Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-0641/2017Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-0641/2017

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Madagaszkárról

15.11.2017 - (2017/2963(RSP))

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján
amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ECR (B8‑0641/2017)
Verts/ALE (B8‑0643/2017)
GUE/NGL (B8‑0644/2017)
S&D (B8‑0645/2017)
ALDE (B8‑0646/2017)
PPE (B8‑0647/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić a PPE képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Boris Zala az S&D képviselőcsoport nevében
Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki az ECR képviselőcsoport nevében
Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis az ALDE képviselőcsoport nevében
Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Jordi Solé, Maria Heubuch a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi az EFDD képviselőcsoport nevében


Eljárás : 2017/2963(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B8-0641/2017
Előterjesztett szövegek :
RC-B8-0641/2017
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása Madagaszkárról

(2017/2963(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Madagaszkárról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2009. május 7-én[1], a 2010. február 11-én[2] és a 2011. június 9-én[3] elfogadottakra, valamint az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés 2010. július 10–11-i madagaszkári tényfeltáró missziójára,

–  tekintettel a WHO által 2017. november 2-án közölt információra a pestis kitöréséről,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának a Madagaszkár negyedik időközi jelentéséről szóló 2017. augusztus 22-i záró észrevételeire,

–  tekintettel John H. Knoxnak, az ENSZ különleges előadójának 2016. októberi jelentésére, amely madagaszkári kiküldetésének következtetéseit tartalmazza,

–  tekintettel a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) Madagaszkárról tartott 2011. május 20-i rendkívüli ülésére, és a SADC közvetítő csoportja által javasolt ütemtervre azt követően, hogy az EU, az Afrikai Unió és a SADC megszüntette a Madagaszkárral szembeni szankciókat,

–  tekintettel a különleges előadónak a biztonságos, tiszta, egészséges és fenntartható környezet élvezéséhez kapcsolódó emberi jogi kötelezettségekkel foglalkozó 2017. április 26-i jelentésére, amelyet madagaszkári látogatása után adott ki,

–  tekintettel a felülvizsgált Cotonoui Megállapodás 8. és 9. cikkére,

–  tekintettel Madagaszkár alkotmányára,

–  tekintettel az emberi jogi jogvédőkről szóló uniós iránymutatásokra, valamint az online és offline véleménynyilvánítás szabadságáról szóló uniós emberi jogi iránymutatásokra,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR), amelyet Madagaszkár 1969-ben írt alá és 1971-ben ratifikált,

–  tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára (ACDEG),

–  tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájára,

–  tekintettel az Emberi Jogi Bizottság 120. genfi ülésére (2017. július 10–11.), amelyen felülvizsgálták Madagaszkár negyedik időközi jelentését, amely a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának Madagaszkár általi végrehajtását vizsgálja,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az öt évig tartó politikai zűrzavar időszakát követően, amelynek során a donorok felfüggesztették fejlesztési támogatási programjaikat, Madagaszkár 2013 októberében hiteles és demokratikus parlamenti választásokat, 2013 decemberében pedig elnökválasztásokat tartott, amelynek eredményeként Hery Rajaonarimampianinát választották meg elnöknek; mivel a politikai helyzet továbbra is kiszámíthatatlan annak ellenére, hogy a donorországokkal folytatott kapcsolatok újrakezdése az új kormánnyal történő együttműködést érintő valamennyi megszorítást megszüntetett;

B.  mivel az új kommunikációs szabályzat létrejötte, amelyet a madagaszkári újságírók erősen bíráltak a tekintetben, hogy az a büntető törvénykönyv alkalmazására hivatkozik a sajtóvétségek kapcsán, ami a szakma bűncselekménnyé nyilvánításához vezethet; mivel a helyzet nyugodtabb lett, ám láthatólag nem a jó irányba megy;

C.  mivel elméletileg jövőre kerül sor az elnökválasztásokra, de pontos időpontot még nem állapítottak meg; mivel a madagaszkári elnök bejelentette, hogy támogatja az alkotmánymódosítást, ami lehetővé teszi számára, hogy hatalmon maradjon a választási időszak során, és azon szándékának adott hangot, hogy a választási törvény nemzeti független választási bizottság, szakértők, civil társadalom és ellenzék által kidolgozott javasolt módosításait meghamisítsa; mivel politikai ellenzéke és a civil társadalom egy része megtámadták e nyilatkozatokat, és a miatt aggódnak, hogy ez a választások elhalasztására és arra irányuló kísérlet lehet, hogy alkotmányos mandátumán túl is hatalmon maradhasson; mivel ez valószínűleg fokozza a feszültséget a már amúgy is törékeny politikai helyzetben;

D.  mivel az Amnesty International Dél-Afrikáért felelős regionális igazgatója 2017. július 10-én kijelentette, hogy az emberi jogok helyzete Madagaszkáron jelentősen gyengült a jogállamiság nyilvánvaló semmibevevése eredményeként; mivel hiányzik az igazságszolgáltatáshoz való szabad és tisztességes hozzáférés, a bebörtönzöttek több mint 50%-a bírósági tárgyalás nélküli előzetes börtönbüntetésben van, a rendőrség törvénytelen kivégzéseket hajt végre, az emberijog-védőket pedig bebörtönzik;

E.  mivel az Amnesty International olyan eseteket dokumentált, amelyekben a bűnüldöző szervek tisztségviselői az emberek önbíráskodását követően bosszút álltak; mivel 2017 februárjában rendőrségi tisztviselők állítólag öt falvat felgyújtottak Antsakabary régióban, miután két kollégájukat a falu lakói állítólag megölték, egy idősebb asszony pedig a támadás közben belehalt égési sérüléseibe, mivel nem tudott elmenekülni; mivel az ügyet rendőrség most vizsgálja annak ellenére, hogy ő maga is részt vett a támadásban;

F.  mivel újságírók és emberijog-védők a hatóság megfélemlítésének és zaklatásának vannak kitéve, hogy elnémítsák őket és akadályozzák oknyomozói vagy emberi jogi munkájukat; mivel a 2013-as választások óta számos médiavállalatot bezártak és cenzúráztak a „jogállamiság tiszteletben tartására” és az audiovizuális környezet Kommunikációs Minisztérium által előmozdított azonnali „megtisztítására” hivatkozva;

G.  mivel 2013-ban a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) részes feleinek konferenciája Magagaszkárra vonatkozó cselekvési tervet fogadott el, amely megköveteli, hogy az ország fokozza jogérvényesítési erőfeszítéseit és a faállomány kivitelét helyezze embargó alá; mivel azóta a CITES titkársága és a CITES állandó bizottsága többször is kijelentette, hogy Madagaszkár nem teljesítette ezt a cselekvési tervet; mivel a CITES titkársága szerint az illegális fakitermelés és a környezetvédelmi törvények megsértése nagyrészt büntetlen marad; mivel ugyanakkor az illegális fakitermelést ellenzőket bíróságon elítélik, ahol nagy a korrupció kockázata;

H.  mivel Madagaszkár természeti szempontból az egyik legkivételesebb hely a Földön, de a legszegényebb konfliktusmentes ország a világon, mert a népesség 92%-a kevesebb, mint napi 2 dollárból él, és a humán fejlettségi mutató szempontjából 188 országból a 154. helyen áll;

I.  mivel a faanyagok és állatfajok illegális kereskedelme jelentősen veszélyezteti a környezetet és a biológiai sokféleséget Madagaszkáron, valamint a madagaszkáriak környezeti jogait; mivel a nyersanyag-kitermelő iparágak környezeti hatása, illetve ezen iparágak irányításában az átláthatóság hiánya gyakran veszélyezteti a helyi közösségeket és azok fenntartható fejlődését; mivel az illegális kereskedelmi hálózatok állítólag kapcsolatban állnak a szervezett bűnözéssel, ami veszélyezteti az ország demokratikus kormányzását; mivel az emberi jogokkal és a környezettel foglalkozó különleges előadó szerint az illegális fakitermelés és nemesfa-kereskedelem, valamint a bányászati koncessziók szorosan kapcsolódnak a helyi népesség ellen elkövetett erőszakhoz;

J.  mivel Clovis Razafimalala környezetvédelmi aktivistát, aki elítélte a rózsafa és más faanyag illegális kereskedelmét és kitermelését, 2016. szeptember 16. óta lázadás, állami dokumentumok és javak megsemmisítése, valamint gyújtogatás koholt vádja alapján fogva tartják annak ellenére, hogy ellene nincsenek bizonyítékok; mivel a környezet- és emberijog-védő Ralevát 2017. szeptember 27-én „hamis személyiadat-használat” miatt letartóztatták, amikor kétségbe vonta egy aranybányászati társaság működését azt követően, hogy a bányászatot környezetkárosodás miatt betiltották; mivel 2017. október 26-án Ralevát két év felfüggesztett büntetésre ítélték; mivel Augustin Sarovy, egy, az illegális rózsafa-kereskedelem elleni fellépéssel foglalkozó NGO igazgatója miután halálos fenyegetéseket kapott, arra kényszerült, hogy Európába meneküljön;

K.  mivel Fernand Cello rádióvezetőt, aki arról ismert, hogy olyan érzékeny témákat vizsgál, mint például az illegális zafírbányászat, 2017. május 6-án bíróság elé állították „hamisítás és hamisítások használata” vádjával; mivel a Riporterek Határok Nélkül elítélte a Radio Jupiter igazgatója ellen a regionális hatóságok által alkalmazott durva bánásmódot, amely a vizsgálatai tárgyát képező emberek hamis állításain alapult;

L.  mivel Claudine Razaimamonjy letartóztatása, amelyet a Bianco (Bureau Indépendant Anti-Corruption – független korrupcióellenes hivatal) kezdeményezett a közpénzek több faluban történő hűtlen kezelése miatt, állami üggyé vált, mivel ő Hery Rajaonarimampianina államfő közeli szövetségese és tanácsadója; mivel letartóztatása előtt a csendőrség kihallgatásra bekérette Jacqueline Raharimanantsoa Saholiniainát, Sylvie Randriantsara Linahot és Claudine Razaimamonjyt; mivel valójában kiderült, hogy ez a három nő egy és ugyanaz a személy, Claudine Razaimamonjy, aki soha sem válaszolt a kihallgatásra történő behívásra;

M.  mivel a „Claudine-ügy” nyílt konfliktust robbantott ki a kormány és az igazságszolgáltatás között, és az igazságügyi miniszter személyesen és nyilvánosan kérte Claudine Razaimamonjy szabadon bocsátását, hogy rendőri őrizetének meghosszabbítását el lehessen kerülni; mivel a bírói kamara kijelentette, hogy sértve érzi magát a kormány ez ügyben foglalt álláspontjáért és az ügybe való közvetlen beavatkozásáért, és a hatalom szétválasztására hivatkozott, valamint hangsúlyozta, hogy az ügy nem áll kapcsolatban a politikával; mivel ebben az évben a bírók háromszor is sztrájkba léptek, hogy elítéljék a sorozatos megfélemlítéseket és a kormány beavatkozásait a munkájukba, és hogy megerősítsék függetlenségüket;

N.  mivel az 1980-as évek óta Madagaszkárt minden évben pestisjárvány sújtja, de a 2017 augusztusában kezdődő legutóbbi különösen erőteljes volt és kiterjedt a nagyvárosokra és a nem endemikus területekre is; mivel több mint 1800 esetet és 127 elhalálozást jelentettek; mivel a WHO szerint a járvány szokatlan természete és gyors terjedése a legutóbbi években az országot sújtó társadalmi-politikai válsághoz kapcsolódó egészségügyi rendszer gyengülésének tudható be; mivel a WHO becslései szerint a pestisjárvány esetleges országos szintű elterjedésének kockázata továbbra is nagy;

O.  mivel a szokásjog domináns helyzete az országban kedvez az ártalmas hagyományos gyakorlatok alkalmazásának, többek között az elrendezett, a kényszer- és a korai házasságoknak; mivel a nők és a lányok továbbra is szexuális vagy más fizikai erőszak áldozatai, miközben a bejelentések száma alacsony és a büntetőeljárások ritkák; mivel az országban az abortusz továbbra is egy 1920-as törvény által tiltott; mivel naponta mintegy tíz nő hal meg gyermekszülésben; mivel az abortusz tilalma a terhesség titokban történő és veszélyes megszakításához vezethet, amelyet orvosilag képzetlen személyek végeznek;

1.  üdvözli a jogállamiságnak a 2013. októberi és decemberi választásokkal történő visszaállítását; emlékezteti a madagaszkári hatóságokat, elsősorban pedig az elnököt, hogy az ő felelősségük állampolgáraik jogainak fenntartása és védelmezése az egész országban, többek között a visszaélések és a bűncselekmények megelőzése, valamint hogy kormányzati megbízatásukat a jogállamiság szigorú tiszteletben tartásával végezzék; sürgeti őket, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az ország állampolgárai számára biztosítani lehessen az alapvető szabadságoknak, többek között a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlását;

2.  reméli, hogy a következő választásokra békés és nyugodt légkörben kerül sor, és hogy azok demokratikusak és átláthatóak lesznek; hangsúlyozza, hogy meg kell őrizni az alkotmányos rendet és a politikai stabilitást, és hogy csak a valamennyi politikai szereplő közötti párbeszéd és megegyezés kiépítése biztosíthatja azt, hogy a választásokra 2018-ban sor kerüljön és azok hitelesek legyenek; felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy minden lehetséges lépést tegyen meg annak biztosítása érdekében, hogy a 2018-as elnökválasztások tisztességesek és szabadok legyenek;

3.  aggodalmának ad hangot az önbíráskodás dominanciája és a bűnüldöző szervek tisztségviselőinek törvénytelen kivégzésekben való közreműködése miatt; felszólít, hogy végezzenek független és pártatlan vizsgálatot az Antsakabary régióban felgyújtott öt falu ügyében, melynek során biztosítják az áldozatok biztonságát a megtorló támadásokkal szemben, ha az üggyel kapcsolatosan bizonyítékokkal szolgálnak; felszólítja a madagaszkári hatóságokat, hogy rendszeresen és pártatlanul vizsgálják ki a törvénytelen kivégzéseket, állítsák bíróság elé az elkövetőket, és biztosítsanak az áldozatok családtagjai számára megfelelő kompenzációt;

4.  felszólítja a madagaszkári hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a CITES-ből eredő kötelezettségeiket, többek között erősítsék meg az illegális fakitermelés és kereskedelem elleni törvények hatékony végrehajtását;

5.  üdvözli a bányászati kódex folyamatban levő felülvizsgálatát, és felszólítja a kormányt annak biztosítására, hogy a felülvizsgált kódex feleljen meg a nemzetközi követelményeknek, amelyek többek között az előzetes értékelésre és a leginkább érintett személyekkel való konzultációra, a jogorvoslathoz való hozzáférésre, valamint a környezeti károk minimalizálására vonatkoznak; felszólítja a kormányt, hogy vizsgálja felül az átmeneti kormány által kiadott bányászati engedélyeket, és függessze fel azokat, amelyek nem állnak összhangban a MECIE-rendelettel;

6.  elítéli az újságírók, emberijog-védők és környezetvédelmi aktivisták koholt vádak alapján történő önkényes fogva tartását; felszólít a velük szemben alkalmazott zaklatás és megfélemlítés végleges beszüntetésére, elítéli a média ellen a legutóbbi választásokat megelőzően hozott intézkedéseket, és felszólít valamennyi egyéni és kollektív szabadság teljes visszaállítására; felszólítja a madagaszkári kormányt, hogy vonja vissza a kommunikációs szabályzatban foglalt korlátozó elemeket;

7.  felszólítja Madagaszkár kormányát, hogy engedje, hogy a „Claudine-ügyben” és az aktív és passzív korrupcióval kapcsolatos valamennyi ügyben az igazságszolgáltatás menjen a maga megszokott és független útján; kitart amellett, hogy a politika nem avatkozhat bele a bíróságok munkájába, és hogy a Bianco számára tegyék lehetővé, hogy szabadon végezze a korrupcióval kapcsolatos vizsgálatokat; ragaszkodik a hatalmi ágak elválasztása elvének szigorú tiszteletben tartásához, és hangsúlyozza, hogy minden körülmények között garantálni kell a bíróságok függetlenségét és pártatlanságát; kéri a madagaszkári hatóságokat, hogy kettőzzék meg a korrupció és a büntetlenség kezelésére irányuló erőfeszítéseiket, és biztosítsák, hogy minden korrupciós ügy bíróság elé kerüljön;

8.  aggodalmának ad hangot a külföldi hitszónokok fokozódó tevékenységei miatt, akik arra kényszerítik a diákokat, hogy megtérjenek az iszlám szélsőséges irányzatához;

9.  hangsúlyozza, hogy az EU-nak és tagállamainak be kell fektetniük az emberijog-védők mint a fenntartható fejlesztésben kulcsszerepet játszó szereplők támogatásába és védelmébe, többek között sürgős támogatásokat nyújtva a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) keretében a veszélyben lévő emberijog-védők támogatására létrehozott sürgősségi alapból;

10.  szorgalmazza, hogy a transznacionális vállalatok tartsák tiszteletben az emberi jogokat és a kellő gondosság elvét az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek alapján;

11.  felszólítja az EU-t, hogy fordítson figyelmet annak biztosítására, hogy a hamarosan sorra kerülő elnökválasztás előkészítése inkluzív, átlátható és mindenki által elfogadott legyen, többek között a választás előkészítését támogató kétéves csomag segítségével;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Bizottságnak, a Tanácsnak, az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának, Madagaszkár kormányának, az ENSZ főtitkárának, a Dél-afrikai Fejlesztési Közösségnek és az Afrikai Unió Bizottságának.