Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0641/2017Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0641/2017

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Madagaskare.

15.11.2017 - (2017/2963(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:
ECR (B8-0641/2017)
Verts/ALE (B8-0643/2017)
GUE/NGL (B8-0644/2017)
S&D (B8-0645/2017)
ALDE (B8-0646/2017)
PPE (B8-0647/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Boris Zala v mene skupiny S&D
Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR
Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL
Jordi Solé, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE
Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD


Postup : 2017/2963(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0641/2017
Predkladané texty :
RC-B8-0641/2017
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Madagaskare

(2017/2963(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Madagaskare, najmä uznesenia zo 7. mája 2009[1], z 11. februára 2010[2] a 9. júna 2011[3] a služobnú cestu na účely zistenia potrebných skutočností Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ na Madagaskare z 10. – 11. júla 2010,

–  so zreteľom na informácie, ktoré o epidémii moru poskytla 2. novembra 2017 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO),

–  so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre ľudské práva z 22. augusta 2017 k štvrtej pravidelnej správe o Madagaskare,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN Johna H. Knoxa z októbra 2016 o záveroch z jeho služobnej cesty na Madagaskare,

–  so zreteľom na mimoriadny samit Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC) o Madagaskare, ktorý sa konal 20. mája 2011, a na plán, ktorý navrhol mediačný tím SADC po zrušení sankcií, ktoré na Madagaskar uvalila EÚ, Africká únia a SADC,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu o návšteve Madagaskaru z 26. apríla 2017 týkajúcu sa záväzkov v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o využívanie bezpečného, čistého, zdravého a trvalo udržateľného prostredia,

–  so zreteľom na články 8 a 9 revidovanej Dohody z Cotonou,

–  so zreteľom na ústavu Madagaskaru,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv a usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorý Madagaskar podpísal v roku 1969 a ratifikoval v roku 1971,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných (ACDEG),

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na 120. zasadnutie Výboru pre ľudské práva, ktoré sa konalo 10. a 11. júla 2017 v Ženeve a na ktorom bola preskúmaná štvrtá pravidelná správa o Madagaskare týkajúca sa vykonávania Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach Madagaskarom,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže po piatich rokoch politických nepokojov, počas ktorých darcovia prerušili programy rozvojovej pomoci, sa na Madagaskare konali v októbri 2013 vierohodné a demokratické parlamentné voľby a v decembri 2013 prezidentské voľby, v ktorých bol zvolený za prezidenta Hery Rajaonarimampianina; keďže politická situácia je aj naďalej nestabilná, hoci vďaka opätovnému nadviazaniu vzťahov s darcovskými krajinami sa odstránili všetky obmedzenia spolupráce s novou vládou;

B.  keďže vznikol nový komunikačný zákon, ktorý malgašskí novinári ostro kritizujú, pretože odkazuje na trestný zákon týkajúci sa rozhodnutí o deliktoch v oblasti tlače, ktoré môžu viesť ku kriminalizácii tohto povolania; keďže sa situácia upokojila, no nezdá sa, že by sa uberala správnym smerom;

C.  keďže prezidentské voľby sa majú spravidla konať na budúci rok, hoci ich presný dátum ešte nebol stanovený; keďže malgašský prezident sa vyjadril, že podporuje reformu ústavy, ktorá by mu umožnila zostať pri moci počas celého volebného obdobia, a že je pripravený upraviť navrhované zmeny volebného zákona, ktoré vypracovala vnútroštátna nezávislá volebná komisia, experti, občianska spoločnosť a opozícia; keďže proti týmto vyhláseniam namietajú jeho politickí oponenti a časť občianskej spoločnosti, ktorej sa to týka, a tvrdia, že môže ísť o pokus oddialiť voľby a zostať pri moci aj po skončení jeho ústavného mandátu; keďže sa v dôsledku toho môže zvýšiť napätie v politickom kontexte, ktorý je už aj bez toho krehký;

D.  keďže regionálny riaditeľ organizácie Amnesty International pre južnú Afriku 10. júla 2017 uviedol, že na Madagaskare dochádza k prudkému úpadku v oblasti ľudských práv v dôsledku očividnej ľahostajnosti k dodržiavaniu zásad právneho štátu; keďže viac ako 50 % všetkých väzňov sa nachádza v preventívnej väzbe bez súdneho procesu a keďže dochádza k porušovaniu zákona, napríklad vykonávaním mimosúdnych popráv políciou a väznením ochrancov ľudských práv, pretože neexistuje slobodný a spravodlivý prístup k spravodlivosti;

