Διαδικασία : 2017/2849(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0649/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0649/2017

Συζήτηση :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0473

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 537kWORD 61k
27.11.2017
PE614.261v01-00}
PE614.262v01-00}
PE614.263v01-00}
PE614.264v01-00}
PE614.265v01-00}
PE614.266v01-00}
PE614.267v01-00} RC1
 
B8-0649/2017}
B8-0650/2017}
B8-0651/2017}
B8-0652/2017}
B8-0653/2017}
B8-0654/2017}
B8-0655/2017} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-0649/2017)

ALDE (B8-0650/2017)

EFDD (B8-0651/2017)

S&D (B8-0652/2017)

GUE/NGL (B8-0653/2017)

Verts/ALE (B8-0654/2017)

PPE (B8-0655/2017)


σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Daniel Caspary εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Νικόλαος Χουντής, Maria Lidia Senra Rodríguez εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato, Alyn Smith εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Υεμένη, και ιδίως τα ψηφίσματα της 15ης Ιουνίου 2017(1) και της 25ης Φεβρουαρίου 2016(2) σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη και της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη(3),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, της 8ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την επίθεση στην Υεμένη, της 19ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εκεχειρία στην Υεμένη, και της 21ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του αρμόδιου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση των Κρίσεων Επιτρόπου της ΕΕ, Χρήστου Στυλιανίδη, της 11ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου(4) και το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών(5),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη, και ιδίως τα ψηφίσματα 2342 (2017), 2266 (2016) 2216 (2015), 2201 (2015) και 2140 (2014),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη, Ismail Ould Cheikh Ahmed, της 30ής Ιανουαρίου, της 12ης Ιουλίου, της 19ης Αυγούστου και της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 12ης Ιουλίου 2017 του τότε Βοηθού Γενικού Γραμματέα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, Stephen O’Brien, προς το ΣΑΗΕ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP), του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), της 16ης Νοεμβρίου 2017, που ζητεί την άμεση άρση του αποκλεισμού παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, της 25ης Απριλίου 2017, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκαν υποσχέσεις για 1,1 δισεκατομμύρια USD για τη γεφύρωση του κενού χρηματοδότησης, ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων USD, για το 2017,

–  έχοντας υπόψη την από 21 Σεπτεμβρίου 2017 απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να διερευνήσει όλες τις καταγγελίες περί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης·

–  έχοντας υπόψη τις προεδρικές δηλώσεις που εξέδωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και συγκεκριμένα τη δήλωση της 15ης Ιουνίου 2017 με την οποία κάλεσε τα μέρη που εμπλέκονται στην Υεμένη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά σε μια καλή τη πίστει προσπάθεια για την επίλυση των συγκρούσεων, και τη δήλωση της 9ης Αυγούστου 2017 σχετικά με την απειλή λιμού στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τους διάφορους γύρους διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ δεν έχει προκύψει προς το παρόν ουσιαστική πρόοδος για μια πολιτική λύση στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντιμαχόμενα μέρη και οι περιφερειακοί και διεθνείς υποστηρικτές τους, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν, δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή οποιοδήποτε είδος διακανονισμού, οι δε συγκρούσεις και οι άνευ διακρίσεως βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμείωτη ένταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία πλευρά δεν έχει επιτύχει στρατιωτική νίκη και δεν είναι πιθανό να το κατορθώσει στο μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεύρεση πολιτικής λύσης στη σύγκρουση υπό την αιγίδα της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας του ΟΗΕ στην Υεμένη πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη εξακολουθεί να είναι καταστροφική· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) χαρακτήρισε την κατάσταση στην Υεμένη ως τη σοβαρότερη κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο επισιτιστικής ασφάλειας στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), 20,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην Υεμένη χρειάζονται βοήθεια, ιδίως επισιτιστική βοήθεια, ενώ 7 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο επισιτιστικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,2 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από σοβαρό και οξύ υποσιτισμό, ενώ ένα παιδί πεθαίνει κάθε δέκα λεπτά από αίτια που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 2,9 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας και 1 εκατομμύριο επιστρέφοντες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 8 000 άνθρωποι, εκ των οποίων το 60 % άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 000 έχουν τραυματιστεί, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου αριθμού παιδιών, κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών και μαχών στο έδαφος, έπειτα από την επέμβαση του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης τον Μάρτιο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες, τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα, εμπόδισαν τους επιτόπου παρατηρητές της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να μεταβούν στην περιοχή για την επαλήθευση του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν μόνο τους θανάτους και τους τραυματισμούς που έχει καταφέρει να διασταυρώσει και να επιβεβαιώσει η Ύπατη Αρμοστεία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτες ομάδες, οι γυναίκες και τα παιδιά πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες και την ανθρωπιστική κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων εξακολουθεί να αυξάνεται·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οργάνωση Save the Children, καθημερινά πεθαίνουν στην Υεμένη 130 παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 1,8 εκατομμύρια παιδιά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σχολείο, επιπλέον του 1,6 εκατομμυρίου που δεν φοιτούσε στο σχολείο πριν αρχίσει ο πόλεμος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναφέρει ότι «πάνω από το ήμισυ όλων των υγειονομικών εγκαταστάσεων έκλεισαν λόγω βλάβης, καταστροφής ή έλλειψης κεφαλαίων» και υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικά εφόδια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 30 000 εργαζόμενοι με καίρια καθήκοντα στον τομέα της υγείας δεν έχουν πληρωθεί για περισσότερο από ένα έτος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστροφή υποδομών και η διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών έχουν πυροδοτήσει την επιδημία χολέρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Νοεμβρίου 2017, το OCHA ανακοίνωσε ότι, από τις 27 Απριλίου, έχουν αναφερθεί περίπου 895 000 ύποπτα κρούσματα χολέρας και περίπου 2 200 θάνατοι λόγω της ασθένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από τα μισά ύποπτα κρούσματα αφορούν παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των κρουσμάτων χολέρας, καθώς η πρόσβαση σε πολλές περιοχές είναι περιορισμένη και πολλοί εικαζόμενοι ασθενείς λαμβάνουν αγωγή πριν γίνει πλήρης διάγνωση·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές καλύπτουν σχεδόν το 90 % των βασικών τροφίμων της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο των μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων έχει ήδη τονίσει στο παρελθόν ότι ο εναέριος και ναυτικός αποκλεισμός που επέβαλαν στην Υεμένη οι δυνάμεις του συνασπισμού έχει αποτελέσει μία από τις κύριες αιτίες της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής καταστροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω αποκλεισμός περιορίζει και παρεμποδίζει τις εισαγωγές και τις εξαγωγές τροφίμων, καυσίμων και ιατρικών προμηθειών, καθώς και την ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή/και η άρνηση της εισόδου σκαφών σε λιμάνια της Υεμένης ισοδυναμεί με παράνομο μονομερές εξαναγκαστικό μέτρο (UCM) βάσει του διεθνούς δικαίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο με την επιβολή αποκλεισμού των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων συνόρων της χώρας από τον συνασπισμό του οποίου ηγείται η Σαουδική Αραβία, στις 6 Νοεμβρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι το λιμάνι του Άντεν και το χερσαίο σημείο διέλευσης al Wadea στα σύνορα Σαουδικής Αραβίας-Υεμένης έχουν ανοίξει και πάλι· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι τα λιμάνια Hodeida και Saleef, καθώς και το αεροδρόμιο της Σάνα, που τα κατέλαβαν οι αντάρτες Χούθι τον Μάρτιο του 2015, απ’ όπου εισέρχεται στην Υεμένη το 80 % περίπου των εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και ανθρωπιστικών αγαθών, παραμένουν αποκλεισμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι οργανισμοί βοήθειας έχουν προειδοποιήσει ότι, αν δεν αρθεί ο αποκλεισμός, η Υεμένη θα αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερο λιμό στον κόσμο εδώ και δεκαετίες, με εκατομμύρια θύματα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2216 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ρητά ότι η επιτροπή κυρώσεων θα μπορεί να καταλογίσει σε μεμονωμένα άτομα «παρεμπόδιση της παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αεροπορικές επιθέσεις του συνασπισμού μέσα και γύρω από την πόλη Σάνα εντάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας απώλειες αμάχων και την καταστροφή υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες αεροπορικές επιδρομές υπό Σαουδαραβική ηγεσία έχουν κατηγορηθεί ότι προκάλεσαν αδιακρίτως το θάνατο και τον τραυματισμό αμάχων, κατά παράβαση του δικαίου του πολέμου, μεταξύ άλλων και με τη χρήση διεθνώς απαγορευμένων πυρομαχικών διασποράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντάρτες Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά του βασικού μη στρατιωτικού διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, στις 4 Νοεμβρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες άλλες ρουκέτες έχουν εκτοξευτεί κατά του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας φέτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο του πολέμου απαγορεύει τις εσκεμμένες και τυφλές επιθέσεις εναντίον αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές θεωρούνται εγκλήματα πολέμου και τα άτομα που τις διαπράττουν μπορεί να διωχθούν για τα εγκλήματα αυτά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Υεμένη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα στην περιοχή, ιδιαίτερα στο Κέρας της Αφρικής, στην Ερυθρά Θάλασσα και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP) έχει μπορέσει να επωφεληθεί από την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφαλείας στην Υεμένη, επεκτείνοντας την παρουσία της και αυξάνοντας τον αριθμό και την έκταση των τρομοκρατικών της επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η AQAP και το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Daesh) έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στην Υεμένη και έχουν πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει διεθνές εμπάργκο όπλων κατά των δυνάμεων των Χούθι/Saleh που έχουν ιρανική υποστήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την 18η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων, κράτη μέλη της ΕΕ συνέχισαν να εγκρίνουν μεταφορές όπλων προς τη Σαουδική Αραβία από την κλιμάκωση της σύγκρουσης, κατά παραβίαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, το Κοινοβούλιο κάλεσε την ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει πρωτοβουλία για την επιβολή εμπάργκο όπλων της ΕΕ κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την κοινή θέση του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ της 8ης Δεκεμβρίου 2008·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση 2 εκατομμυρίων παιδιών έχει διακοπεί εντελώς, σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF)· λαμβάνοντας υπόψη ότι «περισσότερα από 1 700 σχολεία είναι επί του παρόντος ακατάλληλα για χρήση λόγω ζημιών που συνδέονται με τις συγκρούσεις, φιλοξενίας εσωτερικά εκτοπισμένων ή κατάληψης από ένοπλες ομάδες» σύμφωνα με το OCHA· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν τεκμηριωθεί περιπτώσεις στρατολόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών για συμμετοχή σε μάχες ή εκτέλεση στρατιωτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες εκπαιδευτικοί, αφού έμειναν απλήρωτοι για περισσότερο από ένα έτος, αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από την εργασία τους προκειμένου να βρουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της καταστροφής σημαντικών υποδομών, είναι δυσχερής η πρόσβαση στο μικρό ποσοστό των σχολείων που λειτουργούν ακόμη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επανειλημμένα παρεμποδιστεί δημοσιογράφοι από το να εισέλθουν στην Υεμένη, συγκεκριμένα από τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό, μεταξύ άλλων και μη επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ προς την πρωτεύουσα Σάνα, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για την προσθήκη ορισμένων προσώπων στους καταλόγους των στόχων των επιχειρήσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη λαμβάνεται συχνά χωρίς εντάλματα ή διαταγές δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στόχευση και η συνακόλουθη θανάτωση ορισμένων ατόμων διενεργούνται χωρίς τη δέουσα διαδικασία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη της σύγκρουσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 171,7 εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ δίνει προτεραιότητα στην υγεία, τη διατροφή, την επισιτιστική ασφάλεια, την προστασία, τα καταλύματα, το νερό και την αποχέτευση·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη τον Απρίλιο του 2017, κατά τη διάρκεια της οποίας διάφορες χώρες και οργανισμοί προέβησαν σε δεσμεύσεις που αντιστοιχούν σε 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (USD), στις 21 Νοεμβρίου 2017 οι δωρητές είχαν εκχωρήσει κεφάλαια που αντιστοιχούν μόλις στο 56,9% των 2,3 δισεκατομμυρίων USD για τα οποία απηύθυνε έκκληση ο ΟΗΕ να συγκεντρωθούν για την Υεμένη για το 2017·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη βία στην Υεμένη και όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, που συνιστούν εγκλήματα πολέμου· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για την ανησυχητική επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη· εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών εξαιτίας των συγκρούσεων και για την εξαιρετικά δεινή θέση όσων στερούνται την ανθρωπιστική βοήθεια και τα είδη πρώτης ανάγκης καθώς έχουν παγιδευτεί στα πεδία συγκρούσεων, έχουν εκτοπιστεί ή έχουν χάσει τα μέσα επιβίωσής τους, και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εξακολουθήσει να στηρίζει την Υεμένη και τον λαό της·

2.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει απολύτως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα στην Υεμένη προκειμένου να γίνει δυνατό να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι μόνο η επίλυση της σύγκρουσης με πολιτικό τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς και έπειτα από διαπραγματεύσεις, μπορεί να οδηγήσει σε αποκατάσταση της ειρήνης και διατήρηση της ενότητας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης· καλεί όλους τους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τα κόμματα της Υεμένης ώστε να καταστεί δυνατή η αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και η επίτευξη συμφωνίας μετά από διαπραγματεύσεις· παροτρύνει τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν να καταβάλουν προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην Υεμένη και για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων· καλεί το Ιράν να σταματήσει αμέσως να παρέχει στήριξη σε δυνάμεις των Χούθι στην Υεμένη, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων·

3.  καλεί μετʼ επιτάσεως όλα τα μέρη να συμφωνήσουν επειγόντως την παύση των εχθροπραξιών, υπό την επίβλεψη των Ηνωμένων Εθνών, ως πρώτο βήμα για την επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών· καλεί όλα τα μέρη να δεσμευτούν, καλή τη πίστει και χωρίς προαπαιτούμενα, για ένα νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το συντομότερο δυνατόν· θεωρεί λυπηρή την απόφαση των μαχητών Χούθι και των συμμάχων τους να απορρίψουν τον Ismail Ould Cheikh Ahmed ως ειρηνευτικό διαμεσολαβητή·

4.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να προτείνει επειγόντως μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την Υεμένη και να δώσει νέα ώθηση για μια πρωτοβουλία για την ειρήνη στην Υεμένη, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για να διευκολύνει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και καλεί μετ’ επιτάσεως όλα τα μέρη της σύγκρουσης να ανταποκριθούν με εποικοδομητικό τρόπο σε αυτές τις προσπάθειες χωρίς να θέτουν προαπαιτούμενα· τονίζει ότι η εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως είναι η αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων, τα άμεσα μέτρα για διατηρήσιμη κατάπαυση του πυρός, ο μηχανισμός για απόσυρση δυνάμεων υπό την παρακολούθηση του ΟΗΕ, η διευκόλυνση της ανθρωπιστικής και εμπορικής πρόσβασης, πρωτοβουλίες παράλληλης διπλωματίας με τη συμμετοχή παραγόντων από τους τομείς της πολιτικής, της ασφάλειας και της κοινωνίας των πολιτών, έχουν ουσιώδη σημασία για τη διευκόλυνση της επιστροφής στη σωστή πολιτική διαδικασία·

5.  καταδικάζει το κλείσιμο λιμένων, αεροδρομίων και χερσαίων σημείων διέλευσης από τη Σαουδική Αραβία και τους εταίρους του συνασπισμού, που έχει οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στη χώρα· θεωρεί ότι τα μέτρα του συνασπισμού για την επαναλειτουργία του λιμένα του Άντεν και για το άνοιγμα του συνοριακού σημείου διέλευσης al Wadea είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· παροτρύνει τον συνασπισμό να εξασφαλίσει την άμεση επαναλειτουργία των λιμένων Hodeida και Saleef και το άνοιγμα των χερσαίων συνόρων για την ανθρωπιστική βοήθεια και τον εφοδιασμό με βασικά εμπορικά προϊόντα·

6.  τονίζει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αποβλέποντας τόσο στην αντιμετώπιση της έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης όσο και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών ώστε να οδηγηθούν σε πολιτικές διαπραγματεύσεις, ενθαρρύνει την ταχεία επίτευξη συμφωνίας για την ανάπτυξη πρόσθετων παρατηρητών του Μηχανισμού Ελέγχου και Επιθεώρησης του ΟΗΕ, ώστε να αυξηθεί η ικανότητα όλων των λιμένων της Υεμένης, και για αυξημένη πρόσβαση στο αεροδρόμιο της Σάνα·

7.  καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιτρέψουν την άμεση και πλήρη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, προκειμένου να μπορέσει να φθάσει σε αυτούς που τη χρειάζονται και ζητεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας· καλεί το Συμβούλιο και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, κατ’ εφαρμογήν του ψηφίσματος 2216 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να εντοπίζουν άτομα που παρεμποδίζουν την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη και να τους επιβάλλουν στοχευμένες κυρώσεις·

8.  καταδικάζει τις τυφλές αεροπορικές επιδρομές του συνασπισμού που προκαλούν απώλειες αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, και την καταστροφή μη στρατιωτικών και ιατρικών υποδομών· καταδικάζει τις παρόμοιες άνευ διακρίσεως επιθέσεις εκ μέρους των Χούθι και συμμαχικών τους δυνάμεων που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο αμάχων και τη χρήση νοσοκομείων και σχολείων από αυτές τις ομάδες ως βάσεων για την εξαπόλυση επιθέσεων·

9.  καταδικάζει τις τυφλές πυραυλικές επιθέσεις με στόχο πόλεις της Σαουδικής Αραβίας, και συγκεκριμένα την επίθεση των δυνάμεων των Χούθι/Saleh κατά του βασικού μη στρατιωτικού διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, στις 4 Νοεμβρίου 2017·

10.  καλεί όλα τα μέρη να επιτρέψουν την πρόσβαση δημοσιογράφων στη χώρα, μεταξύ άλλων και σε όλα τα εδάφη και πέρα από τις γραμμές του μετώπου εντός της χώρας· σημειώνει ότι ο αποκλεισμός που έχει επιβάλει η Υεμένη στην είσοδο δημοσιογράφων στη χώρα ευθύνεται για την έλλειψη κάλυψης της κρίσης, πράγμα που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας να επιστήσουν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας και των χορηγών στην τραγική κατάσταση της χώρας· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσφατη απελευθέρωση των Yahya Abdulraqeeb al-Jubeihi, Abed al-Mahziri και Kamel al-Khozani και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων δημοσιογράφων που βρίσκονται στη φυλακή·

11.  καλεί όλες τις πλευρές να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξασφαλίσουν την προστασία του άμαχου πληθυσμού και να απέχουν από την άμεση στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών, ιδίως ιατρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων υδροδότησης·

12.  υπενθυμίζει ότι η σκόπιμη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, περιλαμβανομένων των νοσοκομείων και του ιατρικού προσωπικού, συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να μεριμνήσει για τη διεθνή ποινική δίωξη των υπευθύνων για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Υεμένη· υποστηρίζει πλήρως, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διενέργεια διεξοδικής έρευνας για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στην Υεμένη·

13.  υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες για τη θέσπιση διεθνών μηχανισμών με στόχο τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των υπεύθυνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· τονίζει ότι η διασφάλιση της λογοδοσίας για τις παραβιάσεις είναι απαραίτητη για την επίτευξη μακροπρόθεσμης διευθέτησης της σύγκρουσης· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση ομάδας διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ με την εντολή να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη και να προβαίνει σε πλήρη εξέταση όλων των καταγγελλόμενων παραβιάσεων και καταπατήσεων του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλων συναφών και εφαρμοστέων τομέων του διεθνούς δικαίου, που διαπράττονται από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση από τον Μάρτιο του 2015· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προσπάθειες για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας διακόπηκαν·

14.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του διότι την αστάθεια στην Υεμένη εκμεταλλεύονται τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως το ISIS/Daesh και η AQAP· προτρέπει την κυβέρνηση της Υεμένης να αναλάβει τις ευθύνες της σχετικά με την καταπολέμηση του ISIS/Daesh και της AQAP· τονίζει ότι όλα τα αντιμαχόμενα μέρη πρέπει να αναλάβουν αποφασιστική δράση κατά των εν λόγω ομάδων, οι δράσεις των οποίων συνιστούν σοβαρή απειλή για την επίτευξη συμφωνίας κατόπιν διαπραγματεύσεων και για την ασφάλεια στην περιοχή και πέραν αυτής· επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ να αντιταχθεί στις εξτρεμιστικές ομάδες και τις ιδεολογίες τους και τονίζει ότι είναι αναγκαίο να πράξουν το ίδιο και τα εμπλεκόμενα μέρη στην περιοχή·

15.  καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει αποτελεσματικά τη συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως προβλέπεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· επαναλαμβάνει, ειδικότερα, την ανάγκη να εφαρμόζονται αυστηρά από όλα τα κράτη μέλη οι διατάξεις της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το ψήφισμά του για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, το οποίο καλεί την ΑΠ/ΥΕ να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να επιβληθεί εμπάργκο όπλων της ΕΕ εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών καταγγελιών για παραβιάσεις, από τη Σαουδική Αραβία, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Υεμένη και του γεγονότος ότι, κατά συνέπεια, η συνέχιση της χορήγησης αδειών για πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία θα οδηγούσε σε παραβίαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου·

16.  υποστηρίζει την έκκληση της ΕΕ προς όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να λαμβάνουν, σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης, όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη κάθε μορφής βίας και την αντίδραση σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και της βίας που συνδέεται με το φύλο· καταδικάζει απερίφραστα τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού και εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη πρόσβαση των παιδιών ακόμη και σε βασική υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση· καταδικάζει τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών ως στρατιωτών στις εχθροπραξίες, είτε από τις κυβερνητικές δυνάμεις είτε από ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης·

17.  χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της υψηλού επιπέδου εκδήλωσης χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, και τονίζει ότι πρέπει να αναληφθεί συντονισμένη ανθρωπιστική δράση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την ανακούφιση του λαού της Υεμένης· ζητεί την άμεση κινητοποίηση των υπεσχημένων κονδυλίων για την Υεμένη και την πλήρη χρηματοδότηση του Σχεδίου Ανθρωπιστικής Αντιμετώπισης και Βοήθειας για την Υεμένη του ΟΗΕ για το 2017·

18.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προτίθενται να αυξήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια προς τον πληθυσμό σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες και να κινητοποιήσουν πόρους στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας για τη χρηματοδότηση έργων σε τομείς κρίσιμης σημασίας·

19.  υποστηρίζει ένθερμα το έργο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και Συντονιστή Αρωγής Έκτακτης Ανάγκης του ΟΗΕ Mark Lowcock και του προκατόχου του, Stephen O’Brien, με σκοπό την ελάφρυνση των δεινών του πληθυσμού της Υεμένης·

20.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη, παράλληλα με τις προσπάθειές τους σε ανθρωπιστικό και πολιτικό επίπεδο, να στηρίξουν τις δράσεις όσον αφορά την οικοδόμηση της ειρήνης και την ανθεκτικότητα, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών οικονομικών δομών και δομών διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών και υποδομών, να τονωθεί η τοπική οικονομία και να προωθηθεί η ειρήνη και η κοινωνική συνοχή·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, και στην κυβέρνηση της Υεμένης.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0273.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0270.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0201.

(5)

ΕΕ L 285 της 29.8.2017, σ. 110.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου