Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0641/2017Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0641/2017

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Madagaskar

15.11.2017 - (2017/2963(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
ECR (B8‑0641/2017)
Verts/ALE (B8‑0643/2017)
GUE/NGL (B8‑0644/2017)
S&D (B8‑0645/2017)
ALDE (B8‑0646/2017)
PPE (B8‑0647/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić for PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Boris Zala for S&D-Gruppen
Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen
Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen
Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen
Jordi Solé, Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen
Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen


Procedure : 2017/2963(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0641/2017
Indgivne tekster :
RC-B8-0641/2017
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Madagaskar

(2017/2963(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Madagaskar, navnlig beslutningerne af 7. maj 2009[1], 11. februar 2010[2] og 9. juni 2011[3], samt til undersøgelsesmissionen fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU til Madagaskar den 10.-11. juli 2010,

–  der henviser til WHO's oplysninger af 2. november 2017 om et nyligt pestudbrud,

–  der henviser til de afsluttende bemærkninger af 22. august 2017 fra FN's Menneskerettighedsråd om den fjerde regelmæssige rapport om Madagaskar,

–  der henviser til erklæringen fra FN's særlige rapportør John H. Knox fra oktober 2016 om afslutningen af hans mission til Madagaskar,

–  der henviser til SADC's (Southern African Development Community's) ekstraordinære topmøde om Madagaskar den 20. maj 2011 og den køreplan, som SADC's mæglingshold har foreslået efter ophævelsen af EU's, Den Afrikanske Unions og SADC's sanktioner mod Madagaskar,

–  der henviser til rapporten fra den særlige rapportør om spørgsmålet om menneskeretsforpligtelser i relation til udøvelsen af et sikkert, rent, sundt og bæredygtigt miljø af 26. april 2017 om sit besøg i Madagaskar,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i den reviderede Cotonouaftale,

–  der henviser til Madagaskars forfatning,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og EU's retningslinjer for menneskerettigheder vedrørende ytringsfrihed online og offline,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Madagaskar undertegnede i 1969 og ratificerede i 1971,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–  der henviser til den 120. samling i Menneskerettighedskomitéen, som fandt sted i Genève den 10. og 11. juli 2017, hvor den fjerde regelmæssige rapport om Madagaskar for så vidt angår gennemførelsen af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder blev gennemgået,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at der efter en femårig periode med politisk uro, hvor donorerne suspenderede programmerne for udviklingsbistand, i Madagaskar afholdtes demokratiske og troværdige parlamentsvalg i oktober 2013 og præsidentvalg i december 2013, hvilket førte til indsættelsen af Hery Rajaonarimampianina som præsident; der henviser til, at den politiske situation stadig er ustabil, selv om genoptagelsen af forbindelserne med donorlandene har fjernet alle begrænsninger for samarbejde med den nye regering;

B.  der henviser til, at der er vedtaget en ny kommunikationslov, som er blevet stærkt kritiseret af journalister i Madagaskar, eftersom den lader overtrædelser begået af pressen behandles i henhold til straffeloven, hvilket potentielt kan føre til en kriminalisering af erhvervet; der henviser til, at situation er blevet roligere, men ikke synes at bevæge sig i den rigtige retning;

C.  der henviser til, at der i princippet skal afholdes præsidentvalg næste år, men at der er endnu ikke fastsat en dato; der henviser til, at Madagaskars præsident har erklæret sig som tilhænger af en forfatningsmæssig reform, som giver ham mulighed for at blive ved magten under valget, og har vist sig villig til at fordreje foreslåede ændringer af valgloven, som er fremsat af den uafhængige nationale valgkommission, eksperter, civilsamfundet og oppositionen; der henviser til, at disse erklæringer er blevet anfægtet af hans politiske modstandere og den del af civilsamfundet, der er bekymret over, at dette kan være et forsøg på at forsinke valget og forblive ved magten ud over hans forfatningsmæssige mandat; der henviser til, at dette risikerer at øge spændingerne i en allerede skrøbelig politisk situation,

D.  der henviser til, at Amnesty International's regionale direktør for det sydlige Afrika den 10. juli 2017 erklærede, at menneskerettighedssituationen i Madagaskar er i stærk tilbagegang som følge af den åbenlyse tilsidesættelse af retsstatsprincippet; der henviser til, at mere end 50 % af alle fanger tilbageholdes forebyggende uden rettergang, og til at der sker andre krænkelser, f.eks. udenretslige henrettelser af politiet og fængsling af menneskerettighedsforkæmpere, da der er ikke er nogen fri og retfærdig adgang til retsvæsenet,

E.  der henviser til, at Amnesty International også har veldokumenterede rapporter om retshåndhævelsespersonale, som søger hævn efter hændelser med selvtægtsgrupper; der henviser til, at politibetjente i februar 2017 angiveligt nedbrændte fem landsbyer i Antsakabary, efter at to af deres kolleger angiveligt var blevet dræbt af landsbyboere, og at en ældre kvinde døde af de forbrændinger, hun pådrog sig under angrebet, da hun ikke var i stand til at flygte; der henviser til at politiet, som selv er involveret i brandstiftelsen, nu efterforsker angrebet;

F.  der henviser til, at journalister og menneskerettighedsforkæmpere udsættes for intimidering og chikane fra myndighedernes side i et forsøg på at bringe dem til tavshed og hindre deres efterforsknings- eller menneskerettighedsarbejde; der henviser til, at mange medieforetagender siden valget i 2013 er blevet lukket og udsat for censur af hensyn til "respekt for retsstaten" og den nødvendige "oprydning i det audiovisuelle landskab", som foretages af kommunikationsministeriet;

G.  der henviser til at konferencen mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i 2013 vedtog en handlingsplan for Madagaskar, som krævede, at landet øger sine bestræbelser på at håndhæve reglerne og indfører en embargo mod eksport af alle tømmerlagre; der henviser til, at CITES' sekretariat og det stående udvalg under CITES siden da flere gange har fastslået, at Madagaskar ikke overholder handlingsplanen; der henviser til, at der ifølge CITES' sekretariat er udbredt straffrihed for ulovlig skovhugst og overtrædelser af miljølovgivningen; der henviser til, at borgere, som kæmper imod ulovlig skovhugst, til gengæld er blevet dømt ved retterne, som er alvorligt truet af korruption;

H.  der henviser til, at Madagaskar miljømæssigt er et af de mest enestående steder på jordkloden, men at det samtidig er det fattigste land i verden uden konflikter med 92 % af befolkningen, som lever for under 2 USD om dagen, og at det placeres som nr. 154 på listen over de 188 lande på indekset for menneskelig udvikling;

I.  der henviser til, at den ulovlige handel med tømmer og dyrearter udgør en betydelig trussel for Madagaskars miljø og biologiske mangfoldighed samt for indbyggernes miljømæssige rettigheder; der henviser til, at miljøbelastningen og manglen på gennemsigtighed i forvaltningen af udvindingsindustrierne ofte er til skade for lokalsamfundene og deres bæredygtige udvikling; der henviser til, at den ulovlige handel har påståede forbindelser til organiseret kriminalitet, som truer landets demokratiske regeringsførelse; der henviser til, at ifølge FN's særlige rapportør om menneskerettigheder og miljø er ulovlig skovhugst og smugling af ædle træsorter og udvindingskoncessioner ofte forbundet med vold mod lokalbefolkningen;

J.  der henviser til, at miljøaktivisten Clovis Razafimalala, der har anmeldt ulovlig handel med og udnyttelse af palisander og andre slags tømmer, siden den 16. september 2016 har været tilbageholdt i mere end ti måneder på grund af opdigtede anklager om oprør, ødelæggelse af offentlige dokumenter og varer samt brandstiftelse på trods af en åbenlys mangel på beviser; der henviser til, at miljø- og menneskerettighedsforkæmperen Raleva den 27. september 2017 blev arresteret for "anvendelse af en falsk titel", da han har sat spørgsmålstegn ved et guldmineselskabs aktiviteter, efter at minebrydningen var blevet forbudt som følge af miljøforringelser; der henviser til, at Raleva den 26. oktober 2017 fik en betinget dom på to år; der henviser til, at Augustin Sarovy, lederen af en NGO, der bekæmper ulovlig handel med palisander, blev tvunget til at flygte til Europa efter at have modtaget dødstrusler,

K.  der henviser til, at Fernand Cello, en radiodirektør, der er kendt for sine undersøgelser om følsomme emner som f.eks. ulovlig minedrift efter safir, den 6. maj 2017 blev tiltalt for "falskneri og benyttelse af forfalskninger"; der henviser til, at Journalister uden Grænser (RSF) fordømte de regionale myndigheders grove behandling af direktøren for Radio Jupiter på grundlag af falske anklager fremsat af personer, der havde været berørt af hans undersøgelser;

L.  der henviser til, at anholdelsen af Claudine Razaimamonjy på opfordring af Bianco (Bureau Indépendant Anti-Corruption – den uafhængige myndighed for bekæmpelse af korruption) på grund af misbrug af offentlige midler i flere kommuner blev et statsanliggende, da hun er en nær allieret af og rådgiver for statsoverhovedet Hery Rajaonarimampianina; der henviser til, at gendarmeriet inden hendes anholdelse fremsatte en anmodning om indkaldelse af Jacqueline Raharimanantsoa Saholiniaina, Sylvie Randriantsara Linah og Claudine Razaimamonjy til afhøring; der henviser til, at det imidlertid viste sig, at disse tre kvinder var en og samme person, nemlig Claudine Razaimamonjy, som dog aldrig mødte op til afhøringen;

M.  der henviser til, at Claudine-sagen gav anledning til en åben konflikt mellem regeringen og retsvæsenet, idet justitsministeren personligt fremsatte en offentlig opfordring til at løslade Claudine Razaimamonjy for at undgå en forlængelse af hendes varetægtsfængsling; der henviser til, at dommerforeningen erklærede sig krænket af denne holdning og regeringens direkte indblanding i sagen og henviste til magtadskillelsen og understregede, at denne sag ikke har nogen forbindelse med politik; der henviser til, at dommerne i år er gået i strejke tre gange for at fordømme de gentagne trusler og regeringens indblanding i deres virke og for at værne om deres uafhængighed;

N.  der henviser til, at Madagaskar hvert år siden 1980'erne har været ramt af epidemier, men at det seneste udbrud, der begyndte i august 2017, har været særlig voldsomt og har ramt større byer og ikke-endemiske områder; der henviser til, at der er indberettet mere end 1 800 sygdomstilfælde og 127 dødsfald; der henviser til, at den usædvanlige karakter og hurtige spredning af epidemien i år ifølge WHO skyldes en forværring af sundhedssystemet i forbindelse med den samfundsmæssige og politiske krise, som har ramt landet i de seneste år; der henviser til, at WHO skønner, at der stadig er en stor risiko for, at pesten vil sprede sig på nationalt plan;

O.  der henviser til, at de mange uskrevne love i landet har fremmet skadelige traditionelle skikke, herunder arrangerede, tvungne og tidlige ægteskaber; der henviser til, at kvinder og piger ofte udsættes for seksuel eller anden fysisk vold, mens indberetningsfrekvensen er lav og retsforfølgelse sjælden; der henviser til, at abort stadig er forbudt i Madagaskar ved en lov fra 1920; der henviser til, at der dør omkring ti kvinder om dagen i forbindelse med fødsler; der henviser til, at forbuddet mod abort kan føre til udbredelse af hemmelige og farlige metoder til svangerskabsafbrydelse, som foretages af personer uden lægefaglige kvalifikationer;

1.  glæder sig over genetableringen af retsstatsprincippet i forbindelse med valgene i oktober og december 2013; minder myndighederne i Madagaskar, og først og fremmest landets præsident, om deres ansvar for at opretholde og beskytte alle borgeres rettigheder i hele landet, herunder forebyggelse af alle former for misbrug og kriminelle handlinger, og for at udføre deres opgaver med henblik på at sikre en streng overholdelse af retsstatsprincippet; opfordrer dem indtrængende til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre borgernes ret til udøvelse af deres grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfriheden;

2.  håber, at det kommende valg vil foregå på en fredelig og uforstyrret måde, så det bliver demokratisk og gennemsigtigt; insisterer på, at den forfatningsmæssige orden og den politiske stabilitet bevares, og at kun dialog og konsensus mellem alle politiske aktører kan et sikre et rettidigt og troværdigt valg i 2018; opfordrer det internationale samfund til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre en retfærdig og fri valghandling i forbindelse med præsidentvalget i 2018;

3.  udtrykker bekymring over den udbredte selvtægt og indblandingen retshåndhævelsespersonale i sager med udenretslige henrettelser; opfordrer til en uafhængig og upartisk efterforskning af nedbrændingen af fem landsbyer i Antsakabary, som beskytter ofrene mod enhver form for hævnangreb, hvis de fremlægger beviser i sagen; opfordrer myndighederne i Madagaskar til systematisk at foretage upartisk efterforskning af udenretslige henrettelser, at retsforfølge gerningsmændene og sikre, at ofrenes familier får en passende erstatning;

4.  opfordrer myndighederne i Madagaskar til at overholde de forpligtelser, der følger af CITES, herunder ved at styrke en effektiv håndhævelse af lovgivningen mod ulovlig skovhugst og smugling af træ;

5.  glæder sig over den igangværende revision af mineloven og opfordrer regeringen til at sikre, at den reviderede lov overholder internationale krav såsom forudgående vurdering og høring af flertallet af de berørte personer, klageadgang og minimering af miljøskader; opfordrer regeringen til at revidere de tilladelser til minedrift, der er udstedt af overgangsregeringen, og til at suspendere de tilladelser, der ikke er i overensstemmelse med MECIE-dekretet;

6.  fordømmer den vilkårlige tilbageholdelse af journalister, menneskerettighedsforkæmpere og miljøaktivister på grundlag af opdigtede anklager; opfordrer til, at der sættes en endelig stopper for forfølgelse og intimidering af disse personer; beklager de foranstaltninger, der blev truffet mod medierne forud for sidste valg, og opfordrer til en fuld genoprettelse af alle individuelle og kollektive frihedsrettigheder; opfordrer Madagaskars regering til at ophæve de restriktive elementer i kommunikationsloven;

7.  opfordrer Madagaskars regering til at lade retsvæsenet arbejde på normal og uafhængig vis i Claudine-sagen og i alle sager vedrørende aktiv og passiv korruption; kræver, at der ikke foregår politisk indblanding i retsvæsenet, og at Bianco frit kan gennemføre sin efterforskning af korruptionssager; insisterer på en streng overholdelse af princippet om magtadskillelse og understreger, at retsvæsenets uafhængighed og upartiskhed under alle omstændigheder skal garanteres; kræver, at myndighederne i Madagaskar gør en større indsats for at tackle korruption og straffrihed i landet og sikrer, at alle korruptionssager bringes for domstolene;

8.  udtrykker bekymring over, at udenlandske prædikanter, som tvinger elever til at konvertere til en ekstrem form for islam, er stadig mere aktive i landet;

9.  understreger, at EU og dets medlemsstater skal yde mere støtte til og sikre bedre beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, som er nøglepersoner i sikring af en bæredygtig udvikling, herunder ved at yde omgående tilskud fra nødfonden for menneskerettighedsforkæmpere i fare under det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR);

10.  opfordrer indtrængende multinationale selskaber til at respektere menneskerettighederne og princippet om passende omhu som fastsat i FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne.

11.  opfordrer EU til at sørge for at sikre, at forberedelserne til det forestående præsidentvalg bliver inklusive, gennemsigtige og acceptable for alle, herunder ved at yde en toårig støttepakke til organiseringen af valg;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og udenrigspolitik, Kommissionen, Rådet, AVS-EU-Ministerrådet, Madagaskars regering, FN's generalsekretær, Southern African Development Community og Den Afrikanske Unions Kommission.