E.  keďže aj organizácia Amnesty International zdokumentovala tvrdenia o tom, že príslušníci orgánov presadzovania práva sa snažia pomstiť za prípady zneužívania spravodlivosti; keďže vo februári 2017 mali policajní príslušníci vypáliť päť dedín v oblasti Antsakabary po tom, ako dedinčania údajne zabili ich dvoch kolegov, pričom na následky popálenia počas útoku zomrela staršia žena, keďže nebola schopná uniknúť; keďže polícia v súčasnosti vyšetruje tento prípad podpaľačstva aj napriek tomu, že bola do neho zapojená;

F.  keďže novinári a obhajcovia ľudských práv čelia zastrašovaniu a prenasledovaniu zo strany orgánov, ktoré sa ich snažia umlčať a brániť im pri výkone investigatívnej alebo ľudskoprávnej práce; keďže od volieb v roku 2013 bolo mnoho médií zrušených a cenzúrovaných v snahe zabezpečiť „dodržiavanie zásad právneho štátu“ a pre nevyhnutnú potrebu „vyčistiť audiovizuálne prostredie“, čo presadzuje ministerstvo komunikácie;

G.  keďže bol v roku 2013 na konferencii zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) prijatý akčný plán pre Madagaskar, ktorý obsahuje požiadavku, aby krajina posilnila svoje úsilie o presadzovanie práva a uvalila embargo na vývoz zásob dreva; keďže sekretariát dohovoru CITES a stály výbor dohovoru CITES odvtedy opakovane informovali, že Madagaskar neplní akčný plán; keďže podľa sekretariátu dohovoru CITES je v oblasti nezákonnej ťažby dreva a porušovania zákonov v oblasti životného prostredia rozšírená beztrestnosť; keďže na druhej strane jednotlivci, ktorí namietajú proti ilegálnej ťažbe dreva, boli odsúdení súdmi, ktoré sú vážne ohrozené korupciou;

H.  keďže Madagaskar patrí medzi najneobyčajnejšie miesta na Zemi, pokiaľ ide o životné prostredie, je však zároveň najchudobnejšou spomedzi krajín, v ktorých neprebieha konflikt, na svete, kde 92 % obyvateľstva žije z menej ako 2 USD na deň a ktorej patrí v indexe ľudského rozvoja 154 priečka zo 188;

I.  keďže nezákonné obchodovanie s drevom a živočíšnymi druhmi predstavuje vážnu hrozbu pre životné prostredie a biodiverzitu na Madagaskare, ako aj pre environmentálne práva jeho obyvateľov; keďže environmentálny vplyv a chýbajúca transparentnosť pri riadení ťažobného priemyslu často škodia miestnym komunitám a ich udržateľnému rozvoju; keďže siete obchodníkov sú údajne napojené na organizovaný zločin, čo ohrozuje demokratickú správu v tejto krajine; keďže podľa osobitného spravodajcu o ľudských právach a životnom prostredí sú nezákonná ťažba dreva, obchodovanie s vzácnym drevom a banské koncesie úzko prepojené s násilím namiereným proti miestnemu obyvateľstvu;

J.  keďže environmentálny aktivista Clovis Razafimalala, ktorý verejne kritizoval nezákonné obchodovanie s palisandrovým a iným drevom a jeho ťažbu, je od 16. septembra 2016 zadržiavaný na základe vykonštruovaných obvinení zo vzbury, z ničenia verejných listín a majetku a podpaľačstva, a to napriek jednoznačnej absencii dôkazov; keďže environmentálny aktivista a obhajca ľudských práv Raleva bol 27. septembra 2017 zatknutý za „používanie falošného titulu“ pri spochybňovaní činnosti spoločnosti, ktorá ťaží zlato, po tom, ako bola banská ťažba zakázaná z dôvodu zhoršovania životného prostredia; keďže bol Ralevovi 26. októbra 2017 udelený dvojročný podmienečný trest; keďže Augustin Sarovy, riaditeľ MVO bojujúcej proti obchodovaniu s palisandrom, bol nútený utiecť do Európy po tom, ako sa mu vyhrážali smrťou;

K.  keďže Fernand Cello, riaditeľ rádia známy pre vyšetrovanie citlivých tém, ako je nezákonná ťažba zafírov, bol 6. mája 2017 súdne stíhaný pre „falšovanie a používanie falzifikátov“; keďže Reportéri bez hraníc odsúdili bezohľadné zaobchádzanie s riaditeľom Rádia Jupiter zo strany regionálnych orgánov na základe nepravdivých tvrdení osôb, ktoré boli predmetom jeho vyšetrovania;

L.  keďže zatknutie Claudine Razaimamonjyovej na podnet úradu Bianco (Bureau Indépendant Anti-Corruption – Nezávislý antikorupčný úrad) za spreneveru verejných prostriedkov v niekoľkých obciach sa stalo štátnou záležitosťou, keďže je blízkou spolupracovníčkou a poradkyňou hlavy štátu Heryho Rajaonarimampianinau; keďže ešte pred jej zadržaním žandárstvo požiadalo o predvedenie pani Jacqueline Raharimanantsoaovej Saholiniainaovej, pani Sylvie Randriantsaraovej Linahoej a pani Claudine Razaimamonjyovej na výsluch; keďže sa ukázalo, že tieto tri ženy sú v skutočnosti jedna a tá istá osoba – Claudine Razaimamonjyová, ktorá nikdy nereagovala na predvolania na výsluch;

M.  keďže „prípad Claudine“ vyvolal otvorený konflikt medzi vládou a súdmi, pričom sám minister spravodlivosti osobne verejne vyzval na oslobodenie Claudine Razaimamonjyovej v snahe zabrániť predĺženiu jej zadržiavania; keďže zväz sudcov vyhlásil, že sa cíti pohoršený prijatím tohto stanoviska a priamym zapojením vlády do tohto prípadu, pričom sa odvolával na deľbu moci a zdôraznil, že táto záležitosť nie je nijako prepojená s politikou; keďže sudcovia tento rok trikrát vyhlásili štrajk, aby odsúdili opakované zastrašovanie a zásahy vlády do ich činnosti a opätovne potvrdili svoju nezávislosť;

N.  keďže od 80. rokov 20. storočia sa na Madagaskare každoročne objavuje epidémia moru, no posledná nákaza, ktorá sa začala šíriť v auguste 2017, je mimoriadne agresívna a zasiahla veľké mestá a neobvyklé oblasti; keďže bolo nahlásených 1 800 prípadov nákazy a 127 obetí; keďže príčinou neobvyklého charakteru a rýchleho šírenia nákazy tento rok je podľa WHO zhoršenie systému zdravotníctva spojené so spoločenskou a politickou krízou, ktorá krajinu zasiahla v posledných rokoch; keďže podľa odhadov WHO je riziko možného ďalšieho šírenia epidémie moru na vnútroštátnej úrovni naďalej vysoké;

O.  keďže uplatňovanie prevažne obyčajového práva v krajine prispelo k vykonávaniu škodlivých zvykov, ako sú dohodnuté, nútené a predčasné manželstvá; keďže ženy a dievčatá sú naďalej obeťami sexuálneho alebo iného telesného násilia, zatiaľ čo miera oznamovania je nízka a stíhanie zriedkavé; keďže umelé prerušenie tehotenstva zakazuje v krajine zákon z roku 1920; keďže denne umiera pri pôrode okolo 10 žien; keďže zákaz umelého prerušenia tehotenstva môže viesť k tajnému a nebezpečnému ukončovaniu tehotenstiev, ktoré budú vykonávať osoby bez príslušnej medicínskej kvalifikácie;

1.  víta opätovné nastolenie právneho štátu voľbami v októbri a decembri 2013; pripomína madagaskarským orgánom a v prvom rade prezidentovi Madagaskaru, že nesú zodpovednosť za dodržiavanie a ochranu práv občanov v celej krajine vrátane predchádzania všetkým nezákonným praktikám a trestným činom a za výkon svojho poslania, ktorým je vládnuť pri plnom rešpektovaní zásad právneho štátu; naliehavo ich vyzýva, aby prijali všetky potrebné opatrenia na to, aby zaručili výkon všetkých základných slobôd ich občanov vrátane slobody prejavu;

2.  dúfa, že nadchádzajúce voľby prebehnú v mierovom a pokojnom duchu a budú demokratické a transparentné; trvá na tom, že ústavný poriadok a politická stabilita sa musia zachovať a len dialóg a zhoda všetkých politických aktérov môžu zaručiť včasné konanie vierohodných volieb v roku 2018; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo všetky možné opatrenia v snahe zabezpečiť spravodlivý a slobodný volebný proces počas prezidentských volieb v roku 2018;

3.  vyjadruje znepokojenie nad rozšíreným zneužívaním spravodlivosti a zapojením príslušníkov orgánov presadzovania práva do prípadov mimosúdnych popráv; vyzýva na nezávislé a nestranné vyšetrovanie vypálenia piatich dedín v oblasti Antsakabary zaručujúce ochranu obetiam, ktoré predložia dôkazy v tejto veci, pred akýmikoľvek odvetnými útokmi; vyzýva malgašské orgány, aby viedli systematické nezávislé vyšetrovania mimosúdnych popráv, stíhali páchateľov a zabezpečili, že rodiny obetí dostanú zodpovedajúcu náhradu;

4.  vyzýva malgašské orgány, aby plnili svoje povinnosti vyplývajúce z dohovoru CITES, a to aj zásadným posilnením účinného presadzovania zákonov namierených proti nezákonnej ťažbe dreva a obchodovaniu s ním;

5.  víta prebiehajúcu revíziu banského zákonníka a vyzýva vládu, aby zabezpečila, že revidovaný zákonník bude spĺňať medzinárodné požiadavky, ako je predbežné posúdenie a konzultácia s verejnosťou, ktorej sa určitá činnosť najviac dotýka, prístup k prostriedkom nápravy a minimalizácia environmentálnych škôd; vyzýva vládu, aby preskúmala povolenia na ťažbu vydané prechodnou vládou a zrušila povolenia, ktoré nie sú v súlade s vyhláškou MECIE;

6.  odsudzuje svojvoľné zadržiavanie novinárov, obhajcov ľudských práv a aktivistov v oblasti životného prostredia na základe vymyslených obvinení; žiada, aby sa definitívne zastavilo ich prenasledovanie a zastrašovanie; nesúhlasí s opatreniami namierenými proti médiám, ktoré boli prijaté pred konaním posledných volieb, a žiada úplné obnovenie všetkých individuálnych a kolektívnych slobôd; vyzýva vládu Madagaskaru, aby odstránila z komunikačného zákona reštriktívne prvky;

7.  vyzýva vládu Madagaskaru, aby súdnictvu umožnila nezávisle a obvyklým spôsobom konať v „prípade Claudine“ a vo všetkých prípadoch aktívnej a pasívnej korupcie; trvá na tom, že politika nesmie zasahovať do súdnictva a že úradu Bianco sa musí umožniť slobodné vyšetrovanie prípadov korupcie; trvá na dôslednom dodržiavaní zásady deľby moci a zdôrazňuje, že nezávislosť a nestrannosť súdnictva musia byť zaručené za každých okolností; žiada, aby madagaskarské orgány zdvojnásobili svoje úsilie v boji proti korupcii a beztrestnosti v krajine a zabezpečili, že vo všetkých prípadoch korupcie budú vinníci postavení pred súd;

8.  vyjadruje znepokojenie nad nárastom činnosti zahraničných kazateľov, ktorí nútia svojich stúpencov, aby konvertovali na extrémistickú formu islamu;

9.  zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty musia investovať do podpory a ochrany obhajcov ľudských práv, ktorí sú kľúčovými aktérmi trvalo udržateľného rozvoja, a to aj poskytovaním bezodkladných grantov z pohotovostného fondu pre ohrozených obhajcov ľudských práv v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR);

10.  naliehavo vyzýva nadnárodné spoločnosti, aby dodržiavali ľudské práva a zásadu náležitej starostlivosti, ako sa uvádza v hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv;

11.  vyzýva EÚ, aby venovala pozornosť zaisteniu príprav na nadchádzajúce prezidentské voľby tak, aby boli inkluzívne, transparentné a všeobecne akceptované, a to aj prostredníctvom dvojročnej podpory na organizáciu volieb;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, Rade, Rade ministrov AKT – EÚ, vláde Madagaskaru, generálnemu tajomníkovi OSN, Juhoafrickému rozvojovému spoločenstvu a Komisii Africkej únie.