Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0641/2017Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0641/2017

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Μαδαγασκάρη

15.11.2017 - (2017/2963(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B8‑0641/2017)
Verts/ALE (B8‑0643/2017)
GUE/NGL (B8‑0644/2017)
S&D (B8‑0645/2017)
ALDE (B8‑0646/2017)
PPE (B8‑0647/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Λευτέρης Χριστοφόρου, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Boris Zala εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Νότης Μαριάς, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Jordi Solé, Maria Heubuch εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2017/2963(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0641/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0641/2017
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Μαδαγασκάρη

(2017/2963(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μαδαγασκάρη, και ιδιαίτερα τα ψηφίσματα της 7ης Μαΐου 2009[1], της 11ης Φεβρουαρίου 2010[2] και της 9ης Ιουνίου 2011[3], και τα πορίσματα της διερευνητικής αποστολής της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 10ης - 11ης Ιουλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το Ενημερωτικό Δελτίο της ΠΟΥ της 2ας Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόσφατη εμφάνιση πανώλης,

–  έχοντας υπόψη τις τελικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (ICCPR) της 22ας Αυγούστου 2017 σχετικά με την τέταρτη περιοδική έκθεση της Μαδαγασκάρης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών John H. Knox του Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ολοκλήρωση της αποστολής,

