane piatich vydaní al-Džarídy; keďže Národná rada pre tlač a publikácie 14. augusta 2016 pozastavila na neurčité obdobie uverejňovanie novín Íláf, al-Mustadžilla, al-Watan a Awwal an-Nahár;

  H.  keďže existencia slobodných, nezávislých a nestranných médií je jedným zo základných kameňov demokratickej spoločnosti;

  I.  keďže Sudán podpísal 8. januára 2017 Deklaráciu o slobode médií v arabskom svete a po Palestíne, Tunisku a Jordánsku sa stal jej štvrtým signatárom; keďže štátny minister pre záležitosti médií uviedol, že vláda sa zaviazala rešpektovať slobodu tlače v Sudáne;

  J.  keďže organizácia Reportéri bez hraníc zaradila Sudán vo svojom indexe slobody tlače z roku 2017 medzi najmenej slobodné krajiny, a to na 174. miesto zo 180 krajín, pre „obťažovanie médií, cenzúru, konfiškáciu vydaní novín, zatváranie médií a obmedzovanie internetu;

  K.  keďže nezávislý expert pre situáciu v oblasti ľudských práv v Sudáne v správe OSN z júla 2017 uviedol, že cenzúra novín al-Džarída zo strany NISS je v rozpore s dočasnou národnou ústavou Sudánu;

  L.  keďže Sudán podpísal revidovanú verziu dohody z Cotonou z roku 2005, ale neratifikoval ju;

  M.  keďže VP/PK Federica Mogherini vydala 14. novembra 2017 vyhlásenie k návšteve sudánskeho prezidenta Umara al-Bašíra v Ugande, v ktorom všetkým stranám Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu pripomenula, aby dodržiavali a plnili svoje povinnosti vyplývajúce z medzinárodného práva;

  N.  keďže v Sudáne sa aj naďalej potláčajú ľudské, občianske a politické práva;

  1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad odsúdením Muhammada Zína al-Ábidína 23. októbra 2017 tlačovým súdom v Chartúme na podmienečný trest odňatia slobody s päťročným skúšobným obdobím a vyzýva sudánske orgány, aby okamžite preskúmali všetky obvinenia, ktoré boli proti nemu vznesené;

  2.  je hlboko znepokojený slobodou prejavu v Sudáne, pokračujúcou cenzúrou a konfiškáciou novín a zvýšenými obmedzeniami novinárov, ktorí v Sudáne slobodne vyjadrujú svoj názor; poznamenáva, že skutočnosť, že vláda a politici sa musia za svoju politiku verejne zodpovedať, by nemala viesť k potláčaniu slobodnej tlače; ďalej so znepokojením berie na vedomie dlhodobé finančné obmedzenia vzťahujúce sa na noviny v dôsledku častých konfiškácií a pozastavenia činnosti;

  3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa objavilo množstvo správ o opakovanom porušovaní slobody médií a o pokračujúcom obťažovaní novinárov zo strany NISS, a naliehavo vyzýva sudánske orgány, aby právomoci a metódy NISS uviedli do súladu s medzinárodnými normami;

  4.  domnieva sa, že slobodné, nezávislé a nestranné médiá predstavujú jeden zo základných kameňov demokratickej spoločnosti, v ktorej otvorené diskusie zohrávajú kľúčovú úlohu; vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoje úsilie o presadzovanie slobody prejavu prostredníctvom svojich vonkajších politík a nástrojov;

  5.  naliehavo vyzýva sudánske orgány, aby okamžite ukončili všetky formy obťažovania, zastrašovania a útokov na novinárov a obhajcov slobody vyjadrovania online a offline a aby uskutočnili demokratické reformy ako prostriedok na zabezpečenie ochrany a presadzovania ľudských práv v krajine vrátane slobody prejavu, v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z dočasnej národnej ústavy Sudánu a jeho medzinárodných záväzkov vrátane dohody z Cotonou;

  6.  zdôrazňuje, že štát má v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv hlavnú zodpovednosť za presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv; vyzýva sudánske orgány, aby obnovili a rešpektovali ľudské práva a základné slobody podľa medzinárodného práva vrátane slobody prejavu;

  7.  uznáva dôležitosť nedávnej misie komisára Stylianidesa a informovania sudánskych orgánov o všeobecne známych obavách EÚ, ktoré sa okrem iného týkajú aj dodržiavania základných slobôd;

  8.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby organizáciám občianskej spoločnosti poskytovali podporu prostredníctvom programov technickej pomoci a budovania kapacít s cieľom zlepšiť ich schopnosti v oblasti obhajoby ľudských práv a právneho štátu a umožniť im účinnejšie prispievať k zlepšeniu ľudských práv v Sudáne;

  9.  so znepokojením berie na vedomie návrh zákona o tlači z roku 2017, ktorý obsahuje ďalšie kontroverzné obmedzenia týkajúce sa publikovania na internete a ustanovenia týkajúce sa dlhodobého pozastavenia činnosti novín a práce novinárov; nabáda sudánsku vládu, aby zmenila a doplnila zákon o tlači a zverejňovaní z roku 2009 a poskytla tak novinárom a vydavateľom novín väčšiu ochranu;

  10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, Komisii Africkej únie, Panafrickému parlamentu a sudánskej vláde.