–  έχοντας υπόψη την έκτακτη σύνοδο κορυφής της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC) για τη Μαδαγασκάρη, στις 20 Μαΐου 2011, και τον οδικό χάρτη που πρότεινε η ομάδα διαμεσολάβησης της SADC μετά την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβάλει στη Μαδαγασκάρη η ΕΕ, η Αφρικανική Ένωση και η SADC,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή της 26ης Απριλίου 2017 σχετικά με το ζήτημα των υποχρεώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα που σχετίζονται με την κατοχύρωση ασφαλούς, καθαρού, υγιούς και βιώσιμου περιβάλλοντος, επ’ ευκαιρία της επίσκεψής του στη Μαδαγασκάρη,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 της αναθεωρημένης Συμφωνίας του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Μαδαγασκάρης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) που υπογράφηκε από τη Μαδαγασκάρη το 1969 και κυρώθηκε το 1971,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη την 120ή σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έλαβε χώρα στη Γενεύη και επανεξέτασε την τέταρτη περιοδική έκθεση της Μαδαγασκάρης σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα από τη Μαδαγασκάρη, στις 10 και 11 Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από πενταετή περίοδο πολιτικής αναταραχής κατά τη διάρκεια της οποίας οι δωρητές ανέστειλαν τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας, η Μαδαγασκάρη διεξήγαγε αξιόπιστες και δημοκρατικές βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2013 και προεδρικές εκλογές τον Δεκέμβριο του 2013, που οδήγησαν στην εκλογή του Hery Rajaonarimampianina στο προεδρικό αξίωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική κατάσταση παραμένει ασταθής παρά το γεγονός ότι με την αποκατάσταση των σχέσεων με τις δωρήτριες χώρες έχουν αρθεί όλοι οι περιορισμοί όσον αφορά τη συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προκύψει ένας νέος κώδικας επικοινωνίας, που αποτελεί αντικείμενο έντονων επικρίσεων από τους δημοσιογράφους της Μαδαγασκάρης, δεδομένου ότι, για τις αποφάσεις που αφορούν αδικήματα που συνδέονται με τον Τύπο, παραπέμπει στον ποινικό κώδικα, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει ενδεχομένως σε ποινικοποίηση του επαγγέλματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει αλλά δεν φαίνεται να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, καταρχήν, το επόμενο έτος προβλέπονται προεδρικές εκλογές, αν και δεν έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης έχει δηλώσει ο ίδιος ότι τάσσεται υπέρ μιας συνταγματικής μεταρρύθμισης που θα του επιτρέπει να παραμείνει στην εξουσία κατά την προεκλογική περίοδο και έχει καταστήσει εμφανείς τις προθέσεις του να φέρει στα μέτρα του τις τροπολογίες που προτείνονται στον εκλογικό νόμο, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την εθνική ανεξάρτητη εκλογική επιτροπή, εμπειρογνώμονες, την κοινωνία των πολιτών και την αντιπολίτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση των πολιτικών του αντιπάλων και μέρους της κοινωνίας των πολιτών, που εκφράζουν την ανησυχία ότι ενδέχεται να επιχειρείται με τον τρόπο αυτό καθυστέρηση των εκλογών προκειμένου να παραμείνει πέραν της συνταγματικής του εντολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό ενδέχεται να αυξήσει τις εντάσεις σε ένα ήδη ευαίσθητο πολιτικό πλαίσιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιφερειακός διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας για τη Νότια Αφρική δήλωσε, στις 10 Ιουλίου 2017, ότι οι επιδόσεις της Μαδαγασκάρης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της σημειώνουν κατακόρυφη πτώση λόγω της κατάφωρης καταστρατήγησης του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 50 % των ατόμων που βρίσκονται στις φυλακές τελούν υπό προληπτική κράτηση χωρίς δίκη, και ότι σημειώνονται παραβιάσεις, όπως εξωδικαστικές εκτελέσεις από την αστυνομία και φυλάκιση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επειδή δεν υπάρχει ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Αμνηστία έχει επίσης τεκμηριωμένες καταγγελίες για υπαλλήλους επιβολής του νόμου που επιδιώκουν να πάρουν εκδίκηση μετά από επεισόδια δικαιοσύνης του όχλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2017, σύμφωνα με καταγγελίες, αστυνομικοί κατέκαψαν πέντε χωριά στο Antsakabary μετά την εικαζόμενη δολοφονία δύο συναδέλφων τους από χωρικούς, και μία ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε από εγκαύματα κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μη μπορώντας να διαφύγει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία ερευνά επί του παρόντος τον εμπρησμό παρότι έχει η ίδια εμπλοκή στο συμβάν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις από τις αρχές που επιχειρούν να τους φιμώσουν και να παρεμποδίσουν το έργο τους στο πλαίσιο των ερευνών τους ή στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις εκλογές του 2013, πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν κλείσει και λογοκρίνονται «κατ’ εφαρμογή του κράτους δικαίου» και το Υπουργείο Επικοινωνιών προβάλλει ως επιταγή την «εξυγίανση του οπτικοακουστικού τοπίου»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, η διάσκεψη των μερών της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) ενέκρινε σχέδιο δράσης για τη Μαδαγασκάρη βάσει του οποίου η χώρα καλείται να εντείνει τις προσπάθειες στον τομέα της εφαρμογής της σύμβασης και να θεσπίσει εμπάργκο στις εξαγωγές αποθεμάτων ξυλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έκτοτε, η γραμματεία και η Μόνιμη Επιτροπή της CITES έχουν κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι η Μαδαγασκάρη δεν συμμορφώνεται με το σχέδιο δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη γραμματεία της CITES, η ατιμωρησία για την παράνομη υλοτομία και τις παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αποτελούν ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη πλευρά, άτομα που αντιτίθενται στην παράνομη υλοτομία έχουν καταδικασθεί από τα δικαστήρια, για τα οποία υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διαφθοράς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαδαγασκάρη είναι ένα μέρος της γης με μοναδικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, αλλά και η πιο φτωχή χώρα η οποία δεν πλήττεται από συγκρούσεις παγκοσμίως, με το 92 % του πληθυσμού να ζει με λιγότερα από δύο δολάρια ΗΠΑ ημερησίως, και ότι κατατάσσεται 154η μεταξύ 188 χωρών με βάση τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εμπορία ξυλείας και ειδών ζώων αποτελεί σημαντική απειλή για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα της Μαδαγασκάρης, καθώς και για τα περιβαλλοντικά δικαιώματα των πολιτών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος και η έλλειψη διαφάνειας ως προς τη διαχείριση των εξορυκτικών βιομηχανιών συχνά ζημιώνουν τις τοπικές κοινότητες και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι εικάζεται ότι υπάρχουν διασυνδέσεις των δικτύων εμπορίας με το οργανωμένο έγκλημα, γεγονός που απειλεί τη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ειδικό εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, η παράνομη υλοτομία και η εμπορία πολύτιμης ξυλείας και οι παραχωρήσεις για εξορυκτικές δραστηριότητες συνδέονται στενά με τη βία κατά του τοπικού πληθυσμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακτιβιστής για το περιβάλλον Clovis Razafimalala, ο οποίος έχει καταγγείλει την παράνομη εμπορία και εκμετάλλευση του ροδόξυλου και άλλων προϊόντων ξυλείας, τελεί υπό κράτηση από τις 16 Σεπτεμβρίου 2016 με βάση ανυπόστατες κατηγορίες για εξέγερση, καταστροφή δημόσιων εγγράφων και αγαθών και εμπρησμό, παρά την κατάφωρη έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπερασπιστής του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Raleva συνελήφθη στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 για «χρήση ψευδούς ιδιότητας» στο πλαίσιο της έρευνάς του για τις ενέργειες εταιρείας εξόρυξης χρυσού, αφού η εξόρυξη είχε πλέον απαγορευτεί για λόγους υποβάθμισης του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Raleva καταδικάστηκε στις 26 Οκτωβρίου 2017 σε διετή φυλάκιση με αναστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Augustin Sarovy, διευθυντής ΜΚΟ που αγωνίζεται για την καταπολέμηση της εμπορίας ροδόξυλου, αναγκάστηκε να διαφύγει στην Ευρώπη μετά από απειλές κατά της ζωής του·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Fernand Cello, διευθυντή ραδιοφώνου γνωστού για τις έρευνές του σε ευαίσθητα θέματα, όπως η παράνομη εξόρυξη σαπφείρων, ασκήθηκε δίωξη, στις 6 Μαΐου 2017, για «πλαστογραφία και χρήση πλαστογραφίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (ΔΧΣ) καταγγέλλουν τη σκληρή μεταχείριση του διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού Jupiter από τις αρχές της περιοχής, με βάση ψευδείς κατηγορίες από άτομα στα οποία στρέφονταν οι έρευνές του·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη της Claudine Razaimamonjy με πρωτοβουλία της Bianco (Ανεξάρτητη Υπηρεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς) για υπεξαίρεση κρατικών κεφαλαίων σε διάφορους δήμους μετατράπηκε σε κρατική υπόθεση, δεδομένου ότι είναι στενή σύμμαχος και σύμβουλος του αρχηγού του κράτους Hery Rajaonarimampianina· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από τη σύλληψή της, η χωροφυλακή ζήτησε την προσαγωγή της Jacqueline Raharimanantsoa Saholiniaina, της Sylvie Randriantsara Linah και της Claudine Razaimamonjy για εξέταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποδεικνύεται, ωστόσο, ότι οι τρεις αυτές γυναίκες είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, η Claudine Razaimamonjy, η οποία ουδέποτε απάντησε στις κλήσεις για εξέταση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «υπόθεση Claudine» προκάλεσε ανοιχτή διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης και ότι ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης απηύθυνε δημόσια έκκληση για την αποφυλάκιση της Claudine Razaimamonjy ώστε να αποφευχθεί η παράταση της αστυνομικής της κράτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένωση δικαστών δήλωσε προσβεβλημένη από τη θέση και την άμεση συμμετοχή της κυβέρνησης στην υπόθεση και ζήτησε διάκριση των εξουσιών, τονίζοντας ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος οι δικαστές έχουν απεργήσει τρεις φορές για να καταδικάσουν τις επανειλημμένες ενέργειες εκφοβισμού και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο έργο τους και να επιβεβαιώσουν την ανεξαρτησία τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαδαγασκάρη πλήττεται από επιδημίες πανώλης σε ετήσια βάση από τη δεκαετία του ’80, αλλά ότι η τελευταία εμφάνιση της ασθένειας, που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017, είναι ιδιαίτερα σφοδρή και πλήττει μεγάλες πόλεις και περιοχές στις οποίες δεν ενδημεί η νόσος· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί περισσότερα από 1 800 κρούσματα και 127 θάνατοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ΠΟΥ, ο ασυνήθης χαρακτήρας και η ταχεία εξάπλωση της νόσου φέτος οφείλονται στην υποβάθμιση του συστήματος υγείας λόγω της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ εκτιμά ότι ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης της επιδημίας πανώλης σε εθνικό επίπεδο παραμένει υψηλός·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικράτηση του εθιμικού δικαίου στη χώρα ευνοεί επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των γάμων με προξενιό και των καταναγκαστικών και πρόωρων γάμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να υφίστανται σεξουαλική ή άλλη σωματική βία, ενώ η τα ποσοστά καταγγελίας είναι χαμηλά και οι διώξεις σπάνιες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμβλωση εξακολουθεί να απαγορεύεται στη χώρα με νόμο που χρονολογείται από το 1920· λαμβάνοντας υπόψη ότι καθημερινά δέκα γυναίκες πεθαίνουν κατά τη διάρκεια του τοκετού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση της άμβλωσης μπορεί να οδηγήσει σε παράνομη και επικίνδυνη διακοπή της κύησης από προσωπικό που δεν διαθέτει ιατρική εκπαίδευση·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου με τις εκλογές του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου 2013· υπενθυμίζει στις αρχές της Μαδαγασκάρης και κυρίως στον πρόεδρό της ότι είναι δική τους ευθύνη να τηρούν και να προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών τους σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των παντός είδους καταχρήσεων και εγκλημάτων, και να ασκούν τα κυβερνητικά τους καθήκοντα σε πλαίσιο αυστηρής τήρησης του κράτους δικαίου· παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης·

2.  ευελπιστεί ότι οι προσεχείς εκλογές θα διεξαχθούν σε ειρηνικό και ήρεμο κλίμα προκειμένου να είναι δημοκρατικές και διαφανείς· εμμένει στην άποψη ότι η πρέπει να διατηρηθούν η συνταγματική τάξη και η πολιτική σταθερότητα και ότι μόνο ο διάλογος και η επίτευξη συναίνεσης μεταξύ όλων των πολιτικών φορέων μπορούν να εγγυηθούν έγκαιρες και αξιόπιστες εκλογές το 2018· καλεί τη διεθνή κοινότητα να κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει μια δίκαιη και ελεύθερη εκλογική διαδικασία στις προεδρικές εκλογές του 2018·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για την επικράτηση της δικαιοσύνης του όχλου και τη συμμετοχή υπαλλήλων επιβολής του νόμου σε υποθέσεις εξωδικαστικών εκτελέσεων· ζητεί ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση της πυρπόλησης πέντε χωριών στο Antsakabary, η οποία θα εγγυάται την ασφάλεια των θυμάτων έναντι οιασδήποτε επίθεσης αντεκδίκησης σε περίπτωση που υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεση· καλεί τις αρχές της Μαδαγασκάρης να διενεργούν συστηματικά αμερόληπτες έρευνες για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, να διώκουν τους δράστες και να διασφαλίζουν ότι οι οικογένειες των θυμάτων λαμβάνουν επαρκή αποζημίωση·

4.  καλεί τις αρχές της Μαδαγασκάρης να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη CITES, μεταξύ άλλων μεριμνώντας για την ουσιαστική επιβολή των νόμων κατά της παράνομης υλοτομίας και εμπορίας·

5.  επικροτεί την εν εξελίξει αναθεώρηση του κώδικα για τις εξορυκτικές δραστηριότητες και ζητεί από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι ο αναθεωρημένος κώδικας θα πληροί τις διεθνείς απαιτήσεις, όπως εκ των προτέρων αξιολόγηση και διαβούλευση με την πλειοψηφία των θιγόμενων πολιτών, πρόσβαση σε ένδικα μέσα και ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής βλάβης· καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τις άδειες εξόρυξης που έχουν εκδοθεί από τη μεταβατική κυβέρνηση και να αναστείλει τις άδειες που δεν είναι σύμφωνες με το διάταγμα MECIE·

6.  καταγγέλλει την αυθαίρετη κράτηση δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών για το περιβάλλον με βάση κατασκευασμένες κατηγορίες· ζητεί τον οριστικό τερματισμό της παρενόχλησης και του εκφοβισμού που υφίστανται, επικρίνει τα μέτρα που ελήφθησαν κατά των μέσων ενημέρωσης πριν από τις τελευταίες εκλογές και ζητεί την πλήρη αποκατάσταση όλων των ατομικών και συλλογικών ελευθεριών· καλεί την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης να καταργήσει τα περιοριστικά στοιχεία στον κώδικα για την επικοινωνία·

7.  καλεί την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης να αφήσει τη δικαιοσύνη να ακολουθήσει την κανονική και ανεξάρτητη πορεία της στην «υπόθεση Claudine» και σε όλες τις υποθέσεις ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας· εμμένει στην άποψη ότι η πολιτική δεν πρέπει να παρεμβαίνει στο δικαστικό σύστημα και ότι η Bianco θα πρέπει να είναι ελεύθερη να διεξάγει τις έρευνές της για τη διαφθορά· εμμένει στην αυστηρή τήρηση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών και τονίζει ότι η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του δικαστικού συστήματος πρέπει να διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση· ζητεί από τις αρχές της Μαδαγασκάρης να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της ατιμωρησίας στη χώρα και να διασφαλίσουν την παραπομπή όλων των υποθέσεων διαφθοράς στη δικαιοσύνη·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για την αυξημένη δραστηριοποίηση αλλοδαπών κηρύκων που αναγκάζουν τους μαθητές να προσηλυτιστούν σε μια ακραία μορφή του Ισλάμ·

9.  τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να επενδύσουν στην παροχή συνδρομής και προστασίας στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως βασικών παραγόντων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω επείγουσας επιχορήγησης στο πλαίσιο του ταμείου έκτακτης ανάγκης του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο·

10.  καλεί τις πολυεθνικές εταιρείες να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αρχή της δέουσας επιμέλειας, όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  καλεί την ΕΕ να μεριμνήσει για να διασφαλιστεί ότι οι προετοιμασίες για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές θα είναι χωρίς αποκλεισμούς, διαφανείς και αποδεκτές από όλους, μεταξύ άλλων με διετή δέσμη στήριξης για τη διοργάνωση των εκλογών·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ - ΕΕ, την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής και την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης.